IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

3. kolo Extraligy SAPS

DÁTUM10.07.2005 - 10.07.2005
MIESTO KONANIARimavská Sobota
LEVEL2
ORGANIZÁTORMagnum Rimavská Sobota
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Emil Réti
Range master:Peter Brázdil
Počet parkúrov:7
Minimálny počet rán:129
Kontaktná osoba:Martina Majdová
Bližšie informácie:PROPOZÍCIE Dátum: 10. júl 2005 (nede¾a) Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota Štartovné: 400,- Sk - splatné pri prezentácii Úèas: Èlenovia SAPS - vèas prihlásení a zaprezentovaní Pravidlá: Pravidlá SAPS a tieto propozície Èasový rozpis: Prezentácia: 08:00 – 09:00 Zahájenie preteku: 09:10 – 09:20 Parkúry 1 - 7: 09:30 – 18:00 Obednajšia prestávka: 13:00 – 13:30 Vyhodnotenie: 18:00 – 18:30 (Upozornenie: Po 09:00 hod nemusia by ïalší záujemcovia zaprezentovaní z dôvodu narušenia harmonogramu strelieb a z dôvodu neúèasti na pouèení o bezpeènosti pri zahájení preteku. Dodatoèná prezentácia (t. j. po 09:00 hod) bude možná len vo výnimoèných prípadoch s výhradným súhlasom MD.) Prihlášky: Do 1. júla 2005 Cestou SMS: 0905 495 189 Cestou e-mail: ssk.magnum@azet.sk Vèas prihlásení pretekári dostanú v rámci štartovného OBED !!! (Neplatí pre tých, ktorí sa v minulosti prihlásili a bez ospravedlnenia sa preteku nezúèastnili !) Kapacita strelnice: max 100 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený s obmedzeným sortimentom v blízkosti strelnice v reštaurácii Omega. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Informácie: Emil Réti, Tormáš 2760, P.O.Box 90, Rimavská Sobota 0905 495 189: Mgr. Martina Majdová E-mail: ssk.magnum@azet.sk Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 12:00 do 18:00 hod ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 300,- Sk - ARO za èinnos na parkúre 150,- Sk. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚÈAS ! Emil RÉTI Predseda ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:09:10
Ukončenie preteku:18:00
Vyhlásenie výsledkov:18:30
Štartovné:400
Ostatné informácie:PROPOZÍCIE Dátum: 10. júl 2005 (nede¾a) Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota Štartovné: 400,- Sk - splatné pri prezentácii Úèas: Èlenovia SAPS - vèas prihlásení a zaprezentovaní Pravidlá: Pravidlá SAPS a tieto propozície Èasový rozpis: Prezentácia: 08:00 – 09:00 Zahájenie preteku: 09:10 – 09:20 Parkúry 1 - 7: 09:30 – 18:00 Obednajšia prestávka: 13:00 – 13:30 Vyhodnotenie: 18:00 – 18:30 (Upozornenie: Po 09:00 hod nemusia by ïalší záujemcovia zaprezentovaní z dôvodu narušenia harmonogramu strelieb a z dôvodu neúèasti na pouèení o bezpeènosti pri zahájení preteku. Dodatoèná prezentácia (t. j. po 09:00 hod) bude možná len vo výnimoèných prípadoch s výhradným súhlasom MD.) Prihlášky: Do 1. júla 2005 Cestou SMS: 0905 495 189 Cestou e-mail: ssk.magnum@azet.sk Vèas prihlásení pretekári dostanú v rámci štartovného OBED !!! (Neplatí pre tých, ktorí sa v minulosti prihlásili a bez ospravedlnenia sa preteku nezúèastnili !) Kapacita strelnice: max 100 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený s obmedzeným sortimentom v blízkosti strelnice v reštaurácii Omega. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Informácie: Emil Réti, Tormáš 2760, P.O.Box 90, Rimavská Sobota 0905 495 189: Mgr. Martina Majdová E-mail: ssk.magnum@azet.sk Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 12:00 do 18:00 hod ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 300,- Sk - ARO za èinnos na parkúre 150,- Sk. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚÈAS ! Emil RÉTI Predseda ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky