IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

TRVALOPLATNÉ NARIADENIA Z VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ, PORÁD PREDSEDOV KLUBOV a PREZÍDIÍ

1. Preteky a Organizácia pretekov
2. Členovia SADS
3. Bodový systém
4. SNROI
5. Orgány SADS
6. Materiál SADS
7. Ostatné dôležité


Preteky a Organizácia pretekov
Action Air IPSC - prijatá koncepcia Action Air IPSC (prezídium 24.3.2013)

Slovenský pohár
Liga pozostávajúca z vybraných pretekov úrovne LII (prezídium 24.3.2013)

Názov Extraliga SADS nemusí byť na prvom mieste v názve konania preteku (prezídium 8.12.2011)

Povinnosť organizátorov súťaží zverejniť na stránke SADS základné informácie k organizovaným súťažiam a následne aj výsledky ako aj zaslanie štatistického listu SNROI. V prípade nesplnenia týchto povinností do 30 dní od ukončenia súťaže nebude organizátorovi vyplatená dotácia a nebudú mu priznané body za organizovanie preteku (prezídium 12.12.2013)

Organizátori súťaží Level II  a vyššie sú povinní zaslať minimálne 3 týždne pred pretekom e-mailom propozície a návrhy stages preteku prezidentovi SADS a prezidentovi SNROI (vzor propozícii je na www.sads.sk download) a až po ich schválení budú zverejnené na stránke SADS organizátorom súťaže  (prezídium 12.12.2013)

Kluby ktoré organizujú súťaže pod hlavičkou SADS sú povinné doložiť prezidentovi SADS ku schváleniu dokumenty pre použitie strelnice na preteky v praktickej streľbe (kópie balistického posudku, uhly jednotlivých stages, atď), dokumenty musia obsahovať žiadosť, schválený balistický posudok a smernice strelnice (prezídium 6.10.2009)

Klub, ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu za organizovanie preteku úrovne Level III je povinný do 30 dní od ukončenia súťaže predložiť vyúčtovanie súťaže osobne, alebo mailom prezidentovi SADS na schválenie (prezídium 6.10.2009)

Vyhodnotenie preteku Majstrovstvá Slovenska, ktoré zastrešuje Prezídium SADS je nasledovné: víťazi každej divízie a kategórie (musia byť naplnené v overale) obdržia pohár (Majster Slovenska) (prezídium 9.7.2013)

Vyhodnotenie preteku Extraligy a Slovenského pohára : víťazi každej divízie a kategórie (musia byť naplnené podľa pravidiel IPSC) obdržia medailu SADS, ktorú udeľuje asociácia SADS  (prezídium 8.3.2014)


Členovia SADS
Výška členského poplatku (regular, senior, lady) 30 € (VZ 10.3.2012)

Výška členského poplatku (junior, supersenior) 10 € (VZ 10.3.2012)

Výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 10 € (VZ 24.3.2013)

Bodový systém
Zrušenie obmedzenie bodového hodnotenia strelcov, ktorí nesplnili podmienku, danú pravidlami IPSC o obsadenosti divízií. (prezídium 8.12.2011)

Získané body pri zmene klubu členom SADS do termínu zmeny sú neprenosné. (prezídium 9.12.2010)

Body za organizovanie pretekov
Level I – 20 bodov
Level II – 40 bodov
Level III – 60 bodov (prezídium 8.12.2011)

Bodovanie klubu za počet členov - za každého člena je jeden bod a za juniora dva body (Porada predsedov klubov 29.11.2009)

Bodovanie rozhodcov za rozhodovanie:
Level I - 1 bod
Level II – 2 body
Level III – 3 body (Porada predsedov klubov 29.11.2009)

Bodovanie strelcov
Za dosiahnuté umiestnenie na súťažiach Level II a viac.
Bodovanie strelca sa hodnotí nie len umiestnením, ale aj počtom súťažiacich v danej divízii príp. kategórie. To znamená, že počet získaných bodov je priamo úmerný počtu súťažiacich v danej divízii.
Príklad: keď je v divízii 100 súťažiacich, prvý získava 10 bodov až po hodnotenie do 0.1 bodu, ktorý získa strelec na 100 mieste. Takže každý strelec získa na uvedených súťažiach určité alikvotné bodové ohodnotenie. (Porada predsedov 29.11.2009)

Bodovanie klubu
Súhrn bodov za organizovanie súťaží, rozhodcov, členov, strelcov; počet dosiahnutých bodov pre klub stanoví jeho nomináciu za člena prezídia a za každý získaný bod dostane každý klub SADS alikvotnú finančnú hodnotu určenú prezídiom (Porada predsedov 29.11.2009)

SNROI
Smernica pre klasifikáciu rozhodcov (prezídium 30.9.2010)

Funkciu RM na pretekoch L1 a L2 môže vykonávať aj rozhodca s hodnosťou CRO, ktorý bude predtým schválený prezidentom SNROA. Netýka sa pretekov L3 (prezídium 9.7.2013)

Orgány SADS
Prezident SADS - Ing. Janette HAVIAROVÁ (VZ 21.11.2015)

1. viceprezident SADS - Ing. Bystrík Zachar

Prezident SNROI - Juraj Kišš

Viceprezident pre Action Air IPSC - Michal Radolec

Viceprezident pre reprezentáciu - Dušan Kubica

Predseda revíznej komisie - Ivan HOS, členovia revíznej komisie : Juraj HRNČIARIK, Marek Béreš

Disciplinárna komisia - Martin Likavec, Dušan Veselský, Libor Nemčok

Termín zvolávania prezídia minimálne 14 dní pred uskutočnením (prezídium 22.7.2010)

Zvolávanie na prezídium cez stránku SADS a aj cez mail (prezídium 22.7.2010)

Materiál SADS
Rada zástupcov klubov poveruje prezidenta SADS nákupom zariadenia pre zabezpečenie pracoviska CHRONO (Rada klubov 2.12.2006)

Zakúpenie 5 ks timerov pre IPSC Action Air (prezídium 10.3.2012)

Ostatné dôležité
Zmena stanov SADS (Valné zhromaždenie 21.11.2015)

Zmena názvu SAPS na SADS (Valné zhromaždenie 9.10.2010)

V kalendári SADS na stránke asociácie môžu byť uvedené len preteky organizované pod hlavičkou SADS (Porada predsedov 29.11.2009)

Prezident SADS určí druhého disponenta s účtom SADS (prezídium 6.10.2009)

Právomoc na vkladanie nových správ na web stránku SADS má iba prezident SADS, 1. viceprezident SADS, viceprezident pre sekciu Action Air, prezident SNROI, admin stránky a štatista. Právomoc vkladať podujatia streleckých pretekov SADS do kalendára budú mať predsedovia klubov SADS (prezídium 12.12.2013)

Viceprezident sekcie Action Air má aj právomoc vkladať a editovať podujatia streleckých pretekov SADS do kalendára a právomoc editovať sekciu Action air. Viceprezident za zodpovednosť v oblasti PR má právomoc na vkladanie nových správ na web stránku SADS a právomoc editovať sekciu Články  (prezídium 14.3.2015)

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky