IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

4. kolo Extraligy SAPS

DÁTUM30.07.2005
MIESTO KONANIASielnica
ORGANIZÁTORSK Zvolen
LEVEL2
ORGANIZÁTORSK Zvolen
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Ján Pálka
Range master:Martin Sciranka
Počet parkúrov:8
Minimálny počet rán:148
Kontaktná osoba:Martin Sciranka
Bližšie informácie:Pravidlá: Pravidlá SAPS. Kapacita strelnice: max 150 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS. Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS. Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený na strelnici. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 13:00 do 18:00 hod. alebo od 07.30 hod. do 09.30 hod. pred pretekom ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 350,- Sk. –
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:9:45
Ukončenie preteku:16:00
Vyhlásenie výsledkov:16:30
Štartovné:400
Ostatné informácie:Pravidlá: Pravidlá SAPS. Kapacita strelnice: max 150 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS. Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS. Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený na strelnici. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 13:00 do 18:00 hod. alebo od 07.30 hod. do 09.30 hod. pred pretekom ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 350,- Sk. –

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky