IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

31. decembra. 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,
 
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
 
Program:
 
1) Schválenie Petra Hlavičku na  pozíciu "SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk a www.sors.sads.sk".
2)  Vytvorenie pracovnej skupiny na elektronizáciu fungovania SADS.
 
Návrh uznesenia č.1:
 
Prezídium SADS schvaľuje Petra Hlavičku, ktorý je členom SADS na pozíciu "SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk a www.sors.sads.sk".
 
Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa
 

Návrh uznesenia č.2: 
 
Prezídium SADS schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude mať na starosti prípravné práce a odborné podklady pre Prezídium SADS k pripravovanej elektronizácii fungovania SADS.
 
Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

 
Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 3. januára 2019 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk
 
Poučenie:
 
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
 
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.
 
 
Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS
 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky