IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

30. marca 2018

Vážení členovia SADS,

na poslednom VZ, ktoré sa konalo 24.3.2018 neboli obsadené všetky miesta do  orgánov SADS. Žiadam všetkých členov SADS, 
ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:

Prezident SADS
1. Viceprezident SADS
Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov)


aby v termíne do 15.4.2018 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem. V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú.

Ing. Bystrík Zachar
1Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky