IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. januára 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v utorok dňa 24.1.2023 o 18.00 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu.

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prerokovanie a doplnenia fin. plánu 2023
6. Upresnenie podmienok čerpania fin. zdrojov schváleného projektu Moderná SADS 2022/2023
7. Prerokovanie výzvy a organizácia volieb do orgánov SADS
8. Kvalifikácia 2023 na ME HG Grécko, reprezentácia, juniori + prerokovanie čerpania štátnych príspevkov pre reprezentantov 2022 / Dušan Kubica/
9. Plnenie podmienok pre NŠZ a fungovanie SADS v zmysle povinností v zmysle zákona č.440/2015 Z.z.
10.Prerokovanie organizácie stretnutia SADS v termíne 29.4.2023 / Marta Novotná/

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra
Čas: 18.00 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Majstrovstvá Slovenska

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. januára 2023

Vážení členovia SADS,

dňa 22.11.2022 Prezídium SADS, schválilo organizátorov a preteky Majstrovstiev Slovenska pre rok 2023:

Majstrovstvá Slovenska Handgun: Rebels Trophy 2023-ŠSK Rebels. Registrácia spustená na stránke https://rebelstrophy2023.rebelszone.com/

Majstrovstvá Slovenska Rifle: RDA Rifle Match 2023-RDA. Registrácia je spustená na stránke https://match.rda.sk/

Majstrovstvá Slovenska PCC: Danube 2023-KSSK Komárno. Registrácia bude spustená na stránke: https://www.kssk.sk/

Všetky oficiálne súťaže úrovne L1 -L3 podľa pravidiel IPSC, nájdete na našej stránke www.sads.sk v sekcii kalendár.
Všetky súťaže podľa pravidiel IPSC na území Slovenskej republiky, môžu organizovať iba kluby/právnické osoby s príslušnosťou k SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Poplatky SADS na rok 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. januára 2023

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov,

na VZ SADS boli schválené členské poplatky na rok 2023 v nezmenenej podobe t.j. nezvyšovali sme členské. Pevne verím, že aj výška poplatku motivuje ďalších sympatizantov našej asociácie stať sa jej plnoprávnym členom.

1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, lady) 15 €
- výška členského poplatku (junior do 21 r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2023: - výška členského poplatku 200 €
3. V rámci povinnosti športových organizácií v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. dôjde aj k povinnostiam všetkých členov SADS a klubov, vyplniť údaje do informačného systému Ministerstva školstva, ktoré v krátkom čase budeme realizovať.

Termín úhrady členských poplatkov ostal nezmenený do 20.2.2023.

Súťaže L1: V roku 2023 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC regiónov) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku. Tieto podmienky organizátor zverejní v propozíciách pretekov L1. Uvádzajte to ako zľavu pre členov SADS/ resp regiónov IPSC/.

Viac informácií k ďalším poplatkom a upresneniam nájdete:

https://www.sads.sk/admin/files/download/download_278.pdf

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Úspechy slovenských strelcov z Majstrovstiev sveta IPSC Handgun - World shoot XIX IPSC HANDGUN 2022 Thajsko

Juraj Kišš - SNROI
30. decembra 2022

Na stupne víťazov sa spomedzi slovenskej reprezentácie prebojovali:
Production Optics Light - Senior:
1. miesto - Ernest Nagy
Production - Senior:
2. miesto - Marián Vyšný
Production - Super Junior:
2. miesto - Samuel Ščepko
Vynikajúce umiestnenie nášho Super Juniora Samuela Ščepka - 2. miesto je pre budúcnosť dynamickej streľby skvelé.
Samozrejme nesmieme zabúdať ani na juniorku Alexandru Ridoškovú, ktorá vo veku 16 rokov zabojovala medzi Standard Lady a umiestnila sa tak na 15. mieste.
Medzi dámami sa nestratila ani naša Eniko Bopková Kubicová, ktorá sa umiestnila na 13. mieste v divízii Production Optics, kategória Lady.
Naša strelecká stálica Andrej Hrnčiarik sa umiestnil na krásnom 11.mieste v Production Optics-Overall v konkurencii viac ako 200 pretekárov.
Dlhodobo sú už pomaly štandardom vynikajúce výsledky našich seniorov a ani na tomto šampionáte to nebolo ináč.
Ernest Nagy v Production Optics Light- Senior potvrdil svoj dlhodobý vynikajuci strelecký štandard a bolo z toho zlato s rozdielom skoro 10% na druhé miesto.
Stálicou vynikajúcich výsledkov je Marián Vyšný v divízii Production- kategória Senior, ktorý potvrdil svoje kvality pekným druhým miestom.
Doplnil ich ešte vynikajúcim umiestnením aj Nórbert Michalák v Production Optics Light-Senior a jeho 4. miesto potvrdilo jeho strelecké kvality v medzinárodnej konkurencii najlepších strelcov.
Ešte raz všetkým reprezentantom srdečne blahoželám a prajem šťastný návrat domov.
Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. decembra 2022

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až 4 ) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu schválenie Teamu Junior na rok 2023.  

2) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu schválenie doplnenia kvalifikácie z dôvodu zmeny organizátora WS PCC 2023 (nový organizátor - Česká republika) kde sa doplní kvalifikácia na WS PCC 2023 o pretek - 14th KMR Bathory Cup (1.4.-2.4.), výsledky z tohto preteku, by zároveň slúžili ako podklad pre zloženie teamov na WS PCC 2023. Pri zložení tímov na WS PCC 2023 sa bude prihliadať aj na výsledky z preteku Slovak Extreme Challenge. Viceprezident pre reprezentáciu bezodkladne oboznámi reprezentantov o doplnení kvalifikácie o tieto preteky.

3) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu tvorba teamov pre pretek EHC Handgun prebehne v roku 2023 a preteky Mosquito Match 2023 a Rebels Trophy 2023 sa stanú kvalifikačnými pretekmi pre určenie tímov.
Zdôvodnenie: kvôli súbežnej kvalifikácii EHC 2023 a WS PCC 2023, ktoré prebiehali v roku 2022, nemáme dostatok dát na zloženia teamov pre EHC Handgun 2023 v najsilnejšej zostave. Viceprezident pre reprezentáciu bezodkladne oboznámi všetkých kvalifikantov o teamových kvalifikačných pretekoch. 

4)  Schválenie smernice s názvom ,, Príspevok pre reprezentantov" na prerozdelenie a spôsob čerpania príspevkov pre reprezentáciu. Súčasťou smernice bude aj aktuálny výpočet príspevkov podľa vzorca za WS Thajsko 2022.

Prílohy k programu sú súčasťou elektronického hlasovania členov Prezídia SADS.

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 27.12. 2022 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Vianoce a nový rok 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
24. decembra 2022

Všetkým členom a sympatizantom Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby

prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2023.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktuálne schválené zmeny v pravidlách na rok 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
24. decembra 2022

Vážení členovia SADS,

na poslednom Valnom zhromaždení IPSC, ktoré sa konalo v Pattayi v Thajsku 25. novembra 2022, bola väčšina návrhov na zmenu súťažných pravidiel IPSC odložená so zámerom, aby sa o nich diskutovalo na online mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v marci 2023.

Niektoré dôležité zmeny sa však schválili:

Divízia Production Optics bola prijatá ako stála divízia.

Production Optics Light po dátume 31. december 2022, prestane byť divíziou Handgun a končí.

Bolo schválené pridanie novej kategórie veteránov pre strelcov od 70 rokov a viac.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Body RO za 2022

Juraj Kišš - SNROI
14. decembra 2022

Dobrý deň vážený priatelia RO,

poprosím vás o aktualizáciu vašich tohtoročných bodov za závody rôznych úrovní, na ktorých ste tento rok pracovali pre účely ďalšieho štatistického spracovania. Termín do 31.12.2022.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


VZ SADS, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 00.00 hod do 21.12.2022 do 24.00 hod online formou

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. decembra 2022

Vážení členova SADS a delegáti VZ SADS,

zvolávam VZ SADS, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 00.00 hod do 21.12.2022 do 24.00 hod online formou ( e-mailom ) .
V prílohe posielam všetky potrebné podklady na hlasovanie. 

Program VZ SADS:

1. Schválenie programu (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov)
3. Prijatie nových Stanov SADS (kvalifikovanou trojpätinovou väčšinou) v pripojenom znení (zaslané mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
4. Schválenie návrhu finančného plánu- rozpočtu 2022 + rozvojových projektov Moderná SADS 2022/2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
5. Schválenie návrhu plánu činnosti a opatrení 2022/2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
7. Poplatkov SADS na rok 2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
8. Schválenie Výročnej správy SADS, (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
9. Správa kontrolnej Komisie (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)

Vážení delegáti SADS, do Vašej e-mailovej adresy vedenej v databáze SADS boli odoslané všetky podklady a potrebné dokumenty k hlasovaniu. V prípade, že ste uvedený e-mail neobdržal alebo nastal iný problém obratom ma kontaktujte. 

Vysvetlivky: Do prílohy e-mailu vložte naskenovaný doklad o práve zastupovať Klub SADS, ak za Klub hlasuje štatutárom splnomocnená osoba alebo zvolený zástupca, či jeho náhradník. V takom prípade treba ako prílohu pripojiť plnomocenstvo od štatutára, alebo zápisnicu o zvolení zástupcu Klubu SADS. V prípade, že za Klub hlasuje štatutár, nie je potrebné pripájať do mailu žiadny doklad.
V prípade, že si želáte hlasovať prostredníctvom inej e-mailovej adresy, než je adresa vedená v databáze SADS (najmä z mailovej adresy splnomocnenej osoby alebo zvoleného zástupcu), žiadame o oznámenie takejto adresy na: prezident@sads.sk najneskôr do 19.12.2022 do 24.00 hod. Inak sa bude mať za to, že súhlasíte s hlasovaním cez mailovú adresu vedenú v databáze SADS.
Za prítomné sa budú považovať tie Kluby SADS, ktoré budú hlasovať na online zasadnutí VZ SADS na základe akceptácie zjednodušeného hlasovania delegátov SADS.

Do 19.12. 2022 najneskôr o 24.00 bude všetkým delegátom SADS na ich e-mailové adresy vedené v databáze SADS zaslaná výzva na hlasovanie o uvedených bodoch programu spôsobom zaslania odpovede na e-mail s vyznačením súhlasu/nesúhlasu s príslušným bodom zasadnutia.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Výzva na obsadenie miest vo volebnej komisii a príprava volieb do orgánov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. decembra 2022

Vážení delegáti VZ SADS a členovia SADS,

v súlase so Stanovami SADS a schvaľovaním návrhu nových Stanov SADS, vyhlasujem výzvu na obsadenie miest do volebnej komisie na prípravu volieb do orgánov SADS.

Súčasne vyhlasujem výzvu pre záujemcov na obsadenie jednotlivých orgánov SADS:

Kontrolna Komisia
Disciplinárna Komisia
Prezídium SADS
Viceprezident a Prezident SADS

Žiadam záujemcov o jednotlivé pozície v SADS, aby v termíne do 31.12.2022 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoje prihlášky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Majstrovstvá sveta v Thajsku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. decembra 2022

World shoot XIX IPSC HANDGUN 2022 v Thajsku sa skončil slávnostným odovzdávaním ocenení. Chcel by som poblahoželať všetkým zúčastneným športovcom za ich výkony a umiestnenia. Na stupne víťazov sa prebojovali:

Production optics light - senior: 1. miesto - Ernest Nagy
Production - senior: 2. miesto - Marián Vyšný
Production - super junior: 2. miesto - Samuel Ščepko

Vynikajúce umiestnenie nášho Super Juniora - 2. miesto je pre budúcnosť dynamickej streľby skvelé. Tu by som rád poukázal aj na človeka v pozadí pekného úspechu nášho juniora a to Petra Bulka, ktorý sa už dlhodobo venuje práve nášmu juniorovi.

Samozrejme nesmieme zabúdať ani na juniorku Alexandru Ridoškovú, ktorá vo veku 16 rokov zabojovala medzi Standard Lady a umiestnila sa tak na 15. mieste.

Medzi dámami sa nestratila ani naša Eniko Bopková Kubicová, ktorá sa umiestnila na 13. mieste v Production optics Lady.

 Naša strelecká stálica Andrej Hrnčiarik sa umiestnil na krásnom 11.mieste v Production optics overall.

Dlhodobo sú už pomaly štandardom vynikajúce výsledky našich seniorov a ani na tomto šampionáte to nebolo ináč. Ernest Nagy Production optics ligt-senior  potvrdil svoj dlhodobý vynikajuci strelecký štandard a bolo z toho zlato.

Stálicou vynikajúcich výsledkov je Marián Vyšný Production-senior, ktorý potvrdil svoje kvality pekným druhým miestom.

Doplnil ich ešte vynikajúcim umiestnením aj Nórbert Michalák Production optics light-senior a jeho 4 miesto potvrdilo jeho strelecké kvality v medzinárodnej konkurencii najlepších strelcov.

Ešte raz všetkým reprezentantom srdečne blahoželám a prajem šťastný návrat domov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Stretnutie predsedov ( zástupcov)klubov

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. decembra 2022

Vážení členovia SADS,

2.12.2022 sme sa predsedovia klubov alebo vyslaní delegáti klubov konečne po 2 rokoch Covidových opatrení stretli aj osobne. Tieto stretnutia sme pravidelne organizovali po skončení streleckej sezóny. Prerokovali sme všetky konkrétne aktivity SADS, oboznámil som delegátov klubov o legislatívnom procese pri novele zákona 190/2003 Z.z. a našich aktivitach, ktorého sme boli aktívnou súčasťou napr. zákaz používania olova atd… a zároveň informoval o krokoch SADS k dosiahnutiu našej dlhoročnej vízie uznania nášho športu a menovanie za Národný zväz.
Súčasne som odovzdal delegátom pre ich členov klubov upomienkové predmety člena SADS k 30 výročiu registrácie SADS.

Postupne túto malú pozornosť obdržia aj ďalši predsedovia klubov pre svojich členov SADS. Prerokovali sme aj najbližšie spoločné akcie, či už k 30 výročiu SADS alebo príprave posledného kroku, ktorý musíme splniť k menovaniu za Národný zväz.

Každý predseda/štatutár klubu obdrží pamätnú plaketu k 30. výročiu SADS. Samozrejme tým nekončí podpora klubov a v roku 2023 sa môžeme tešiť aj na projekt Moderná SADS s finančnou podporou každého organizátora preteku podľa pravidiel IPSC.

SADS sa už etablovala nie len ako športová organizácia, ale aj asociácia, ktorá bude aktívne obhajovať práva športových strelcov na Slovensku.

Držme si prsty.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. novembra 2022

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až 11 ) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Schválenie účtovnej závierky 2021
2) Schválenie finančného plánu 2022/2023
3) Schválenie plánu činnosti a opatrení 2022/2023
4) Schválenie poplatkov do SADS na rok 2023
5) Schválenie výročnej správy 2021
6) Súpis majetku SADS k 31.12.2021
7) Návrh nových Stanov SADS na predloženie VZ SADS
8) Schválenie zasadania s programom VZ SADS
9) Schválenie ponuky Datasystem Richter s.r.o. /príloha e-mail/
10 ) Schválenie ponuky Holdysoftware / príloha e-mail/
11) Schválenie Rozvojových projektov Moderná SADS 2022/2023

Prílohy k programu sú súčasťou elektronického hlasovania členov Prezídia SADS.

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 1.12. 2022 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Tvorba nového webu.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. novembra 2022

Vážení predsedovia, štatutári klubov a členovia SADS,

vrámci prípravy novej web stránky SADS, ktorá je v procese realizácie, Vás chceme poprosiť o spoluprácu. Boli by sme radi, ak by ste nám dodali z Vášho archívu, strelecké fotografie z prostredia Vašeho klubu.

Naša predstava je 5 - 10 fotografií, ktoré by mali zachytávať dynamickosť nášho športu a ktoré by sme umiestnili na nový pripravovaný web Slovenskej asociácie dynamickej streľby.

Roztriedenim, výberom jednotlivých fotografii a koordináciou s klubmi som poveril člena Prezídia SADS Adriána Bonka súčasne člena prac. tímu pre elektronizáciu SADS. V prípade otázok a doplnení s návrhmi, ho môžete aj priamo kontaktovať.

Základné témy :


Fotografie nám zašlite v čo najlepšej kvalite na email: websads2022@gmail.com alebo cez úložisko https://www.uschovna.cz/sk/

V termíne do konca novembra.

Samozrejme, ostáva v platnosti ponuka na doplnenie pracovného tímu pri realizácií celkovej elektronizácie SADS. V prípade záujmu ma možete kontaktovať  na email : prezident@sads.sk

Za spoluprácu vopred Ďakujem.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
 


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. novembra 2022

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a2 ) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Doplnenie a schválenie účastníkov MS v pištoli v Thajsku
2) Schválenie organizátorov Majstrovstiev Slovenska pre rok 2023

Prílohy k programu sú súčasťou elektronického hlasovania členov Prezídia SADS.

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 22.novembra 2022 do 24:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktuálne informácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. novembra 2022

Vážení členovia SADS,

na základe výzvy zverejnenej na stránke SADS https://www.sads.sk/news/952 sa prihlásili kluby na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2023 :

Majstrovstvá Slovenska 2023:

H / pištoľ: Rebels Trophy -SSK Rebels
PCC: Danube - KSSK Komárno
R / puška: RDA Rifle Match 2023- RDA
AA / Action Air -

Majstrovstvá Slovenska 2024:

Zatiaľ, žiaden organizátor neprejavil záujem o zorganizovanie pretekov.

Na najbližšom Prezídiu SADS sa prerokujú a schvália organizátor jednotlivých šampionátov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2023 a 2024

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. októbra 2022

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem výzvu k organizovaniu pretekov so štatútom,, MASTROVSTVÁ SLOVENSKA" ( pištoľ, puška, brokovnica ...) a žiadam organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie týchto pretekov pre rok 2023 a 2024, aby ste mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 5.11.2022.

Tento rok pre zlepšenie plánovania a informovanosti členov SADS, bude Prezídium SADS schvaľovať štatút Majstrovstiev Slovenska, aj na rok 2024. Rád by som upozornil organizátorov pretekov, aby preteky L3 pre rok 2023 zaregistrovali v termíne do 31.12.2022, aby sme nenarušovali systém organizovania pretekov a kalendára SADS, počas roka a vedeli sa plánovať preteky úrovne L1-L2. 

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované 5.12.2021 na stránke SADS, link pripájam: http://www.sads.sk/download_ostatne

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Národný rankingový systém

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
23. apríla 2022

Vážení členovia SADS,

člen SADS a súčasne účastník Majstrovstiev Slovenska, musí mať zaregistrovaný jedinečný IPSC Alias a používať ho pri registrácii na Majstrovstvách Slovenska v dynamickej streľbe - Slovak National Championship (od 01.01.2021). IPSC Alias https://scoringservices.org/Mobile/AliasRegistration.html je jedinečným identifikátorom, na základe ktorého sa budú párovať dáta v Národnom rankingovom systéme SADS s menami členov SADS. (od 01.01.2021)

Bližšie informácie k NRS nájdete na stránke SADS v dokumentoch: https://www.sads.sk/download_form

Od používania tabletov na pretekoch postupne prechádzame na vyhodnocovanie našej reprezentácie. Ďalšiu snahou je postupne zefektívniť procesy fungovania v SADS. Byrokracie a administrácie s povinnosťami neustále pribúda a pre udržateľnosť systému fungovania SADS, prejdeme v najbližšom období zásadnými zmenami.

Na zverejnenom linku si zaregistrujte svoje jedinečné ,, IPSC Alias” pod ktorým budete súťažiť na všetkých pretekoch organizovaných pod hlavičkou IPSC na celom svete.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADSInformácie SNROI

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. marca 2022

Vážení predsedovia klubov,

ošatenie rozhodcov je pripravené na expedíciu. Žiadam Vás o zaslanie adresy doručenia a prevzatia balíkov. K adrese mi uveďte kontaktné telefónne číslo na prevzatie balíka. Dresy RO budem zasielať výhradne na celý klub SADS. Konkrétne položky rozdelíte vo svojom klube pre jednotlivých členov SNROI podľa objednaných veľkostí.

Ošatenie nebude možné posielať a roznášať jednotlivo. Dresy budú zasielané podľa členskej základne SNROI z roku 2021.

Upozornenie: Po prevzatí balíka a kontrole počtov mi potvrďte prevzatie ( štatutár klubu alebo predseda) a o skenovaný dodací list mi zašlite obratom na e-mail prezident@sads.sk. 


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktuálne informácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. marca 2022

Vážení členovia SADS,

zverejňujem aktuálnu informáciu z mimoriadného zasadnutia výkonnej rady IPSC, ktorú som obdržal od Prezidenta IPSC Vitaly Kryuchina.

Citujem "Odsudzujeme porušenie mieru spáchané ruskou vládou. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Výkonnej rady sa rozhodlo o týchto krokoch:
1) Súťaž Air World Shoot v roku 2023 naplánovaná v Soči v Rusku je zrušená.
2) Všetky budúce medzinárodné súťaže (úroveň III a vyššie) naplánované v Rusku boli zrušené a aj možnosť ich schvaľovania”

Oslovil som kluby SADS a požiadal som ich o vyjadrenie k aktuálnej situácií na Ukrajine. Na Pripravovanom Prezídiu SADS, prerokujeme podnety vedenia klubov SADS, ktoré sme obdržali. Momentálne prebieha celosvetová diskusia regionálnych riaditeľov ku konfliktu na Ukrajine. 

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Kryuchin


Poplatky SADS pre rok 2022

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
12. januára 2022

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov,

informujem Vás o schválených členských poplatkoch do SADS na rok 2022.

1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, lady) 15 €
- výška členského poplatku (junior do 21 r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2022:
- výška členského poplatku 200 €

Termín úhrady členských poplatkov ostal nezmenený do 20.2.2021.

Súťaže L1:

V roku 2022 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC regiónov) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku. Tieto podmienky organizátor zverejní v propozíciách pretekov L1. Uvádzajte to ako zľavu pre členov SADS/ resp regiónov IPSC/.
Upozornenie pre organizátorov pretekov !!! V roku 2022 bol zrušený odvod klubov 1 €/ za účasť na súťažiach L1 za nečlenov SADS /

Viac informácií k ďalším poplatkom a upresneniam nájdete:

https://www.sads.sk/download_ostatne

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


SNROI a nový projekt FApRO IFAK

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. januára 2022

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

v našej asociácii je bezpečnosť na súťažiach vždy na prvom mieste. Preto sme v tomto roku spustili ďalši projekt a to rozšírenie akreditovaného výukového programu SNROI „Prvá pomoc poskytnutá rozhodcom IPSC“ - FApRO – o nadstavbovú časť „IFAK“. ( First Aid provided by Range Officer – Individual First Aid Kit )

Vzdelávací projekt SADS pre členov SNROI , „FApRO- KPCR“ od svojho počiatku v roku 2019 preukázal nielen svoje opodstatnenie, ale hlavne správnosť smerovania k ochrane života a zdravia športujúcej verejnosti nielen počas podujatí organizovaných Slovenskou Asociáciou Dynamickej Streľby.

V roku 2022 máme plánovaný aj špecializovaný kurz ,, IFAK” ( min. 2 dni ) v spolupráci so Slovenskou Zdravotníckou Univerzitou v Bratislave, Fakultou zdravotníctva, katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti v Banská Bystrici, „pre taktické prostredie“, zodpovedajúci možným život ohrozujúcim zraneniam počas streleckých podujatí.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2022

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. decembra 2021

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem druhú výzvu a žiadam predsedov klubov a organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2022, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 10.01.2022.

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované na stránke SADS, link pripájam:


http://www.sads.sk/download_ostatne


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADSObjednanie ošatenia pre rozhodcov-Urgent

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. decembra 2021

Vážení naši rozhodcovia a členovia SNROI,

za Prezídium SADS a Prezidenta SNROI Juraja Kišša  sa Vám chcem poďakovať za Vašu dlhoročnú obetavú prácu v prospech našich členov, organizátorov pretekov a v prvom rade za bezpečnosť na našich súťažiach.
Tento rok sa niesol v znamení podpory pre rozhodcov a celej SNROI a tento sľub aj plníme. Všimli ste si, že počas roka sme testovali nové rozhodcovské ošatenia.

Na priložených dvoch  linkoch si môže každý aktívny rozhodca evidovaný v SADS, objednať a doplniť svoje ošatenie rozhodcovským dresom ALEBO novinkou - praktickou rozhodcovskou vestou v Slovenských národných farbách.

Aby to nebolo málo, každý aktívny rozhodca dostane ako poďakovanie za svoju prácu 1 ks novinky a to rozhodcovskej čiapky zadarmo. Platí to aj pre ARO rozhodcov, ktorí po kurze ešte nezískali dostatočné množstvo bodov.
Som presvedčený, že prijmete túto ponuku a v budúcom roku sa stretneme už v novom ošatení.

Chcem Vás požiadať, aby ste vyplnili objednavkový formulár dôsledne a najneskôr v termíne do 27.12.2021 do 22.00 hod odoslali svoju požiadavku. ‼️

Pre rozhodcov IROA sme pripravili tiež podporu, ktorá je pripravená vo fin. pláne pre rok 2022. Takže nezabúdame ani na našich medzinárodných rozhodcov.

Prosím o dodržanie termínov.‼️  Termíny v ponuke sú záväzné !!

Ďakujem za pochopenie.

Vyberte si len jednu alternatívu:  DRES+ŠILTOVKA            ALEBO VESTA +ŠILTOVKA!!  

Objednávkový formulár SNROI tričko + šiltovka:
https://forms.gle/bXmLUSV56T9bnXUYA  

Objednávkový formulár SNROI vesta +šiltovka: https://forms.gle/s6Tw9VxbfAC2FS1X9


Chcem požiadať Predsedov klubov, aby o tejto možnosti informovali svojich rozhodcov v kluboch !


Ing. Bystrík Zachar     
Prezident SADS


Informácie SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
20. decembra 2021

Pozdravujem členov SADS a našich sympatizantov,

návrh novely zákona č. 190/2003 Z.z. bol NR SR schválený a podpísala ju aj Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Treba si počkať na publikovanie uceleného návrhu v zbierke zákonov. Predpokladám , že sa to aj v krátkom čase stane. Môj krátky postreh a zhodnotenie celého procesu schvaľovania novely zákona, ktorý bol dosť náročný a to od rokovaní na Policajnom Prezídiu pred niekoľkými rokmi, kde som SADS zastupoval ešte ako 1. Viceprezident, až po schválenie v tomto znení. Množstvo rokovaní na Policajnom Prezídiu, poslancami, odbornými rokovaniami na KEU v Bratislave atd... Tu musím pozitívne zhodnotiť ochotu a prístup súčasného Policajného Prezídia a možnosť predkladať pripomienky skutočnej odbornej verejnosti, ktorí aktívne športujú alebo sa ich to bytostne dotýka. Väčšinu mojich pripomienok v rozporovom konaní zapracovali do novely zákona, čo bol úplne odlišný prístup, ako pred niekoľkými rokmi u predchodcov. Samozrejme strávil som množstvo času prípravám a naštudovaniu si problémových státí, ďakujem za množstvo materiálu a podkladov. Niektorí členovia a sympatizanti mi aktívne pomáhali s prípravami, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Chcem sa poďakovať aj Českým organizáciam a osobám s ktorými sme si vedeli odkonzultovať niektoré špecifické problémy. Podstatnou mierou k tomu prispel aj Český LEX, za čo im patrí obrovská vďaka.

Pripojili sme sa do významných a medzinárodných aktivít v rámci zákazu používania olova a v spolupráci s Liga Libe v medzinárodnej petícií 1.250 000 nespokojných občanov Československa a samozrejme ďalších ...

SADS ako apolitická a nestranná organizácia, ktorá zastupuje záujem športových strelcov a držiteľov ZP, pristupovala veľmi zodpovedne a aktívne pri obhajovaní svojich práv. Niečo sa podarilo presadiť, niečo však nie. Žiaľ, robili sme to často na úkor nášho voľného času, rodín aj potrieb napríklad pre SADS a novej webovej stránky alebo registrácie. Bola to otázka možnosti a priorít v danom čase.

Pozitívna informácia je, že v tomto roku nám narástla a to napriek Covidovým opatrenia členská základňa o 2/3 oproti roku 2020. Schválené opatrenia, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou u členskej základne.

SADS má však ďalšie výzvy a veľmi náročné pre budúcnosť nášho športu. Stať sa uznaným športom a Národným športovým zväzom. Podstatný dokument, a to návrh nových stanov, sa aktuálne hlasuje práve dnes. Bez zosúladených stanov a našej činnosti so zákonom č. 440/2015 Z . z. a následnej reorganizácii celej SADS neposunieme sa na ten najvyšší vrchol ako profesionálny šport.

Samozrejme schválením nových Stanov SADS prichádza ďalšia o to dôležitejšia etapa a to zvládnuť všetky tieto procesy a obsadiť nové orgány a funkcie a vypracovať systém fungovania profesionálnej asociácie. K reorganizácií celej SADS v zmysle schválených nových Stanov SADS, ktorá bude prebiehať v roku 2022, bude platiť pre množstvo orgánov aj vznikom nových orgánov SADS.

Ďakujem všetkým za podporu terajšieho vedenia SADS pracujúceho od roku 2019, za množstvo ich odvodenej práce pre streleckú komunitu a veľké úsilie pri posúvaní nášho športu k moderne fungujúcej asociácii.

Moje osobné poďakovanie patrí celému môjmu tímu. 

Ďakujem.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zvolanie zasadania VZ SADS online

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
11. decembra 2021

Zvolanie a program VZ SADS online formou

Vážení delegáti VZ SADS,

zvolávam VZ SADS v termíne dňa 19.12.2021 od 12.00 hod do 20.12.2021 do 12:00 hod., online prostredníctvom e-mailovej komunikácie, s nasledujúcimi bodmi programu:

1. Schválenie programu (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov)
2. Prijatie uznesenia (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) k správe hlavnej kontrolórky pre šport o kontrole činnosti SADS (zaslaná mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS) v nasledujúcom znení: „VZ SADS berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky pre šport o kontrole činnosti SADS. V nadväznosti na jej závery VZ SADS týmto aj dodatočne schvaľuje priebeh a závery zasadnutia VZ SADS zo dňa 11.05.2019, ktoré považuje za platné a záväzné pre všetky osoby s príslušnosťou k SADS.“
3. Prijatie nových Stanov SADS (dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov) v pripojenom znení (zaslané mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
4. Schválenie návrhu finančného plánu- rozpočtu 2021 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
5. Schválenie návrhu plánu činnosti a opatrení 2021/2022 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2020 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
7. Schválenie poplatkov SADS na rok 2022 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
8. Schválenie Výročnej správy SADS, (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
9. Schválenie správy Viceprezidenta pre reprezentáciu, Prezidenta SNROI, Kontrolnej komisie (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)

Vážení delegáti  SADS, do Vašej e-mailovej adresy vedenej v databáze SADS boli dnes odoslané všetky podklady a potrebné dokumenty k hlasovaniu. V prípade, že ste uvedný e-mail neobdržal alebo nastal iný problém, obratom ma kontaktujte. Prípadné otázky Vám rád zodpoviem. Je to veľmi dôležité hlasovanie pre budúcnosť nášho športu.

Ďakujem.

Vysvetlivky:

Do prílohy emailu vložte naskenovaný doklad o práve zastupovať Klub SADS, ak za Klub hlasuje štatutárom splnomocnená osoba alebo zvolený zástupca, či jeho náhradník. V takom prípade treba ako prílohu pripojiť plnomocenstvo od štatutára, alebo zápisnicu o zvolení zástupcu Klubu SADS.
V prípade, že za Klub hlasuje štatutár, nie je potrebné pripájať do mailu žiadny doklad.

V prípade, že si želáte hlasovať prostredníctvom inej e-mailovej adresy, než je adresa vedená v databáze SADS (najmä z mailovej adresy splnomocnenej osoby alebo zvoleného zástupcu), žiadame o oznámenie takejto adresy na: prezident@sads.sk najneskôr do 19.12.2021 do 10.00 hod. Inak sa bude mať za to, že súhlasíte s hlasovaním cez mailovú adresu vedenú v databáze SADS.
Za prítomné sa budú považovať tie Kluby SADS, ktoré do 19.12.2021 10.00 hod potvrdia svoju účasť na online zasadnutí VZ SADS.

Dňa 19.12. 2021 o 12.00 bude všetkým delegátom SADS na ich e-mailové adresy vedené v databáze SADS zaslaná výzva na hlasovanie o uvedených bodoch programu spôsobom zaslania odpovede na e-mail s vyznačením súhlasu/nesúhlasu s príslušným bodom zasadnutia

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktivity SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. decembra 2021

Vážení členovia SADS,

dnes prebehlo stretnutie vedenia jednotlivých streleckých organizácii a poľovníkov u Ministra hospodárstva, ktoré inicializovalo združenie Legis Telum k prípravovanému zákazu používania olova. Naša asociácia podporuje všetky aktivity v prospech našich členov a streleckej obce.

Som presvedčený, že konečne sa Slovensko cez Ministerstvo hospodárstva, ktoré má práve v prípade pripravovaného celoplošného zákazu olova z dielne ECHA, možnosť postaviť proti tomuto nezmyselnému paškvilu a hlasovať proti návrhu a nepostaví sa alibisticky, ako v minulom období ,, sa zdržaním hlasovania”.

Je to pozitívna správa aj pre našich partnerov zahraničí o zmene prístupu terajšieho ministra hospodárstva. Pre SADS a šport IPSC bude celoplošný zákaz používania olova doslova likvidačný. Som presvedčený, že tento nezmyselný návrh, ktorý poškodí celý strelecký šport v Európe si uvedomia aj kompetentní v Bruseli a racionálne vyhodnotia tento návrh a upustia od požiadavky celoplošného zákazu používania olova.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Návrh nových Stanov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. novembra 2021

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,

dňa 25.11.2021 som všetkým štatutárnym orgánom/predsedom klubov SADS, zaslal na ich emailové adresy vedené v databáze SADS, návrh nových Stanov SADS na pripomienkovanie. V prípade, že ste e-mail neobdržali alebo uvedený email nie je aktuálne správny pre potreby schvaľovania respektíve hlasovania na VZ, obratom ma kontaktujte na e-mail prezident@sads.sk a pošlite mi aktuálny e-mail na ktorý Vám zašlem návrh nových Stanov SADS a upravíme Váš kontakt  v databáze SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie predloženého a prerokovaného finančného plánu a plánu činnosti a opatrení pre rok 2021/2022
2) Schválenie predloženej a prerokovanej účtovnej závierky pre rok 2020
3) Schválenie poplatkov SADS pre rok 2022
4) Schválenie podmienok organizovania Majstrovstiev Slovenska
5) Schválenie a predloženie návrhu nových Stanov SADS pre VZ SADS na základe požiadaviek a vykonanej kontroly z Ministerstva školstva VVaŠ SR a zosúladenia so zákonom č.440/2015 Z.z.
6) Schválenie predloženej cenovej ponuky zo spoločnosti Motúzová & Lacko advokátska kancelária
7) Schválenie žiadosti Shooting team DYNAMIC o vstup do SADS, ktorá bola prerokovaná dňa 8.11.2021 na zasadaní Prezídia SADS

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 26.Novembra 2021 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


GAISF

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
23. novembra 2021

Vážení členovia SADS,

dňa 12.11.2021 sa stalo IPSC plnoprávnym členom medzinárodnej športovej federácie GAISF.

Čo to pre nás znamená? Ďalší krok k našej vízii uznania nášho športu a ďalšou dlhodobo plánovanou aktivitou stať sa Národným športovým zväzom.
Čo je ešte dôležitejšie, že členov SADS zastrešuje organizácia, ktorá je nespochybniteľná v celosvetovo fungujúcom streleckom športe.
Pri pripravovaných legislatívnych zmenách a tlakoch z Bruselu aj určitou dlhodobou formou záruk držby zbraní na športové účely.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v pondelok dňa 8.11.2021 zvolávam zasadnutie Prezídia SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..

Program Prezídia SADS:
1. Zahájenie prezídia 
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Schválenie finančného plánu /rozpočtu/ a plánu činnosti / prerokované a spripomienkované na poslednom pracovnom stretnutí / pred jeho schválením na VZ SADS
6. Prerokovanie návrhu nových Stanov SADS v zmysle zákona č.440/2015 Z.z.
7. Organizovanie súťaží SADS L1 až L3 na Slovensku / doporučená účasť pre všetkých organizátorov pretekov, prevádzkovateľov strelníc, ktorí sú členmi SADS/
8. Schválenie termínu konania VZ SADS
9. Rôzne

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra
Čas: 18.00 hod

ng. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2022

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. novembra 2021

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú predbežný záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2022, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk v termíne do 7.11.2021.

Konkrétne podmienky organizovania Majstrovstiev Slovenska v roku 2022 prerokuje Prezídium SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Školenie FApRO - KPCR 23.10.2021 v RDA Nové Mesto nad Váhom a body RO za 2021

Juraj Kišš - SNROI
15. októbra 2021

Vážený priatelia RO,
v sobotu  23.10.2021 od 08.00 sa v priestoroch RDA Nové Mesto nad Váhom uskutoční školenie FApRO, časť venovaná KPCR a neodkladne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Máme ešte voľnú kapacitu cca 5 miest, prípadný záujemci hláste sa u mňa.

Zároveň vyzývam všetkých ktorí nemajú doplnenú bodovú tabulku za rozhodovanie na súťažiach IPSC za rok 2021, aby si evidenciu dali urýchlene do poriadku.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


Majstrovstvá Slovenska 2021 v puške

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. októbra 2021

Vážení členovia SADS,

Majstrovstvá Slovenska v puške 2021-pretek RDA Rifle AUTUMN napriek snahe organizátora a schvaleného štatútu významného podujatia Slovenskej Republiky, ktoré uďeluje Ministerstvo školstva sa z dôvodu sprísňujucích opatreni ruší.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2021

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. októbra 2021

Vážení členovia SADS,

na priložených linkoch nájdete výsledky z Majtrovstiev Slovenska pre rok 2021.

Majstrovstvá Slovenska pištoľ- Rebels Trophy
Majstrovstvá Slovenska PCC- Slovak Open

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Termín seminára RO SNROI Level I.

Juraj Kišš - SNROI
28. septembra 2021

Dobrý deň priatelia,

termínom seminára RO SNROI Level I. je 23.-24. október 2021.
Miestom je agentúra RDA Nové Mesto nad Váhom.
Pokiaľ máte záujem a ešte ste sa neprihlásili, urýchlene tak učiňte na snroi@sads.sk.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš
Prezident SNROI


Majstrovstvá Slovenska 2O21

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. augusta 2021

Vážení členovia SADS,

vzhľadom k Covid opatreniam sme museli v Prezídiu SADS operatívne reagovať na posunutia respektíve zrušenia pretekov. Chcem Vás informovať, že sme operatívne reagovali na zrušený pretek RDA Rifle a presunuli Majstrovstvá Slovenska v puške na októbrový termín.
Snažím sa pomôcť organizátorom získať štatút významného podujatia z Ministerstva školstva pre všetky tohtoročné preteky MS, aby sa z dôvodu Covid opatrení mohli uskutočniť.

Súťaže MS v roku 2021:
Rebels Trophy- Majstrovstva Slovenska v pištoli
Slovak Open- Majstrovstva Slovenska PCC
RDA Rifle Autumn Match 2021- Majstrovstvá Slovenska v puške

Ak máte záujem sa zúčastniť uvedených pretekov kontaktujte a registrujte sa u organizátorov pretekov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. augusta 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie majstrovstiev Slovenska v puške pre rok 2021, z dôvodu zrušenia pôvodne schváleného preteku na MS v puške Majstrovstvá Slovenska v IPSC puške pretek: RDA Rifle Autumn Match 2021
V prípade zmien, presunov termínov atd... z dôvodu Covid opatrení, bude prezídium SADS nápomocné a operatívne riešiť spolu s organizátormi pretekov problémy pri organizovaní MS.

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 15.Augusta 2021 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Pripravované aktivity SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2021

Vážení členovia SADS,

na základe zverejnenej výzvy Ministerstva školstva a našej dlhodobo pro-aktívnej účasti a konzultácii priamo s Ministerstvom školstva, sme sa rozhodli uchádzať sa o zapojenie do pripravovaných modulov v rámci inovatívnej formy vzdelávania detí na I. stupni základných škôl.
 Na základe mojej výzvy sa pripojilo niekoľko klubov za SADS so záujmom zapojiť sa do tohto projektu na základných školách po celom Slovensku. Je to jedna z ciest smerujúca k vízií a propagácii nášho dynamického športu aj medzi najmenšími, ako súčasť pohybových aktivít detí a súčasne aj pozitívna propagácia nášho pekného dynamického streleckého športu na školách.
 Počkáme si na konečné rozhodnutie a stanovisko Ministerstva školstva, kde som pevne presvedčený, že naša asociácia má čo ponúknuť aj nastávajúcej mladej generacii budúcich športovcov.
 Tento projekt berieme ako súčasť prípravy detí na našu disciplínu Action Air IPSC a určite využijeme pri príprave detí na náš šport, aj aktuálne tešiace sa obrovskému záujmu tzv. Nerfky, kde postupne deti naučíme hravou formou bezpečne s nimi manipulovať, hýbať sa a v neposlednom rade nasmerovať deti k našim dynamickým streleckým disciplínam podľa pravidiel IPSC.
 Určite sa najviac budú tešiť deti na niektorých vybraných školách a hodinách telesnej výchovy. 
 Som presvedčený, že to je cesta a  postupné kroky pre zachovanie a rozvoj nášho krásneho športu aj pre nasledujúce generácie.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie jednotlivých majstrovstviev Slovenska pre rok 2021.

Majstrovstvá Slovenska v IPSC pištoli pretek: Rebels Trophy 2021
Majstrovstá Slovenska v IPSC puške pretek: RDA Rifle Match 2021
Majstrovstvá Slovenska v IPSC PCC pretek: Slovak Open 2021

V prípade zmien, presunov termínov atd...  z dôvodu Covid opatrení, bude prezídium SADS nápomocné a operatívne riešiť spolu s organizátormi pretekov problémy pri organizovaní MS.

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 11.júla 2021 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Úprava bodovej evidencie RO za 2020

Juraj Kišš - SNROI
23. júna 2021

Vážení priatelia a kolegovia RO,
nakoľko v streleckej sezóne 2020 bola možnosť zúčastňovať sa streleckých podujatí IPSC značne obmedzená, viacerí z nás
neboli schopný naplniť limit bodov pre udržanie kvalifikácie RO. Z uvedeného dôvodu sme sa vo vedení SNROI rozhodli rok 2020 nezapočítavať do kvalifikačného minima bodov RO. Pre rok 2021 budeme vychádzať z rokov 2019 a kombi 2020+2021.
Body RO, ktoré boli získané v priehehu roka 2020 sa samozrejme započítajú do celkového bodového súčtu jednotlivca.


S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


Príprava seminára nových RO IPSC Level I. - evidencia uchádzačov.

Juraj Kišš - SNROI
23. júna 2021

Vážení priatelia!

Keďže verím, že ťažkosti týchto časov nás ako športovcov neotupia ani na duchu, ani na ..telách ;-) ,SNROI začína pripravovať ďalšie školenie záujemcov o výkon funkcie RO IPSC.
Nepoznám miesto ani jeho dátum, ale viem že sa ho zúčastnia tí, ktorích to neodradí.
Účelom tohto oznamu je združiť a pripraviť na školenie RO členov SADS s kvalifikačnými predpokladmi a záujmom o prácu RO. Termín a miesto seminára vyhlásime adekvátne podľa bežných kritérií, ale taktiež v súlade so záväznými nariadeniami vlády a inštitúcií na ochranu verejného zdravia.
Záujemci o seminár RO Level I. spĺňajúci predpoklady (viď Handgun SNROI) kontaktujte ma na snroi@sads.sk.
K štúdiu Pravidiel IPSC použite materiály dostupné na web stránke SADS, IPSC, zvyšné dodám.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš
Prezident SNROI


Pleloženie pretekov

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júna 2021

Vážení členovia SADS a naši reprezentanti,

informujem Vás, že v súvislosti s Covid-19 bolo rozhodnuté preložiť Handgun WS na november/december 2022 a Pan American Handgun Championship na september 2022.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. apríla 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,


v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie vyslania účastníkov WS 2021 /pištoľ/ podľa konečného návrhu /je súčasťou e-mailovej prílohy pri hlasovaní Prezídia SADS/ Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu.

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 5.apríla 2021 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Juniorsky reprezentant

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
06. marca 2021

Vážení členovia a naši sympatizanti,

už najbližšiu nedeľu 7. 3. 2021 o 20.15 hod na televíznej stanici JOJ, bude účastníkom relácie Tipos talent týždňa náš juniorský reprezentant Samuel Sčepko, v ktorej dostane priestor odprezentovať seba a dynamickú streľbu podľa pravidiel IPSC širokej verejnosti.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zákaz používania olova

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. marca 2021

Proces, úplného zákazu používania olova sa nezastavil. Práve naopak. Pokračuje v plnom prúde. Bude to znamenať koniec strelectva, ako ho teraz poznáme.
Návrh na obmedzenie a uvádzania na trh a používania olova v strelive a v rybárskom náčiní pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na žiadosť Európskej komisie v súlade s čl. 69(1) REACH. Uvedený návrh dopĺňa už schválené obmedzenie týkajúce sa olova v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (Nariadenie Komisie EÚ č. 2021/57). Cieľom návrhu je posúdenie rizík vyplývajúcich z použitia olova v strelive a rybárskom náčiní z dôvodu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Navrhované obmedzenie sa týka:

 1. olova predávaného a používaného v poľovníctve, športovej streľbe a inej streľbe v exteriéri
 2. olova predávaného a používaného pri rybolove.
Z rozsahu obmedzenia by mali byť vyňaté použitia oloveného streliva pre vojenské účely a iné necivilné použitia oloveného streliva, napr. políciou, bezpečnostnými a colnými zložkami. Z rozsahu pôsobnosti je tiež vylúčené použitie oloveného streliva v interiéri.
V súvislosti s prípravou návrhu na obmedzenie si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť zapojenia sa do verejnej konzultácie k dokumentácii k návrhu na obmedzenie, ktorú vyhlasuje ECHA prostredníctvom svojej internetovej stránky. V rámci nej majú zainteresované strany možnosť predložiť všetky relevantné informácie podložené spoľahlivými dôkazmi, ktoré ECHA nemala k dispozícii v čase prípravy návrhu. Predložené informácie budú posúdené Výborom pre hodnotenie rizík (RAC) a Výborom pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) pri príprave návrhu stanoviska k obmedzeniu. Ak vyjdú najavo informácie odôvodňujúce zmeny, návrh na obmedzenie je možné aktualizovať. Z uvedeného dôvodu si Vám dovoľujeme vrele odporučiť, aby ste využili možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie predložením relevantných informácií k danej problematike, aby mohli byť posúdené v návrhu obmedzenia.
ECHA avizuje predpokladaný začiatok verejnej konzultácie 24. marca 2021 a trvať má šesť mesiacov. Zverejnená je zatiaľ dokumentácia, ktorá nie je predmetom konzultácie (tzv. „pre-publication: not for consultation" verzia) a to z dôvodu, aby zainteresované strany mohli mať viac času na prípravu na verejnú konzultáciu. Predmetná dokumentácia aj s prílohou, kde sú uvedené podrobné informácie k rozsahu návrhu, prechodné obdobia pre konkrétne zákazy, ako aj výnimky z rozsahu obmedzenia je zverejnená na internetovej stránke ECHA v časti Register zámerov: https://echa.europa.eu/.../dislist/details/0b0236e1840159e6.
ECHA plánuje zorganizovať online informačné stretnutie, počas ktorého vysvetlí návrh na obmedzenie a poskytne rady, ako sa zúčastniť verejnej konzultácie. Odporúčame Vám preto sledovať stránku ECHA kde budú zverejnené všetky dôležité termíny, ako aj aktuálne informácie k predmetnému návrhu. Domnievame sa, že informácie k stretnutiu budú zverejnené na stránke ECHA v časti webináre: https://echa.europa.eu/sk/webinars.
Detailnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Pan American Handgun Championship 2021

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
27. januára 2021

Vážení členovia SADS,

od organizátorov preteku Pan American Handgun Championship 2021 sme dostali pozvánku pre našich reprezentantov. V prípade, že máte seriózny záujem o účasť na šampionáte, prihláste sa na e-mail prezident@sads.sk najneskôr do 31.januára 2021.

Termín konania: September 2021
Miesto konania: Frostproof, Florida, USA

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Schválené polatky SADS na rok 2021

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. januára 2021

Vážení členovia SADS,

informujem Vás o schválených členských poplatkoch do SADS na rok 2021.

1. Členovia SADS:

- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, lady) 15 €
- výška členského poplatku (junior do 21 r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2021:

- výška členského poplatku 200 €

Termín úhrady členských poplatkov ostal nezmenený do 20.2.2021.


V roku 2021 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Správa Prezidenta SADS za rok 2020-financie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. januára 2021

Vážení členovia SADS,

spracoval som pre Vás krátku finančnú správu o našich aktivitách v roku 2020. Systémové zmeny, ktoré sme naplánovali na rok 2020, podľa môjho názoru úspešne realizujeme.

S potešením Vás informujem, že všetky kluby, ktoré si uplatnili vo svojich žiadostiach vrátenie rozdielu členského za rok 2020, majú tieto poplatky na svojich účtoch. Rozhodnutie, ako ich so svojimi členmi využijete je v kompetencii Vašich klubov. Celková suma, ktorou sme podporili členov SADS vrátením členského za rok 2020 je 8 700 €.

Od budúceho roka budeme všetci platiť členské poplatky do SADS v sume 15 € za člena. Pre juniorov a Action Air sme znížili členský poplatok na symbolických 5 € ročne.

Náš záväzok podporiť aj našich najlepších reprezentantov sme dodržali a tak sme im v roku 2020 preplatili športovú prípravu v celkovej sume 7 863 €. Je to aspoň symbolické poďakovanie za ich vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenska.

V roku 2020 sme nezabudli ani na juniorov a pripravili sme model podpory juniorského top tímu. Prvý záväzok Prezídia SADS sme splnili a najlepším trom juniorom sme preplatili prípravu v hodnote 990 €. Naša výzva, aby organizátori pretekov podporili tento tím spolu aj s ich trénermi našla odozvu a v roku 2021 budú môcť na niektorých podujatiach štartovať zadarmo.

V roku 2021 sa zaväzujem zorganizovať juniorský kemp ako ďalšiu formu podpory pre juniorov.

Pre potreby SNROI sme v roku 2020 kúpili nové chrono. Aj napriek nepriaznivej situácii s Covid 19 sme na základe výzvy Ministerstva školstva VVaŠ SR podporili aj našu súťaž s vyše 20- ročnou históriou a organizátor obdržal účelovo viazanú dotáciu v sume 8 250 €.

Schválenú a podpísanú dotáciu Ministerstvom školstva VVaŠ SR v hodnote 10 000 € týkajúcej sa školských projektov Action Air sme pre Covid opatrenia nemohli čerpať.

Náš reprezentant Ivan Barančík sa rozhodol svoju schválenú odmenu 434 € nečerpať pre svoju osobnú potrebu. Rozhodnutie o použití tejto odmeny ponechal na vedení SADS. Po dohode s Ivanom Barančíkom sme sa rozhodli, že týmito finančnými prostriedkami podporíme vybraných juniorov formou nákupu nábojov pre ich tréningový proces.
Dovoľte mi, aby som sa mu touto cestou v mene celého Prezídia SADS poďakoval za prejavenú dôveru.

Prajem všetkým členom a našim sympatizantom v roku 2021 predovšetkým veľa zdravia a skorý návrat nášho streleckého športu na strelnice.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Vyhlásenie VÝBEROVÉHO KONANIA na dodanie bannerov pre SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
31. decembra 2020

Vyhlásenie výberového konania na dodanie bannerov pre SADS:

            množstvo: 40-45 ks
 
Lehota na predkladanie ponúk: Začiatok: 31.12.2020  Ukončenie: 15.1.2020  

Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom),
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač platca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je          platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) podľa požiadaviek uvedených vo výzve,
- s uvedením termínu dodania bannerov.  

Vaše ponuky adresujte na e-mail: prezident@sads.sk  

Referencie uchádzača.

Uchádzač musí byť minimálne 4-5 rokov podnikajúcou firmou na trhu v oblasti dodávok reklamných produktov a služieb. Samozrejmosťou je, že v prípade požiadavky zadávateľa, predloží konkrétne referencie ním dodávaných výrobkov alebo vzoriek.   
SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.  

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.

 Ing. Bystrík Zachar  
Prezident SADS


Legislatívne zmeny

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
31. decembra 2020

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

v piatok 18.12.2020 som bol pozvaný z odboru bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR na rozporové konanie k zaslaným pripomienkam k novele zákona č. 190/2003 Z.z. Je to už druhé stretnutie priamo na MV SR k novele zákona o strelných zbraniach a strelive. Prvé stretnutie prebehlo v spolupráci s vedením SPK priamo na Policajnom Prezídiu.Rozporové konanie prebehlo  v korektnej a konštruktívnej rovine. Obidve stretnutia boli dôležitou súčasťou našich aktivit v prospech celej streleckej komunity. Na stretnutiach predsedov klubov Vám ozrejmín detaily z obidvoch rokovaní.
Som presvedčený, že vo veľa bodoch budú argumenty v prospech streleckej komunity zapracované aj do návrhu novely zákona č.190/2003 Z.z. Držme si všetci prsty a som presvedčený, že Vaša podpora sa premení v pozitívny prospech pre celú streleckú komunitu.

Ďakujem všetkým, ktorí svojim aktívnym prístupom podporili nie len moje, ale všetky hromadné pripomienky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. decembra 2020

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie preplatenia prípravy pre juniorských reprezentantov SADS za rok 2020 vo výške 330 EUR/junior z dotácie schválenej Ministerstvom školstva na základe zverejnenej výzvy zo dňa 27. novembra 2020 a schváleného rozpočtu SADS na rok 2020 pre: Samuel Sčepko, Tomáš Chmúra a Maté Szundi

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 17. decembra 2020 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Podpora juniorov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
27. novembra 2020

Vážení členovia SADS,

v rozpočte na rok 2020 sme schválili podporu pre juniorov v rámci SADS v hodnote 1000 €. Pripravujeme aj ďalšie podporné aktivity pre rozvoj nášho športu, ktoré budú úzko spojené a naviazané na rozvoj novej generácie športových strelcov.  O týchto aktivitách Vás budem v krátkom čase informovať.

Žiadam predsedov klubov, trénerov nádejných juniorov, ktorí majú záujem sa uchádzať o túto podporu zo SADS, aby v termíne do 30.11.2020 zaslali predmetnú žiadosť Dušanovi Kubicovi Viceprezidentovi pre reprezentáciu na e-mail: kubica.dusan@gmail.com v tvare:

MENO PRIEZVISKO
DÁTUM NARODENIA

Zoznam pretekov na ktorých sa zúčastnil v roku 2020 + jednotlivé umiestnenia.

Informačný e-mail o tejto aktivite som predsedom klubov zasielal 23.11.2020, kontaktujte a informujte sa u svojho predsedu klubu, či žiadosť za juniorov vo svojom klube zasielal.

O rozdelení dotácie pre nádejných juniorov budeme rozhodovať na najbližšom Prezídiu SADS. O spôsobe a forme prerozdelenia dotácie rozhodne Prezídium SADS.
Dotácia bude čerpaná za podmienok určených MŠVVaŠ SR.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


Otvorený list poslancom EP

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
23. novembra 2020

Vážení členovia SADS,

určite ste si všimli naše dlhodobé aktivity v boji proti zákazu používania olova alebo aktivity v pripomienkovom procese novely zákona o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Rád by som upriamil Vašu pozornosť aj na aktuálnu spoluprácu s poľovníkmi z SPK a so združením Liga Libe, kde spoločne zasielame za celú komunitu, minimálne 1.200 000 občanov, otvorený list poslancom EP za Českú a Slovenskú republiku s jedinou otázkou, ako budú hlasovať a konať proti rozšíreniu zákazov používania olovených striel a rybárskych oloviek nad rámec súčasných pravidiel.

V súčasnosti už nejde len o poľovnícke mokrade, ale dlhodobý plán EK za úplný zákaz používania olova po roku 2022.

Agentúra pre chemické látky ECHA na žiadosť EK mala 6. októbra 2020 zverejniť návrh na úplný zákaz používania olova.
Aby však nevzbudili množstvo emócii a nenarušili hlasovanie v EP o námietke proti zákazu používania olova v mokradiach v stredu 25.11.2020, tak to účelovo odložili na 15.1.2021. To usvedčuje tento netransparentný postup za úplný paškvil fungovania EK.

 Kuloárne rokovania nevyvinú tlak na poslancov, ktorí nám majú slúžiť a nie obhajovať požiadavky rôznych nevzdelaných aktivistov v tejto oblasti.

Chcem Vás požiadať a poprosiť, aby ste napísali našim poslancom svoj názor, prípadne ich oslovte a požadujte stanovisko ako budú hlasovať v EP. Na priloženom linku nájdete kontak na Slovenských poslancov v EP.

 Napíšte našim poslancom v EP a zdieľajte to vo svojich kluboch.

https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/search/advanced?name=&groupCode=&countryCode=SK&bodyType=ALL

Otvorený list nájdete na priloženom linku: 

 http://www.sads.sk/download_ostatne

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktuálne informácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. novembra 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,

rád Vás informujem, že koncepčné zmeny ktoré sme naplánovali a následne aj schválili na VZ SADS, postupne aj realizujeme. Vo vedení SADS je náš záujem, aby tieto zmeny pocítili aj naši radoví členovia SADS a vytvorili sme fungujúcu asociáciu pre nás všetkých.

V najbližších dňoch všetci predsedovia klubov už obdržali resp. obdržia vrátené členské poplatky už za rok 2020. Je na Vás v kluboch, ako využijete tieto finančné prostriedky. Od budúceho roka budeme všetci platiť členské poplatky do SADS v sume 15 € za člena. Čo je ešte podstatnejšie je náš skutočný záujem podporovať hlavne nastávajúcu generáciu mladých strelcov a hľadať si cestu k podpore juniorov. Práve preto sme pre juniorov a Action Air znížili členský poplatok na symbolických 5 € ročne.

To by sme si nemohli dovoliť, ak by sme zodpovedne nepristupovali k narábaniu s financiami a to už od pôsobenia môjho predchodcu Ing. Janette Haviarovej.

Samozrejme neobišli sme ani odmeny pre našich reprezentantov, za ich vynikajúce výsledky v roku 2019 a všetci reprezentanti, ktorí si v stanovenom termíne vyúčtovali prípravu, tak sa tešia s prerozdelených odmien v hodnote 8000 €. Je to aspoň symbolické, poďakovanie, za ich vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenska.

Som presvedčený, že tieto kroky vedenia SADS, nájdu pozitívnu odozvu aj u našich budúcich členov, ktorí rozšíria naše rady už v roku 2020.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Hromadná pripomienka

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. novembra 2020

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

chcel by som Vás požiadať a zároveň poprosiť o podporu hromadnej pripomienky, ktorú som zverejnil ako Prezident SADS. Uvedený link rozošlite všetkým svojim členom aj nečlenom SADS a našim sympatizantom. Každý hlas bude pre nás dôležitý!!!
Najprv pred hlasovaním sa musite na stránke zaregistrovať.Termín hlasovania je do 4.11.2020.

Prikladám priložený link:https://www.slov-lex.sk/…/hromadne-…/COO-2145-1000-3-4077084

Návrh novely zákona č.190/2003 Z.z. zásadným a hlavne reštrikčným spôsobom obmedzí nás športových strelcov. Ako Prezident SADS považujem za svoju povinnosť vstúpiť zásadným spôsobom do obhajovania práv nás športových strelcov a držiteľov ZP. 

Žiaľ reštrikcie neplynú len z implementácie zákazovej smernice 91/477/EHS z dielne EP, ale na prekvapenie je tu snaha Ministerstva vnútra zásadne obmedziť práva bezúhonných občanov a nás športových strelcov. Do budúcnosti je to pre nás varovný signál a mojou snahou ako Prezidenta SADS, je obhájiť naše oprávnené požiadavky pre náš nádherný šport.

Schválenie novely zákona o strelných zbraniach a strelive zásadným spôsobom ovplyvní našu budúcnosť.

Držme si navzájom prsty.

Ďakujem za každý Váš hlas.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Grafický návrh banerov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. októbra 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,

vo vedení SADS nás zaujíma Váš názor a preto sme pripravili prieskum výberu grafického návrhu banerov SADS. Banery budú slúžiť pri organizovaní súťaži SADS úrovne L1- L3 a organizovaní majstrovstiev Slovenska v roku 2021. V prípade záujmu Vás chcem požiadať o vyplnenie formuláru najneskôr v termíne do 25.10.2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZkDylJPOB4IYOeXcHnI0lEQdtMvtYrnlYcfsgr7ELj1vXkg/viewform?usp=sf_link

Konkrétny grafický návrh schválime na najbližšom Prezídiu SADS.

Ďakujem za spoluprácu.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Návrh novely zákona o Zbraniach a strelive LP/2020/ 464

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. októbra 2020

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

chcem Vás informovať, že aktuálne problémy, ktoré riešime v rámci opatrení a pandémie Covid 19 aj v našej asociácií, nebude to najdôležitejšie v tomto roku. Máme tu návrh novely zákona o Zbraniach a strelive LP/2020/ 464. Slovensko sa vybralo cestou zapracovania požiadaviek, ktoré boli schválené dňa 26.1.2017, kedy prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu IMCO o návrhu zmeny Smernice EP a Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0853&from=ES

Už teraz je zrejmé, že celú našu komunitu čakajú reštrikcie v držbe zbraní. Vôbec to nie je pozitívna informácia. Reštrikcie a obmedzenia z dielne EK/EP sa začnú postupne bezvýhrad preberať aj do Slovenskej legislatívy. Pripravované reštrikcie, obmedzovanie slušných a bezúhonných občanov, športových strelcov  alebo držiteľov ZP, už tento rok zacítili napríklad poľovníci ( zákaz používania olova v mokradiach) a to je len začiatok postupných krokov v obmedzeniach v celej našej streleckej komunite.
Je dôležitý čas sa zamyslieť čo ďalej, nikto to za nás nebude riešiť !!!

Pripájam link na predložený návrh:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464?fbclid=IwAR3cZJ6KBKnxChZ0oeRHmTvUM3dznTZdy2Uc9jKIFpw-Ocsy4a7AIFzaY5g

Chcem požiadať našich členov a sympatizantov, ktorí majú záujem podieľať sa na pripomienkovaní návrhu zákona, aby mi v termíne do 20.10.2020 zaslali Vaše námety a pripomienky na email prezident@ sads.sk. Už celý týždeň tvrdo pracujem so svojím tímom a rád privítam akúkoľvek aktivitu a podporu z Vašej strany.
Žiaľ, súčastna vláda popri opatreniach Covid19, pripravuje zapracovať schválené reštrikcie schválené EP do zákona a my máme poslednú možnosť sa zmobilizovať a obhájiť svoje záujmy športových strelcov a slušných legálnych držiteľov zbraní.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Stopka pre šport na Slovensku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. októbra 2020

Vážení členovia SADS,

publikujem príspevok Antona Siekela Prezidenta SOŠV. Absolútne sa stotožňujem s názorom, že niekto tu umelo a účelovo rozdelil športovú obec. Bez toho, aby zhodnotil skutočný stav, zobral fakty zo stola a nie rozhodol účelovo od stola. Schválené dotácie pre SADS v rámci podporného programu Covid 19, musíme vraciať 10 000 € a opakovane počúvame ako štát podrží šport na Slovensku.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

✅ Stanovisko Prezidenta SOŠV Antona Siekela:

 Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel vníma od zástupcov športových zväzov na Slovensku znepokojenie a frustráciu z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, na základe ktorého sa od štvrtka 15. októbra nebudú môcť na Slovensku konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostali iba najvyššie profesionálne súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, hádzanej a basketbale za podmienky, že sa zápasy uskutočnia bez divákov a hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19. Podľa Siekela toto rozhodnutie so SOŠV pred oznámením nikto nekonzultoval.

"Nemám také informácie, aby som vedel posúdiť, či sa rozhodovalo objektívne, na základe parametrov, kritérií, argumentov, ale musím to rešpektovať tak, ako každý. Budem trochu aj očakávať nejaké vysvetlenie toho, prečo práve tieto kolektívne športy môžu pokračovať, prečo nie aj iné športy na Slovensku," uviedol šéf SOŠV. "Stále budem apelovať na to, že šport je na Slovensku v širšom meradle, ako len extraligy. Máme tu mládežnícky šport, ktorý sa takisto oprávnene pýta, ako to s ním bude ďalej. Tá neistota je veľmi skľučujúca, až zdrvujúca."

Siekel netuší, prečo dostali výnimku len futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal a nie aj ďalšie športy. "Zamýšľam sa nad tým nielen ja. Tieto otázky dostávam v zásade od toho mediálneho vystúpenia. Neviem na ne odpovedať. Pýtajú sa ma ľudia zo športového hnutia, akými kritériami sa rozhodovalo, na základe čoho. Očakávam, že zajtra by mal k tomu pán štátny tajomník pre šport Ivan Husár zaujať nejaké oficiálne stanovisko, ktoré bude možné potom ďalej tlmočiť," povedal Siekel počas utorkového otvorenia krytého multifunkčného ihriska v bratislavskom Ružinove.

Podľa prezidenta SOŠV žiadajú zástupcovia menších športov o vysvetlenie, prečo sa nebudú môcť ďalej konať ich súťaže, turnaje či šampionáty. "Žiadajú vysvetlenie a pochopenie danej situácie, že aký je rozdiel medzi Slovenským krasokorčuliarskym zväzom a Slovenským zväzom ľadového hokeja, prečo sú zatvorené bazény a je obmedzené plávanie, prečo Matej Tóth čelí riziku, že nebude môcť ísť na Dudinskú päťdesiatku. To sú legitímne otázky a my sme v zásade aj povinní na ne odpovedať. Ak chceme, aby sa ľudia správali zodpovedne a dodržiavali tieto pravidlá - a ja vyhlasujem, že športové hnutie také je - tak potrebujú pochopiť rozhodnutia a potom ich akceptovať."

Podľa Antona Siekela by sa taký zásadný verdikt, aký padol v nedeľu, mal ešte pred oznámením širokej verejnosti prekonzultovať so športovými odborníkmi a s predstaviteľmi športových zväzov. "Na spoločnom stretnutí 30. septembra sme navrhli niekoľko riešení. Jeden z bodov bolo zriadenie trvalého krízového športového štábu. Myslím si, že by všetkým zainteresovaným prospelo, keby bola možnosť sa stretnúť predtým, ako pôjde pán štátny tajomník ako zástupca športového hnutia na Ústredný krízový štáb, aby si vypočul argumenty, ktoré by z takéhoto fóra mohli vzniknúť a tlmočil ich ďalej. Boli by to argumenty podložené faktami, skúsenosťami a názormi športových odborníkov. O to ľahšie by sa mu potom argumentovalo pred ďalšími autoritami, ktoré potom prijímajú rozhodnutia," tvrdí Siekel.

Športový život na Slovensku sa tak - až na niekoľko výnimiek - opäť zastaví, zavrú sa telocvične, posilňovne, štadióny, plavárne. "Celá krajina prechádza veľmi ťažkým obdobím, môžeme hovoriť aj o podnikateľoch, priemysle, cestovnom ruchu, gastro priemysle. Šport v tomto smere nie je výnimkou. Treba neustále vysvetľovať, čo šport znamená pre túto krajinu. Stále hovorím, že v tejto ťažkej dobe nie je nič lepšie, ako vyjsť si do prírody, prejsť sa, ísť si zabicyklovať, zašportovať, hýbať sa, utužovať sa, posilňovať svoju imunitu. To je ten najlepší liek. Myslím si, že zodpovedné vedenie krajiny by tieto argumenty malo počúvať. Malo by umožniť ľuďom, aby neupadali do skepsy či depresie z toho, že máme byť teraz zavretí, nehýbať sa, aby deti znova nezačali strácať pohybové návyky, aby nesedeli pred televízormi a počítačmi, ale práve naopak, aby sme viac motivovali ľudí športovať."

Na základe prijatých opatrení čelia elitní športovci hrozbe tréningového výpadku a prerušenia prípravy na podujatia. "Je to obrovský výpadok. Akýkoľvek výpadok v pravidelnej športovej činnosti je pre vrcholového športovca veľmi negatívny. Vie sa s tým vyrovnať, samozrejme, ale nie je to len tak. Nie je to ako zapnúť a vypnúť televízor. Utrpeli najmä mládežnícke kluby, tí, ktorí robia šport na dobrovoľnej báze. Za veľmi ťažkých podmienok prevádzkovali svoje kluby, platili nájmy, chceli robiť s deťmi šport, ale nebolo im to umožnené a tá strata je možno ďaleko väčšia ako len tá finančná z vrcholových súťaží," zdôraznil Siekel.

Vláda SR prisľúbila finančnú kompenzáciu pre dotknutých, teda aj pre šport. Športové zväzy sa však stále dožadujú kompenzácií z prvej vlny pandémie. Podľa šéfa SOŠV musí byť kompenzácia nielen adresná, ale aj rýchla: "Počul som, že sa pripravujú schémy, ale nemáme ani výšku, ani termíny, ani parametre. Navrhoval som riešenie, ktoré je nesystematické, a to poskytnúť teraz prvú pomoc prostredníctvom Fondu na podporu športu a potom by sme mohli vyrovnať rozpočet fondu na nejaké strategické projekty, ale zatiaľ sa to nestalo. Myslím si, že finančná pomoc by mala byť nielen adresná, ale aj včasná, a v tom zlyhávame."

Fond na podporu športu počítal pre rok 2020 s rozpočtom 20 miliónov eur. Športová obec už niekoľkokrát navrhovala, na aký účel by sa dali peniaze využiť: "Správna rada Fondu na podporu športu má takéto kompetencie, je to verejnoprávna inštitúcia. Jedenásť členov správnej rady by si malo sadnúť a zhodnúť sa na tom, že je výnimočná situácia, v ktorej treba prijímať aj výnimočné a veľmi rýchle rozhodnutia. Nikto zo športového hnutia ich nebude odsudzovať, práve naopak, veľmi by uvítali, keby videli takú snahu o pomoc. Kladiem si otázku, prečo to zatiaľ neurobili."


Informácie z diania v SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
13. októbra 2020

Vážení členovia a naši sympatizanti,

rád by som sa podelil o pár postrehov z diania na Slovensku a v SADS. Po dlhšej dobe sa nám podarilo pripraviť projekty Action Air a požiadať o dotáciu Ministerstvo školstva. Bolo to množstvo práce, ktoré prinieslo pozitívne výsledky. Zmluva na čerpanie dotácie pre školské projekty Action Air a spopularizovanie dynamickej streľby pre deti na školách, je schválená a podpísaná. Je to účelovo viazaná dotácia z Národného programu rozvoja športu na podpogram reštart športu po pandemií Covid 19. Vzhľadom k opatreniam pre Covid 19 sa reštart nebude konať. Takže 10 000 € nebudeme čerpať na schválené projekty. Všetky prípravy a čas môžeme tak zahodiť. Najbližšie si rád pozriem debatu ministra financií, koľko peňazí dokázal štátu ušetriť.... Sme radi, že sme ich aj my neminuli zbytočne pre pohybové aktivity deti na školách. Možno by sa stačilo zamyslieť a len predĺžiť čerpanie dotácie a nie ukončiť čerpanie do 31.12.2020.  
Mohol by som pokračovať a vyjadrovať sa k opatreniam vlády pre ,, naše športy “ a ten zbytok nepopulárnych športov, čo už nikoho nezaujíma.
Prajem Vám všetkým množstvo pozitívnej energie prekonávať problémy, ktoré musíme spoločne riešiť v rámci športových klubov.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. októbra 2020

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie nových klubov  do SADS. Všetky konkrétne informácie o nových kluboch boli prerokované na Prezídiu SADS dňa 19.7.2020. Jedná sa o tieto konkrétne kluby: 

KSL – shooting team

Shooting Club Atlas Piešt'any
Klub Spišských strelcov
Športovo strelecký klub Rebels

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie odmien pre reprezentantov SADS z dotácie schválenej Ministerstvom školstva. Jednotlivé sumy sú vypočítané podľa vzorca  (zaslaného v prílohe)


Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 6. októbra 2019 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


Organizovanie pretekov od 1.10.2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. októbra 2020

Vážení organizátori pretekov,

posielam Vám základne informácie pre organizovanie športových podujatí platné od 1.10.2020.

Chcem Vás požiadať aby ste súťaže  plánovali v týchto požiadavkách UVZ. Je to veľká zodpovednosť na organizátorovi a v prípade, že budete chcieť poradiť v tejto veci, môžete má priamo kontaktovať rád Vám pomôžem. Pripravte sa na možné kontroly štátnych orgánov, pri organizovaní športových podujatí.
Držím prsty a prajem veľa pozitívnej energie v tejto pre šport neľahkej dobe.

Podmienky organizovania súťaži :

Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb - vrátane organizátorov. Konzumácia nápojov a jedál je zakázaná.

V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín po obdržaní výsledku. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Je nutné nahlásiť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.


Informácie k zasadaniam najvyššieho orgánu športovej organizácie v súčasnej situácii

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. októbra 2020

Na zasadania najvyšších orgánov národných športových organizácií, národných športových zväzov a športových organizácií, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby, SA VZŤAHUJE VÝNIMKA a môže sa uskutočniť avšak organizátor musí dodržať vyššie uvedené povinnosti pri ich organizovaní. Zároveň odporúčam preštudovať si celé opatrenie UVZ OLP_7694_2020 z 30.0.2020.

Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí, či ďalšej činnosti:
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť pri vstupe do budovy orgánov verejnej moci dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte orgánov verejnej moci,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk; 10 - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


Schválené dotácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. septembra 2020

Vážení členovia SADS,


podarilo sa nám na Ministerstve školstva úspešne dotiahnuť ďalšie dotácie na sumu 20 500 € na národné športové projekty. Čerpanie dotácie bude v súlade s uzavretou zmluvou a rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
Tento rok sa vedeniu SADS podarilo úspešne dotiahnuť žiadosti na sumu 32 849 € pre potreby SADS.

Každý člen SADS tieto naše aktivity pocíti už tento rok na schválenom znížení členského do SADS na 15 €.

Ďakujem všetkým za podporu a som presvedčený, že postupne splníme všetky naše ciele. Členstvo v SADS znamená, že ste aj členom medzinárodnej športovej organizácie, ktorá sa bude aktívne podieľať pri obhajobe práv nás športových strelcov.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2021

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. augusta 2020

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2021, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk v termíne do 4.9.2020.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Vyhodnotenie Seminára RO Level 1 SNROI z 01.-02-08-2020 v RDA Nové Mesto nad Váhom

Juraj Kišš - SNROI
10. augusta 2020

Vážení priatelia, členovia SNROI a SADS,

počas víkendu 1. 8.-2. 8. 2020 pod záštitou SADS a SNROI prebehol v Novom Meste nad Váhom v priestoroch agentúry RDA na Banskej ulici Seminár Level 1- školenie rozhodcov dynamickej streľby IPSC a zároveň kurz Prvej pomoci FApRO.
 Seminára sa zúčastnilo 10 členov SADS, ktorí ho aj záverečnou skúškou úspešne ukončili.Seminár počas dvoch náročných dní  a celkovo 21 hodín výuky som viedol ja a CRO Marta Novotná, čím jej chcem za pomoc a asistenciu nielen na samotnom seminári, ale aj vo fázach jeho prípravy veľmi poďakovať.
Taktiež chcem poďakovať všetkým zúčastnemým,  spoločnostiam RDA, s.r.o. a Medic Helps, spol s.r.o. za úspešnú spoluprácu. Budúcim RO chceme popriať veľa úspechov a energie do náročnej práce Range Officera IPSC a týmto ich vítam medzi nami v kruhu členov SNROI.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš
Prezident SNROI


Valné zhromaždenie SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. augusta 2020

Vážení predsedovia klubov a delegáti VZ SADS,

dňa 4.9.2020 so začiatkom o 18:00 hod. zvolávam Valné Zhromaždenie SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..
Miesto konania: Hotel Wellness v Patinciach
Čas: 18.00 hod

Program zasadania VZ SADS:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS o stave asociácie
6. Správa predsedu Kontrolnej komisie
7. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
8. Správa prezidenta SNROI
9. Správa Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS
10. Správa Viceprezidenta AA IPSC
11. Voľba do orgánov SADS
12. Návrh a schválenie úpravy poplatkov v SADS
13. Schválenie rozpočtu, plánu činností, účtovnej závierky
14. Schválenie disciplinárneho poriadku
15. Schválenie štatútu reprezentanta a ranking
16. Schválenie zmien Stanov SADS /sídlo SADS... /
17. Oboznámenie členov VZ SADS o pripravovanom zákaze používania olova, aktivitách vedenia SADS v tejto oblasti a pripravovaných legislatívnych zmenách používania zbraní a streliva
18. Záver

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


FApRO+Príprava k Semináru SNROI Level I Nové Mesto nad Váhom. 01.08.2020

Juraj Kišš - SNROI
23. júla 2020

Vážený priatelia,
chcem poukázať tým RO ktorý doposiaľ neabsolvovali kurz Prvej Pomoci- FApRO, že v rámci seminára RO Level 1 v priestoroch RDA na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom sa kurz FApRO začína v sobotu 01.08.2020 o 08.00 ráno v priestoroch učebne.
Momentálne ešte máme nejaké voľné kapacity. Cena kurzu zostáva rovnaká, 10,-€ /osoba splatné na mieste. Materiál potrebný k štúdiu obdržíte na mieste. Záujemci prosím hláste sa na snroi@sads.sk alebo sms u mňa.

Seminár RO Level 1 má tak isto cca 5 voľných miest a touto cestou chcem poprosiť záujemcov aby zbytočne neváhali nakoľko v tom ďalšom seminári už zrejme bude dopyt prevyšovať ponuku ;-).
Samotný seminár začne v sobotu 01.08.2020 ráno o 7.00 prezentáciou pred kurzom Prvej Pomoci FApRO.
Cena seminára je 35,-€ a poprosím ju poslať na účet SADS a priniesť doklad o úhrade (najmä v prípade úhrady 30.7.) spolu s vyplnenou Prihláškou do kurzu RO, overenou a podpísanou predsedom vášho klubu SADS.
Záujemci hláste sa na snroi@sads.sk a poprosím láskavo pripojiť aj sken vašej prihlášky, samozrejme opečiatkovanej vaším klubom s podpisom pána Predsedu.
Obratom obdržíte ďalšie pokyny.

S pozdravom D.V.C.
Juraj KiššSpráva Prezidenta SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. júla 2020

Vážené Valné Zhromaždenie, členovia SADS,

za posledný rok sme zrealizovali obrovské množstvo aktivít a krokov, ktoré našu Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby vyzdvihlo vo veľmi dobrom obraze medzi streleckou a nestreleckou verejnosťou. Sme športové združenie, ktoré je už pozitívne vnímané aj na poli boja za všetkých športových strelcov, sympatizantov aj nečlenov SADS.
Vysoké nároky, ktoré sú kladené na cestu, ktorou sa SADS vybrala a to profesionalizáciu športu a fungovanie podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a taktiež získanie postu „Pozorovateľ“ v medzinárodnom športovom združení GAISF, prirodzene vytvárali požiadavky na prípravu a plnenie postupných krokov a tvorbu množstva agendy, ktorá je nutná pre uznanie nášho športu IPSC vo svete a v Slovenskej republike.

Z oblasti legislatívnej sme podpísali zmluvu so spoločnosťou, ktorá nám pripravila GDPR pre potreby SADS. Účtovníctvo a dôležité dokumenty Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby sú po rokoch fungovania SADS uložené v Registratúre so zazmluvnenou spoločnosťou, ku ktorým ma prístup okrem štatutára SADS aj Predseda Kontrolnej Komisie.

Vzhľadom k dôležitým prioritám dlhodobého plánu stať sa uznaným športom na Slovensku, prioritne sme riešili množstvo operatívy a prípravných dokumentov, ktoré sú dôležitou súčasťou každej športovej asociácie. Tím pracovnej skupiny pod vedením Miloslava Čisláka v zložení Martin Likavec a Ján Pavlík vypracoval Disciplinárny poriadok.
Vypracovali a pripravili sme pod vedením Dušana Kubicu Ranking a Štatút reprezentanta. Dotiahli sme do finálnej podoby Prestupový poriadok, ktorý pripravil a predložil Marek Béreš a spripomienkoval ho Prezident SADS a Prezídium SADS , ktoré ho následne aj schválilo.
Najdôležitejší pripravený ekonomický dokument v histórií SADS, je návrh zmien poplatkov SADS pre rok 2020/2021, ktorý by mal byť impulzom pre pozitívnu budúcnosť SADS.
V roku 2020 sme zažiadali o viacero dotácií na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o poskytnutí finančných prostriedkov v oblasti športu podľa výzvy F-2020-DOT01, z ktorých sme získali po rokoch najväčšiu dotáciu v sume 12 349 Eur na Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z. Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú vyhlásené v súvislosti COVID 19 ďalšie nové výzvy, ktoré sa snažíme úspešne dotiahnuť.

Rok 2019 bol z hľadiska úspešnosti reprezentácie doposiaľ najúspešnejší. Zhodnotím Majstrovstvá Európy v pištoli v Srbsku:
1. miesto SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto SHOOT OFF - Production Optic Light - Marián Fedor
1. miesto Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto Production Optic Senior - Ján Pavlík
1. miesto Production Optic Light - Marián Fedor
2. miesto Production Senior - Ján Pálka
2. miesto Production Senior Team - Marián Vyšný, Norbert Michalák, Ján Pálka
2. miesto Production Optic Team - Ernest Nagy, Andrej Hrnčiarik, Ivan Barančík, Pavol Ženčár
3. miesto Production Optic - Andrej Hrnčiarik
Zaujímavé umiestnenie mal aj najmladší člen reprezentácie Pavol Ženčár, ktorý sa umiestnil na 9. mieste v divízii Production Optics v kategórii Overall.

Majstrovstvá sveta v puške v Švédsku získal Ernest Nagy 1. miesto v divízií Semi-Auto Open - Senior. Veľmi pekné umiestnenie získal takisto Ján Pálka, ktorý sa v kategórii senior umiestnil na 4.mieste. Team Open Semi Auto na 8. mieste v kategórii Overall.

Šampionát AustralAsia 2019 pre našich strelcov znamenal pekné umiestnenia:
1. miesto Production Senior: Nórbert Michalák
2. miesto Production Optics Senior : Ernest Nagy

Z oblasti financií dodržiavame dlhodobo prebytkový rozpočet, aby sme mohli spustiť reorganizáciu fungovania SADS, čo by malo byť pozitívnym impulzom do ďalšieho smerovania našej asociácie.

V SNROI v súčasnosti evidujeme 95 národných členov - 15 ARO, 52 RO, 23 CRO a 5 RM, (+9 SO). Z tohto počtu je zároveň 7 členov IROA. V rámci programu FApRO (Prvá pomoc poskytovaná Range Officer-om priamo na situácii) prebehli 4 výukové certifikované školenia 61 RO a to v Novom Meste nad Váhom, na Zemplínskej Šírave, v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici. Spolu s osobami, ktoré obdobným školením disponovali, máme spolu 67 členov SNROI kvalifikovane pripravovaných v poskytovaní Prvej pomoci.

Počas roka sa zorganizovalo 6 pištoľových pretekov úrovne L3 – Bathory Cup, Mosquito Handgun Match, Arsenal Cup, Rebels Trophy, Slovak Open, Danube Cup. Puškové L3 preteky sa zorganizovali len 2 – RDA Rifle Match 2019 a RDA Rifle Autumn Match 2019. Organizátormi L1 – L3 pretekov za uplynulý rok boli nasledovné kluby: RDA, ŠSK Artemis Zvolen, ŠSK Magnum, Triton, ŠK Patriot Trnava, SK Hodkovce, ŠSK RH Shooting academy, JPS Snina – Humenné, KSSK Komárno, SKAR-NT, KRK, TAAŠ Mlynica, ŠSK Pribylina, Arsenal SC.
SADS sa stala signatárom iniciatívy „Spoločné vyhlásenie a výzva“, ktorá sa angažuje proti plánovanému úplnému zákazu streliva s oloveným jadrom a rybárskych oloviek. V rámci pripravovaných legislatívnych zmien a príprave zákona o zbraniach a strelive som oslovil erudovaných odborníkov v oblasti legislatívy, aby nám pomohli hájiť naše práva v oblasti držby palných zbraní a môj pracovný tím budú tvoriť aktívni sudcovia alebo erudovaní právnici.

Na záver sa chcem poďakovať môjmu tímu Prezídia SADS, za ich množstvo obetavej práce v prospech SADS a ďalším členom asociácie, ktorí nám aktívne pomáhajú v našej vízii modernej športovej asociácie.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Právo zúčastniť sa VZ SADS, ktorá sa bude konať 19.7.2020.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. júla 2020

Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.

Oprávnený zástupca disponuje počtom hlasov rovnajúcim sa počtu zastupovaných členov domáceho Klubu SADS, ktorí sú registrovaní v SADS. V prípade, ak dôjde k zániku Klubu SADS a k prechodu jeho členov registrovaných v SADS do iných Klubov SADS, disponuje oprávnený zástupca Klubu SADS počtom hlasov navýšených o počet takto prijatých už registrovaných členov SADS.Rozhodujúca je registrácia v SADS v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku konania VZ.

Štatutárny orgán Klubu SADS alebo ním písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť riadnym členom daného Klubu SADS. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať. Ak štatutárny orgán klubu SADS má viac členov, tak VZ SADS je oprávnený zúčastniť sa každý člen tohto štatutárneho orgánu. Výkon hlasovacieho práva bude priznaný iba na VZ pritomnému členovi tohto štatutárneho orgánu.

V prípade učasti viacerých členov štatutárne orgánu sa hlasovacie právo priznáva iba členovi, ktorý bude disponovať písomným splnomocnením ostatných členov štatutárneho orgánu alebo bude určený dohodou členov tohto štatutárneho orgánu prítomných na VZ pred vyhlásením hlasovania. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať. O dohode na členovi štatutarneho orgánu, ktorému bude priznané právo hlasovať sa vykoná zápis v zápisnici VZ. Člen klubu SADS, ktorého najvyšší orgán klubu SADS poveril účasťou na VZ SADS alebo ho zvolil za zástupcu Klubu SADS pre účasť na VZ SADS. Poverenie a zvolenie sa preukazuje predložením kópie zápisnice z konania najvyšší orgán Klubu SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


PROGRAM VZ SADS konanej 19.7.2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2020

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS o stave asociácie
6. Správa predsedu Kontrolnej komisie
7. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
8. Správa prezidenta SNROI
9. Správa Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS
10. Voľba do orgánov SADS
11. Návrh a schválenie úpravy poplatkov v SADS
12. Schválenie rozpočtu, plánu činností
13. Schválenie disciplinárneho poriadku
14. Schválenie štatútu reprezentanta a ranking
15. Diskusia
16. Záver

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Program zasadnutia Prezídia SADS 19.7.2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
07. júla 2020

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Elektronizácia SADS-schválenie realizátora, ktorý vzišiel z výberového konania
6. Prerokovanie žiadosti nových členov o vstup do SADS
7. Organizovanie súťaží SADS po schváleni návrhu poplatkov L1 až L3 na Slovensku
8. Informácie a prerokovanie Spoločného vyhlásenia a výzvy o zákaze používania olova

9. Prerokovanie návrhu a odsúhlasenie úprav na zmenu Stanov SADS/ sídla SADS/ 

10. Zrušenie kvalifikácie na WS PCC 2021 
11. Príprava, prerokovanie a odsúhlasenie rozpočtu a plánu činnosti pred jeho schválením na VZ SADS
12. 
Príprava, prerokovanie a odsúhlasenie štatútu reprezentanta a ranking pred jeho schválením na VZ SADS
13. 
Príprava, prerokovanie odsúhlasenie úprav poplatkov SADS pred ich schválenim na VZ SADS
14. Záver


Termín Seminára SNROI Level I. 31.07-02.08.2020

Juraj Kišš - SNROI
26. júna 2020

Vážený priatelia,
termín seminára SNROI Level I. je od piatku večera 31. júla do nedeľe poobedia 2.augusta , zmena vyhradená podľa potreby.
Ostatné náležitosti zostávajú bez zmien:

- kapacita seminára do max 15 osôb
- miestom konania je učebňa RDA na Banskej ul., Nové Mesto nad Váhom
- cena kurzu do cca 40,-€(v cene triko RO+admin poplatok)+ 10,-€ kurz Prvej pomoci
- predpokladaná štruktúra: začiatok v piatok cca 17.00, sobota doobeda kurz Prvej pomoci,
  seminár do večerných hodín,  záver v nedeľu krátko poobede príp. podvečer
- formulár aktuálnej žiadosti pošlem priamo na vyžiadanie predsedom príp. ho nájdete v budúcom týždni v sekcii "Download"
- žiadosti prosím na snroi@sads.sk posielané štatutárom alebo predsedom klubu SADS, obratom obdržíte podklady
- v prípade nejasností podmienok účasti doporučujem "Handbook SNROI" http://www.sads.sk/download z 17.4.2019
- poprosím predsedov o predbežný súhrnný mail ak majú v klube viacero uchádzačov

S pozdravom D.V.C.
Juraj Kišš


Zasadnutie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. júna 2020

Vážení členovia Prezídia SADS,

dňa 19.7.2020 zvolávam zasadnutie Prezídia SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..

Miesto konania: budova RDA, Banská ul, Nové Mesto nad Váhom,
Čas: 15.00 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Valné zhromaždenie SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. júna 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,

dňa 19.7.2020 zvolávam Valné Zhromaždenie SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..

Miesto konania: budova RDA, Banská ul, Nové Mesto nad Váhom,
Čas: 17.00 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Príprava k Semináru SNROI Level I .

Juraj Kišš - SNROI
17. júna 2020

Vážený priatelia, záujemci o prácu RO a Predsedovia klubov SADS,
upresňujem informácie k pripravovanému Semináru RO Level I.
- termín seminára predpoklad júl 2020  (3,4,5.júl alebo 31.júl,1,2.august.2020)
- kapacita seminára do max 15 osôb
- miesto konania upresníme podľa bydliska záujemcov, predpoklad RDA NMnV
- cena kurzu do cca 40,-€(v cene triko RO+admin poplatok)+ 10,-€ kurz Prvej pomoci
- predpokladaná štruktúra: začiatok v piatok cca 17.00, sobota doobeda kurz Prvej pomoci,
  seminár do večerných hodín,  záver v nedeľu krátko poobede príp. podvečer
- formulár aktuálnej žiadosti pošlem priamo predsedom príp. ho nájdete v budúcom týždni v sekcii "Download"
- žiadosti prosím na snroi@sads.sk posielané štatutárom alebo predsedom klubu SADS, obratom obdržíte podklady
- v prípade nejasností podmienok účasti doporučujem "Handbook SNROI" http://www.sads.sk/download z 17.4.2019
- poprosím predsedov o predbežný súhrnný mail ak majú v klube viacero uchádzačov

S pozdravom D.V.C.
Juraj Kišš


Informácie SNROI- Mobilná app pre Pravidlá IPSC, Seminár RO Level I, FApRO.

Juraj Kišš - SNROI
03. mája 2020

Vážený priatelia!
Na uvedenom linku je dostupná mobilná aplikácia "Pravidiel IPSC" všetkých divízií od vývojára 4IPSC pre verzie Android 5.0+ .
Sťahujte, skúšajte, aplikujte.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.x4ipsc.handgun4ipscrulebook&fbclid=IwAR1vSxYEBX_dPXEehUQwveBRnKDcCuIPnFYi2rste6ACi2tbBF9Hku-eQlU

SNROI pripravuje podklady pre Seminár RO Level I tak, aby mohol prebehnúť krátko po skončení karanténnych opatrení, podmienky účasti a postup registrácie oznámim v najbližších dňoch.

Programu FApRO sa do dnešného dňa zúčastnilo alebo certifikovalo iným spôsobom 61 osôb. Je pochopiteľné, že pre opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa nenaplnil predpoklad účasti všetkých RO na certifikácii do začiatku streleckej sezóny 2020 a preto si Vás dotknutých dovolím požiadať aby ste tejto "téme" venovali príslušnú pozornosť. Celosvetovo súčasné dianie len potvrdzuje zvýšenú potrebu znalostí programu FApRO počas obmedzenia služieb verejného zdravotníctva.
Zároveň prosím všetkých RO aby si skontrolovali svoje údaje na webe asociácie, či za nich ich členský klub odviedol členské poplatky do SADS a v prípade nezrovnalostí ma kontaktujte na snroi@sads.sk.

S pozdravom D.V.C.

Juraj K.


Príprava VZ SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. apríla 2020

Vážený predseda/štatutárny zástupca Klubu SADS,

v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika SR a zákaze organizovať hromadné podujatia, ktoré sa vzťahujú aj na usporadúvanie zasadnutí najvyššieho orgánu a opatreniami pod číslom OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 a OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020 a schváleného zákona č. 69/2020 Z. z , pripravujeme elektronickú formu zvolania a hlasovania VZ SADS podľa čl. V bod 17 stanov SADS a dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi v termíne najneskôr do 28.4.2020, na e-mail: prezident@sads.sk uviedli adresu Vašej elektronickej pošty (e-mail), ktorú použijete k účasti na hlasovaní VZ SADS.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že v zmysle § 81 ods. 1 písm. l) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu povinným údajom, ktorý sa o každej právnickej osobe v športe zapisuje do registra. V nadväznosti na citovaný zákon a v spojení s čl. 3.1 bod (1) písm. e) a bod (5) písm. d) stanov SADS je klub SADS povinný oznámiť Prezidentovi SADS zmenu adresy elektronickej pošty štatutárneho orgánu Klubu SADS.

V prípade, že do termínu 28.4.2020 neoznámite na kontaktný e-mail prezident@sads.sk zmenu Vašej elektronickej pošty (e-mail) pre potreby hlasovania na VZ SADS, bude použitá adresa Vami uvedená v predchádzajúcom období na stránke http://www.sads.sk/kluby.

Link na stiahnutie: Zákon č. 69/2020 Z.z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/?fbclid=IwAR25paxJz_68sN8Vz-xSzRxDjbcB_nu8r-LtO1v0WkRzkW5maxdS5goOGws

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Medzinárodný deň športu

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
07. apríla 2020

Vážení členovia SADS,

dátum 6. apríla vysvetľuje skutočnosť, že v roku 2002 delegáti na 55. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, čo je orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), povzbudili v rezolúcii WHA 55. 23 členské štáty, aby sa každý rok slávil jeden deň s mottom Pohybom ku zdraviu. WHO tým chcela poukázať na význam športu, telesnej výchovy a fyzických aktivít pre zdravie každého človeka. Od roku 2003 začali viaceré občianske spoločnosti využívať termín 6. apríla na organizovanie „Svetového dňa telesnej výchovy“.

☑️ Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v auguste 2013 v rezolúcii A/RES/67/296 vyhlásilo 6. apríl za Medzinárodný deň športu za rozvoj a mier. Od roku 2014 sa pripomína v mnohých štátoch sveta.

☑️ OSN považuje šport a športové hry za ľudské práva, ktoré treba dodržiavať a uplatňovať všade na svete.

☑️ Všetci športoví strelci veríme, že legislatívne zmeny, ktoré nás čakajú v oblasti držby strelných zbraní, nebudú obmedzovať náš nádherný šport.

Ing.Bystrik Zachar
Prezident SADS


Usmernenie Ministerstva školstva pre športové organizácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
07. apríla 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,


na základe Vašich otázok, ktoré dostávam Vás chcem informovať, že posledné z nariadení, ktoré som publikoval na stránke SADS, zakazuje používanie športovej infraštruktúry podľa §3 písm. o) zákona o športe č.440/2015 Z.z. . Nie je povolené ani v prípade používania otvoreného športového zariadenia, za účelom prípravy športovca na súťaž v individuálnej príprave. Platí to aj na otvorené strelnice.
Snahy dotknutých organizácií sú, aby vláda uvoľnila podmienky prípravy športovcom, pri individuálnej príprave na otvorených športoviskách. V prípade zmien alebo uvoľnenia týchto nariadení Vás budem informovať.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Usmernenie Ministerstva školstva pre športové organizácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
31. marca 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,
 

zverejňujem usmernenie Ministerstva školstva pre športové organizácie.


V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:
     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.
     Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:
- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.


     ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.
      Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov).
     Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.
     Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Návrh Disciplinárneho poriadku SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. marca 2020

Vážení členovia SADS,

v prílohe zverejňujem návrh Disciplinárneho poriadku SADS. Disciplinárny poriadok vypracovala pracovná skupina pod vedením Miloslav Čisláka. Prípravou základného návrhu bol Prezidentom SADS poverený Martin Likavec. DP prešiel pripomienkami Prezidenta SADS, členov Prezídia SADS a v termíne do 10.3.2020 mohli spripomienkovať návrh DP predsedovia klubov.Prezident SADS predloží návrh DP na schválenie na najbližšej konnanom VZ SADS.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


[0.12 kB]

Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. marca 2020

Vážení členovia SADS,

v súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízoveho štábu SR  zverejňujem členom SADS a streleckej komunite "Odporúčanie ohľadom športovej činnosti" , ktoré sme obdržali z Ministerstva školstva VVaŠ SR.
 
Usmernenie sa týka hlavne otázok, či je možné výkonávať športový tréning a tiež obmedzenia, ktoré platia. 
 
Na záver ešte v prílohe neprehľiadnite! Je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízovch tábov jednotlivch miest a obcí, kde je portová innosť vykonávaná.
 

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


[0.12 kB]

Vyhlásenie VÝBEROVÉHO KONANIA na vytvorenie novej webovej stránky s nasledujúcimi parametrami:

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. marca 2020

Webová stránka má disponovať nasledujúcou funkčnosťou:

 1. Webová aplikácia bude prevádzkovaná na web-hostingu so systémom Apache, PHP 7.3, MariaDB
 2. Štruktúra programovania s prvkami OOP, prepojenie s redakčným systémom CMS (nastaviteľné rôzne úrovne správy CMS z frontend a backend)
 3. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
 4. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie, organizáciu a vyhodnocovanie streleckých pretekov a registráciu členov SADS na preteky v normách I.P.S.C. s kalendárom pretekov. Aplikácia môže byť nahradená prepojením na organizačný systém , viď bod č.19
 5. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fotogaléria (možné využitie resp. prepojenia so sociálnymi sieťami).
 6. Zdieľanie obsahu web stránky a jej vizuálnych častí so sociálnymi sieťami (FB, Twitter, Instagram, a.i.)
 7. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na správu, archiváciu a download súborov (PDF, TXT, a dokumenty typu MS OFFICE a iné ) na základe rôzne stanovených prístupových práv pre download.
 8. Moderný dizajn web stránky s dodŕžaním štandardov W3C a responzivity pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach (Tablet/Mobil/PC)
 9. Interface pre jazykové mutácie a správu obsahu web stránky (SK/EN-v cennovej ponuke upresnenie aj s resp. bez EN)
 10. Súčasťou obsahu web stránky bude profil SADS (členov prezídia SADS)
 11. Súčasťou web stránky bude kontaktný formulár
 12. Web bude disponovať mapou stránky (tzv.sitemap)
 13. Web musí byť zoptimalizovaný na tzv. základnú SEO optimalizáciu (onpage)
 14. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fórum ( možné využitie niektorých z dostupných opensource for)
 15. Web stránka musí disponovať vyhľadávacím mechanizmom (fulltextovo)
 16. Web stránka musí disponovať chronologickým (časovým) zobrazovaním článkov (obsahu) tzv. noviniek (jednoduchý systém zobrazovania správ typu spravodajskáho portálu).
 17. Web stránka musí disponovať selektívnym výberom (obsahu a častí tzv. podstránok) cez tzv. MENU.
 18. Web stránka (CMS systém) musí umožňovať registráciu nových členov SADS a manažmentu (pre správu obsahu web stránky) a administráciu (CMS systému), (najvýznamnejších webových projektov CMS, akými sú napríklad Joomla, Drupal alebo, Wordpress).
 19. Organizačný systém pre registrácie na preteky (aj pre kluby mimo SADS) s možnosťou prepojenia na SNROI s prepojením na mobilné aplikácie. Organizačný systém musí používať rovnakú/prepojenú databázu ako sa používa v rámci stránky SADS. 
 20. V zmysle pripravovanej novely zákona o zbraniach a strelive systém na evidencie preskúšania pre potreby na sk. E
 21. Web stránka musí generovať možnosti výstupov pre potreby IS VS o športe a Ministerstvo školstva SR
 22. Možnosť priamo na stránke generovať QR, kod pre možnosť platby štartovného...
 23. Možnosť vkladania do mapy SVK - umiernenie strelníc(spoplatnená služba pre strelnice-napr.), klubov s odkazom na webstránku
 24. Zakomponovanie následných zmien v SORSe (webovej aplikácii) do existujúcej aplikácie Android a IOS.

Návrh fáz realizácie, bude realizátor riešiť v spolupráci s pracovnou skupinou SADS:

 
Fáza I.: Verejná časť webstránky
 • Designový návrh pre responzívny web (8.)
 • Prispôsobenie CMS do designu
 • Vytvorenie štruktúry (17.) stránok
 • Migrácia existujúcich príspevkov (news, downloads…) na novú webstránku
 • Realizácia funkcionality: 3., 6., 7., 10., 11., 12.
Fáza II.: Členovia – kluby a strelci, strelnice
 • Manažment klubov a členov a prideľovanie prístupových práv (rolí)
 • Registrácia členov (18.)
 • Výstup pre IS VS (21.)
 • Evidencia preskúšania (20.)
 • Evidencia SNROI (Body, Zoznamy, Klasifikácia)
 • Manažment strelníc (zadávanie, zoznamy)
Fáza III.: Registračný systém pretekov (4., 19.)
 • Registrácia Organizátora mimo štruktúr SADS
 • Zoznam a prehľadový kalendár pretekov
 • Registrácia preteku LI – LIII a ich schvaľovanie
 • Registrácia do pretekov, automatické/manuálne schvaľovanie
 • Schvaľovanie org. tímu
 • Management platieb
 • Export pretekárov do CSV
 • Prideľovanie bodov pre org. tím (SNROI)
Fáza IV.: Ostatné funkcie
 • Galéria (5.)
 • Mapa klubov a strelníc (23.)
 • Anglická verzia pre Verejnú  časť a registračný systém pretekov (9.)
 • Integrácia Fóra (14.)
 • Generovanie QR kódu pre platby (pretek, členské atd.) (22.)
 • Mapa obchodov, klubov, strelníc (23.)
 • Mobilná aplikácia pre registračný systém pretekov (kalendár, prihlasovanie do preteku)
 
Použité technológie pri prezentačnej časti: - HTML, CSS, JavaScript (Angular.JS, React, jQuery atp.)
Uchovávanie dát: - s pomocou databázy MariaDB v.10
 
Obsahová štruktúra web stránky: - bude vychádzať z obsahu aktuálnej web stránky SADS: 
http://www.sads.sk/

Projektové riadenie a metodológia

Vývoj novej webstránky SADS bude realizovaný formou Agile/SCRUM. Dodávateľ bude zodpovedný za riadenie projektu vývoja (zabezpečí rolu SCRUM Mastera), SADS zabezpečí rolu Product Ownera

Lehota na predkladanie ponúk:
Začiatok: 16.3. Ukončenie: 31.3.2020
 
Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom)
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač platca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) za predmet dodania služby (vytvorenia web stránky) tak, ako je uvedené vo výzve.
- s uvedením časového odhadu realizácie za jednotlivé fázy
 
Vaše ponuky adresovať na e-mail: prezident@sads.sk
 
Podmienky účasti uchádzača.
 1. Uchádzač musí byť schopný riešenia web stránok na mieru, grafického dizajnu až po programovanie a dodanie diela na kľúč na web hostingovom serveri vyzývateľa.
 2. Uchádzač sa zaviaže poskytovať v budúcnosti neobmedzenú podporu pre ním vytvorené dielo za dohodnutých podmienok.
 3. Uchádzač zabezpečí preklopenie starých článkov v sekcii NEWS a DOWNLOAD zo starej stránky SADS na novú stránku SADS.
 4. Uchádzač poskytne CMS systému OpenSource CMS riešenie - troch najvýznamnejších webových projektov CMS (Joomla, Drupal, Wordpress), alebo - redakčný systém CMS na správu, aktualizáciu obsahu stránky a systémové aktualizácie (tzv. bezpečnostné, alebo systémové UpDate CMS) zodpovedajúci svetovým štandardom OpenSource CMS, avšak bez pravidelnej platby za prenájom licencie a podmienkou otvoreného programového kódu (programový kód v ktorom je vytvorený CMS a web nesmie byť zašifrovaný a musí sa dať editovať bežným spôsobom, nemôže byť licenčne obmedzený voči zmenám).
  SADS si vyhradzuje právo, doplniť počas realizácie svoje požiadavky na realizátora, čo sa upresní v dodatku ku zmluve s uchádzačom.
Referencie uchádzača.
 Minimálne jedna referencia vytvorenej webovej stránky  uchádzačom v ostrej prevádzke, ktorá spĺňa technické kritériá uvedené vo výzve. Uchádzač musí byť minimálne 3-5 rokov podnikajúcou firmou na trhu v oblasti vytvárania web stránok a vývoja web aplikácií pre web stránky.

 SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:
 - nebude predložená ani jedna ponuka,
 - uchádzač nesplní podmienky účasti,
 - predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.

 O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.

 Ing. Bystrík Zachar
 Prezident SADS


Zákaz usporadúvať akékoľvek športové, kultúrne a spoločenské podujatia na najbližších 14 dní

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. marca 2020

Vážení členovia SADS, predsedovia klubov,

na základe vyhlásenia predsedu vlády SR Vás chcem informovať, že Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne.

,,Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek športové, kultúrne a spoločenské podujatia na najbližších 14 dní,“

Za nerešpektovanie nariadení môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1 650 eur. Platí aj pre súťaže organizované pod SADS.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE k ochoreniu COVID-19:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
• zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADSSpoločné vyhlásenie výzva

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. marca 2020

Vážení členovia SADS,

dňa 27.2.2020 sa v priestoroch SSZ v Bratislave konala prvá ustanovujúca schôdza štyroch subjektov Slovenský strelecký zväz, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský rybársky zväz a Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby.
Na tomto ustanovujúcom stretnutí sme sa dohodli a podpísali spoločné vyhlásenie proti plánovanému úplnému zákazu streliva s oloveným jadrom a rybárskych oloviek. Iniciatíva úplného zákazu plynie z dielne Európskej komisie, ktorá poverila agentúru ECHA (Európska agentúra pre chemické látky) zhromažďovaním informácií strán rizík a dopadov zákazu oloveného streliva a rybárskych oloviek, to všetko s cieľom oboje v nadchádzajúcej dobe zakázať. Je to vynikajúca správa pre celú našu komunitu.

Dohodli sme sa na ďalšom postupe a pripravujeme výzvu pre oslovenie ďalšiích subjektov a osobností z našej komunity. Možem Vás informovať, že sa k nám už pripojili a podporili tieto kroky ďalšie asociácie a to Asociácia presnej streľby Slovenska a Slovenská asociácia westernovej streľby.

O ďalších krokoch Vás budem postupne informovať. 

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


[0.12 kB]

Regionálne stretnutia Predsedov klubov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. februára 2020

Vážení predsedovia klubov,

dňa 19.2.2020 o 17.00 hod v priestoroch reštaurácie Master Pub Zuzkin park 6, Košice sa uskutoční pracovno-neformálne stretnutie predsedov a zástupcov klubov SADS z východného Slovenska.
Chcem Vás požiadať, aby ste z organizačných dôvodov, svoju účasť potvrdili na e-mail prezident@sads.sk. Na stretnutie nepotrebujete žiadne poverenia, splnomocnenia ani iné náležitosti.
Hlavným bodom programu, bude budúcnosť fungovania SADS v krátkodobom a dlhodobom horizonte a informovanie Vás predsedov klubov o konkrétnych krokoch, ktoré vedenie SADS podniklo a pripravuje, aby sme sa poctivo pripravili na nastávajúce náročné obdobie, pre celú streleckú komunitu. Budem Vás informovať aj o povinnostiach, ktoré musia plniť športové organizácie a kluby v rámci SADS.
V prípade, že máte záujem o moju účasť na Vašich členských schôdzach klubov, z dôvodu informovanosti Vašich členov, kontaktujte ma prosím na prezident@sads.sk. Skúsime nájsť vzájomne vhodný termín.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


MS 2020 v Thajsku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
03. februára 2020

Vážení reprezentanti,

chcel by som Vás informovať, že od organizátorov Majstrovstiev sveta 2020 v pištoli v Thajsku sme získali 7 slotov.

Oficiálna stránka MS: https://www.ipscmatches.org/worldshoot2020/schedule/


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS 


Členstvo v SADS na rok 2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. februára 2020

Vážení predsedovia klubov,

na stránke SADS sme obnovili aktualizovanie členov SADS na rok 2020. V prípade, že nastane problém kontaktujte priamo admina SADS.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


Predsedovia klubov

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. januára 2020

Vážení Predsedovia klubov SADS,


žiadam Vás o aktualizáciu Vašich e-mailov na stránke SADS. Aktualizáciou e-mailov pre potreby SADS bol poverený štatistik SADS Filip Mikes. V prípade otázok kontaktujte priamo Filipa Mikesa na statistik@sads.sk.


Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


EDIT- Miesto-:Regionálne stretnutia Predsedov klubov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. januára 2020

Vážení predsedovia klubov,

     dňa 7.2.2020 o 18.00 hod v Kolibe na Uhlisku, Mičinska cesta 4158, Banská Bystrica sa uskutoční pracovno-neformálne stretnutie predsedov a zástupcov klubov SADS z oblasti stredného Slovenska. Chcem Vás požiadať, aby ste z organizačných dôvodov, svoju účasť potvrdili Jurajovi Kišovi na e-mail juro@meb.sk alebo snroi@sads.sk. Konkrétne miesto stretnutia upresníme, podľa počtu nahlásených zástupcov klubov.

Postupne pripravujeme ďalšie informatívne stretnutia predsedov a ich zástupcov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Ďalšie stretnutie koordinuje Dušan Kubica a konať sa bude 31.1. 2020 v sidle RDA, Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom.

Termín pre východné Slovensko včas zverejním.

V prípade, že Vám nejaký termín nevyhovuje, môžete sa zúčastniť aj iného termínu v inom regióne.
Nepotrebujete žiadne poverenia, splnomocnenia ani iné náležitosti.

Hlavným bodom programu, bude budúcnosť fungovania SADS v krátkodobom a dlhodobom horizonte a informovanie Vás predsedov klubov o konkrétnych krokoch, ktoré vedenie SADS podniklo a pripravuje, aby sme sa poctivo pripravili na nastávajúce náročné obdobie, pre celú streleckú komunitu.
Budem Vás informovať aj o povinnostiach, ktoré musia plniť športové organizácie a kluby v rámci SADS.

V prípade, že máte záujem o moju účasť na Vašich členských schôdzach klubov, z dôvodu informovanosti Vašich členov, kontaktujte ma prosím na prezident@sads.sk. Skúsime nájsť vzájomne vhodný termín.Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


EDIT-Školenie FApRO 1.02.2020 v Banskej Bystrici update MIESTO

Juraj Kišš - SNROI
30. januára 2020

Miestom školenia FApRO v BB dňa 01.02.2020 bude firma Exima s.r.o., Lazovná 52, Banská Bystrica, parkovanie je vo dvore firmy v smere od mesta , pred vstupom je značenie- Súkromný pozemok=zákaz vjazdu, ktorý môžu účastníci ignorovať. Prístup bude možnýod cca 08.00 -začiatok smeny vrátnika. 
Všetkých účastníkov prosím o dochvíľnosť a aby mali pripravené svoje dokumenty (OP). Potrebné podklady obdržíte na mieste.
Prajem vám veľa zdaru a užitočne strávený deň ;-).

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš
Prezident SNROI


Školenie FApRO pre RO, miesto Banská Bystrica 01.02.2020 prihlášky

Juraj Kišš - SNROI
22. januára 2020

Vážený RO,
najbližší kurz FApRO sa uskutoční 01.02.2020 v Banskej Bystrici so začiatkom o 09.00.
Presné miesto bude včas upresnené prihláseným.
Poprosím tých z vás ktorí majú záujem (kurz ešte nie naplnený úplne) aby sa urýchlene prihlásili p. Marekovi Bérešovi na : beres.minv@gmail.com , optimálne do 24.01.2020. 

Dovolím si pripomenúť že začiatok novej streleckej sezóny sa rýchlo blíži. Školenie FApRO je prednostne určené pre členov SNROI za účelom zvyšovania ich kvalifikácie a stojí za tým veľa finančných prostriedkov, snahy a úsilia prípravného týmu.
Hlboko si vážime každého RO ktorý obetoval svoj čas a svoje prostriedky k účasti na tejto, podľa môjho názoru dobrej myšlienke orientovanej smerom k našej streleckej komunite.
Žiadam preto tých, ktorí ešte nevenovali tejto téme dostatočnú pozornosť, aby si napriek svojej pracovnej zaneprázdnenosti zaistili že v roku 2020 budú rozhodovať podujatia IPSC rovnako zodpovedne a rovnako pripravený ako ich kolegovia RO, ktorí už školenie FApRO absolvovali. 

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Technické problémy so stránkou

Peter Hlavička - Admin
21. januára 2020

update 21.1.: Pridávanie nových členov by už malo byť OK

Kvôli zmene poskytovateľa a verzií technológií pod kapotou niektoré funkcie stránky nie sú funkčné alebo iba v obmedzenej miere.
Na odstránení chýb sa pracuje, no zatiaľ poprosím o trpezlivosť resp. o spätnú väzbu. Funkcie, na ktorých už robíme sú pridávanie nového člena SADS a pridávanie súťaží do kalendára, tie už netreba hlásiť.
O ostatných mi, prosím, dajte vedieť na adrese admin@sads.sk
Ďakujem!


Príhovor a platba členského do SADS na rok 2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. januára 2020

Vážení členovia SADS,

v prvom rade by som Vám chcel popriať v novom roku 2020 všetko dobré, veľa úspechov v osobnom, profesionálnom a športovom živote. Tento rok nás v SADS čaká množstvo povinností, zmien a výziev. Som však presvedčený, že to všetko úspešne zvládneme a posunieme sa bližšie k našim stanoveným cieľom.
Chcel by som popriať všetkým členom presnú mušku a pevnú ruku pri streleckých súťažiach. Vyzdvihnem nielen organizované tohtoročné Majstrovstvá sveta v pištoli, Majstrovstvá Slovenska v PCC, pištoli a puške ale takisto hlavne regionálne súťaže L1, kde sa nám prostredníctvom našich aktívnych členov a klubov postupne darí rozširovať členskú základňu SADS a zviditeľnovať IPSC ako športovú disciplínu.

Členské do SADS na rok 2020 ostalo nezmenené s úhradou do 20.2.2020:

1. Členovia SADS:

- výška členského poplatku (regular, senior, lady) 40 €
- výška členského poplatku (junior, supersenior) 20 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 20 €

2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2020:

- výška poplatku 100 €


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Výzva na obsadenie miesta PR manažér

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. januára 2020

Vážení členovia SADS,


zverejňujem výzvu na doplnenie tímu na obsadenie miesta PR manažéra SADS.
Žiadam záujemcov o túto dôležitú pozíciu v SADS, aby v termíne do 15.1.2020 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu.

V prípade Vášho záujmu o danú pozíciu Vám upresním konkrétnu náplň práce a požiadavky na funkciu PR manažéra.

Prezident SADS
Ing. Bystrík Zachar


Kvalifikácia WS PCC 2021 Florida

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. decembra 2019

Vážení členovia SADS, v prílohe nájdete konkrétne podmienky účasti na WS PCC 2021 na Floride, ktoré schválilo Prezídium SADS 23.11.2020. Ing. Bystrík Zachar Prezident SADS


[0.12 kB]

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. decembra 2019

Vážení členovia SADS,


dňa 23.11.2019 Prezídium SADS schválilo nominačné preteky na WS PCC 2021 Florida.

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2020
Koeficient preteku [k]:

Arsenal Cup 2020, 1 [k]
Rebels Trophy 2020, 2 [k]
Czech National Championship h. 2020, 2 [k]
Slovak Open 2020, 2 [k]

Bližšie podmienky účasti na WS PCC, budú zverejnené v krátkom čase na stránke SADS.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Australasia 2019

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. novembra 2019

Vážení členovia SADS,


rád upresňujem k celkovým výsledkom z Australasie 2019 aj medailové umiestnenia našich dvoch reprezentantov v kategórií senior.

1. miesto Production Senior: Nórbert Michalák
2. miesto Production Optics Senior : Ernest Nagy

Celkové výsledky AUSTRALASIA 2019:

6. miesto Production Optics : Ernest Nagy
11. miesto Production: Martin Čemsák
25. miesto Production: Nórbert Michalák

V mene celej asociácie im srdečne blahoželáme.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska a Slovenského Pohára na rok 2020

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. novembra 2019

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára v roku 2020, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk do 15.11.2019.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. novembra 2019

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie presunutia webového sídla www.sads.sk na nový hostingový server https://www.websupport.sk/.          Termín presunutia bude oznámený Prezidentom SADS.

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 6. novembra 2019 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS


Aktivity vedenia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. októbra 2019

Vážení členovia SADS,

dňa 11.5.2019 som bol v Komárne jednohlasne zvolený za Prezidenta SADS. Prezídium SADS bolo doplnené o ďalších členov, ktorí prijali ponuku aktívne pracovať v novom tíme a v prospech celej SADS. Prioritou nového vedenia je pokračovať v cieľoch, ktoré sme si schválili už na VZ dňa 24.3.2018.

Rád by som urobil stručný prehľad môjho doterajšieho pôsobenia a informoval Vás o konkrétnych aktivitách, ktoré ako novozvolený prezident so svojím tímom robím.

Splnené úlohy:
1. Pre SADS bol vypracovaný a schválený projekt implementácie systému ochrany osobných údajov podľa požiadaviek GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
2. Bol schválený dizajn a výroba reprezentačného dresu SADS na obdobie r. 2019 - 2020 .
3. Schváli sme nomináciu reprezentantov na EHC 2020.
4. K dôležitým dokumentom, účtovníctvu SADS pristupujeme zodpovedne, preto sme vybrali a schválili certifikovanú spoločnosť, ktorá začala archivovať všetky dôležité registratúrne záznamy SADS prvý krát v histórii SADS.
5. Prerokovali , doplnili a schválili sme prestupový poriadok SADS.
6. V rámci GDPR sme od 1.11.2019 zjednodušili prihlásenie nových členov do SADS, bez povinnosti zasielať súhlas so spracovaním OÚ.
7. Propagácia našej reprezentáciu na EHC 2019 nie len stránkach SADS.

Rozpracované úlohy:
1. Disciplinárny poriadok: Bola schválená pracovná skupina, ktorej úlohou je predloženie návrhu Disciplinárneho poriadku na prerokovanie Prezídiu SADS.
2. Štatút reprezentanta: Bola schválená pracovná skupina, ktorej úlohou je predloženie návrhu Štatútu reprezentanta na prerokovanie Prezídiu SADS.
3. Vytvorenie štruktúr programu pre MISSIA na SK a zakomponovania MISSIA do štruktúry SADS, vypracovanie metodiky pre bezpečnostnú skúšku.
4. Zmena hostingovej spoločnosti.
5. Príprava podkladov pre registračný systém a novú WEB stránku SADS.
6. Príprava dlhodobého plánu fungovania a reorganizácie SADS s predložením na najbližšiu VZ.
7. PR podpora organizátorov a propagácia L3 súťaží organizovaných na Slovensku na stránkach SADS pre rok 2020.

Aj naďalej si budeme plniť povinnosti voči štátnym orgánom vyplývajúce zo Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. , povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2019 Z. z. , aktívne sa pripravujeme na legislatívne zmeny v rámci pripravovanej novely Zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Prioritným cieľom nášho tímu je uznanie nášho športu a SADS za Národný Športový Zväz. Ako Prezident SADS budem obhajovať práva členov SADS ako športových strelcov a ich záujmov v športovej činnosti.

Ďakujem všetkým členom Prezídia a pracovných skupín za ich tvrdú a obetavú prácu v prospech všetkých členov SADS.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


GDPR - SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. októbra 2019

Vážení členovia SADS,


oznamujem Vám, že od 1.11.2019 nemusíte posielať ,,SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV" pri zápise nového člena do SADS. Súvisí to s aktuálnym platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej spoločne len “Zákon”). Stále ostáva v platnosti povinnosť pri registrácii nového člena SADS zaslať všetky údaje pre IS VS o športe.

V zmysle  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinnosťou mať na získané osobné údaje od dotknutej osoby jej preukázateľný súhlas, pokiaľ neexistuje iný právny základ. Pre nás platí povinnosť zbierať údaje pre IS VS o športe na základe zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zasadanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
22. októbra 2019

Vážení členovia Prezídia SADS,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 23.11.2019 v sobotu o 13.00 hod v Nitre.

Miesto: Zlatá sviňa v priestoroch Amfiteátra Nitra
Program: bude upresnený


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Program zasadnutia Prezídia 28.septembra 2019 v Novom Meste nad Váhom a upresnenie miesta konania

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. septembra 2019

1.Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Disponibilný zostatok na účtoch SADS
6. Prerokovanie a  schválenie Prestupového poriadku
7. Správa z GA v Srbsku
8. Zhodnotenie pôsobenia reprezentácie na  EHS 2019 v Srbsku a možné využitie výsledkov reprezentácie SADS zo Srbska vo    vzťahu k médiám a propagácii SADS
9.Vytvorenie štruktúr programu pre MISSIA na SK a zakomponovania MISSIA do štruktúry SADS
10.  Prerokovanie a schválenie krátkodobých  úloh /cieľov/ členov Prezídia SADS s časovým plnením jednotlivých úloh:            

11. Prerokovanie dlhodobých cieľov SADS s prípravou návrhu plánu činnosti pre rok 2020
12. Rôzne
13. Záver
 
Miesto konania: RDA, Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
Čas: 17.30 hod po skončeni preteku SO

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Školenie FApRO pre RO lokality Bratislava a Banská Bystrica- informácie.

Juraj Kišš - SNROI
26. septembra 2019

Dobrý deň vážený priatelia RO,
touto cestou vám oznamujem že za organizáciu školenia RO programu FApRO v lokalite Bratislava a okolie je poverený p. Filip Mikes, mail: statistik@sads.sk, predpokladaný termín mesiace október, november 2019. 
V Banskej Bystrici a okolí je zodpovednou osobou p. Marek Béreš, kontakt: beres.minv@gmail.com.

Poprosím záujemcov aby uvedených pánov včas kontaktovali z dôvodu včasnej prípravy realizácie.

S pozdravom D.V.C. 

Juraj Kišš


Aktuálne informácie zo 43. zasadnutia Valného zhromaždenia IPSC v Srbsku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. septembra 2019

Vážení členovia SADS,

rád by som Vás informoval o schválených bodoch zo 43. zasadnutia IPSC, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Holiday Inn v Belehrade, v Srbsku dňa 7.9.2019.

Na zasadnutí, ktoré tento rok hostili autority z regiónu IPSC Srbsko, sa zúčastnili zástupcovia regiónov zo všetkých kontinentov, aby si vypočuli oznámenia o najväčších úspechoch predchádzajúceho roka a prediskutovali budúci rozvoj IPSC.

Valné zhromaždenie IPSC prijalo finančnú správu a vyúčtovanie za roky 2017 a 2018. Valné zhromaždenie IPSC hlasovaním ako audítora pre finančný rok 2019 poverilo firmu PwC.
Výsledky hlasovaní o IPSC Regiónoch Regióny Mexika a Kórejskej Republiky boli finálne akceptované ako členovia konfederácie IPSC. Región Svazijska, ktorý bol dočasne akceptovaný v roku 2018 na jeden rok definitívne nebol akceptovaný ako IPSC región. Zhromaždenie víta novo akceptované Regióny a želá im veľa úspechov.

Výročné hodnotenie stavov regiónov Podľa výsledkov sa najlepšími IPSC regiónmi stali: Filipíny (Prvé miesto) Rusko (Druhé miesto) Nemecko (Tretie miesto)

Správa o žiadosti o členstvo v GAISF

Žiadosť IPSC bola akceptovaná.
V Máji 2019 sa s podporou IPSC Austrália zúčastnila delegácia IPSC na zhromaždení SportAccord v Gold Coast v Austrálii. IPSC sa zúčastnilo rokovania s Viceprezidentom Svetovej asociácie medzinárodných športových federácií (GAISF) Stephenom Foxom. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s funkcionármi Medzinárodného olympijského výboru (IOC).

Správa MISSIA

IPSC Prezident p. Vitaly Kryuchin odprezentoval správu o vývoji Zduženia MISSIA a poznamenal, že asociácia inštruktorov sa rozvíja a ukazuje svoju efektivitu. V rokoch 2018-2019 sa uskutočnilo 25 seminárov Združenia MISSIA úrovne Level I a Level II: seminárov sa zúčastnilo 384 ľudí bolo menovaných 42 MISSIA Direktorov
MISSIA je zastúpená v 64 Regiónoch

Vízia, Misia a Ciele IPSC 43. Valné zhromaždenie IPSC prijalo nasledujúcu IPSC Víziu, Misiu a Ciele:

Vízia Streľba podľa pravidiel IPSC je uznávaná ako najviac zaujímavá, najnáročnejšia, vysoko kvalifikovaná a najbezpečnejšia streľba na svete.
Misia Udržiavať, zlepšovať a propagovať športovú IPSC streľbu a pestovať na celom svete bezpečné a rekreačné použitie strelných zbraní osobami dobrého charakteru.
Ciele Ďalej rozvíjať streľbu IPSC ako svetový šport Dosiahnuť a zabezpečiť medzinárodné uznanie vládami a mimovládnymi organizáciami, ako sú GAISF a IOC.
Zabezpečiť, aby boli IPSC Ústava a Súťažné pravidlá IPSC pre organizovanie národných a medzinárodných súťaží v súlade so súčasnými medzinárodnými normami.
Rozvíjať nové regióny IPSC a zvyšovať regionálne členstvá.
Rásť a rozvíjať budúce zdroje sponzorstva, partnerstva a patronátu.
Zvýšiť všetky mediálne aktivity.
Registrovať a udržiavať vlastnícke práva duševného vlastníctva IPSC.
Zachovať antidopingové pravidlá a politiky v súlade so Svetovou Antidopingovou Agentúrou (WADA).
Ďalej rozvíjať súťaže Zvyšovať počet a zároveň kvalitu súťaží na všetkých úrovniach.
Stanoviť medzinárodné minimálne normy pre strelnice určené na IPSC.
Ďalej rozvíjať športovcov a funkcionárov Udržiavať medzinárodné minimálne štandardy pre všetkých funkcionárov IPSC pretekov. Zvýšiť počet a udržať kvalifikovaných funkcionárov IPSC pretekov.
Zriadiť medzinárodný systém uznávania pre všetkých športovcov IPSC.
Zriadiť a udržiavať celosvetový program pre mládež.
Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť v športe.
Zriadiť a rozvíjať Združenie MISSIA.

Dodatky pravidiel

Výklady súťažných pravidiel streľby podľa IPSC – Január a Apríl 2019, tak ako sú zverejnené na stránkach IPSC boli schválené rozhodnutím 43. Valného zhromaždenia IPSC.
Rozhodnutím 43. Valného zhromaždenia IPSC a v súlade s Ústavou IPSC boli všetky interpretácie a zmeny a doplnenia súťažných pravidiel IPSC odložené na nasledujúce Valné zhromaždenie IPSC v Thajsku, ktoré sa uskutoční 27. novembra 2020, počas Handgun World Shoot XIX.
Manuál IROA , ktorý bol distribuovaný do regiónov (vydanie IROA z januára 2019), bol prijatý štyridsiatym tretím valným zhromaždením.

Aktualizácia súťaží

2020 Handgun World Shoot XIX update (Pattaya, Thailand)
Strelivo môžu byť dovezené, ale momentálne nemôže byť doručené nákladnou dopravou. Pre-Match: 23. - 25. novembra Main Match: 29. novembra - 4. decembra
2021 African Handgun Championship (South Africa)
2021 Action Air World Shoot II (Sochi, Russia) V apríli 2020 IPSC Rusko zorganizuje Národný pohár a vyzve všetky Regióny a ich športovcov, aby sa zúčastnili tohto preteku.
2021 Far East Asia Handgun Championship (Vientiane, Laos)
2021 Pan-American Handgun Championship (Asuncion, Paraguay)
2021 Shotgun World Shoot IV (Thailand):
Športovci si môžu doviezť so sebou muníciu, ale taktiež existuje možnosť poslať muníciu nákladnou dopravou. Miesta konania súťaží

V roku 2019 Valné zhromaždenie rozhodlo, že:

2021 PCC a Mini-Rifle World Shoot I budú hostiť USA.
2022 European Handgun Championship bude hostiť Grécko.

Názor Valného zhromaždenia IPSC štyridsiateho tretieho je taký, že v Divízii Štandard pre Pištoľ a Revolver, zákaz kompenzátorov sa vzťahuje len na kompenzátory s portami a nie na hlavňové závažia. Podrobnosti budú určené Výkonnou Radou.
Štyridsiate štvrté Valné zhromaždenie IPSC sa bude konať v Thajsku 27. novembra 2020 za priebehu Handgun World Shoot XIX.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zasadanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. septembra 2019

Vážení členovia Prezídia,


zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 28.09.2019 v sobotu o 17.30 hod v Čachticiach po preteku Slovak open.

Konkrétne miesto a body programu budú oznámené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. septembra 2019

Vážení členovia,

EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019 v Srbsku sa skončil pre našu krajinu výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali nasledujúce umiestnenia:

1. miesto SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto SHOOT OFF - Production Optic Light - Marián Fedor
1. miesto Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto Production Optic Senior - Ján Pavlík
1. miesto Production Optic Light - Marián Fedor

2. miesto Production Senior - Ján Pálka
2. miesto Production Senior Team - Marián Vyšný, Norbert Michalák, Ján Pálka
2. miesto Production Optic Team - Ernest Nagy, Andrej Hrnčiarik, Ivan Barančík, Pavol Ženčár

3. miesto Production Optic - Andrej Hrnčiarik

Všetkým víťazom a zúčastneným srdečne blahoželám za celú Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Školenie inštruktorov bezpečnosti streľby z pištole Level 2

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. septembra 2019

Vážení členovia a sympatizanti,


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyslala v dňoch 27. - 29. Augusta 2019 na školenie inštruktorov bezpečnosti streľby z pištole Level 2 nášho člena Ing. Františka Blahu. Dané školenie organizovala MISSIA (Master Shooting Safety Association) a konalo sa na strelnici v Belehrade, Srbsko.
Prvý deň prebiehala teoretická príprava a výučba v interiéri. Druhý a tretí deň už praktická časť bola priamo na strelnici, kde sa preberali metódy výučby bezpečnej streľby. Počas kurzu si účastníci vymieňali poznatky a skúsenosti s inštruktormi z celého sveta.
Kurz bol zakončený streleckými testami, kde každý uchádzač musel preukázať, či spĺňa streleckú výkonnosť aby sa mohol stať certifikovaným MISSIA Trénerom. Všetky podmienky náš člen splnil a tak po certifikáte inštruktora streľby z pištole a pušky, sa stal aj trénerom pre pištoľ.
Zároveň v Belehrade absolvoval aj inštruktorské skúšky pre brokovnicu a stal sa certifikovaným MISSIA Inštruktorom pre brokovnicu.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Majstrovstvách sveta v puške vo Švédsku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. augusta 2019

Vážení členovia SADS,

radi by sme Vás oboznámili s individuálnymi a teamovými výsledkami umiestnenia našich reprezentantov na Majstrovstvách sveta v puške vo Švédsku podľa pravidiel IPSC, kde sa zúčastnilo 560 strelcov, z čoho bolo 439 strelcov v divízii semi Auto Open a 89 strelcov v divízii Semi Auto Standard. Ostatní strelci strieľal v manuálnych divíziách. Pozične ťažké stage robili problémy aj veľmi skúseným strelcom zo svetovej špičky.
O to viac náš teší, že náš reprezentant Ernest Nagy vybojoval z majstrovstiev sveta zlatú medailu v kategórii senior.
Veľmi pekné umiestnenie získal takisto Ján Pálka, ktorý sa v kategórii senior umiestnil na 4.mieste.

Individuálne výsledky:

Semi Auto Open Senior:       Ernest Nagy 1. miesto 100%

Semi Auto Standard Senior: Ján Pálka 4. miesto 86,32%

Overall Semi Auto Open:

19. Ernes Nagy 86,64 %
29. Michal Myšiak 83,04 %
92. Štefan Myšiak 69,71 %
112. Čemsák Martin 66,87 %
150. Bulko Peter 60,54 %
189. Barančík Ivan 56,31 %
288. Novotná Marta 44,97%

Semi Auto Standard: 22. Ján Pálka

Team Semi Auto Open:

8. Team SVK 81% - Ernest Nagy, Michal Myšiak, Štefan Myšiak, Martin Čemsák.

Ing. Bystrík Zachar (Prezident SADS)
Dušan Kubica (1.Viceprezident pre reprezentáciu SADS)


Máme majstra sveta !!!

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. augusta 2019

Vážení členovia SADS,


s potešením Vám chcem oznámiť, že Ernest Nagy vybojoval vo Švédsku na Majstrovstvách sveta v puške 1. miesto v divízií Semi-Auto Open- Senior. Veľká gratulácia za všetkých členov SADS a fanúšikov nášho športu z celého Slovenska.


O umiestneniach ďalších našich strelcov Vás budem informovať.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Program FApRO

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
01. augusta 2019

Vážení členovia SADS,

rád by som Vás informoval, že ďalší členovia SNROI po absolvovaní Programu "FApRO"- certifikovaný kurz Prvej Pomoci, ktorý sa konal dňa 29.6.2019 na Zemplínskej Šírave úspešne obdržali certifikáty z kurzu Prvej pomoci.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Program zasadnutia Prezídia 27.júla 2019 v Čachticiach a upresnenie miesta konania

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. júla 2019

Program:
1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Stav členskej základne a uhradenia členských poplatkov
6. Povinnosti SADS pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov- GDPR
7. Uloženie registratúrnych záznamov (účtovné doklady...) SADS
8. Návrh na prípadné doplnenie ešte jedného kvalifikačného preteku na WS Handgun 2020 - Dušan Kubica
9. Prerokovanie návrhu prestupového poriadku SADS
10. Elektronizácia SADS
11. Informácie k WS Rifle 2019 vo Švédsku
12. Prerokovanie návrhu nového disciplinárneho poriadku SADS
13. Organizovanie súťaží L1 až L3 na Slovensku
14. Rôzne
15. Záver

Miesto konania: Reštaurácia Pod Hradom, Malinovského 885, Čachtice (Penzión Sučanská)
Čas: 17.30 hod


Reprezentačné dresy SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. júla 2019

Vážení členovia SADS,

predstavujem Vám nové dresy, v ktorých nás budú reprezentovať naši reprezentanti na Majstrovstvách sveta v puške vo Švédsku, ktoré sa budú konať 3. - 10. augusta 2019.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
22. júla 2019

Vážení členovia Prezídia,


zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 27.07.2019 v sobotu o 17.30 hod v Čachticiach po preteku Gemershooting rifle. Konkrétne miesto a body programu budú oznámené.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Povinnosti športových organizácií

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
27. júna 2019

Vážení predsedovia klubov,

dávam Vám do pozornosti povinnosti športových organizácií a dôležitú zákonnú povinnosť,  ktorej lehota splnenia sa pomaly, ale nezadržateľne blíží.

Ide o lehotu na splnenie si povinnosti, ktorá vyplynula z prijatia Zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon s účinnosťou od 1.1.2019 zmenil a doplnil (okrem iných) aj Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, podľa ktorého má väčšina športových organizácií zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.

Povinnosťou, ktorá vyplýva pre všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31.12.2018 (a teda aj pre občianske združenia, ktorú právnu formu využíva drvivá väčšina športových organizácií - klubov), je povinnosť do 30.6.2019 doplniť zákonom vyžadované údaje do Registra mimovládnych neziskových organizácií.

Súčasne v súvislosti s povinnosťou oznámenia zákonom vyžadovaných údajov je vhodné upozorniť na významný dôsledok toho, ak tieto údaje nie sú oznámené a neskôr zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri zapísané údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom. Uvedené znamená, že, ak do 30.6.2019 nebude mať športová organizácia (existujúca v akejkoľvek právnej forme mimovládnej neziskovej organizácie) doplnené úplné údaje, tak takáto športová organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od národného športového zväzu) a to až do okamihu, dokiaľ si tieto údaje neoznámi a nedoplní.[1]

Na základe prijatého zákona č. 346/2018 Z.z. bude pre všetky mimovládne neziskové organizácie zriadený vlastný register. Zákon a predovšetkým register má vniesť čistotu a transparentnosť do celého mimovládneho sektora.
Register má zabezpečiť prístup k verejne dostupnému logickému jednotnému a dátovo konzistentnému zdroju údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch (mimovládne neziskové organizácie, často aj pod skratkou “MNO”).

Prijatie zákona č. 346/2018 Z.z. si vyžiadal stav, kedy neexistovala zákonná povinnosť viesť údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu pri mimovládnych neziskových organizáciách, keď orgány verejnej moci, ale ani tretie strany nemali k dispozícii relevantné údaje o mimovládnych neziskových organizáciách a nemali si ich najmä ako overiť a získať ich s účinkami zabezpečenia a garantovania pravdivosti údajov obdobne ako to je u iných registrov, napr. pre porovnanie právna úprava obchodného registra.[2] Zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií umožní v budúcnosti získavať komplexné údaje o všetkých mimovládnych neziskových organizáciách a všetky právne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácií budú jednoznačne identifikované a budú tvoriť spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú evidenciu údajov pre komplexný register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Ak sa na zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúci novelu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pozrieme v zmysle povinností, ktoré z novelizácie vyplývajú, môžeme tieto povinnosti rozdeliť na:

          pri zmenách stanov občianskych združení,
          pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo zmene člena štatutárneho orgánu občianskych združení,                        označovania a uvádzania právnej formy občianskych združení v úradnom styku,
          v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. sú športové organizácie (športové kluby) s právnou formu občianskych združení povinné Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30.6.2019 aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak má športový klub ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod. zasiela o všetkých, ktorí sú oprávnení konať v jeho mene), pričom údaje musia byť nahlásené v rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený).

A toto všetko musí športová organizácia doložiť a preukázať dokumentmi (ako Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré sa navrhujú zapísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.

Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak má športový klub upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne treba pamätať na to, že vyžaduje, aby pravosť podpisu / podpisov bola úradne osvedčená (pozn. u notára alebo na matrike).

Vo všeobecnosti je predmetné oznámenie údajov spoplatené správnym poplatkom vo výške 16,50 Eur, avšak tento poplatok sa nevyberie, ak občianske združenie tieto údaje zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30.6.2019. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu je od 1.7.2019 spoplatnené a spolu s oznámením bude športový klub povinný zaplatiť aj správny poplatok v už uvedenej výške.[3]

Pri zmene stanov športového klubu - občianskeho združenia je športový klub Ministerstvu vnútra SR povinný zaslať oznámenie o zmene (doplnení) svojich stanov, a to do 15 dní od schválenia zmeny či doplnenia (dodatku). K oznámeniu je potrebné pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny či doplnenia (dodatku) k stanovám.

Pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predkladá športový klub Ministerstvu vnútra SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti / údaje pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. V takýchto prípadoch oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť toto oznámenie podpísané štatutárnym orgánom resp. obdobne ako už bolo vyššie uvedené počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. pôvodný štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu), a súčasne novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu. Samozrejme, že obdobne pravosť podpisov všetkých musí byť úradne osvedčená. Zákon pamätal aj na prípady, ak by štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý/í je/sú zapísaný/í v registri zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo, čo býva častým javom, že by pôvodný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu odmietol podpísať oznámenie o zmene údajov (pozn. ale aj uznesenie občianskeho združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu), v takých prípadoch je možné podpis týchto osôb nahradiť vyhlásením troch členov občianskeho združenia a ich podpisy na tomto vyhlásení musia byť úradne osvedčené a v takom prípade nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ktorý odmietol podpísať oznámenie o zmene údajov.

Poslednou dôležitou zmenou a povinnosťou, ktorá vo všeobecnosti vyplýva z novely Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je povinnosť občianskych združení (športových klubov) uvádzať v (i) úradnom styku, (ii) v zmluvných vzťahoch a (iii) na svojom webovom sídle (ak ho majú zriadené) svoj názov a označenie právnej formy, adresu sídla a IČO. Uvedené znamená (ak pominieme fakt, že väčšina občianskych združení si svoje sídla a IČO uvádzajú už ako samozrejmosť), že pokiaľ sa športový klub dosiaľ označoval iba svojim názvom, napríklad ŠK Rytieri Bratislava, tak od predmetnej novely zákona, by si mal uvádzať svoj názov nasledovne:

ŠK Rytieri Bratislava, občianske združenie,

Občianske združenie ŠK Rytieri Bratislava alebo

ŠK Rytieri Bratislava, právna forma občianske združenie.

Oznámenie údajov môžete, pokiaľ máte ako občianske združenie aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností, vykonať elektronicky prostredníctvom podania cez ponuku „Všeobecná agenda“ cez známy portál verejnej správy www.slovensko.sk alebo klasicky písome (odporúčane cez doručenkovú obálku, minimálne však doporučenou poštou) písomne na adresu alebo osobne na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja a jeho registrovom úrade odboru všeobecnej vnútornej správy alebo (medzičasom sa to zmenilo) priamo na adrese Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Poznámky pod čiarou:

§ 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: "Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),".^ § 12 a predovšetkým
§ 12 ods. 5 Zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov^
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, časť II. Vnútorná správa položka 34 vrátane oslobodenia a poznámok.^


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Príhovor Prezidenta SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. júna 2019

Vážení členovia SADS,

dňa 11.5.2019 sa v Komárne uskutočnilo VZ SADS. Rozhodnutím VZ som bol jednohlasne zvolený za Prezidenta SADS na ďalšie obdobie. Za prejavenú dôveru Vám ďakujem.

Taktiež ďakujem svojej predchodkyni Ing. Janette Haviarovej za jej svedomitú prácu vykonanú v prospech všetkých členov našej asociácie.

Mojou snahou bude pokračovať v nastavenej línii v kontexte posilnenia tímovej práce Prezídia SADS a taktiež prostredníctvom pracovných skupín. Hlavným cieľom našej organizácie je schválenie dynamickej streľby podľa pravidiel IPSC Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu za uznaný šport na Slovensku v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Dosiahnuť tento cieľ bude veľmi náročné, avšak som presvedčený, že sa nám to spoločne podarí. Prajem si, aby sme tento status mohli prijať s vedomím plne konsolidovanej športovej organizácie. V tomto období nás čaká zvládnutie závažných legislatívnych zmien, ktoré sa bytostne dotýkajú všetkých držiteľov zbraní a športových strelcov.

Svoj mandát pri obhajobe záujmov všetkých členov SADS budem brať svedomito a zodpovedne.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Reprezentácia na EHC 2019 Srbsko

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. júna 2019

Vážení členovia SADS,

rád by som Vám predstavil reprezentantov na Majstrovstvá európy v pištoli 2019 do Srbska.
Na EHC do Srbska sa prebojovali:

1. Marián Fedor
2. Andrej Hrnčiarik
3. Marián Vyšný
4. Ján Pálka
5. Ján Pavlík
6. Zuzana Chlebovcová
7. Peter Drimaj
8. Martin Čemsák
9. Martin Likavec
10. Dušan Kubica
11. Anton Penov
12. Martin Poliačik
13. Ivan Barančík
14. Norbert Michalák
15. Eniko Bobková
16. Pavol Ženčár
17. Karol Ecker

Všetkým reprezentantom držíme prsty a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii Slovenskej Asociácii Dynamickej Streľby a Slovenskej Republiky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Školenie FApRO- Zemplínska Šírava 29.06.2019

Juraj Kišš - SNROI
14. júna 2019

Vážený priatelia a RO,
miestom konania ďaľšieho školenia FApRO bude penzión Juliana na Zemplínskej Šírave (
https://www.julianasirava.sk/index.php?fbclid=IwAR32OUPWvExsuz-RRLKxIqymwI6frahIbKfhcwxWTuGIe2QKjUluEXobeZs) dňa 29.06.2019 od 08.00.
poprosím vás o dochvíľnosť a včasný príjazd, aby sme sa nezdržovali administratívou. Prineste si jednoduché písacie potreba pre prípad pozznámok ( účebné materiály obdržíte) a -10,- € na zaplatenie poplatku za školenie.
Samozrejme dobrú náladu. Pre tých ktorí to majú na dlhšiu cestu- je tu možnosť ubytovania priamo na mieste, obrátťe sa prosím na Adriána Bonka ktorý je tak láskavý že sa rád ujme zabezpečenia vášho ubytovania ;-).

S pozdravom D:V:C:
Juraj Kišš


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
12. júna 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až v bode 5) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:

1) Hlasovanie o kvalifikácii na EHC 2019 v Srbsku (podľa kvalifikačnej tabuľky predloženou Viceprezidentom pre reprezentáciu Dušanom Kubicom)
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Hlasovanie o výbere víťaza súťaže o dizajn a výrobu reprezentačného dresu SADS na roky 2019-2020 (podľa priložených prihlásených grafických dizajnov):

Možnosti hlasovania za návrh č. 1:a) zab) protic) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 2: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 3 a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 4: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 5: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 6: a) za b) proti c) zdržiavam sa

3) Hlasovanie o pridelení slotu mimo poradia v kvalifikácii na  EHC 2019 Srbsko členovi SADS Pavlovi Ženčárovi ml. 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

4) Hlasovanie o vyslaní Viceprezidenta SADS Dušana Kubicu do prematchu preteku EHC 2019 Srbsko.
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

5) Hlasovanie o Projekte implementácie systému ochrany osobných údajov podľa požiadaviek GDPR a zákona č.18/2018 Z.z. - výber dodávateľa podľa predložených cenových ponúk. 

Možnosti hlasovania za AKVY BUSINESS s.r.o.  :a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za TOMIRA s.r.o.    a) za b) proti c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 13.júna 2019 do 18:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Informačná brožúra "Čo je IPSC"

Janette Haviarová Ing.
23. mája 2019

Vážení členovia SADS,
ak si niekedy kladiete otázku, čo je IPSC, kedy vzniklo, koľko krajín zastrešuje, kto sú rozhodcovia IROA či NROI, aká je ich pozícia v IPSC, kam vôbec smeruje IPSC, čo je medzinárodný systém bezpečnostných inštruktorov v IPSC s názvom MISSIA, či ako vôbec funguje naša medzinárodná asociácia IPSC.
Vrelo odporúčame na stiahnutie nasledujúcu brožúru.
https://drive.google.com/…/1jGhYIQPjBiAirs78vCJa8T8x8…/view…


Informácia o zmene na poste Prezidenta SADS

Janette Haviarová Ing.
17. mája 2019

Vážení členovia SADS,
rada by som Vás informovala, že ku dňu 11.mája 2019 bol jednohlasne zvolený za nového prezidenta SADS Ing. Bystrík Zachar.

Chcela by som mu popriať na tejto zodpovednej pozícii veľa správnych rozhodnutí a pevné vedenie našej asociácie v týchto náročných časoch. Ja som sa rozhodla už nekandidovať, no ostávam naďalej aktivna čo sa týka akejkoľvek pomoci, rady či odovzdania skúseností.

Pozícia Prezidenta SADS nie je len o jednom človeku ale o celom teame ľudí, ktorí spolu idú za jedným cieľom. Chcela by som poďakovať za posledné 4 roky vo funkcii celému teamu a celej podpore členov, ktorí verili v našu víziu a naše kroky, ktoré sme realizovali počas týchto rokov.

Dokázali sme kompletne zmeniť fungovanie celej asociácie, jej systém, vytvorili sme nové stanovy, posunuli ju krok za krokom smerom legislatívne sa priblížiť k oficiálne uznanému športu na našom poli. Vrámci celosvetového meradla sa o prijatie do GAISF snaží naše medzinárodné vedenie IPSC.

Nadviazali sme medzinárodné kontakty a hlavne sme zväčšili členskú základňu, rozbehli nové regionálne L1 ligy na podporu začínajúcich strelcov.

Z ekonomického hľadiska, sme zastabilizovali našu asociáciu a pripravili z dlhodobého hľadiska vyrovnaný rozpočet.
Tento rok sú v kalendári významné športové podujatia, kde našu Slovenskú republiku budú reprezentovať najlepší športovci. Držím im palce a vidíme sa na strelnici.

Ing. Janette Haviarová


Valné zhromaždenie SADS

Janette Haviarová Ing.
10. mája 2019

Vážení predsedovia klubov SADS,
upresňujem:
Miesto konania VZ je Penzión Mlyn, Radvaň nad Dunajom.
Termín: 11.mája 2019
Čas: 20.00 hod.
Ing. Janette Haviarová


Zoznam kvalifikačných pretekov WSH a ESC 2020

Janette Haviarová Ing.
06. mája 2019

Vážení členovia SADS,
blíži sa nám termín prvých kvalifikačných pretekov na World Shoot handgun 2020 a European Shotgun Championship 2020, preto by som Vás chcel upozorniť, že do kvalifikácie sa je potrebné prihlásiť emailom na adresu repre@sads.sk v termíne DO 1.6.2019.

Dušan Kubica
Viceprezident pre reprezentáciuKvalifikačné preteky WSH a ESC 2020

Janette Haviarová Ing.
05. mája 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a v bode 2) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie kvalifikačných pretekov na World Shoot Handgun 2020

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie kvalifikačných pretekov na European Shotgun Championship 2020

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).

V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené. Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 5. mája 2019 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Ing. Janette Haviarová


Program FApRO SNROI

Juraj Kišš - SNROI
30. apríla 2019

Vážený priatelia,
na poslednom Valnom zhromaždení SADS bol okrem iného schválený aj tzv. program výuky "Prvej pomoci poskytovanej Range Officerom", pre zjednodušenie angl. skratkou - FApRO.
Podrobnejší popis je v prílohe správy,.
Prvý termín školenia rozhodcov je 18.05.2019 od cca 09.00 v Novom Meste nad Váhom (miesto upresním).
Druhý termín je 29.06.2019 od 8.00 , miesto Sobrance (pred prematch JPS Snina Puška 2. kolo). Záujemcovia kontaktujte zatiaľ mňa na snroi@sads.sk s uvedením o ktorý z termínov máte záujem, kapacita je 20-25 osôb.
Potrebujete jednoduché písacie potreby a poznámkový blok, 10,-€ na úhradu kurzu (prípadnú formu úhrady oznámim) a dobrú náladu.
S pozdravom D.V.C.
Juraj Kišš


[0.12 kB]

Handbook SNROI 2019

Juraj Kišš - SNROI
17. apríla 2019

Vážený priatelia,
na stránky SADS bol pridaný organizačný predpis SNROI, "Handbook SNROI 2019" schválený Valným zhromaždením konaným 28.marca 2019 v Novom Meste nad Váhom. Všetkým členom SADS ale najmä našim váženým rozhodcom a členom SNROI doporučujem viac či menej  ;-) podrobné oboznámenie sa s týmto dokumentom ktorý je smerodatným záväzným predpisom pre výkon činností v pôsobnosti SNROI.

S pozdravom D.V.C.

Jj. Kišš, Prezident SNROI


[0.12 kB]

Valné zhromaždenie SADS a Program VZ

Janette Haviarová Ing.
09. apríla 2019

Vážení členovia SADS,
na poslednom konanom Valnom zhromaždení sa schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia a bola som poverená ho zvolať na deň 11. mája 2019.
Hlavným bodom programu bude voľba do orgánov SADS.
Miesto konania: Komárno, po preteku Mosquito handgun match, adresu upresníme.
Čas: upresníme.

Ing. Janette Haviarová

Program Valného zhromaždenia:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
6. Diskusia
7. Záver


Výzva - Majstrovstvá sveta v puške 2019

Janette Haviarová Ing.
03. apríla 2019

Vážení členovia SADS, obdržali sme 3 sloty naviac pre Majstrovstvá sveta 2019 v puške vo Švédsku. Ak máte záujem sa zúčastniť, zašlite mi email na prezident @sads.sk do 11.apríla 2019. Zároveň mi v e-maile uveďte Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať.
Ing. Janette Haviarová


Program Valného zhromaždenia SADS

Janette Haviarová Ing.
26. marca 2019

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS (Výročná správa) o stave asociácie
6. Schválenie rozpočtu, plánu činností a účtovnej závierky
7. Správa predsedu Kontrolnej komisie 8. Povinnosti klubov v zmysle Zákona č. 440/2015 Zz. – IS VS o športe
9. Správa prezidenta SNROI, Handbook SNROI
10. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
11. Národný inštruktor pre bezpečnosť streľby SADS - správa
12. Extraliga SADS
13. Prestupový poriadok
14. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
15. Diskusia
16. Záver

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Program zasadnutia Prezídia SADS 28.3.2019

Janette Haviarová Ing.
26. marca 2019

Program:
1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prezentácia klubov uchádzajúcich sa o členstvo v SADS
6. Stav členskej základne k 31.12.2019 – podklad na VZ
7. WS Rifle 2019 vo Švédsku – zloženie reprezentácie a teamov
8. EHC 2019 v Srbsku – zloženie reprezentácie a teamov
9. Členstvo nových klubov v SADS – prerokovanie podmienok členstva (Ing. Bystrík Zachar – 1. Viceprezident SADS)
10. Záver

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
26. marca 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
Schválenie Programu VZ SADS podľa doplnených pripomienok (Juraj Kišš, Marek Béreš) konaného dňa 28.3.2019 v Novom meste nad Váhom o 18.00 hod:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS (Výročná správa) o stave asociácie
6. Schválenie rozpočtu, plánu činností a účtovnej závierky
7. Správa predsedu Kontrolnej komisie
8. Povinnosti klubov v zmysle Zákona č. 440/2015 Zz. – IS VS o športe
9. Správa prezidenta SNROI, Handbook SNROI
10. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
11. Národný inštruktor pre bezpečnosť streľby SADS - správa
12. Extraliga SADS
13. Prestupový poriadok
13. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
14. Diskusia
15. Záver

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia :
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 26. marca 2019 do 21:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Účasť na VZ SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. marca 2019

Právo zúčastniť sa VZ SADS, ktorá sa bude konať 28.3.2019.

             

 Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Karta RO

Janette Haviarová Ing.
24. marca 2019

Vážení rozhodcovia,

v sekcii Download nájdete univerzálnu Kartu RO, ktorú viete použiť každoročne, len si napíšete správny rok.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na dresy pre Rozhodcov

Janette Haviarová Ing.
24. marca 2019

Vážení rozhdocovia,

v najbližšej dobe objednávame hromadne tričká pre nových RO, ktorí splnili podmienky získania počtu bodov počas rozhodovania na pretekoch podľa pravidiel IPSC.

Vyzývam všetkých záujemcov z radov starších RO, ktorí majú záujem o ďalšie tričko RO, aby poslali svoju žiadosť spolu s veľkosťou, počtom kusov, menom a priezviskom do termínu 14.apríl 2019 na emailovú adresu snroi@sads.sk. Zároveň do tohto termínu žiadam o úhradu 25 Eur/ks na účet SADS. (SK76 5600 0000 0048 2717 2001)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
23. marca 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a v bode 2) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:
1) Schválenie Plánu činností SADS

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie Finančného plánu SADS

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 24. marca 2019 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Reprezentačné dresy Slovenskej reprezentácie – 2019 a 2020

Janette Haviarová Ing.
16. marca 2019

Na poslednom zasadnutí Prezídia SADS, sa uznieslo prezídium na vyhlásenie súťaže o "Dizajn Reprezentačného dresu pre reprezentáciu SADS na roky 2019 a 2020". Podmienky: doručenie grafického návrhu (.jpg alebo .png) na email prezident@sads.sk do 30.4.2019.Odmena pre víťazný návrh: 100 Eur Prezídium rozhodne o víťaznom návrhu do 14.5.2019.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na organizovanie Extraligy a Slovenského pohára na rok 2019

Janette Haviarová Ing.
10. marca 2019

Vážené dámy, vážení páni,
žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk do 25. marca 2019.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Valné zhromaždenie SADS

Janette Haviarová Ing.
25. februára 2019

Vážení členovia SADS,
na poslednom konanom Prezídiu SADS sa prerokoval a schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia v zmysle schválených  Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z. na deň 28.marec 2019.
Miesto konania: budova RDA, Banská ul, Nové Mesto nad Váhom,
Čas: 18.00 hod
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium SADS - príloha

Janette Haviarová Ing.
24. februára 2019

Vážení členovia Prezídia SADS,

v prílohe nájdete Program prezídia konaného dňa 25.2.2019 o 18.00hod v Novom meste nad  Váhom (budova RDA, Banská ul.).

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Australasia Handgun Championship 2019

Janette Haviarová Ing.
21. februára 2019

Vážení členovia SADS,
od organizátorov preteku Australasia Handgun Championship 2019 z Filipín sme dostali  pozvánku pre našich členov. V prípade, že máte záujem o účasť, prihláste sa na email prezident@sads.sk do 26.februára 2019.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Informácie k zmenám v SADS.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. februára 2019

Vážení členovia SADS,


       chcem Vás informovať o zmenách, ktoré nastali v SADS. V minulom roku došlo k zmene na mieste štatistu. Kde po dlhých rokoch práce štatistu Karla Šefranka, prevzal jeho miesto Filip Mikes.

      Za celé vedenie SADS sa chcem poďakovať Karolovi Šefrankovi, za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech všetkých členov SADS a obzvlášť za jeho pomoc pri zaúčaní nového štatistu SADS.

      Tento rok Prezídium SADS schválilo nového admina stránky SADS, konkrétne Petra Hlavičku.

      Na stránke SADS sme doplnili zmeny na týchto postoch a pre uľahčenie orientovania sa členov SADS, koho v akej veci kontaktovať, sme pridali aj krátke informácie k jednotlivým orgánom a ich kompetenciám.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
18. februára 2019

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 25.02.2019 v pondelok o 18.00 hod. Konkrétne body programu budú oznámené. Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o. na ul. Banská 6301, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Odborný tím pre prípravu elektronizácie fungovania SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. februára 2019


Vážení členovia SADS,


na základe schváleného uznesenia Prezídia SADS a v súlade s článkom 6.III bod 1) stanov SADS som bol poverený zvolaním odborného tímu (pracovnej skupiny), ktorej úlohou bude priprava odborných podkladov k pripravovanej elektronizácii fungovania SADS.

Žiadam záujemcov o účasť v odbornom tíme pre elektronizáciu fungovania SADS, aby sa prihlásili na môj e-mail: zachar.b@centrum.sk v termíne najneskôr do 25.2.2019. Na konkrétne otázky k práci v tíme ma môžete priamo kontaktovať.

Vedúceho tímu zodpovedného za elektronizáciu fungovania SADS zvolí Prezídium SADS na najbližšom zasadaní. Prvé zasadnutie odborného tímu plánujeme na najbližšom zasadnutí Prezídia SADS.


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


WS Rifle 2019 - Švédsko

Janette Haviarová Ing.
18. januára 2019

Vážení členovia SADS,

V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2019 v puške, konanými vo Švédsku, mi zasielajte prosím Váš záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 30.1.2019.

Zároveň mi v e-maili uveďte Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať.

Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v najbližších dňoch.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2019 - výzva

Janette Haviarová Ing.
18. januára 2019

Vážení predsedovia klubov SADS,

vyhlasujem výzvu na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v roku 2019 v PCC, brokovnici a Action Air. Vaše jednotlivé ponuky zasielajte do 30.januára 2019 na email: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Reprezentácia

Janette Haviarová Ing.
18. januára 2019

Vážení členovia SADS a reprezentanti,

v priloženom linku nájdete:

1. Výslednú tabuľku kvalifikácie na EHC 2019:
http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/76

2. Návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu - Kvalifikačné preteky a model kvalifikácie na WS Shotgun 2020 a WS Handgun 2020 na schválenie na najbližšom zasadnutí Prezídia SADS:
http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/77

V prípade akýchkoľvek návrhov či pripomienok kontaktujte Viceprezidenta pre reprezentáciu - Dušana Kubicu na email: repre@sads.sk

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
03. januára 2019


Vážení členovia SADS,

na poslednom VZ, ktoré sa konalo 24.3.2018 neboli obsadené všetky miesta do orgánov SADS. Čakajú nás tento rok závažné legislatívne zmeny a je dôležité obsadiť uvedené funkcie. Žiadam všetkých členov SADS, 
ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:

Prezident SADS
1. Viceprezident SADS
Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov s hlasovacím právom členov Prezídia SADS)


aby v termíne do 31.1..2019 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem. V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú. Voľby do orgánov SADS prebehnú na najbližšom zvolanom zasadnutí VZ SADS.

Ing. Bystrík Zachar
1Viceprezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
31. decembra 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,
 
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
 
Program:
 
1) Schválenie Petra Hlavičku na  pozíciu "SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk a www.sors.sads.sk".
2)  Vytvorenie pracovnej skupiny na elektronizáciu fungovania SADS.
 
Návrh uznesenia č.1:
 
Prezídium SADS schvaľuje Petra Hlavičku, ktorý je členom SADS na pozíciu "SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk a www.sors.sads.sk".
 
Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa
 

Návrh uznesenia č.2: 
 
Prezídium SADS schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude mať na starosti prípravné práce a odborné podklady pre Prezídium SADS k pripravovanej elektronizácii fungovania SADS.
 
Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

 
Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 3. januára 2019 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk
 
Poučenie:
 
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
 
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.
 
 
Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS
 


Členské poplatky na rok 2019

Janette Haviarová Ing.
27. decembra 2018

Vážení predsedovia klubov, členovia,

rada by som Vám pripomenula, že na poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 24.3.2018 v Novom Meste nad Váhom sa schválili nasledujúce poplatky do SADS:

1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, lady) 40 € (úhrada do 31. 1.2019)

- výška členského poplatku (junior, supersenior) 20 € (úhrada do 31. 1.2019)

- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 20 € (úhrada do 31. 1.2019)


2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2019:
- výška poplatku 100 € (úhrada do 31. 1.2019)

3. Zoznam členov poslať emailom na prezident@sads.sk za koho uhrádzate platby


Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2018 bol splatný vo výške 100 € do 30. apríla 2018.Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. decembra 2018

Vážení členovia SADS,

pripojili sme sa aj my SADS k hromadným pripomienkam k novele zákona č. 190/2003 Z.z. Dnes je posledný deň, kedy môžete podporiť všetky hromadné pripomienky k návrhu zákona o zbraniach a strelive.
Našu pripomienku pripájam na priloženom linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/884/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3131456


Ďakujeme za hlasovanie a podporu.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Tlačová konferencia 14.12.2018 - vyhlásenie

Janette Haviarová Ing.
18. decembra 2018

Vážení členovia SADS,
dňa 14.12.201 sme sa zúčastnili Tlačovej konferencie v Bratislave, ktorá sa týkala návrhu novely zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Tlačovej konferencie sa zúčastnili:
- Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum
- Klub vojenskej histórie - Slovenský strelecký zväz
- Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby.

Našu asociáciu zastupovala prezidentka SADS Ing. Janette Haviarová, ktorá predniesla naše vyhlásenie.

Vyhlásenie si môžte prečítať aj na priloženom linku:
https://www.hlavnespravy.sk/slovenska-asociacia-dynamickej-strelby-sa-otvorenym-listom-brani-pred-dosledkami-europskej-legislativy-ktora-ma-byt-implementovana-nasho-zakona/1612326?fbclid=IwAR12efETtvJkhsIFsyYfDbxZr10jn0YwWFXGGJeVZjl56Z72tJY4Av5JeME

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS
Činnosť SADS vrámci legislatívnych zmien

Janette Haviarová Ing.
12. decembra 2018

Vážení členovia SADS,

v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami, ktoré nás v krátkom čase čakajú a to hlavne pripravovanou novelou zákona 190/2003 Z.z. Vás chceme informovať o našich postupných krokoch v prospech všetkých našich členov.

1. Dňa 11.3.2017 sme schválili na VZ nové Stanovy SADS aby sme zosúladili činnosť SADS so zákonom o športe č. 440/2015 Z.z.
2. Dňa 24.3.2018 na VZ sme schválili povinnosť všetkých klubov SADS upraviť svoje stanovy a zosúladiť svoju činnosť so Zákonom č.440/2015 Zz. v termíne do 15.8.2018.
3. Upravili sme činnosť a celú organizačnú štruktúru SADS v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
4. V Medzinárodnom meradle došlo k zmene vedenia IPSC kde sme podporili kandidáta Vitalya Kryuchina, ktorého hlavným cieľom bolo stať sa právoplatným členom GAISF (Global Association of International Sports Federations), predtým SportAccord (do roku 2017).
5. Podmienkou aby sa IPSC na Slovensku stálo uznaným športom je vstup IPSC do GAISF (Global Association of International Sports Federations). Posledné informácie, ktoré sme nedávno získali z vedenia IPSC sú, že vedenie IPSC vykonáva nevyhnutné kroky získať v roku 2019 status ,,pozorovateľa" v GAISF (Global Association of International Sports Federations), čo je prvým krokom k získaniu právoplatného členstva.

Všetky tieto kroky súvisia s víziou aby sa IPSC na Slovensku stálo uznaným športom a ďalšími krokmi sa SADS stala Národným športovým zväzom. Tieto cieľe sú dôležité aj z hľadiska pripravovaných legislatívnych zmien, kde by sme našim členom chceli zabezpečiť istotu ich ďalších športových aktivít vrámci IPSC disciplín.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

link na GAISF:
https://gaisf.sport/


Tlačová konferencia 14.12.2018 - pozvánka

Janette Haviarová Ing.
12. decembra 2018Vážení členovia SADS,

chceme Vám oznámiť, že sa vedenie SADS rozhodlo podporiť svojou účasťou tlačovú konferenciu k pripravovanej novele zákona č. 190/2003 Z.z., ktorú organizuje Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS42nd General Assembly - aktualizácia pravidiel IPSC

Janette Haviarová Ing.
10. novembra 2018

Vážení členovia SADS,
v prložených linkoch nájdete aktualizované pravidlá s vyznačním zmien, ktoré boli schválené na 42nd General Assembly IPSC.

ACTION AIR Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesAir.pdf

HANDGUN Competition Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesHandgun.pdf

MINI-RIFLE Competetion Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesMini-Rifle.pdf

PISTOL CALIBER CARBINE Competition Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesPCC.pdf

RIFLE Competition Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesRifle.pdf

SHOTGUN Competition Rules:
http://www.ipsc.org/pdf/2019RulesShotgun.pdf

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSVýberové konanie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. novembra 2018

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pozície

"SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk a www.sors.sads.sk".

Vaše ponuky, spolu s referenciami zasielajte najneskôr do 15.11.2018 na email:  zachar.b@centrum.skIng. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Príprava objednávky národných dresov pre RO.

Juraj Kišš - SNROI
29. októbra 2018

Vážený priatelia RO!
Pripravujeme objednávku národných dresov SNROI pre všetkých RO ktorí si chcú buď doobjednať alebo ako noví absolventi seminára RO dres nemajú. Základným materiálom bude Coolmax, výrobcom p. Navrátil ( Navratil Team cz).
Tabuľky veľkostí nájdete na stránke www.vyrobadresu.cz , verzie riešenia goliera v sekcii Download- Nezaradené príspevky ako "TDS Colar". Doporučujem vyberať medzi verziou 1.a 3. teda límček so zipsom alebo s V-verzia týmu CZ UB s tým, že momentálne nezaručujem každému výrobu jeho voľby, najprv zistíme záujem a prekonzultujeme s výrobcom nakoľko je schopný individualizácie jednotlivých kusov. 
Noví RO a ARO majú už 1kus uhradený, každý ďaľší navyše bude spoplatnený sumou cca 25,-€ , zároveň si dovolím upozorniť ARO ktorí nemajú naplnený limit prvých 5 bodov, že ich dresy počkajú u mňa kým neobdržím príslušné podklady ;-).
Záujemcov prosím o odoslanie mailu na adresu snroi@sads.sk s predmetom správy: "Meno priezvisko Dres RO 2018".
V správe postačuje gramaticky správne uviesť do jedného riadku:
"Meno Priezvisko/ veľkosť/ typ goliera/počet kusov-X ks ".
Objednávky predbežne uzatvárame k 1.12.2018.

Samozrejme skúmame veľkosť finančných rezerv pre prípadnú finančnú  spoluúčasť asociácie.

S pozdravom D.V.C.

Juraj K.


Elektronické hlasovanie Prezídia 17.9.2018

Janette Haviarová Ing.
16. septembra 2018

Vážení členovia Prezídia SADS, 
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program: 1) Schválenie oficiálneho loga Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team pre potreby reprezentácie SADS na medzinárodnom poli.
Vašu odpoveď na uvedené body programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 18.septembra 2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Janette Haviarová
Prezident SADS


Seminár rozhodcov IPSC - RO Level I. termín 13.-14. 10. 2018

Juraj Kišš - SNROI
06. septembra 2018

Vážení záujemcovia o školenie Rozhodcov IPSC Level I.,

termín a miesto školenia s kapacitou cca 20 osôb je 13.-14. október 2018 (sobota, nedeľa) v Rimavskej Sobote alebo blízkom okolí (miesto bude včas upresnené).
Poprosím nových záujemcov o školenie RO v tomto termíne, aby ma kontaktovali na snroi@sads.sk kvôli upresneniu podmienok, skupinu záujemcov s ktorými komunikuje pán Toldi aby záväzne potvrdili mailom svoju účasť a ostatných s ktorými som komunikoval o ich prípadnej účasti na druhom tohtoročnom seminári aby potvrdili akceptáciu termínu.
Bližšie informácie budú všetkým zaslané emailom.

S pozdravom

Juraj Kišš
Prezident SNROI


GA zasadnutie

Janette Haviarová Ing.
03. septembra 2018

Vážení členovia SADS,
rada by som Vás informovala o návrhu zmien pravidiel IPSC, ktoré sa budú prerokovávať na najlbižšom GA.
Informácie nájdete v prílohe.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Výzva na vytvorenie loga Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team

Janette Haviarová Ing.
16. augusta 2018

Prezídium prerokovalo vytvoriť oficiálne logo Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team pre potreby reprezentácie SADS na medzinárodnom poli.
Podklady pre výzvu na vytvorenie oficiálneho loga musia vychádzať z nasledovného:
- Štátny znak, národné farby, dodanie vo vektore/krivkách, v zmysle podmienok čerpania dotácií Ministerstva školstva .
- Termín na dodanie loga je 15.september 2018. Prihláška musí obsahovať grafický návrh.
- Odmena za vytvorenie loga je 150 Eur (vrátane DPH) a bude uhradená na základe dodaného predmetu výzvy a úhrada bude na faktúru.
- Adresa na zaslanie prihlášky s grafickým návrhom: prezident@sads.sk


Školenie SORS - upresnenie termínu

Janette Haviarová Ing.
21. júla 2018

Vážení predsedovia klubov a organizátori pretekov,
tak ako už bolo avizované, bude sa konať školenie na užívateľské zvládnutie SORS-u. SADS bude využivať SORS v zmysle pripavovanej novely zákona 190/2003 Z.z. ako informačný systém pri evidovaní pretekov a súvisiacich údajov pre štátne orgány. Školenie je určené pre organizátorov pretekov, štatutárov klubov a zástupcov klubov, ktorí riešia evidenciu za kluby.
Termín a čas: po ukončení preteku Gemershooting v Čachticiach v nedeľu 22.7.2018
V prípade otázok ma kontaktujte na adrese zachar.b@centrum.sk.
Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS 21.7.2018 - program

Janette Haviarová Ing.
16. júla 2018

Vážení členovia Prezídia,
v prílohe nájdete program Prezídia SADS.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Zasadnutie Prezídia SADS 21.7.2018

Janette Haviarová Ing.
08. júla 2018

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 21.07.2018 v sobotu o 18.00 hod (počas konania Gemershooting preteku). Konkrétny program bude oznámený. Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o. na ul. Banská 6301, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Školenie SORS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
03. júla 2018

Vážení predsedovia klubov a organizátori pretekov,

v dňoch 21 - 22.7.2018 (počas súťaže  Gemershooting v Čachticiach) sa bude konať školenie na užívateľské zvládnutie SORS-u.

SADS bude využivať SORS v zmysle pripavovanej novely zákona 190/2003 Z.z. ako informačný systém pri evidovaní pretekov a súvisiacich údajov pre štátne orgány. Školenie je určené pre organizátorov pretekov, štatutárov klubov a zástupcov klubov, ktorí riešia evidenciu za kluby. 

Presný termín a miesto bude vopred upresnené. V prípade otázok ma kontaktujte na adrese zachar.b@centrum.sk.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADSSeminár RO júl 2018 Nové Mesto nad Váhom- aktuálny zoznam účastníkov

Juraj Kišš - SNROI
01. júla 2018

Vážený členovia SADS, toto je aktuálny zoznam osôb ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady k účasti na Seminári RO Level I 20.07.2018.
Pokiaľ máte pocit že v ňom chýbate, neváhajte a píšte prihlášku ;-).
Účastníci:
Mgr. M.Mindák, F.Mikes, Ing. V.Knieža, Ing. S.Jurský, M.Bakalár, E.Bopková, M.Jenčík, R.Hrivnák ml.,D.Voros, C.Chalupa, M.Švider, Z.Dolňan. P.Kán.

Oceňujem snahu a aktivitu všetkých prihlásených ale jednou z podmienok nutných k účasti je byť minimálne rok-sezónu ČLENOM SADS, teda "nečleni" neprichádzajú do úvahy, tou druhou podmienkou je absolvovanie 3 pretekov Level II.

V tejto chvíli kapacita seminára teda nie je ešte naplnená a pokiaľ sa nájde 5-6 "kvalifikovaných" oneskorencov, nevidím problém v ich účasti.

S pozdravom D.V.C. 
Juraj K. , Prezident SNROIElektronické hlasovanie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
17. júna 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1 - 5) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Odsúhlasenie team Open na Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. Na základe návrhu Dušana Kubicu, Viceprezidenta pre reprezentáciu a výsledkov z majstrovstiev Slovenska v puška - RDA Rifle Match 2018 nominoval do teamu týchto športovcov: - Myšiak Michal - Ernest Nagy - Myšiak Štefan - Bulko Peter

Návrh uznesenia č.1: Prezídium SADS schvaľuje zloženie team Open na Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku:
- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Odsúhlasenie reprezentačných tričiek pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. Na základe návrhu Dušana Kubicu.
Návrh uznesenia č.2: reprezentačných tričiek pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. na základe návrhu Dušana Kubicu.:

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

3) Odsúhlasenie (jediného) prihláseného člena SADS - Františka Blahu za Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS. Na základe medzinárodného projektu obsadenia špecializovanej pozície s názvom MISSIA.

Návrh uznesenia č.3: Prezídium SADS schvaľuje člena SADS Františka Blahu za Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.3:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

4) Odsúhlasenie preplatenia cestovných výdavkov na vyslanie Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS na konané medzinárodné školenie MISSIA dňa 20.júna 2018 v Hodoniciach. Návrh uznesenia č.4: Prezídium SADS schvaľuje preplatenie cestovných výdavkov Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS vyslaného na konané medzinárodné školenie MISSIA dňa 20.júna 2018 v Hodoniciach.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.4:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

5) Odsúhlasenie preplatenia nákladov pri nákupe doplnkov pre chrono, ktoré je v majetku SADS, na základe návrhu Juraja Kišša, Prezidenta SNROI.

Návrh uznesenia č.5: Prezídium SADS schvaľuje preplatenie nákladov pri nákupe doplnkov pre chrono, ktoré je v majetku SADS, na základe návrhu Juraja Kišša, Prezidenta SNROI.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.5:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 19.júna 2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie:

Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.
Prosím hlasujte!

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. júna 2018

Vážení členovia SADS,

Slovenská Asociácia Dynamickej streľby vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS.

Vaše žiadosti na uvedenú pozíciu zasielajte na e-mail prezident@sads.sk v termíne najnesôr do 30.6.2018.
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na e-mail zachar.b@centrum.sk. Funkcia bude finančne ohodnotená a orientačnú náplň práce prikladám. O konkrétnom kandidátovi na pozíciu, pracovnej náplni a finančnom ohodnotení rozhodne Prezídium SADS na svojom zasadaní.

Pracovná náplň štatistu SADS:Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2019 - výzva

Janette Haviarová Ing.
11. júna 2018

Vážení predsedovia klubov SADS,
vyhlasujem výzvu na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v roku 2019 v pištoli, puške, brokovnici a Action Air. Vaše jednotlivé ponuky zasielajte do 30.júna 2018 na email: prezident@sads.sk.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na obsadenie miesta Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS

Janette Haviarová Ing.
11. júna 2018

Vážení členovia SADS,

SADS vypisuje výzvu na obsadenie pozície Národný inštruktor pre bezpečnosť streľby.

Kritériá pre Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby pre SADS pod IPSC:

- člen SNROI aspoň 3 roky (hodnosť aspoň CRO preferovaná)
- členstvo v SADS aspoň 5 rokov
- úspešné absolvovanie aspoň 10-tich pretekov lvl 3 ako strelec
- angličtina na úrovni A+

Informácie o pozícii sú z IPSC nasledovné:

The MISSIA structure, sequence of training topics (handgun, shotgun, rifle), safe groups teaching methods, removal of the main mistakes made by shooters and the testing system for competitors and Instructors will be the main topics. 

The International IPSC Instructor for every IPSC Region must meet the following minimum criteria:
- Must be able to demonstrate reasonably high shooting skills;
- Must be able to train and certify new members, passing on his knowledge of safe handling and use of firearms, according to the approved training syllabus;
- Must either be an IROA or NROI member, or become one within six months of the date of passing the MISSIA International Instructors Seminar;
- Must be willing to teach people IPSC shooting skills;
- Should be available to conduct IPSC classes during weekends, if it is required;
- Must train a minimum of 5 new IPSC members each year per Region;
- Must pass the First Aid Seminar from an approved course provider, or take part in one within six months of the date of passing the MISSIA International Instructors Seminar;
- Must speak English. The Master International Shooting Safety Instructors Association (MISSIA) was created within the IPSC structure for the accreditation, recognition and maintenance of International Shooting Safety Instructors and to establish international standards for safe gun handling classes and IPSC coaching skills.

One International Instructor, called a Master International Instructor, will be appointed in every IPSC Region.

The Master Instructor will then pass on to the other Instructors and Coaches in his Region the minimum IPSC international training standards.

Záujemcovia spĺňajúce tieto kritéria zašlite svoju Žiadosť na email: prezident@sads.sk do 15.júna 2018 do 20.00 hod.

S pozdravom,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Seminár IROA LEVEL I

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júna 2018

Vážení rozhodcovia,

seminár IROA LEVEL 1, ktorí sa mal konať v dňoch 15-16. 6. 2018 bol zrušený.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

 


Školenie Rozhodcov

Janette Haviarová Ing.
18. mája 2018

Vážení záujemcovia o školenie Rozhodcov IPSC,

termín a miesto školenia s kapacitou cca 20 osôb je 21-22. júl 2018 v Novom Meste nad Váhom v nových priestoroch agentúry RDA s.r.o. na Banskej ulici.
Pre veľký záujem je plánovaný tiež druhý seminár na strednom Slovensku, na termíne sa pracuje.
Poprosím záujemcov o školenie RO v termíne 21.-22. júl v Novom Meste nad Váhom aby ma kontaktovali na snroi@sads.sk kvôli upresneniu podmienok. Prípadní  ďalší záujemcovia sa môžu nahlasovať na rovnakú emailovú adresu.
Bližšie informácie budú všetkým zaslané emailom.

S pozdravom

Juraj Kišš
Prezident SNROI


Seminár IROA LEVEL I

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. mája 2018

Vážení rozhodcovia,

dňa 15-16 júna 2018 sa uskutoční v Znojme Seminar IROA LEVEL I.


V prípade, že máte záujem zúčastniť sa uvedeného seminára, kontaktujte priamo organizátorov Seminára IROA LEVEL I.

Kontaktné údaje a informácie od organizátorov pripájam.


• Deadline pre registráciu – 31.5. 2018
• Platba v hotovosti na mieste – 50 $

Seminár bude viesť  Dimitrius Tzimas, Greece and co-ordinator 
Milan Trkulja

V prípade záujmu kontaktujte pána Milan Trkulja, +420777222175, 
trkulja46@gmail.com


S pozdravom

Ing.Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
01. mája 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:
1) Odsúhlasenie úpravy Kvalifikačného modelu pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pištole 2019 - Srbsko Návrh uznesenia č.1:

Prezídium SADS schvaľuje úpravu Kvalifikačného modelu pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pištole 2019 – Srbsko.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Všetky informácie k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail. Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 2.mája 2018 do 20:00 hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Far East Asia IPSC Handgun Championship 2018 Level IV

Janette Haviarová Ing.
24. apríla 2018

Vážení členovia SADS,

v dňoch 17. - 21. Septembra 2018 sa uskutoční na strelnici THPSA Shooting Range, Pattaya:

Far East Asia IPSC Handgun Championship 2018 Level IV

Štartovné jednotlivci: 400 USD
Štartovné team: 100 USD

V prípade záujmu zašlite žiadosť do 10.mája 2018 na email na prezident@sads.sk.

S pozdravom,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


WS Shotgun France 2018 - RO

Janette Haviarová Ing.
20. apríla 2018

Vážení rozhodcovia,

po komunikácii s organizátormi Majstrovstiev sveta vo Francúzsku 2018 sa na nás obracajú s príležitosťou pre národných rozhodcov  SADS pracovať na tak významnom streleckom podujatí.

V prípade, že máte záujem pracovať na tomto podujatí, pošlite mi Vašu žiadosť na email: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Orgány SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. apríla 2018

Vážení členovia SADS,

na poslednom VZ, ktoré sa konalo dňa 24.3.2018 boli do jednotlivých funkcií a orgánov SADS zvolení nasledovní kandidáti:


Prezident SNROI: Juraj Kišš
Viceprezident pre reprezentáciu: Dušan Kubica
Viceprezident pre Action Air  IPSC: Michal Radolec
Disciplinárna komisia: Martin Likavec, Dušan Veselský, Libor Nemčok
Kontrolná komisia: Ivan Hos, Juraj Hrnčiarik, Marek Bereš


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADSPovinnosti klubov

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. apríla 2018

Vážení predsedovia klubov,

dňa 24.3.2018 na VZ boli schválené nasledovné povinnosti pre kluby SADS:

 • v termíne do 15.8.2018 zmeniť svoje stanovy a v nadväznosti na zmenu stanov aj svoju činnosť v súlade so Zákonom č.440/2015 Zz. 


S pozdravom

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS 

 


Ciele SADS, ktoré schválilo VZ dňa 24.3.2018

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. marca 2018

Externé :
 

 1. Smerovanie SADS v rovnakej línii ako medzinárodná asociácia IPSC !!!
      (členstvo v medzinárodnej organizácii športu “SPORT ACCORD”)
 
2. Pokračovať v aktivitách smerujúcich k vyhláseniu SADS za Národný Športový Zväz
 
3. Dôsledné plnenie povinností voči štátnym orgánom, vyplývajúcich zo zákona o športe
    440/2015 Zz. , pripravovanej novely zákona 190/2003 Z.z.  a európskej smernice GDPR o ochrane osobných údajov.
 
4. Realizácia novej Webovej stránky v súvislosti s transparentnými informáciami o činnosti SADS a povinnosťami, ktoré musíme plniť ako prijímateľ verejných prostriedkov vyplývajúce z Metodického usmernenia č. 11/2016 k uplatňovaniu zákona č.440/2015 Z. z.
 
 Interné :
 
 1. Právne zosúladiť štruktúry SADS v zmysle stanov a so zákonom 440/2015 Zz :


  # Obsadením jednotlivých orgánov SADS

  # Členstvom právnických a fyzických osôb v SADS
  § 80 a §81 zákona č.440/2015 Z.z.
  - zosúladiť činnosť a stanovy súčasných právnických osôb
      - podmienky a pravidlá pre prijímanie nových právnických osôb

 
 2.   Reprezentácia

      #​ Štatút reprezentanta
 
      # Reprezentačná zmluva
      -  povinnosti reprezentanta SR v zmysle  zmluvy a zák. 440/2015 v súvislosti s  
         poskytovaním dotácii
     
      # Nominácie a kvalifikačné podmienky
      - úprava v zmysle zák. 440/2015 s dôrazom na pravidlo Fair play !
        (to znamená dodržiavať vopred schválené pravidlá a termíny)
 
   
3.  Smernica GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon o ochrane osobných   
     údajov 18/2018 Zz. s účinnosťou od 25.5.2018
 
 
     # Realizácia novej WEB stránky v súlade s ochranou osobných údajov
 
     # Realizácia prepojenia  registračného systému SORS :
 
     -  s novou stránkou v súlade s uvedenými zákonmi
 
     -  príprava SORS na tabletový systém vyhodnocovania pretekov
        (oficiálny test na WS Shotgun 2018 vo Francúzsku)
 
     # Aplikácia GDPR pri fungovaní základných organizačných jednotiek (klubov) SADS


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS
 
 
 
 
 


Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. marca 2018

Vážení členovia SADS,

na poslednom VZ, ktoré sa konalo 24.3.2018 neboli obsadené všetky miesta do  orgánov SADS. Žiadam všetkých členov SADS, 
ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:

Prezident SADS
1. Viceprezident SADS
Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov)


aby v termíne do 15.4.2018 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem. V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú.

Ing. Bystrík Zachar
1Viceprezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS 24.3.2018

Janette Haviarová Ing.
22. marca 2018

Vážení členovia Prezídia,

v prílohe nájdete program Prezídia SADS.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Zasadnutie Valného zhromaždenia SADS 24.3.2018 - PROGRAM

Janette Haviarová Ing.
19. marca 2018

Vážení členovia SADS,

v prílohe nájdete program Valného zhromaždenia SADS, ktorý sa bude konať 24.3.2018.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Aktuálny zoznam členov Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. marca 2018

Aktuálny zoznam členov Prezídia SADS, ktoré  sa bude konať ešte pred VZ (účasť za kluby):

RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
Klub reprezentantov klubov Humenné
ŠSK Artemis Zvolen
ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
ŠK PATRIOT Trnava
ŠKP LUGER Žilina
Strelecký klub Hodkovce
KSSK - Komárno


 Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Tričká pre RO

Janette Haviarová Ing.
16. marca 2018

Vážení RO,
všetci, ktorí ste si objednali a uhradili rozhodcovské tričká, chcela by som Vám oznámiť, že boli doručené a vezmem ich so sebou na najbližšie konané VZ v Novom meste nad Váhom.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Valného zhromaždenia SADS 24.3.2018

Janette Haviarová Ing.
15. marca 2018

Vážení členovia SADS,

zvolávam Valné zhromaždenie SADS na deň 24.03.2018 v sobotu o 16.00 hod.
Konkrétny program bude oznámený.
Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS 24.3.2018

Janette Haviarová Ing.
15. marca 2018

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 24.03.2018 v sobotu o 14.00 hod.
Konkrétny program bude oznámený.
Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Účasť na VZ SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
14. marca 2018

Právo zúčastniť sa VZ SADS, ktorá sa bude konať 24.3.2018.

 •  Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.
 • Oprávnený zástupca disponuje počtom hlasov rovnajúcim sa počtu zastupovaných členov domáceho Klubu SADS, ktorí sú registrovaní v SADS. V prípade, ak dôjde k zániku Klubu SADS a k prechodu jeho členov registrovaných v SADS do iných Klubov SADS, disponuje oprávnený zástupca Klubu SADS počtom hlasov navýšených o počet takto prijatých už registrovaných členov SADS. Rozhodujúca je registrácia v SADS v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku konania VZ.
 • Štatutárny orgán Klubu SADS alebo ním písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť riadnym členom daného Klubu SADS. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať.
 • Ak štatutárny orgán klubu SADS má viac členov, tak VZ SADS je oprávnený zúčastniť sa každý člen tohto štatutárneho orgánu. Výkon hlasovacieho práva bude priznaný iba na VZ pritomnému členovi tohto štatutárneho orgánu. V prípade učasti viacerých členov štatutárne orgánu sa hlasovacie právo priznáva iba çlenovi,  ktorý bude disponovať písomným splnomocnením ostatných členov štatutárneho orgánu alebo bude určený dohodou členov tohto štatutárneho orgánu prítomných na VZ pred vyhlásením hlasovania. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať. O dohode na členovi štatutarneho orgánu, ktorému bude priznane právo hlasovať sa vykoná zápis v zápisnici VZ.
 • Člen klubu SADS, ktorého najvyšší orgán klubu SADS poveril účasťou na VZ SADS alebo ho zvolil za zástupcu Klubu SADS pre účasť na VZ SADS. Poverenie a zvolenie sa preukazuje predložením kópie zápisnice z konania najvyšší orgán Klubu SADS. 
 
         Ing. Bystrík Zachar
        1.Viceprezident SADS
 
 
 


Nominačné preteky pre Majstrovstvá Európy v Srbsku 2019

Janette Haviarová Ing.
01. marca 2018

Vážení záujemcovia o účasť na Majstrovstvách Európy v Srbsku 2019,

Prezídium SADS schválilo nasledujúce nominačné preteky (účasť v roku 2018):

Nominačné preteky pre účasť na EHC 2019 v Srbsku po aktualizácii sú nasledovné:

1. Mosquito Handgun (SVK) v Komárne
2. Extrem (CZ) v Hodoniciach
3. Slovak Open (SVK) v Čachticiach
4. CNC Handgun (CZ) v Hodoniciach

Prajem Vám presnú mušku a veľa šťastia,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Legálne použitie zbrane na osobnú obranu - odborná prednáška

Janette Haviarová Ing.
25. februára 2018

Vážení členovia SADS,

vrámci aktivít vzdelávania a zyšovania informovanosti držiteľov ZP, členský klub SADS Strelecký klub SK Hodkovce, by Vás rád pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a oprávnenom použití zbrane na osobnú ochranu.

Prvýkrát na Slovensku sa budeme zaoberať vrámci danej prednášky aj pripravovanou novelou zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

V rámci tejto prednášky rozoberieme problematiku strelných poranení z pohľadu súdno-lekárskej praxe. Na prednáške bude podrobne vysvetlené, aké sú možnosti legálne sa brániť so zbraňou v zmysle Trestného zákona, ako sa správať po prípadnom použití zbrane, ako vystupovať pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pod.

Garanti prednášky a odborní prednášajúci sú:
- JUDr. Marek Čech, predseda okresného súdu Prešov
- MUDr. Martin Kováč, znalec z odboru súdneho lekárstva.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADSVýzva na organizovanie Extraligy a Slovenského Pohára na rok 2018

Janette Haviarová Ing.
25. februára 2018

Vážené dámy, vážení páni,
žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk do 19. marca 2018.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Termín konania Valného Zhromaždenia

Janette Haviarová Ing.
25. februára 2018

Vážení členovia SADS,

na poslednom konanom Prezídiu SADS sa prerokoval a schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia v zmysle schválených nových Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z. na deň 24.marec 2018. Presný čas a miesto bude včas zverejnené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

Janette Haviarová Ing.
25. februára 2018

Žiadam všetkých členov SADS,

ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:

Prezident SADS
1. Viceprezident SADS
Prezident SNROI
Viceprezident pre Action Air
Viceprezident pre reprezentáciu
Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov)
Členovia Kontrolnej komisie (zložená z 3 členov)
Arbitrážna komisia (zložená z 3 členov),

aby v termíne do 19.3.2018 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem. V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium 11. februára 2018

Janette Haviarová Ing.
10. februára 2018

Vážení členovia prezídia,
v prílohe nájdete Program prezídia.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Body rozhodcov SADS

Janette Haviarová Ing.
04. februára 2018

Po elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa Prezídium SADS uznieslo, že termín pre nahadzovanie bodov do SADS ostáva rovnaký ako minulý rok a to 14.2.2018.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Platba členského do SADS

Janette Haviarová Ing.
04. februára 2018

Po elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa Prezídium SADS uznieslo, že platba členského do SADS ostáva nezmenená suma. Termín ostáva rovnaký ako minulého roku a to do 20.februára 2018.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
30. januára 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a bode 2) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Aktualizovanie bodov za rok 2017 (prerokované s prezidentom SNROI - rovnaký dátum ako minulý rok 14.2.2018).
2) Úhradu členského poplatku 30 € do SADS (rovnaký dátum ako minulý rok 20.2.2018).

Všetky informácie k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail.

Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 2.februára 2018 do 24:00 hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Ing. Zachar Bystrík
1.Viceprezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS 11.02.2018 - zmena adresy

Janette Haviarová Ing.
24. januára 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,

z dôvodu organizovania preteku Steel Cup v Čahticiach, sme sa rozhodli upraviť miesto konania Prezídia SADS.
Adresa konania prezídia bude  v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom po skončení preteku.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS 11.02.2018

Janette Haviarová Ing.
23. januára 2018

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 11.02.2018 o 15 hod. po Steele Challenge v nedeľu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina. Program zasadnutia bude oznámený. Z dôvodu konania blížiaceho sa Valného zhromaždenia a legislatívnych zmien, na toto zasadnutie Prezídia SADS sú pozvaní aj predsedovia klubov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Školenie Rozhodcov - výzva

Janette Haviarová Ing.
14. januára 2018

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

v prípade, že máte záujem zúčastniť sa školenia rozhodcov v roku 2018, prihláste sa na email: prezident@sads.sk do 31.januára 2018, kde uvediete svoje meno, priezvisko a klub.

Základné predpoklady:
- členstvo v SADS - úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC ako strelec.
- u záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel.

Rozsah školenia sú 3 dni. 

Ďalšie podmienky účasti na školeni upresníme priamo záujemcom.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá Európy 2018 v puške

Janette Haviarová Ing.
12. januára 2018

Vážení záujemcovia o účasť na Majstrovstvách Európy 2018 v puške,

organizátori nám oznámili, že naša krajina získala 6 slotov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zverejnenie záujemcov na obsadenie volených funkcií orgánov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
11. januára 2018

Na zverejnenú  výzvu zo dňa 25.12.2017 sa prihlásili následovní kandidáti:

Na funkciu Prezident SADS:                                                Ing. Stanislav Grubiak
Na funkciu Viceprezident pre reprezentáciu:                  Dušan Kubica
Na funkciu Prezident SNROI:                                             Juraj Kiss
Na funkciu člena Kontrolnej komisie:                               Ing. Bystrík Zachar 


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

 

 •  
 


Objednávka nových RO tričiek

Janette Haviarová Ing.
03. januára 2018

Vážení rozhdocovia,

v najbližšej dobe objednávame hromadne tričká pre nových RO, ktorí splnili podmienky získania počtu bodov počas rozhodovania na pretekoch podľa pravidiel IPSC.
Vyzývam všetkých záujemcov z radov starších RO, ktorí majú záujem o ďalšie tričko RO, aby poslali svoju žiadosť spolu s veľkosťou, počtom kusov, menom a priezviskom do termínu 15.januára 2018 na emailovú adresu kopunec.peter@gmail.com. Zároveň do tohto termínu žiadam o úhradu 25 Eur/ks na účet SADS. (4000205004/3100)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. decembra 2017

Vážení členovia Prezídia SADS,

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie finančných prostriedkov reprezentantom SADS na základe ich výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2017 vo výške 4500 EUR na WSH a WSR. V pripojenom súbore predkladám rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivých reprezentantov SADS.

Všetky podklady k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail.

Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z  
možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 29.12.2017 do 10:00  
hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk

Ing. Janette Haviarová 
Prezident SADS

Ing. Zachar Bystrík 
1.Viceprezident SADS


Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. decembra 2017

Žiadam všetkých členov SADS, ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:


aby v termíne do 8.1.2018 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem.
V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS 


Vianočné prianie

Janette Haviarová Ing.
23. decembra 2017

Všetkým členom a sympatizantom,

prajem v mene celej Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby príjemné prežitie Vianočných sviatkov, rodinnej pohody a úspešné vykročenie v novom roku 2018.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá Európy 2018 v puške - výzva

Janette Haviarová Ing.
27. novembra 2017

Vážení členovia SADS,
v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami Európy 2018 v puške, konanými vo Švédsku, mi zasielajte prosím Váš seriózny záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 15.12.2017.
Zároveň mi v e-maile uveďte - Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať. Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v blízkej budúcnosti.
V sekcii články nájdete zoznam záujemcov.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2018 - Výzva

Janette Haviarová Ing.
19. novembra 2017

Vážení predsedovia klubov SADS,

vyhlasujem výzvu na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v roku 2018 v pištoli, puške, brokovnici a Action Air.
Vaše jednotlivé ponuky zasielajte do 30.novembra 2017 na email: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Action Air World Shoot 2018

Janette Haviarová Ing.
07. novembra 2017

Vážení členovia SADS,
v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2018 v Action Air, konanými v Hong Kongu, mi zasielajte prosím Váš seriózny záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 12.11.2017. Zároveň mi v e-maile uveďte - Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať. Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v blízkej budúcnosti. V sekcii články nájdete zoznam záujemcov.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


SORS - oficiálny registračný systém pretekov SADS

Janette Haviarová Ing.
27. októbra 2017

Vážení členovia SADS a sympatizanti dynamickej streľby podľa pravidiel IPSC,

Po ročnom testovaní SADS oficiálne spustila nový registračný systém pretekov SORS (Slovenský Organizačný a Registračný Systém) pre aplikácie Android aj iOS. Po zaregistrovaní sa v SORSE si môže každý "užívateľ" stiahnuť aplikáciu do svojho mobilného zariadenia, kde si nájde kalendár svojich pretekov. Jediným preklikom sa môže zaregistrovať cez svoj mobilný telefón na akýkoľvek pretek registrovaný na SORSE. Pre "organizátorov pretekov" je tu zas možnosť umiestniť link s preklikom aj na iný registračný systém a tým zjednodušiť všetkým záujemcom o účasť na preteku - väčšiu informovanosť, ľahšiu orientáciu a rýchlejšiu registráciu v oficiálnom kalendári SADS. Plány a kroky, ktoré bude postupne SADS zavádzať budú len prínosom pre obe strany a zefektívni tak elektronickú komunikáciu.

http://sors.sads.sk/index.php?lang=sk

Ing. Bystrik Zachar
1.Viceprezident SADS


Shotgun World Shoot III

Janette Haviarová Ing.
25. októbra 2017

Vážení členovia SADS,

v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2018 v brokovnici, konanými vo Francúzsku, mi zasielajte prosím Váš seriózny záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 2.11.2017. Zároveň mi v e-maili uveďte - Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať. Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v blízkej budúcnosti. V sekcii články nájdete zoznam záujemcov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Povinnosti Klubu SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. septembra 2017

Vážení predsedovia klubov,

v zmysle Stanov SADS a zákona o športe č.440/2015 Z.z. Vás žiadam, aby ste prípadné zmeny vo Vašich kluboch nahlásili Prezidentovi SADS. Pripravujeme VZ SADS a potrebujeme aktualizovať zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú.

Povinnosti klubu v zmysle Stanov SADS.

 
 Prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu do 5 pracovných dní oznámiť Prezidentovi SADS všetky právne relevantné zmeny, najmä ak ide o:
 
 •  zmenu v identifikačných údajoch Klubu SADS,
 •  zmenu v osobe štatutárneho orgánu Klubu SADS,
 •  podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
 •  osobu oprávnenú zastupovať Klub SADS na konaní Valného zhromaždenia SADS,
 •  iné závažné právne skutočnosti majúce vplyv na jeho členstvo v SADS,
 •  dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a boja proti manipulácii súťaží,
 •  oznámiť Prezidentovi SADS každú zmenu údajov poskytnutých v zmysle § 80 a § 81 zákona č. 440/2015 Z.z., a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej Klub SADS dozvedel.


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADSOdborný tím pre prípravu pravidiel PCC (Pistol Caliber Carbine)

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. septembra 2017

Vážení členovia SADS,

v súlade s článkom 6.III bod 1) stanov SADS som bol poverený zabezpečením prípravy pravidiel novej súťažnej divízie PCC (Pistol Caliber Carbine).
Žiadam záujemcov o účasť v odbornom tíme pre vypracovanie a zavedenie pravidiel novej súťažnej divízie PCC (Pistol Caliber Carbine), aby sa prihlásili na môj e-mail: zachar.b@centrum.sk v termíne najneskôr do 25.9.2017.
Vedúceho tímu, zodpovedného za prípravu pravidiel PCC (Pistol Caliber Carbine), ktoré budú predložené na prerokovanie Prezídiom SADS menujem Juraja Kišša.

Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


Pozvánka na pracovné stretnutie kontrolórov NŠZ

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
30. augusta 2017

Vážení členovia SADS,

v prílohe zverejňujeme pozvanie členov nášho kontrolného orgánu na pracovné stretnutie kontrolórov národných športových organizácií a národných športových zväzov. 

1.Viceprezident
Ing. Bystrík Zachar


[0.12 kB]

Zasadnutie Prezídia SADS 19.08.2017

Janette Haviarová Ing.
13. augusta 2017

Vážení členovia Prezídia,

na základe posledného zasadnutia Prezídia SADS a dohodnutia sa na termíne a programe konania, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 19.08.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom po skončení prvého dňa Main Match. Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené. 

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Školenie Rozhodcov - výzva

Janette Haviarová Ing.
28. júla 2017

Vážení záujemcovia o školenie RO,

na základe Vášho záujmu sa stanovil termín a miesto školenia RO. Chcela by som požiadať všetkých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby v termíne do 6.8.2017 zaslali na email: prezident@sads.sk svoju potvrdenú prihlášku a zároveň fotografiu vo formáte jpg.

Termín:  8.-10.9.2017
Miesto školenia: Humenné

Základné predpoklady:
- členstvo v SADS
- úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- uhradenie poplatku za školenie (najneskôr do 29.8.2017)

U záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel.
Vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC.
Rozsah školenia sú 3 dni.
Školenie je v spojení s termínom preteku Slovenský pohár L2 a 3.kolo Šariš - Zemplín - Abov ligy v Lackovciach pri Humennom.

Prihláška na školenie RO je v prílohe na stiahnutie.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium SADS 29.07.2017 upresnenie

Janette Haviarová Ing.
27. júla 2017

Vážení členovia Prezídia SADS,
čas konania zasadnutia je 18.00 hod, dátum 29.7.2017 v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.
V Prílohe nájdete program Prezídia SADS.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium 29.07.2017

Janette Haviarová Ing.
18. júla 2017

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 29.07.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom. Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené.
Pre dôležitosť zasadnutia tohto prezídia, pozývame všetkých Predsedov klubov SADS zúčastniť sa prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na zapojenie sa do Európskeho týždňa športu 2017

Janette Haviarová Ing.
02. júla 2017

Vážení predsedovia klubov, organizátori pretekov,

z ministerstva sme tak ako minulý rok aj tento dostali výzvu na zapojenie sa do Európskeho týždňa športu s akoukoľvek športovou aktivitou, ktorá bude sporopagovaná aj na stránkach ministerstva.

Apelujem hlavne na organizátorov našich streleckých pretekov a takisto kluby, ktoré chcú spropagovať svoje aktivity vrámci kraja či celého Slovenska, aby si pripravili podporné podujatia, eventy, súťaže (vrátane klubových náborových pretekov) a zaregistrovali ich v priloženom linku.

Takto vieme zaradiť aj náš krásny šport do radov ostatných a pritiahnuť pozornosť na naše športové aktivity.

Minulý rok sa zapojilo zopár našich klubov, tak pevne verím, že tentokrát ich bude viac.

Spropagovať sa dá Vaša aktivita nielen na regionálnej úrovni ale tiež celoslovensky práve týmito podpornými prostriedkami a aktivitami ministerstva.

Zároveň mi zašlite Vaše informácie o pripravovanej aktivite a tie vieme vrámci našich marketingových nástrojov Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby posunúť a spropagovať tiež.

Link na prihlásenie Vašej aktivity:
https://www.tyzdensportu.sk/ 

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Informácie-legislatívne zmeny

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. júla 2017

Vážení predsedovia klubov,


dňa 5.5.2017 boli na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované nové Stanovy SADS. Nadobudnutím účinnosti nových Stanov SADS pripravujeme voľby Prezidenta SADS, výkonných a kontrolných orgánov SADS.

Chcel by som upozorniť Predsedov klubov na skutočnosť, že zákon č.440/2015 Z.z. sa vzťahuje na všetky športové organizácie, a aby ste nezabudli na povinnosti vyplývajúce zo schváleného zákona.

Zaregistrovaním nových Stanov SADS boli splnené základné podmienky fungovania SADS v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z.. Je to však len prvý krok, ktorý sme museli splniť. Nové vedenie SADS čaká v tomto turbulentnom období legislatívnych zmien fungovanie nie len v zmysle zákona č.440/2015 Z.z., ale aj vysporiadanie sa so schválenou smernicou Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držbe zbraní. Pripravovaný legislatívny proces zmien budeme musieť zapracovať aj do celkovej činnosti SADS.

Tento rok sa na WS Handgun vo Francúzku uskutoční General Assembly, na ktorom sa bude voliť nový Prezident IPSC. Zmena prezidenta IPSC môže ovplyvniť naštartovaný proces zmien aj na Slovensku. Výsledkom tohto procesu je splnenie podmienok MŠVVaŠ SR, aby sa SADS mohla stať Národným športovým zväzom.

Vážení predsedovia klubov, chcel by som Vás požiadať, aby ste sa na najbližšom Prezídiu SADS (termín bude upresnený) zúčastnili všetci a boli prítomní pri prerokovaní dôležitých zmien vo fungovaní SADS, o ktorých Vás budem informovať.


 Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Reprezentácia na WS Handgun 2017 vo Francúzsku

Janette Haviarová Ing.
01. júla 2017

Vážení členovia a sympatizanti SADS,

rada by som Vám predstavila reprezentantov na Majstrovstvá sveta v pištoli 2017 do Francúzska.

Do teamu PRODUCTION sa prebojovali:
1. Marián Fedor
2. Andrej Hrnčiarik
3. Marián Vyšný
4. Ján Pálka

a reprezentačný team dopĺňajú:
5. Ivan Hos PRD
6. Ján Pavlík OPEN
7. Zuzana Chlebovcová PRD LADY
8. Peter Drimaj PRD
9. Martin Čemsák PRD

Všetkým reprezentantom držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii Slovenskej Asociácii Dynamickej Streľby a našej vlasti.

Na Majstrovstvách sveta budú takisto rozhodovať naši rozhodcovia: IROA - Stanislav Grubiak a NROI - Csilla Drenková.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá sveta 2017 v puške v Rusku - VÝSLEDKY

Janette Haviarová Ing.
11. júna 2017

Vážení členovia a sympatizanti SADS,

rada by som Vás informovala o oficiálnych výsledkoch Majstrovstiev sveta 2017 v puške v Rusku, kde náš reprezentant v divízii Standard Semi-Auto a kategórii Senior Ján Pálka získal striebornú medajlu a obsadil 2.miesto!!!!!
V celkovom hodnotení v divízii Standard Semi-Auto sa umiestnil na 12.mieste (zo 127 strelcov).

Najbližšie sa ešte k medajlovému umiestneniu priblížil náš team v divízii Open Semi-Auto v zostave - Rastislav Korba, Ernest Nagy, Michal Mišiak a Jozef Didy, ktorí skončili v svetovej špičke na 4.mieste.

V divízii Open Semi-Auto obsadili naši reprezentanti nasledujúce umiestnenie (z 357 strelcov) :
8.miesto - Rastislav Korba
11.miesto - Michal Myšiak
33.miesto - Ernest Nagy
57.miesto - Ján Pavlík
79.miesto - Jozef Didy
161. miesto - Peter Bulko
186.miesto - Martin Čemsák

Rada by som v mene celej Slovenskej Asociácii Dynamickej Streľby poblahoželala k ich dosiahnutým výsledkom a popriala šťastnú cestu domov na Slovensko.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

(linky na výsledky:

http://rws2017.com/en/member/Arrival/

https://practiscore.com/…/…/df2f07e8f0da4635900aed79c0c73521Majstrovstvá sveta 2017 v puške v Rusku SHOOT OFF

Janette Haviarová Ing.
10. júna 2017

Vážení sympatizanti a členovia SADS,

veľmi rada by som Vás chcela informovať, že po náročnom týždni na Majstrovstvách sveta 2017 v puške v Rusku sa našim reprezentantom podarilo svojimi výkonmi dostať sa do výberu SHOOT OFF medzi najlepších strelcov sveta!!!

V divíziách:
OPEN SEMI AUTO Overall:
- Rastislav Korba
- Michal Myšiak

STANDARD SEMI AUTO Overall:
- Ján Pálka

a taktiež:
STANDARD SEMI AUTO Senior:
- Ján Pálka

Srdečne im prajem za celú SADS veľa šťastia!

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Slovenskí reprezentanti na WS Rifle 2017 v Rusku

Janette Haviarová Ing.
04. júna 2017

Vážení členovia SADS, sympatizanti,

na Majstrovstvách sveta v puške 2017 v Rusku majú naši reprezentanti za sebou Slávnostné otvorenie a už len čakajú na prvý výstrel, ktorý preverí ich sily a pripravenosť so svetovou streleckou špičkou v puške. Všetkým prajem v mene celej SADS veľa úspechov.
Na priloženom linku si môžte pozrieť záznam z danej slávnostnej ceremónie.
Do pozornosti dávam minúty: 5:44 a 6:17.

https://www.youtube.com/watch?v=hvDoddSshz8&app=desktop

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS
Reprezentácia na WS Rifle 2017 v Rusku

Janette Haviarová Ing.
27. mája 2017

Vážení členovia a sympatizanti SADS,

rada by som Vám predstavila reprezentantov na Majstrovstvá sveta v puške 2017 do Ruska.

Do teamu SEMI-AUTO OPEN sa prebojovali:
1. Ernest Nagy
2. Rastislav Korba
3. Jozef Didy
4. Michal Myšiak

a reprezentačný team dopĺňajú:

5. Ján Pálka - SEMI-AUTO STANDARD
6. Peter Bulko SEMI-AUTO OPEN
7. Ján Pavlík - SEMI-AUTO OPEN
8. Martin Čemsák - SEMI-AUTO OPEN

Všetkým reprezentantom držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii Slovenskej Asociácii Dynamickej Streľby a našej vlasti.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Registrácia Stanov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. mája 2017

Vážení členovia SADS,

dňa 5.5.2017 nám na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrovali nové Stanovy SADS. Zaregistrovaním nových Stanov SADS  sme splnili podmienku fungovania SADS v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. .
Nadobudnutím účinnosti nových Stanov SADS, budú vyhlásené voľby do orgánov SADS v zmysle aktuálnych Stanov SADS.


1.Viceprezident
Ing. Bystrík Zachar


Zasadnutie Prezídia SADS Urgentne!!!

Janette Haviarová Ing.
20. mája 2017

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 21.05.2017 po súťaži v Puške v Komárne cca 16.00 hod. Hlavnou témou bude URGENTNÁ zmena v nomínácii reprezentantov do reprezentačného teamu na WS Rifle 2017 v Rusku (z dôvodu odstúpenia jedného člena reprezentácie). Vrámci tohto prezídia sa bude rokovať aj o nominácii reprezentantov na WS Handgun 2017 do Francúzska.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Obsadenie voľného slotu na WS Rifle do Ruska 2017

Janette Haviarová Ing.
19. mája 2017

Vážení strelci, uvoľnil sa nám jeden slot na WS Rifle 2017 do Ruska, preto žiadam, aby ste v prípade záujmu mi to oznámili do 20.5.2017 najneskôr do 12.00 hod.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium 6.05.2017 - upresnenie času

Janette Haviarová Ing.
06. mája 2017

Vážení členovia Prezídia SADS,
čas konania zasadnutia je 21:30 hod, dátum 6.5.2017 v priestoroch Penzióna Mlyn, Radvaň nad Dunajom.
Hlavnou témou ostáva zostava reprezentačného teamu na WS Rifle  2017.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium 6.05.2017

Janette Haviarová Ing.
30. apríla 2017

Vážení členovia Prezídia,
v prílohe nájdete Program zasadnutia Prezídia SADS. Miesto konania prezídia bude v Radvani nad Dunajom, v priestoroch Penziónu Mlyn, počas BBQ party po skončení 1.dňa MM preteku. Čas sa upresní operatívne počas dňa.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Zasadnutie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
24. apríla 2017

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 06.05.2017 po 1.dni MainMatch Mosquito Handgun v Komárne.
Hlavnou témou bude nominácia reprezentantov do reprezentačného teamu na WS Rifle 2017 v Rusku.
Program a miesto zasadnutia bude oznámený.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá sveta v AA

Janette Haviarová Ing.
14. apríla 2017

Vážení členovia,

komunikáciou s vedením IPSC v Kanade som bola informovaná, že Majstrovstvá sveta v AA sa presúvajú a uskutočnia v roku 2018 v Honkongu.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Schválenie dotácie na rok 2017

Janette Haviarová Ing.
24. marca 2017

Vážení členovia SADS,

Chcem Vám oznámiť, že na základe našej žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme žiadali o dotáciu na rok 2017 pre SADS. Naša žiadosť bola úspešná a získali sme schválenú sumu vo výške 6600 €, v zmysle poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č.523/2014 Z. z.

Konkrétne čerpanie dotácie predloží 1.Viceprezident SADS na najbližšom konanom Prezídiu SADS.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Vyhodnotenie Extraligy 2016, Slovenský pohár 2016 a Aktivitu Rozhodcov za rok 2016

Janette Haviarová Ing.
20. marca 2017

Vážení členovia SADS,

vrámci zasadnutia Porady Predsedov Klubov dňa 11.3.2017 v Žiline sa uskutočnilo pravidelne tak ako každý rok, aj tento  rok Slávnostné vyhlásenie výsledkov Extraligy za rok 2016, Slovenského pohára 2016 a Aktivity Rozhodcov za rok 2016.

Strelci, ktorí sa tohto aktu nezúčastnili, budú dekorovaní počas slávnostnej ceremónie L3 preteku Báthory Cup v Čachticiach dňa 2.4.2017. Rozhodcom budú diplomy zaslané poštou.

Počas slávnostného ocenenia rozhodcov pred predsedami klubov SADS boli odovzdané "Certificate of Merit" z IPSC Canada pre všetkých rozhodcov, ktorí pracovali počas European Handgun Championship 2016 v Maďarsku. Rovnako za ich obetavú prácu získali malý suvenír od IPSC Hungary. Kto sa nezúčastnil tohtoročného slávnostného odovzdania ocenení, tieto mu budú zaslané na domovskú adresu.

Vyhodnotenie:
Extraliga 2016:


Standard : Ondrej PUPALA (1.m), Jozef MIKULA (2.m), Martin POLIAČIK (3.m)
Standard Senior : Jozef MIKULA (1.m), Miroslav HUKEL (2.m), Ľubomír PÁNČIK (3.m)
Standard Lady : Janette HAVIAROVÁ (1.m), Csilla DRENKOVÁ (2.m), Zuzana KRÚTKA (3.m)
Production : Marián FEDOR (1.m), Martin ČEMSÁK (2.m), Ivan HOS (3.m)
Production Senior : Albert SANTUS (1.m)
Production Lady : Zuzana CHLEBOVCOVÁ (1.m)
Open : Ján PAVLÍK (1.m), Ivan BARANČÍK (2.m), Miloslav ČISLÁK (3.m)
Open Senior : Miloslav ČISLÁK (1.m), Dušan VESELSKÝ (2.m)
Classic : Ján VNUČKO (1.m) Classic Senior : Ján VNUČKO (1.m)

Vyhodnotenie Slovenský pohár 2016:
Production : Ivan HOS (1.m), Martin ČEMSÁK (2.m), Dušan KUBICA (3.m)
Production Lady : Zuzana CHLEBOVCOVÁ (1.m), Anna STANKOVÁ (2.m)
Standard : Martin POLIAČIK (1.m), Jozef MIKULA (2.m), Rastislav HRIVNÁK (3.m)
Standard Senior : Jozef MIKULA (1.m), Ľubomír PÁNČIK (2.m), Jozef BELKO (3.m)
Open : Ján PAVLÍK (1.m)

Vyhodnotenie aktivity Rozhodcov SADS:
Alexander SZABÓ (1.m),
Stanislav GRUBIAK (2.m)
a spoločne Csilla DRENKOVÁ a Ákos HAJTMAN (3.m)


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výzva na obsadenie miesta Predsedu pracovnej skupiny SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
20. marca 2017

Vážení členovia SADS ,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli schválené nové Stanovy SADS.
Schválením nových Stanov SADS sa rozšírila organizačná štruktúra SADS a zmenilo sa samotné fungovanie SADS.
Týmto žiadam záujemcov o obsadenie miesta Predsedu pracovnej skupiny, aby sa prihlásili v termíne do 31.3.2017 na email prezident@sads.sk

Úlohou pracovnej skupiny bude vypracovanie disciplinárneho Poriadku SADS.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Schválenie nových Stanov SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
13. marca 2017

Vážení členovia SADS,


chcem Vás informovať, že dňa 11.3.2017 sme na VZ  jednomyseľne schválili nové Stanovy SADS. O ďalšom procese fungovania SADS Vás budeme informovať.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Program Prezídia, PPK a VZ

Janette Haviarová Ing.
10. marca 2017

Vážení členovia SADS, predsedovia klubov a členovia Prezídia,
v prílohe nájdete Program Prezídia, PPK a VZ.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Valné Zhromaždenie - zastupovanie

Janette Haviarová Ing.
10. marca 2017

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania na VZ dávam na vedomie všetkým členom SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je zastupovanie na VZ možné aj iným členom SADS ktorého iný člen SADS zastupovaním poverí.

Poverenie, alebo tzv. splnomocnenie urobí člen SADS na iného člena SADS formou overeného splnomocnenia .
1. Splnomocniteľa: - meno a priezvisko, tel. kontakt z dôvodu overenia
2. Splnomocnenca: - meno a priezvisko splnomocneného člena SADS

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Porada predsedov klubov - zastupovanie klubu

Janette Haviarová Ing.
09. marca 2017

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania klubu na PPK dávam na vedomie všetkým predsedom a prezidentom klubov SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je zastupovanie klubu možné aj iným členom SADS ktorého predseda klubu zastupovaním poverí.

Poverenie, alebo tzv. splnomocnenie urobí predseda klubu na iného člena SADS formou e-mailu prezidentke SADS na oficiálny e-mail : prezident@sads.sk.

Do e-mailu je dôležité uviesť :
1. Splnomocniteľa: -názov klubu, meno a priezvisko predsedu, tel. kontakt z dôvodu overenia
2. Splnomocnenca: -meno a priezvisko splnomocneného člena SADS

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Voľný slot na WS Rifle 2017 v Rusku

Janette Haviarová Ing.
08. marca 2017

Vážení strelci,
uvoľnil sa nám jeden slot na WS Rifle 2017 do Ruska, preto žiadam, aby ste v prípade záujmu mi to oznámili do 11.3.2017 najneskôr do 12.00 hod. O obsadení slotu rozhodne Prezídium dňa 11.3.2017.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


World Shoot Rifle 2017

Janette Haviarová Ing.
03. marca 2017

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Rifle 2017 v Rusku,

chcela by som Vás informovať, že po siahodlhých jednaniach a intenzívnej komunikácii s organizátormi preteku mi dnes bolo konečne potvrdené, že nám pridelili ďalšie 4 sloty.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


IROA Seminar L1

Janette Haviarová Ing.
02. marca 2017

Vážení záujemcovia o vzdelávanie v oblasti rozhodovania,

dostali sme ponuku od kolegov z Českej republiky na voľné miesta na seminár IROA L1, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. a 17.júna 2017 na Morave. Tento seminár bude viesť General Secretary IPSC pán Alain Jolly.
V prípade záväzného záujmu ma kontaktujet emailom na prezident@sads.sk

S pozdravom,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Pretek handgun L3 v Poľsku

Janette Haviarová Ing.
02. marca 2017

Vážení členovia SADS,

našimi kolegami v Poľsku sme dostali pozvanie na handgun L3 pretek Incorsa  2017, ktorý sa uskutoční dňa 8.apríla 2017 na strelnici Starachowice. Minimálny počet rán 225, počet stages 12.
Registrácia končí dňa 27.3.2017.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Valného zhromaždenia SADS

Janette Haviarová Ing.
24. februára 2017

Vážení členovia SADS,

zvolávam zasadnutie Valného zhromaždenia SADS na podnet Prezídia na deň 11.03.2017 o 17.00 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina.

Program zasadnutia bude oznámený.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Porady predsedov klubov SADS

Janette Haviarová Ing.
24. februára 2017

Vážení predsedovia klubov,

dňa 11.03.2017 o 15.00 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina sa zvoláva zasadnutie Porady predsedov klubov SADS.

Program zasadnutia bude oznámený.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie Prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
24. februára 2017

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 11.03.2017 o 13 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina.

Program zasadnutia bude oznámený.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


World Shoot Handgun 2017

Janette Haviarová Ing.
20. februára 2017

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Handgun 2017 vo Francúzsku,

chcela by som Vás informovať, že dňa 20.2.2017 sme dostali list od organizátorov World Shoot Handgun 2017 vo Francúzsku, že nám pridelili ešte 1 extra slot.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Stanovy SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. februára 2017

Vážení predsedovia klubov,


v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky športové organizácie povinné zmeniť svoje stanovy.

Publikované Stanovy SADS budem predkladať ako predseda Pracovnej skupiny SADS na najbližšom konanom VZ.

Stanovy SADS boli vypracované Pracovnou skupinou SADS a následne boli pripomienkované Prezídiom a Predsedami Klubov SADS.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Preteky 2017 - Extraliga a Slovenský pohár

Janette Haviarová Ing.
24. januára 2017

Vážené dámy, vážení páni,

žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk do najbližšieho konania zasadnutia Prezídia SADS.
Na najbližšom prezídiu sa bude spracovávať plán pretekov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2017 - organizácia

Janette Haviarová Ing.
24. januára 2017

Vážení predsedovia klubov,

chcela by som Vás vyzvať, aby ste zvážili možnosť organizácie budúcoročných Majstrovstiev Slovenska v
brokovnici 2017.
Váš písomný záväzný záujem očakávam na adrese prezident@sads.sk do najbližšieho konaného Prezídia SADS.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Povinnosti organizátorov L3 pretekov

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. januára 2017

Vážení organizátori L3 pretekov,

v zmysle uznesenia z Prezídia SADS konaného dňa 27.11.2016 je povinnosťou organizátorov pretekov L3 v roku 2017 uhradiť poplatok 120 EUR do termínu 31.1.2016.

Prezídium zaviazalo prezidentku v prípade neuhradenia poplatku, uvedený pretek okamžite vymazať z kalendára www.ipsc.org.


Ing.Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Aktuálne informácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. januára 2017

Vážení predsedovia klubov,

na zasadnutí Prezídia konaného dňa 14.1.2017 sa prijalo nasledujúce uznesenie:


 • Podmienky členstva v SADS:

1. Zaslaný formulár „Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.“ (ak ste tento registračný formulár doručili v minulom roku na základe výzvy, tak považujte tento bod za bezpredmetný)

2. Vlastnoručne podpísaný a doručený na adresu SADS originálny formulár “Súhlas so spracovaním osobných údajov“ v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. (ak ste tento súhlas doručili v minulom roku na základe výzvy, tak považujte tento bod za bezpredmetný)

3. Úhrada členského poplatku do SADS v termíne do 20.2.2017

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Prezídium 14.01.2017

Janette Haviarová Ing.
13. januára 2017

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia.
Prezídium sa uskutoční dňa 14.1.2017 o 16.00 v priestoroch Reštaurácie Máj.
Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina.
Program Prezídia SADS nájdete v prílohe.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Legálne použitie zbrane na osobnú obranu

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
12. januára 2017

Vážení členovia SADS,

vrámci aktivít vzdelávania a zyšovania informovanosti držiteľov ZP, členský klub SADS Strelecký klub SK Hodkovce, by Vás rád  pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a oprávnenom použití zbrane na osobnú ochranu. V rámci tejto prednášky rozoberieme problematiku strelných poranení z pohľadu súdno-lekárskej praxe.
Na prednáške bude podrobne vysvetlené, aké sú možnosti legálne sa brániť so zbraňou v zmysle Trestného zákona, ako sa správať po prípadnom použití zbrane, ako vystupovať pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pod.
Zodpovedať na Vaše otázky budú počas diskusie naši odborní prednášajúci - JUDr. Marek Čech, predseda okresného súdu Prešov a MUDr. Martin Kováč, znalec z odboru súdneho lekárstva.
 
Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Prezídium 14.01.2017

Janette Haviarová Ing.
03. januára 2017

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 14.01.2017 v sobotu v Žiline.
Hlavnou témou zasadnutia bude nominácia reprezentantov na World Shoot Rifle a World Shoot Handgun.
Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


World Shoot Rifle 2017

Janette Haviarová Ing.
02. januára 2017

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Championship Rifle 2017 v Rusku,

od organizátorov sme dostali potvrdenú informáciu, že Slovenská republika získala 4 sloty.
Zoznam záujemcov, ktorý bol uzatvorený výzvou dňa 15.12.2016 si môžte pozrieť na stránke www.sads.sk v sekcii "články".
Suma za jeden individuálny slot je 450 Eur, preto žiadam všetkých záujemcov, v prípade seriózneho záujmu o účasť na World Shoot Championship Rifle 2017 o úhradu tejto sumy na účet SADS do 11.1.2017.
Až pripísaním do uvedeného termínu na účet SADS sa považuje záujem o seriózny.
V prípade, že nebudeme evidovať Vašu platbu na účte, budeme to považovať za Vaše rozhodnutie nezúčastniť sa WSC Rifle 2017. Platba za sloty, podľa stanovených podmienok organizátora, sa musí zrealizovať smerom k organizátorom hneď v polovici januára 2017.

http://ipscrifle2017.com/

http://www.thefirearmblog.com/blog/2016/12/13/patriot-park-extreme-shooting-range-world-shoot-russia-2017/

Ďakujem za pochopenie,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Vianočné prianie

Janette Haviarová Ing.
23. decembra 2016

Milí členovia SADS, sympatizanti,

chcela by som Vám popriať za celú našu asociáciu príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov, množstvo rodinnej pohody, šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2017.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


World Shoot Handgun 2017

Janette Haviarová Ing.
17. decembra 2016

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Handgun 2017 vo Francúzsku,

od organizátorov sme dostali potvrdenú informáciu, že Slovenská republika získala 8 slotov. Zoznam záujemcov, ktorý bol uzatvorený výzvou dňa 15.12.2016 si môžte pozrieť na stránke www.sads.sk v sekcii "články".
Suma za jeden individuálny slot je 500 Eur, preto žiadam všetkých záujemcov, v prípade seriózneho záujmu o účasť na World Shoot Handgun 2017 o úhradu tejto sumy na účet SADS do 31.12.2016.

Až pripísaním do uvedeného termínu na účet SADS sa považuje záujem o seriózny. V prípade, že nebudeme evidovať Vašu platbu na účte, budeme to považovať za Vaše rozhodnutie nezúčastniť sa WS Handgun  2017. 

Platba za sloty, podľa stanovených podmienok organizátora,  sa musí zrealizovať smerom k organizátorom hneď prvý januárový týždeň.

http://www.ipscmatches.org/worldshootfrance/

Ďakujem za pochopenie,

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium 27.11.2016

Janette Haviarová Ing.
26. novembra 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 27.11.2016 o 14.00 v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina.

Program Prezídia SADS nájdete v prílohe.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

World shoot rifle 2017

Janette Haviarová Ing.
21. novembra 2016

Vážení členovia SADS,
V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2017 v puške, konanými v Rusku, mi zasielajte prosím Váš záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 15.12.2016.
Zároveň mi v e-maile uveďte - streleckú súťaž - puška, Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať.
Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v blízkej budúcnosti.
V sekcii články nájdete zoznam záujemcov.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


World shoot handgun 2017

Janette Haviarová Ing.
21. novembra 2016

Vážení členovia SADS,
V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2017 v pištoli, konanými vo Francúzsku, mi zasielajte prosím Váš seriózny záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 15.12.2016.
Zároveň mi v e-maili uveďte - strelecká sútaž - pištol,  Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať.
Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v blízkej budúcnosti.
V sekcii články nájdete zoznam záujemcov.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


OZNAM

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
16. novembra 2016

Vážení členovia SADS,


chcel by som Vás informovať, že prezidentka SADS Janette Haviarová na základe svojej doterajšej práce pre časopis GUNSMOKE dostala od prezidenta IPSC Nicka Alexakosa ponuku spolupracovať na tvorbe medzinárodného streleckého časopisu IPSC World Magazine, ktorú prijala.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Prezídium

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
13. novembra 2016

Vážení členovia Prezídia,


zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 27.11.2016 v Žiline.

Program, miesto a čas zasadnutia bude oznámené.


 Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


Zasadnutie pracovnej skupiny SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
13. novembra 2016

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,


chcel by som Vás informovať o posledných aktivitách vedenia asociácie. Dňa 11.11.2016 v Bratislave zasadala pracovná skupina SADS v súvislosti s implementáciou zákona č.440/2015 Z.z. do fungovania našej asociácie. Tento zákon nadobudol účinnosť 1.1.2016.


Ing. Bystrík  Zachar
1.Viceprezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2017 - organizácia

Janette Haviarová Ing.
07. novembra 2016

Vážení predsedovia klubov,

chcela by som Vás vyzvať, aby ste zvážili možnosť organizácie budúcoročných Majstrovstiev Slovenska v pištoli a v brokovnici 2017.
Váš písomný záväzný záujem očakávam na adrese prezident@sads.sk do 13.novembra 2016.
Vašou žiadosťou sa bude zaoberať najbližšie konané zasadnutie Prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Otvorený list členom Európskeho Parlamentu

Janette Haviarová Ing.
24. októbra 2016

Vážení strelci, sympatizanti,
rada by som Vás aktuálne informovala o otvorenom liste, ktorý podpísali a zaslali strelci - šampióni Európskeho významu členom Európskeho Parlamentu.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Oznam o úmrtí

Janette Haviarová Ing.
18. októbra 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 18. októbra 2016 nás navždy opustil športový strelec a člen SADS Vladimír Miko.

Pohreb bude dňa 24. októbra 2016 o 13.45 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Česť jeho pamiatke.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Európsky týždeň športu 2016 - ďakovný list

Janette Haviarová Ing.
17. októbra 2016

Vážení predsedovia klubov,

v súvislosti s výzvou, ktorou som Vás informovala dňa 1.júla 2016 o pripravovanom Európskom týždni športu pre rok 2016 (10.9.-17.9.2016) sa naša asociácia prostredníctvom svojich plánovaných marketingových aktivít pre zviditeľňovanie streleckého športu podľa pravidiel IPSC zapojila do podpory a propagácie na všetkých dostupných úrovniach.

Z Národného športového centra sme od pána riaditeľa Mgr. Borisa Čavajdu dostali ďakovný list.

Som rada, že naše aktivity podporili rozvoj športu v Slovenskej republike a pripojili sme sa k ostatnými športovým disciplínam vrámci prezentácií, podpory športu a zdravia všetkých vekových kategórií.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


 


Majstrovstvá Európy 2016 v pištoli

Janette Haviarová Ing.
13. októbra 2016

Vážení členovia a sympatizanti Slovenskej asociácie dynamickej streľby,
rada by som poďakovala všetkým reprezentantom, ktorí reprezentovali Slovenskú Republiku na Majstrovstvách Európy 2016 v pištoli v Maďarsku.
Náročný pretek otestoval kvalitu a pripravenosť našich pretekárov ako aj odolnosť a trpezlivosť.
Pri 20 DQ, ktoré dostali pretekári z cca 1200 strelcov si naši strelci počínali nasledovne:

PRODUCTION TEAM (21 teams):
4. place, 4623,0908 SVK Production
- 1585,5277- Vysny, Marian
- 1558,4393 - Hrnciarik, Andrej
- 1479,1238 - Hos, Ivan
- Fedor, Marian

PRODUCTION (366 shooters):
9.place 84,21 1585,5277 652 Vysny, Marian SVK
15.place, 82,77 1558,4393 651 Hrnciarik, Andrej SVK
24.place, 78,56 1479,1238 663 Hos, Ivan SVK
46.place, 74,67 1405,9199 650 Fedor, Marian SVK
59.place, 73,07 1375,8196 653 Palka, Jan S SVK
63.place, 72,82 1371,1054 658 Penov, Anton SVK
73.place, 71,92 1354,1304 660 Drimaj, Peter SVK
79.place, 71,10 1338,8452 662 Sebik, Ivan SVK
91.place, 69,87 1315,6086 664 Kubica, Dusan SVK
98.place, 69,15 1301,9715 659 Sciranka, Martin SVK
130.place, 65,79 1238,6953 1127 Zachar, Bystrik SVK
167.place, 62,32 1173,3864 661 Belica, Michal SVK

PRODUCTION SENIOR (62 shooters):
5.place, 94,84 1375,8196 653 Palka, Jan S SVK

STANDARD (298 shooters):
90.place, 67,74 1273,8165 656 Mikula, Jozef S SVK
150.place, 59,92 1126,7923 645 Grubiak, Stanislav SVK
274.place, 38,47 723,3768 562 Haviarova, Janette L SVK
277.place, 37,74 709,7378 913 Koos, Zoltan S SVK
298.place, 0,00 0,0000 648 Hajtman, Akos SVK

STANDARD SENIOR (62 shooters):
15.place, 74,58 1273,8165 656 Mikula, Jozef S SVK

STANDARD LADY (48 shooters):
39.place, 54,11 723,3768 562 Haviarova, Janette L SVK

OPEN (239 shooters):
11.place, 89,04 1663,3588 655 Pavlik, Jan SVK
141.place, 62,33 1164,4998 646 Szabo, Alexander S SVK

OPEN SENIOR (73 shooters):
38.place, 74,89 1164,4998 646 Szabo, Alexander S SVK

CLASSIC (87 shooters):
83.place, 40,50 719,7521 647 Drenkova, Csilla L SVK

CLASSIC LADY (3 shooters):
2.place, 75,50 719,7521 647 Drenkova, Csilla L SVK


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Informácie k zákonu č.440/2015 Z.z.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. septembra 2016

Vážení predsedovia klubov,


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám zaslalo oficiálne upozornenie v súvislosti so získavaním, spracovaním a zverejňovaním osobných údajov, ktoré predpisuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na povinnosť dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Upozornenie platí aj pre všetky športové organizácie - kluby, ktoré získavajú, spracovávajú a zverejňujú osobné údaje (predovšetkým treba prijať primerané bezpečnostné opatrenia - vypracovať bezpečnostný projekt, poučiť oprávnené osoby a oznámiť/evidovať informačný systém).


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


European Handgun Championship 2016 - Pre-match

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
27. septembra 2016

Vážení reprezentanti,

v prílohe nájdete harmonogram EHC 2016 na Pre-match.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Výzva k doplneniu údajov do IS VS o športe

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
26. septembra 2016

Vážení predsedovia klubov,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SADS povinná viesť údaje o svojich členoch podľa § 80 odst.2. V prípade neplnenia povinností zo strany SADS nás MŠVVaŠ SR môže sankcionovať pozastavením čerpania dotácií.

Dňa 29.8.2016 som Vás žiadal najneskôr do termínu 15.9.2016 aby ste doplnili požadované údaje za svojich členov.


1. predseda klubu zaslal v jednom e-maile, za všetkých členov klubu, ktorí sú členmi SADS vyplnenú /Excel tabuľku/ elektronickou formou na e-mail: prezident@sads.sk

2. predseda klubu dá vyplniť a podpísať tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", svojim členom a uvedené originálne tlačivá hromadne zašle za svoj klub na adresu sídla SADS.


Týmto Vás opakovane žiadam aby ste si splnili povinnosti, ktoré Vám vyplývajú v zmysle schváleného zákona č.440/2015 Z.z a obratom zaslali požadované údaje najneskôr do 28.9.2016.


Ak ste si uvedené povinnosti už splnili, tak v tomto prípade považujte vyššie uvedenú výzvu za bezpredmetnú.


Prílohy nájdete v sekcii download:

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
2. §80 a §81 zákona č. 440/2015 Z.z
3. Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.


V Košiciach dňa 26.9.2016


Ing. Bystrík Zachar
1. Vicerezident SADS


European Handgun Championship 2016 - reprezentácia - squading

Janette Haviarová Ing.
19. septembra 2016

Vážení reprezentanti,

od organizátorov Majstrovstiev Európy v pištoli 2016 v Maďarsku prišiel oficiálny email - rozdelenie do squadov, ktorý nájdete v prílohe.
Všetkým Vám v mene vedenia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby držím palce a prajem veľa úspechov pri reprezentovaní Slovenskej republiky.

http://www.ipscmatches.org/2016ehc/squadding-2/

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. septembra 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 10.09.2016 o 20.00 v priestoroch spoločnosti RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27 915 01 v Novom Meste nad Váhom.

V prílohe prikladám program Prezídia.


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Nominačné preteky na World Shoot 2017

Janette Haviarová Ing.
02. septembra 2016

Na základe uznesenia Prezídia zo dňa 6.8.2016 boli uvedené už tohtoročné preteky zahrnuté do nominačných pretekov pre World Shoot 2017:

- SNC 2016 Handgun, v Čachticiach
- 5. Euro Challenge 2016, v Čachticiach

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Výberové konanie na vytvorenie novej webovej stránky

Janette Haviarová Ing.
02. septembra 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na vytvorenie novej webovej stránky s nasledujúcimi parametrami:

Webová stránka má disponovať nasledujúcou funkčnosťou:

1.Aplikácia musí bežať na serveri s operačným systémom Apache
2.Funkčné časti majú byť vyhotovené v programovacom jazyku PHP (v.7)
3.Štruktúra programovania s prvkami OOP, prepojenie s redakčným systémom CMS (nastaviteľné rôzne úrovne správy CMS z frontend a backend)
4.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
5.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie, organizáciu a vyhodnocovanie streleckých pretekov a registráciu členov SADS na preteky v normách I.P.S.C. s kalendárom pretekov.
6.Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fotogaléria.
7.Zdieľanie obsahu web stránky a jej vizuálnych častí so sociálnymi sieťami.
8.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na správu, archivávaciu a download súborov (PDF, TXT, a dokumenty typu MS OFFICE) na základe rôzne stanovených prístupových práv pre download.
9.Moderný dizajn web stránky s dodrzaním standardow W3C a responzivity pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach
10.Interface pre jazykové mutácie a správu obsahu web stránky (SK/EN)
11. Súčasťou obsahu web stránky bude profil SADS (členov prezídia SADS)
12. Súčasťou web stránky bude kontaktný formulár
13. Web bude disponovať mapou stránky (tzv.sitemap)
14. Web musí byť zoptimalizovaný na tzv. základnú SEO optimalizáciu (onpage)
15. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fórum
16. Web stránka musí disponovať vyhľadávacím mechanizmom (tzv. full text)
17. Web stránka musí disponovať chronologickým (časovým) zobrazovaním článkov (obsahu) tzv. noviniek (jednoduchý systém zobrazovania správ typu spravodajskáho portálu).
18. Web stránka musí disponovať selektívnym výberom (obsahu a častí tzv. podstránok) cez tzv. MENU.
19. Web stránka (CMS systém) musí umožňovať registráciu nových členov SADS a manažmentu (pre správu obsahu web stránky) a administráciu (CMS systému) v štandardných úrovniach (najvýznamnejších webových projektov CMS, akými sú napríklad Joomla, Drupal alebo, Wordpress).

Použité technológie pri prezentačnej časti: - HTML, CSS , JavaScript, Ajax, jQuery

Uchovávanie dát: - s pomocou databázy MariaDB v.10

Obsahová štruktúra web stránky: - bude vychádzať z obsahu aktuálnej web stránky SADS: http://www.sads.sk/

Lehota na predkladanie ponúk:
Začiatok: 2.09.2016. Ukončenie: 9.09.2016.

Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom)
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač plátca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) za predmet dodania služby (vytvorenia web stránky) tak, ako je uvedené vo výzve.

Vaše ponuky adresovať na e-mail: prezident@sads.sk

Podmienky účasti uchádzača.
1. Uchádzač musí byť schopný riešenia web stránok na mieru (bez subdodávateľov), grafického dizajnu až po programovanie a dodanie diela na kľúč na web hostingovom serveri vyzývateľa.
2. Uchádzač sa zaviaže poskytovať v budúcnosti neobmedzenú podporu pre ním vytvorené dielo.
3. Uchádzač poskytne CMS systému OpenSource CMS riešenie - troch najvýznamnejších webových projektov CMS (Joomla, Drupal, Wordpress), alebo - redakčný systém CMS na správu, aktualizáciu obsahu stránky a systémové aktualizácie (tzv. bezpečnostné, alebo systémové UpDate CMS) zodpovedajúci svetovým štandardom OpenSource CMS, avšak bez pravidelnej platby za prenájom licencie a podmienkou otvoreného programového kódu (programový kód v ktorom je vytovrený CMS a web nesmie byť zašifrovaný a musí sa dať editovať bežným spôsobom).

Referencie uchádzača.
Minimálne jedna referencia vytvorenej webovej stránky uchádzačom v ostrej prevádzke, ktorá spĺňa technické kritériá uvedené vo výzve. Uchádzač musí byť minimálne 2 roky podnikajúcou firmou na trhu v oblasti vytvárania web stránok a vývoja web aplikácií pre web stránky.

SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- uchádzač nesplní podmienky účasti,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určetným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa výhlásilo toto obstarávanie.

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Doplnenie údajov do IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. augusta 2016

Vážení predsedovia klubov,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SADS povinná viesť údaje o svojich členoch podľa § 80 odst.2.

TÝMTO VÁS ŽIADAM ABY STE NAJNESKÔR DO TERMÍNU 15.9.2016 DOPLNILI VŠETKY POŽADOVANÉ ÚDAJE :

1. predseda klubu zaslal v jednom e-maile, za všetkých členov klubu, ktorí sú členmi SADS vyplnenú /Excel tabuľku/ elektronickou formou na e-mail: prezident@sads.sk

2. predseda klubu dá vyplniť a podpísať tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", svojim členom a uvedené originálne tlačivá hromadne zašle za svoj klub na adresu sídla SADS.

V Košiciach dňa 29.8.2016

Ing. Bystrík Zachar
1. Vicerezident SADSPrílohy nájdete v sekcii download:

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
2. §80 a §81 zákona č. 440/2015 Z.z
3. Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.


Prezídium

Janette Haviarová Ing.
29. augusta 2016

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 10.09.2016 v sobotu v Novom Meste nad Váhom, po skončení prvého dňa Majstrovstiev Slovenska 2016. Program a miesto zasadnutia bude oznámené.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


SNROI - Kurz rozhodcov

Janette Haviarová Ing.
28. augusta 2016

     V dňoch 26. - 28.8.2016 sa vo výcvikovom stredisku RDA v Novom Meste nad Váhom uskutočnil pod záštitou SADS a SNROI kurz nových rozhodcov. Počas dvoch teoretických dní plných otázok, odpovedí a testovania svojich vedomostí Prezident SNROI Peter Kopunec spolu s Norbertom Škorvagom trpezlivo zaúčali a vysvetľovali všetko čo je potrebné k plnohodnotnej práci rozhodcu. Vyzdvihli ich povinnosti, zodpovednosť i čaro tohto postu.
     Rozhodca je človek, ktorý musí predvídať na preteku, je ten prvý a posledný, ktorý je strelcom nápomocný pri riešení akýchkoľvek dotazov či sporných situácií. Tretí deň noví rozhodcovia mali praktické skúšky priamo na strelnici v Čachticiach, kde pomáhali na pištolovom preteku, ktorý tam práve prebiehal. 15.ti noví rozhodcovia získali okrem vedomostí a praktických skúseností aj novopreložené pravidlá IPSC v knižnom vydaní, kaliber SNROI a certifikát o úspešnom ukončení rozhodcovského kurzu.
     Chcela by som privítať v SNROI komunite „novú krv“, nových rozhodcov a popriať im do ich náročnej ale o to krásnej práce veľa správnych rozhodnutí chuti do práce.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSEuropean Handgun Championship 2016 - reprezentačné tričko

Janette Haviarová Ing.
08. augusta 2016

Vážení členovia,

rada by som Vám predstavila oficiálne reprezentačné tričko tohtoročných Majstrovstiev Európy 2016 v pištoli, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2. - 8. októbra 2016 v Maďarsku.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Košice - Európske mesto športu 2016 (report)

Janette Haviarová Ing.
06. augusta 2016

Vážení fanúšikovia streleckého športu,

dňa 5.8.2016 sa uskutočnila vopred avizovaná prezentačná aktivita nášho športovo-streleckého klubu SK HODKOVCE, ktorá sa uskutočnila priamo medzi Urbanovou vežou a Dómom sv. Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach.
Počas niekoľkých hodín sa v Košiciach pretekalo podľa pravidiel Action Air IPSC. Celá športová aktivita bola podporená vrámci akcie "Košice - Európske mesto športu 2016".
Rozhodcovi prešlo pod rukami za 4 hodiny viac ako 140 strelcov priamo na stage-i, rozdalo sa viac ako 230 letákov, do mikrofónu a reproduktorov sa odmoderovalo pár hodín mini streleckého preteku detičiek a dospelých, kde sa učili nielen bezpečnej manipulácii so zbraňou, no tiež sa dozvedeli niečo z histórie SADS, IPSC, o divíziách, v ktorých sa dá pretekať, o kategóriách, kde veková hranica smerom hore nie je obmedzená.
Nech sa páči pozrite si zopár záberov z Košíc, prajem príjemné sledovanie.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

https://www.youtube.com/watch?v=tZUb5fJ7Vb0


Prezídíum 06.08.2016

Janette Haviarová Ing.
05. augusta 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 06.08.2016 o 17.30 v priestoroch Hotela Patriot vo Vranove nad Topľou po skončení prvého dňa Majstrovstiev Slovenska v Action Air.
V prílohe prikladám program Prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Košice - Európske mesto športu 2016 a SADS

Janette Haviarová Ing.
04. augusta 2016

Vážení streleckí priatelia,

v marketingových aktivitách SADS je aj oboznamovanie širokej nestreleckej komunity o IPSC a SADS. V záujme zvyšovania povedomia o streleckom športe podľa medzinárodných pravidiel IPSC sa bude realizovať na Hlavnej ulici v Košiciach (medzi Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou) verejná prezentácia Action Air IPSC.

Táto pomoaktivita sa uskutoční počas prebiehajúcich prezentácií rôznych druhov športu a športových klubov, ktoré uskutočnia v v rámci "Košice - Európske mesto športu 2016" .

Počas ukážok, ktoré budú predvádzať organizátori tejto prezentácie - členovia klubu SK HODKOVCE, sa okoloidúci záujemcovia naučia manipulácii s AA zbraňou pod odborným dohľadom našich rozhodcov, dozvedia sa niečo z histórie tohto športu, zasúťažia si priamo na stage-i.

Naši pomocníci budú informovať verejnosť o možnosti ako a kde začať aj prostredníctvom "čerstvo vytvoreného" propagačného letáku SADS. Pre všetkých záujemcov, ktorí si prídu vyskúšať Action Air sú pripravené súťaže, ktoré preveria šikovnosť i zručnosť na stage-i a odmenou  im budú diplomy.

Všetci ste srdečne pozvaní dňa 5.8.2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSVýberové konanie na vypracovanie Bezpečnostného projektu

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
31. júla 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vypisuje VÝBEROVÉ KONANIE na vypracovanie Bezpečnostného projektu informačných systémov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše ponuky spolu s referenciami zasielajte do 5.8.2016 na email: zachar.b@centrum.sk


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


Prezentačný leták SADS

Janette Haviarová Ing.
29. júla 2016

Vážení členovia SADS,

rada by som Vám predstavila prezentačný leták SADS, ktorý je určený na prezentáciu IPSC a SADS, pre informovanie širokej verejnosti, športovo-streleckých fanúšikov kde sa dá začať, pre podporu streleckého športu na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni, pre úplných začiatočníkov - návod ako začať, výhody členstva v SADS, zoznam pretekov organizovaných pod záštitou SADS.

Tento propagačný materiál bol vytvorený pre verejné aktivity klubov, na podporu informovanosti verejnosti o IPSC a SADS v rámci svojich regiónov pôsobenia. V prípade, že plánujete takéto verejné akcie, tento prezentačný materiál Vám bude zaslaný na základe Vašej žiadosti a bližších informácií o konanej aktivite na email prezident@sads.sk.

Chcela by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii daného materiálu, špeciálne poďakovanie patrí športovo-streleckému klubu RDA z Nového Mesta nad Váhom za ich sponzorský príspevok.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS
Prezídium

Janette Haviarová Ing.
26. júla 2016

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 06.08.2016 o 17. hod. v sobotu vo Vranove nad Topľou, po skončení Majstrovstiev Slovenska v Action Air 2016.
Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Informácie k Zákonu č.440/2015 Z.z.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. júla 2016

Vážení predsedovia klubov,


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo dňa 1.7.2016 registre fyzických osôb v športe a právnických osôb v športe informačného systému športu pre účely ustanovenia podľa § 104, ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Znamená to, že od 1.7.2016 plynie pre dotknuté subjekty trojmesačná lehota na doplnenie údajov do oboch registrov.

Chcem Vás informovať, že registráciu právnických osôb a fyzických osôb v športe, ktorí sú členmi SADS vykoná SADS za Vás .


O ďalšom postupe Vás budem informovať.


1. Viceprezident
Ing. Bystrík Zachar


Majstrovstvá Slovenska 2017 - organizácia

Janette Haviarová Ing.
03. júla 2016

Vážení predsedovia klubov,

v súvislosti so zapĺňaním IPSC kalendára na rok 2017, by som Vás chcela vyzvať, aby ste zvážili možnosť organizácie budúcoročných Majstrovstiev Slovenska v pištoli, puške, brokovnici a action air.
Váš písomný záväzný záujem očakávam na adrese prezident@sads.sk do 25.júla 2016.
Vašou žiadosťou sa bude zaoberať najbližšie konané zasadnutie Prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Európsky týždeň športu 2016

Janette Haviarová Ing.
01. júla 2016

Vážení predsedovia klubov,

v súvislosti s pripravovaným Európskym týždňom športu pre rok 2016 (10.9.-17.9.2016) sa naša asociácia prostredníctvom svojich plánovaných marketingových aktivít pre zviditeľňovanie streleckého športu podľa pravidiel IPSC zapája do podpory a propagácie na všetkých dostupných úrovniach.

Dovoľujem si vyzvať všetky členské kluby SADS k aktívnej účasti na tomto podujatí.

V prípade, že plánujete organizovať náborový klubový pretek do Vašich radov, prípadne prezentáciu či pretek podľa pravidiel IPSC úrovne Level 1, zaregistrujte túto aktivitu na stránke www.tyzdensportu.sk s popisom Vašej aktivity, myšlienky tohto podujatia a zameranie na cieľovú skupinu. Zároveň túto aktivitu oznámte emailom na adresu prezident@sads.sk.

Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom Európskeho týždňa športu pre rok 2016 a ako prvé strelecky najvýznamejšie podujatie na Slovensku som prihlásila "Slovak National Championship 2016 Handgun".

V prípade, že budete mať záujem o prihlásenie Vášho klubového preteku či prezentáciu pre širokú verejnosť, Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby Vám bude nápomocná s marketingovým podporným materiálom, ktorý je vo finálnej príprave.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Informácie k Zákonu č.440/2015 Z.z.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
24. júna 2016

Vážení predsedovia klubov,

na základe schváleného zákona č. 440/2015 Z.z. MŠVVaŠ SR sfunkčnilo Informačný systém verejnej správy v športe . Požiadali sme MŠVVaŠ SR o sprístupnenie údajov do produktívnej verzie Informačného systému verejnej správy v športe (ďalej len „IS VS o športe“).
Momentálne sa v Informačnom systéme verejnej správy v športe nachádza po preklopení množstvo neaktuálnych informácií /nie len v SADS/, ktoré začneme opravovať po sprístupnení do IS VS o športe za SADS .
Chcem požiadať predsedov klubov, aby si skontrolovali základné údaje o klube na stránke SADS http://www.sads.sk/kluby  a v termíne do 30.6.2016 mi zaslali na email zachar.b@centrum.sk prípadné zmeny a opravy základných údajov klubu.

O ďalších krokoch Vás budem informovať.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Majstrovstvá Slovenska 2016 - Handgun

Janette Haviarová Ing.
21. júna 2016

Vážení členovia SADS, 

chcela by som Vám dať do pozornosti otvorenú registráciu na dvojdňové Majstrovstvá Slovenska 2016 - Handgun L3, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. - 11.9.2016 na strelnici v Čachticiach. V prípade, že máte záujem sa registrovať, odporúčam Vám to urobiť čo najskôr, z dôvodu, že pretek už je skoro plný.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Semináre IROA

Janette Haviarová Ing.
21. júna 2016

Vážení Rozhodcovia,

Chcela by som Vás informovať, že tesne pred konajúcimi sa Majstrovstvami Európy sa uskutočnia dva semináre v Maďarsku.


A) IROA Level II Handgun Seminar - 2 days Seminar
   24-25 September - Hotel Eger - Hungary 
   Cena: USD 50,00


B) IROA First Aid Seminar -  1 day Seminar 
   26 September - Hotel Eger -  Hungary
   Limitovaný počet 16 slotov 
   Cena: USD 50,00

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na doluuvedenom linku. Všetci záujemcovia musia byť potvrdení a odporučení Prezidentom SADS

All Range Officers of the region must be approved by RD.


https://docs.google.com/forms/d/1GN9okxrMDGNLZPrmN3QTiY4qIMAiP9sOAx4z2sx6gRM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Školenie RO 2016

Juraj Kišš - SNROI
16. júna 2016

Vážení záujemcovia o školenie RO,
chcel by som požiadať všetkých tých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby mi v termíne do 30.6.2016 zaslali na môj mail: kopunec.peter@gmail.com svoju potvrdenú prihlášku a zároveň fotografiu vo formáte jpg. Termín a miesto školenia bude stanovené na základe počtu záujemcov.
Základné predpoklady:
- členstvo v SADS
- úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- uhradenie poplatku 30,- Eur za školenie (najneskôr pred konaním školenia a potvrdením termínu a miesta)
U záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel. Vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC. Rozsah školenia sú 3 dni. Budem usilovať o to, aby sa školenie konalo v spojení s termínom preteku SADS-IPSC, kde by si absolventi hneď vyskúšali svoje znalosti. Prípadné otázky mi môžete adresovať mailom. Prihláška na školenie RO je v prílohe na stiahnutie.


Oznam o úmrtí reprezentanta Slovenskej republiky v IPSC

Janette Haviarová Ing.
06. júna 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 5. júna 2016 nás navždy opustil výnimočný strelec - reprezentant Slovenskej Republiky v IPSC disciplíne Štefan Ács
Svojimi výsledkami na významných medzinárodných pretekoch doma aj v zahraničí sa pričinil  k zviditeľneniu a dôstojnej reprezentácii Slovenska. 
Posledná rozlúčka bude dňa 8.6.2016 o 14.00 hod. v dome smútku v Rimavskej Sobote.
Česť jeho pamiatke.


http://www.rimava.sk/publicistika/strelec-stefan-acs-sutazna-strelba/


Poďakovanie sponzorom SADS

Janette Haviarová Ing.
27. mája 2016

Vážení rozhodcovia, 

rada by som Vám predstavila ešte "horúce" nové IPSC Kombinované Pravidla 2016 (Pištol-Puška-Brokovnica), ktoré sú preložené a pripravené v slovenskom a anglickom jazyku pre Vás. Tieto pravidlá boli finančne sponzorované nasledujúcimi klubmi a spoločnosťami: 

- Požiarny servis, Humenné
- SK Hodkovce
- PATIP s.r.o.
- RDA, Nové mesto nad Váhom
- ŠK Corgoň, Nitra
- ŠKP Trenčín

Všetkým sponzorom sme vďační za ich podporu a rozvoj Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSPrezídium

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
21. mája 2016

Vážení členovia prezídia,


upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 22.05.2016 o 19.00 v priestoroch Hotela Perla na Zelenej vode po skončení preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open 2016. Parkovanie je zdarma pred budovou hotela.


48°46'12.0"N 17°51'41.4"E
48.770002, 17.861486


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


Výzva

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. mája 2016

Vážení predsedovia klubov,


v prílohe nájdete výzvu a možnosť, uchádzať sa o finančné prostriedky z účelovo viazanej dotácie, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium

Janette Haviarová Ing.
17. mája 2016

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 22.05.2016 po skončení preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open 2016. 
Program nájdete v prílohe a presné miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS
[0.12 kB]

Nákup pravidiel.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. mája 2016

Vážení predsedovia klubov,

v prílohe posielam zhrnutie objednávok za jednotlivé kluby na nákup pravidiel. Cena jedného výtlačku je 4 €. Žiadam predsedov klubov, aby úhradu za pravidlá (podľa počtu objednaných kusov) zaslali na účet SADS.

Do poznámky uveďte PRAVIDLÁ 2016 a názov klubu.

IBAN: SK97 3100 0000 0040 0020 5004

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Prevzatie RO dresov, pravidiel IPSC, kalibrov SADS

Janette Haviarová Ing.
17. mája 2016

Vážení rozhodcovia, 
na preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open sa budú odovzdávať nové dresy, preložené pravidlá IPSC, kalibre SADS.
Prosím kontaktujte ma počas preteku.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Pravidlá puška-pištoľ-brokovnica.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. apríla 2016

Vážení predsedovia klubov, členovia SADS,

pripravujeme pre Vás tlač pravidiel v kombinácií puška-pištoľ-brokovnica. Každý aktívny rozhodca v roku 2015 obdrží publikáciu od SADS zadarmo, ako podporu pri svojej práci pre SNROI. Chcem požiadať predsedov klubov, aby do termínu 25.4.2016 nahlásili záujem o nákup pravidiel aj pre svojich členov klubu. Cena jednej publikácie bude 4 € vrátane DPH. Objednávky za jednotlivé kluby mi zasielajte na email zachar.b@centrum.sk.

Ing.Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Zákon o športe.

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
12. apríla 2016

Vážení predsedovia klubov, organizátori pretekov, reprezentanti a členovia SADS,

v prílohe nájdete odborný materiál na tému vplyv zákona o športe na účtovníctvo,

dane a odvody. 


S pozdravom


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS[0.12 kB]

Vyhodnotenie športovcov a rozhodcov za rok 2015

Janette Haviarová Ing.
27. marca 2016

Vážení strelci, rozhodcovia,

oficiálne vyhodnotenie Extraligy SADS 2015, Slovenského pohára 2015 a najaktívnejších rozhodcov za rok 2015 sa uskutoční po skončení preteku Báthory Cup 2016 v Čachticiach dňa 3.apríla 2016. Ich zoznam nájdete v prílohe.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prianie k Veľkej noci

Janette Haviarová Ing.
27. marca 2016

Vážení priatelia, členovia, sympatizanti SADS, 

chcela by som Vám popriať príjemné a ničím nerušené prežitie sviatkov jari, rodinnej pohody, úsmevných situácií...pre všetkých skalných, ktorí sa rozhodli prežiť tieto sviatky na strelnici, prajem presnú mušku a pevnú ruku.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Dear friends, members, fan club of SADS,

I would like to wish you Happy Easter, lovely moments with your family...and for all of you, who decided to spend your time on shooting range, all A and strong hand.

Janette Haviarova
RD Slovak Republic


Koncept PR

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. marca 2016

Vážení predsedovia klubov a organizátori pretekov L1-L3,


chcel by som Vás informovať o možnosti zverejňovať informácie o Vašich aktivitách v kluboch, propagácií streleckých súťaží na základe konceptu PR. V prílohe máte pripravený muster fungovania PR v našej asociácii. Všetky kompetencie v oblasti PR má na starosti Viceprezidentka pre PR Hanka Pribilincová.


S pozdravom


Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Výzva - RO tričká

Janette Haviarová Ing.
13. marca 2016

Vážení rozhodcovia,

pripravuje sa objednávka tričiek pre nových rozhodcov a v tejto súvislosti chcem osloviť všetkých "starých" rozhodcov, ktorí by mali záujem si dokúpiť ďalšie rozhodcovské tričko, aby mi do termínu 16.3.2016 (streda) zaslali email s požiadavkou na prezident@sads.sk s nasledujúcimi údajmi:

- Vaše meno a priezvisko (ktoré bude uvedené na tričku),
- veľkosť 
- počet kusov k výrobe.

Predbežná cena je cca 25 Eur vrátane DPH.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


European Handgun Championship 2016 - RO

Janette Haviarová Ing.
13. marca 2016

Vážení rozhodcovia,

na oficiálnej stránke EHC 2016 v Maďarsku bola zverejnená prihláška pre rozhodcov, ktorí majú záujem rozhodovať a zúčastniť sa užšieho výberu do teamu NROI rozhodcov pre túto významnú streleckú udalosť roka.

Link pre záujemcov:

http://www.ipscmatches.org/2016ehc/officials/

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


European Handgun Championship 2016

Janette Haviarová Ing.
12. marca 2016

Vážení záujemcovia o účasť na EHC 2016,

chcela by som Vás informovať, že dňa 9.3.2016 sme dostali list od organizátorov EHC 2016, že nám pridelili ďalších 5 slotov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Porada predsedov klubov - zastupovanie klubu

Janette Haviarová Ing.
07. marca 2016

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania klubu na PPK dávam na vedomie všetkým predsedom a prezidentom klubov SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je zastupovanie klubu možné aj iným členom SADS ktorého predseda klubu zastupovaním poverí.

Poverenie, alebo tzv. splnomocnenie urobí predseda klubu na iného člena SADS formou e-mailu prezidentke SADS na oficiálny e-mail : prezident@sads.sk.

Do e-mailu je dôležité uviesť :

1., Splnomocniteľa:
-názov klubu, meno a priezvisko predsedu, tel. kontakt z dôvodu overenia

2., Splnomocnenca:
-meno a priezvisko splnomocneného člena SADS

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Porada predsedov klubov

Janette Haviarová Ing.
06. marca 2016

Vážení predsedovia klubov,

upresňujem miesto a čas konania porady predsedov klubov. Porada predsedov klubov sa uskutoční dňa 10.3.2016 o 17.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A. Parkovanie je zdarma pred budovou.
V prílohe sa nachádza program porady predsedov klubov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium

Janette Haviarová Ing.
06. marca 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 10.3.2016 o 14.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A. Parkovanie je zdarma pred budovou.
V prílohe sa nachádza program prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

European Handgun Championship 2016

Janette Haviarová Ing.
03. marca 2016

Vážení záujemcovia o účasť na EHC 2016,

     chcela by som Vám pripomenúť, že na poslednom Prezídiu SADS konanom dňa 14.2.2016 sa stanovili nominačné kritériá.

     Pre definitívne určenie poradia účasti na EHC 2016, prezídium doplnilo po dlhej, konštruktívnej komunikácii a upravili aktuálne nominačné kriteriá.

     V platnosti ostávajú nominačné kritéria schválené prezídiom dňa 08.03.2014, nato sa doplnili o tzv. Výkonostné alebo nominačné preteky, z ktorých na zistenie aktuálnej výkonnosti strelcov sa bude brať do úvahy najlepšie umiestnenie z 3 pretekov z uvedeného zoznamu:

- Bathory Cup 2016
- 8th SCW Trophy Vienna
- CZ Superliga
- Mosquito Handgun Match 2016
- Arsenal cup 2016
- AP Czechoslovakia Open 2016
- Euro Extreme Open 2016.

      V prípade, že sa strelec v rovnakom termíne zúčastní iného preteku L3 porovnateľnej úrovne a účasti, bude jeho výsledok zohľadnený v nominačných kritériách. Prioritou pre účasť na EHC je aktuálna výkonnosť strelcov. Prezídium nakoniec určí strelcov, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy 2016 v Maďarsku.

Oznam o počte slotov sme dostali 31.1.2016. Zároveň by som Vás chcela informovať, že dňa 1.2.2016 som obratom  žiadala o navýšenie počtu slotov pre Slovenskú republiku.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Koncept samofinancovania SADS-sponzoring

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. februára 2016

Vážení predsedovia klubov, členovia SADS,

počas minulého týždňa sme absolvovali rokovania s prezidentkou SADS Janette Haviarovou a s potenciálnymi sponzormi na základe Konceptu samofinancovania, ktorý bol predstavený na poslednom prezídiu konaného dňa 14.2.2016.

Napriek tomu, že v dnešnej dobe získať finančné prostriedky na podporu športu od firiem je náročné, už teraz môžem potvrdiť, že osloveným sponzorom sa naše kroky veľmi páčia a výsledkom bude podpora asociácie a všetkých členov SADS.

Po týchto rokovaniach Vás už teraz môžem informovať, že finančnú podporu pre SNROI a prezidenta SNROI Petra Kopunca máme potvrdenú. Momentálne sa prekladajú pod patronátom Petra Kopunca IPSC pravidlá handgun, rifle a shotgun. Tieto pravidlá následne dávame tlačiť (v malej praktickej brožúre) pre rozhodcov a ostatných členov SADS v dvojjazyčnom formáte. O ďalšej podpore, ktorú máme prisľúbenú Vás v krátkom čase budeme informovať.


S pozdravom

Ing.Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Porada predsedov klubov

Janette Haviarová Ing.
23. februára 2016

Vážení predsedovia klubov,

PrezídiumSADS  zvoláva zasadnutie Porady predsedov klubov SADS na deň 10.03.2016 o 17 hod. vo štvrtok v Žiline.
Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium

Janette Haviarová Ing.
23. februára 2016

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 10.03.2016 o 14 hod. vo štvrtok v Žiline.
Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Preteky 2016 - Extraliga a Slovenský pohár

Janette Haviarová Ing.
19. februára 2016

Vážené dámy, vážení páni,

žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk.
Návrhy zasielajte do 9.3.2016.
Na najbližšom prezídiu sa bude spracovávať plán pretekov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium

Janette Haviarová Ing.
09. februára 2016

Vážené dámy, vážení páni,

V zmysle platných ustanovení a nariadení SADS zvolané Prezídium zo dňa 31.1.2016 na 14.2.2016 o 10.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A sa uskutoční podľa zverejnených bodov programu prezídia zo dňa 7. februára 2016.

Vzhľadom k dôležitosti prerokovania nominácií EHC 2016 boli prizvané kluby, ktoré budú aktuálne v Rade klubov od 1.3.2016. Následne boli prizvané aj kluby, ktorých funkčné obdobie v Rade klubov trvá do 28.2.2016, kde súhlasili s termínom, časom a miestom konania prezídia vrátane potvrdenia účasti. Pracovný materiál k rokovaniu a návrhy boli rozposlané všetkým osloveným klubom k účasti na tomto Prezídiu k diskusii.

Tešíme sa na účasť nielen klubov ale aj jednotlivcov, ktorých sa osobne týka táto problematika.

Ďakujem všetkým za podnetné pripomienky.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium

Janette Haviarová Ing.
07. februára 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia.
Prezídium sa uskutoční dňa 14.2.2016 o 10.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A. Parkovanie je zdarma pred budovou.
V prílohe sa nachádza program prezídia.

Zoznam aktuálnych klubov Rady klubov od 1.3.2016:

KLUB REPREZENTANTOV KLUBOV HUMENNé
RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
ŠKP LUGER Žilina
ŠSK ARTEMIS ZVOLEN
ARSENAL SHOOTING CLUB RIMAVSKá SOBOTA
KSSK - Komárno
ŠKP BANSKá BYSTRICA
ŠKP Trenčín

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Schválenie dotácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
06. februára 2016

Vážení členovia SADS,

na základe osobného jednania a odvolania sa k zamietnutej žiadosti o poskytnutie dotácií zo dňa 15.1.2016, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám zmenilo rozhodnutie a dotáciu na základe výzvy 2016-01 priznalo.

Chcem Vám oznámiť, že po dvoch neúspešných žiadostiach o dotáciu (pre celú SADS) v minulosti, prezidentka SADS Ing. Janette Haviarová podpísala zmluvu/dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2016, ktorú obratom zasielame na podpis Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Schválená suma je vo výške 5300 €. Je to pozitívna správa pre všetkých členov SADS a poukazuje, že nastúpený trend nového vedenia prináša pre asociáciu prvé pozitívne výsledky.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Pomôcka pri výstavbe streleckých situácií

Juraj Kišš - SNROI
06. februára 2016

Vážení predsedovia klubov, členovia SADS, rozhodcovia a organizátori pretekov,

na základe Konceptu SNROI (bod 9. E-learning) prezentovaného na Prezídiu dňa 13.12.2015 sme pre Vás pripravili v dokumentoch na stiahnutie dôležitý materiál určený pre vzdelávanie a výstavbu streleckých situácií vydaných v IPSC Kanade,
ktorý by Vám mal pomôcť zvyšovať úroveň pretekov všetkých levelov, ktoré organizujete.

Tento materiál sme preložili do slovenského jazyka aby pomohol všetkým.

V súčasnej dobe pripravujeme ďalší materiál, podľa Konceptu SNROI (bod 3. Dokumenty na stiahnutie), preklad a tlač do knižnej podoby Pravidlá IPSC január 2015.


S pozdravom,


Ing. Peter Kopunec
 Prezident SNROI


[0.12 kB]

European Handgun Championship 2016

Janette Haviarová Ing.
01. februára 2016

Vážení členovia SADS,
žiadam strelcov – záujemcov o účasť na European Handgun Championship 2016, aby do 12.2.2016 uhradili na účet SADS sumu 350,- € za slot na EHC 2016.

Do poznámky prosím napísať meno, pre identifikáciu platby. Seriózny záujem o účasť bude zaslanie platby a jej zaevidovanie na účte SADS do stanoveného termínu.

Následne nato Prezídium SADS stanoví kritéria, ktoré je potrebné splniť pre nomináciu do reprezentácie na EHC 2016.

V prípade, že sa nekvalifikujete do reprezentácie a zrealizovali ste platbu, tá Vám bude vrátená.

V prílohe nájdete oficiálny list od organizátorov pretekov, kde nám oznamujú, že sme dostali na našu krajinu pridelených 10 slotov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium

Janette Haviarová Ing.
31. januára 2016

Vážení členovia prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia na deň 14.2.2015 v nedeľu.
Hlavná téma bude: "European Handgun Championship 2016.
Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Ponuka pre rozhodcov - Munich Open 2016

Janette Haviarová Ing.
20. januára 2016

Vážení rozhodcovia,

oslovil ma organizátor preteku MUNICH OPEN 2016, Handgun, Level 3 s možnosťou práce na preteku.
Pretek sa uskutoční v dňoch 22. - 24.apríla 2016.

Základné údaje o preteku:
City: Philippsburg
Country: Germany
Days: 3
Stages: 19
Min. Rounds: 360
Entry Fee: 130 Eur

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte e-mailom: prezident@sads.sk

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Platba členského do SADS na rok 2016

Janette Haviarová Ing.
13. januára 2016

Vážení predsedovia klubov,

dátum úhrady členského do asociácie za svojich členov na účet SADS
(Číslo účtu: 4000205004/3100, IBAN: SK97 3100 0000 0040 0020 5004)

je na základe rozhodnutia Prezídia do 10.2.2016.

Výška členského:

Výška členského poplatku (regular, senior, lady) 30 €
Výška členského poplatku (junior, supersenior) 10 €
Výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 10 €

Poznámka:
Veková kategória "JUNIOR" - na základe zmeny pravidiel IPSC (zasadnutie 38. IPSC General Assembly na Floride) sa prijalo zníženie vekovej hranice v kategórii JUNIOR z 21 na 18 rokov - viď príloha A2, bod 3 pravidiel IPSC (January 2015 Edition)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


European Handgun Championship 2016

Janette Haviarová Ing.
12. januára 2016

Vážení členovia SADS, V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami Európy 2016 v pištoli, konanými v Maďarsku, mi zasielajte prosím Váš záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk do 30.1.2016. Zároveň mi v e-maili uveďte Vaše meno a priezvisko, divíziu a kategóriu, v ktorej budete pretekať. Pridelenie slotov – oznámenie počtu pre Slovenskú republiku bude realizované v najbližších dňoch.

Zoznam záujemcov nájdete pravidelne aktualizovaný na tomto linku:
http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/67


Oficiálny link na stránku EHC 2016:
http://www.ipscmatches.org/2016ehc/

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Čítať!!!

Admin SADS - Admin
31. decembra 2015

Vážení strelci, užívatelia stranky SADS. Dnešným dňom končím ako administrator stranky. S vašimi požiadavkamy ohľadom stránky sa už na mna neobracajte. Ďakujem Vám za spoluprácu. Cca do stredy sa nebude dať prihlasovať na stranku, bude prebiehať jej presun na nový server.
Zaroveň mi dovolte Vám zaželať všetko dobré do nového roku.
Admin SADS


Výberové konanie na obsadenie pozície "Systémový administrátor stránky www.sads.sk"

Janette Haviarová Ing.
17. decembra 2015

Z osobných dôvodov súčasného administrátora Ondreja Pupalu ukončiť svoju činnosť,

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pozície

"SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk".

Vaše ponuky, spolu s prezentáciou Vašej práce a referenciami zasielajte do 28.12.2015 na email:

1. Viceprezidenta Ing. Bystríka Zachara: zachar.b@centrum.sk


Zmeny vo fungovaní SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
17. decembra 2015

Vážení členovia, sympatizanti Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

     V rámci Prezídia konaného dňa 13.12.2015 v Žiline sa odprezentovala Koncepcia ITK, koncepcia fungovania našej asociácie a zmeny, ktoré nás čakajú. V súvislosti s implementáciou Zákona o športe do našich stanov.

Prioritou tu budú:

- INFORMOVANOSŤ každého člena asociácie s udalosťami a krokmi, ktoré sa budú diať,
- TRANSPARENTNOSŤ pri realizácii krokov a výdavkov našej asociácie,
- KONFLIKT ZÁUJMOV obstarávanie materiálu a služieb bude prebiehať výberovým konaním.

     Pevne verím, že tieto naše aktivity budú prínosom pre každého člena a zefektívnia fungovanie nášej asociácie.

Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS


[0.12 kB]

Obsadenie voľného miesta člena Revíznej komisie

Janette Haviarová Ing.
15. decembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

dňa 13.12.2015 na Prezídiu oficiálne abdikoval Ing. Bystrík Zachar ako člen Revíznej komisie z dôvodu jeho menovania za 1. Viceprezidenta SADS.

V súvislosti s uvoľneným miestom člena Revíznej komisie, by som chcela osloviť všetkých členov asociácie, ktorí by prejavili záujem uchádzať sa o túto pozíciu, aby ma informovali na adrese: prezident@sads.sk.

Nový člen Revíznej komisie sa bude schvaľovať na najbližšom Valnom zhromaždení o termíne Vás budeme informovať.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Voľby do prezídia SADS

Janette Haviarová Ing.
14. decembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,
rada by som Vám slávnostne oznámila, že na zasadnutí Prezídia dňa 13.12.2015 v Žiline sa uskutočnili voľby na obsadenie voľných pozícií členov prezídia. Navrhnutí kandidáti boli schválení do funkcií hlasovaním a zároveň odprezentovali svoje koncepty fungovania jednotlivých úsekov sads.

Za Prezidenta SNROI bol zvolený Ing. Peter Kopunec,
za Viceprezidenta pre sekciu Action Air bol zvolený Miroslav Szabo,
za Viceprezidenta za zodpovednosť pre sekciu PR bola zvolená Hana Pribilincová.

Všetkým novozvoleným členom prezídia srdečne blahoželám a prajem veľa energie a kreatívnych nápadov pre výkon svojej funkcie.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Zasadnutie prípravnej komisie SADS o Zákone o športe

Janette Haviarová Ing.
14. decembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,
rada by som Vás informovala o posledných aktivitách vedenia asociácie. Dňa 11.12.2015 v ŽIline sa zúčastnil seminára a diskusie o novom Zákone o športe 1.Viceprezident Ing. Bystrík Zachar. Tento seminár bol organizovaný p.Jozefom Mihálom, ktorý bol súčasne v pracovnej skupine odborníkov pripravujúcich nový zákon. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1.1.2016. Pre našu asociácu to bude znamenať veľké zmeny vo fungovaní.
Dňa 12.12.2015 v Prešove zasadala prípravná komisia SADS v súvislosti s implementáciou tohto zákona do fungovania našej asociácie od budúceho roka.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Menovanie 1.viceprezidenta SADS

Janette Haviarová Ing.
09. decembra 2015

V súlade s platnými stanovami Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby čl 3.10. bod d.)
Prezident SADS Ing. Janette Haviarová vymenúva dňom 9.12.2015
Ing. Bystríka Zachara s účinnosťou od 9.12.2015
do funkcie 1.viceprezidenta SADS.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Preteky, Preteky, Body, Strelci

Admin SADS - Admin
08. decembra 2015

Vážení organizátori pretekov, požiadam Vás, nahoďte si k pretekom, ktoré ste organizovali propozície a výsledky, aby som Vám mohol priradiť body za preteky. Ďalej, postupne, tí Predsedovia klubov, ktorí si nahadzujú za svojich strelcov body, zašlite mi výsledkové listiny z pretekov, ktoré ešte nie sú nahodené v systéme. Po 24.12. nenahadzujem už nič.

Ďakujem za pochopenie.
(nevolať mi, použiť email!!!)
Váš oddaný Admin.


Preteky 2016 - Extraliga a Slovenský pohár

Janette Haviarová Ing.
06. decembra 2015

Vážené dámy, vážení páni,

žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk.

Návrhy zasielajte do 12.12.2015. Na prezídiu 13.12.2015 sa bude spracovávať plán pretekov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Prezídium - upresnenie

Janette Haviarová Ing.
06. decembra 2015

Vážení členovia prezídia,
upresňujem miesto a čas konania prezídia.
Prezídium sa uskutoční dňa 13.12.2015 o 16.30 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A.
Parkovanie je zdarma pred budovou.

V prílohe sa nachádza program prezídia.

Zoznam aktuálnych klubov Rady klubov:
ŠSK ARTEMIS ZVOLEN
ARSENAL SHOOTING CLUB RIMAVSKá SOBOTA
KLUB REPREZENTANTOV KLUBOV HUMENNé
ŠKP BANSKá BYSTRICA
CATUS BERNOLáKOVO
STRELECKý KLUB HODKOVCE
IPSC TEAM BRATISLAVA
ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota (nový člen prezídia)


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


[0.12 kB]

Prezídium

Janette Haviarová Ing.
30. novembra 2015

Vážení členovia prezídia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 13.12.2015 v nedeľu po Majstrovstvách Slovenska v Action Air v Žiline. Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Voľba nového prezidenta SADS

Janette Haviarová Ing.
30. novembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby, Rada by som Vám oficiálne oznámila zmeny vo vedení nášho združenia, kde po poslednom Valnom zhromaždení sa prezidentkou Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby stala

                                                                                 Ing. Janette Haviarová.

Túto funkciu prevzala po Alexandrovi Szabovi, ktorému ďakujem za jeho doterajšiu vykonanú prácu.


Tlačová konferencia k aktivite Európskej komisie

Janette Haviarová Ing.
26. novembra 2015

Práve sa skončila tlačová konferencia, ktorú zastrešovalo o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní k aktivite Európskej komisie, ktorou sa pokúša o zákaz zbraní legálne držaných občanmi.
Zástupcovia Legis Telum spolu s hosťami z LEXu z ČR a zástupcom za športové strelecké kluby Slovenská asociácia dynamickej streľby informovali o prebiehajúcej petícii, dopadom na šport,
legálne držanie zbraní a o celoeurópskom odpore voči týmto pokusom Európskej komisie.

Tejto dôležitej tlačovej konferencii som sa zúčastnila na pozvanie o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní ako zástupca za športovú streleckú komunitu a za Sovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby. Zástupcom médií a o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní som odovzdala otvorený list, ktorým podporujeme vyvinuté aktivity, ktoré budú prínosom a pomôžu odvrátiť dôsledky tejto situácie.

Text otvoreného listu prikladám:

Vážení členovia, športovci, sympatizanti, majitelia športových zbraní,

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC ktorá reguluje nadobúdanie a držbu zbraní v štátoch EU.

Museli sme oficiálne reagovať na tieto kroky, ktoré znamenajú pre Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby výrazné ohrozenie fungovania streleckých disciplín a súťažení v športovej streľbe, kde naši reprezentanti úspešne reprezentujú Slovenskú republiku nielen na domácom, ale aj medzinárodnom poli. Naši športoví strelci sa pravidelne a úspešne umiestňujú na popredných miestach súťaží Európskeho, ako aj svetového významu. Z mnohých spomeniem napr. majstra sveta v športovej pištoli Mariána Vyšného, juniorskeho majstra Európy a sveta v športovej pištoli Andreja Hrnčiarika, majstra sveta v športovej brokovnici Ivana Hosa, vynikajúce umiestnenia reprezentantov v športovej puške nielen v jednotlivcoch ale aj v teamoch.

Naša asociácia má vypracovaný koncept a podporuje aktivity v oblasti využívania voľného času juniorov. Podporovať mládež už od ranného veku prinesie ovocie neskôr. Viesť deti k sebadisciplíne na parkúre, rešpektovaniu pravidiel, pokore, ctiť si kolegu v teame, to sú atribúty, ktoré získava počas tréningov, súťaží a stretávania sa s ďalšími športovcami. Vychovávame z nich mladých ľudí, ktorí si ctia základné ľudské hodnoty, stávajú sa z nich uvedomelí a bezúhonní občania, ktorí sú prínosom pre spoločnosť aj v bežnom živote.

V prípade presadenia tohto návrhu to pre nás športových strelcov znamená v podstatnej časti športových disciplín likvidačne.

Sme presvedčení, že kroky, ktoré vyvíjame spolu s ostatnými záujmovými streleckými organizáciami a združeniami budú prínosom a pomôžu odvrátiť dôsledky tejto situácie. Apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili fakt, že pre športových strelcov je zbraň športové náčinie – nástroj, ktorým športový strelec dosahuje športové výsledky, reprezentuje našu krajinu, zviditeľňuje našich športovcov a šíri dobré meno Slovenskej republiky. Z našich radov vzišli majstri Európy a Majstri sveta z dlhých aj krátkych športových zbraní.

Vyjadrujeme názor, že právo športovať a tým rozvíjať svoju osobnosť a schopnosti, má každý jedinec EÚ a toto právo je súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd.

S pozdravom

Ing.Janette Haviarová
Prezident SADS

V Prešove 25.11.2015

TV JOJ v 21:38 min:

http://krimi.joj.sk/krimi-archiv/2015-11-26-krimi.html

TA3:

http://www.ta3.com/clanok/1073491/komisia-navrhuje-zakaz-drzby-samonabijacich-zbrani-vlastnici-sa-buria.html

tasr:

http://www.teraz.sk/slovensko/nasi-sportovi-strelci-protestuju-protest/168248-clanok.html

http://www.hlavnespravy.sk/slovenski-sportovi-strelci-protestuju-proti-smernici-europskej-komisie/714121

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/375928-zakaz-drzby-niektorych-zbrani-hysteria-ci-spravny-krok/

o.z. Legis Telum Združenie vlastníkov strelných zbraní:

http://legistelum.sk/komentar-zdruzenia/341-tlaova-konferencia-legis-telum-vystupy

RTVS od 18.22 minúty

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/338291


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS
Viceprezident pre Air IPSC, abdikácia

Tibor Figei
23. novembra 2015

Vážený členovia SADS,
na základe udalostí z posledného valného zhromaždenia som sa rozhodol abdikovať na funkcu viceprezidenta pre Air IPSC. Dôvodom k tomuto kroku sú moje osobné dôvody. Chcel by som sa poďakovať každému kto mi pomáhal počas môjho pôsobenia vo funkcii viceprezidenta, najmä starému vedeniu SADS na čele s Alexanderom Szabóom, Karolovi Šefrankovi, Stanislavovi Grubiakovi, prezídiu, klubu KRK Humenné a Miroslavovi Szabovi. Dúfam,že môj nástupca bude pokračovať v projektoch, ktoré sme rozbehli počas uplynulého roka ako sú: airsoftové tréningy pre juniorov, kempy, podpora medzinárodnej airsoftovej ligy a usporiadanie republikových šampionátov. Želám mu zároveň veľa chuti do práce a veľa úspechov. Ďakujem všetkým za dôveru.
S pozdravom
Tibor Figei
Viceprezident pre Air IPSC


Prezident SNROI, Abdikácia

Stanislav GRUBIAK
14. novembra 2015

Vážení členovia SADS,
na pozadí udalostí z posledného zasadnutia prezídia, a po dlhej úvahe som sa rozhodol abdikovať na funkciu prezidenta SNROI. Dôvodom k tomuto kroku sú najmä moje osobné dôvody ale aj abdikácia prezidenta ako aj viceprezidenta SADS, s ktorými som pracoval v jednom spoločnom tíme. S odchodom týchto ľudí z vedenia SADS naša asociácia stratila ťahúňov a neúnavných pracovníkov, ktorí na úkor vlastného času a rodiny venovali tejto nesmierne zdĺhavej a po každej stránke náročnej práci obrovské úsilie. Odchodom Alexandra Szaba ako prezidenta SADS, stráca asociácia mnoho medzinárodných kontaktov v najvyšších kruhoch IPSC, ktoré vytvoril a veľa vizionárskych myšlienok, ktoré boli nasmerované k stabilnému umiestneniu Slovenska vo svetovom IPSC. Kroky a rozhodnutia, ktoré prijímal boli pre mnohých nepostrehnuteľné a neviditeľné. V osobe viceprezidenta Karola Šefranka odchádza zo svojej fukcie človek, ktorý sa do hĺbky rozumel a zaoberal sa nesmierne zložitou agendou vo vzťahu k štátu a mnohým ostatným štátnym inštitúciám, o čom rádoví členovia ale aj členovia prezídia nemajú ani len minimálnu vedomosť, za čo mu patrí môj osobný veľký obdiv. Z môjho pohľadu sa im ušlo, ak aj mne za 3 roky práce len minimum pozitívnej kritiky (práve naopak), a tak veľmi dobre chápem rozhodnutia, ktoré prijali. Keďže do budúcna vidím možnosť na ďalšie efektívne vedenie asociácie len veľmi obmedzene, rozhodol som sa vzdať svojej funkcie a nepodieľať sa na ďalšom vedení asociácie. Svojmu nástupcovi želám veľa chuti do práce, ktorá nebude nijako jednoduchá a pevne verím, že sa mu bude aj naďalej dariť zvyšovať kvalitu rozhodcovského kádra a zvyšovať tak aj do budúcna veľmi dobrý kredit našich rozhodcov. Zároveň by som chcel požiadať všetkých členov, aby sa so svojimi požiadavkami obracali už na nového prezidenta SNROI.
 
Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru a rovnako všetkým prajem veľa úspechov a všetko dobré.
 
S pozdravom, DVC
Stanislav GRUBIAK
IROA CRO


Valné zhromaždenie

Alexander Szabó
03. novembra 2015

Vážení členovia SADS. Valné zhromaždenie sa uskutoční vo Zvolene 21.11.2015 o 10.00 hod. v Divadelnej reštaurácii (banketka - 2. posch.) v budove Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (48.578382,19.126484).
 
Adresa : Divadelná reštaurácia, Divadelná 3, Zvolen
 
Parkovanie : vo vzdialenosti asi 150 m sa nachádza veľké bezplatné parkovisko obchodného centra Europa Shopping Center (48.580362,19.125475), alebo v blízkosti Divadla DJGT (od 12.00 hod. zdarma - tu je ale málo miest).

V prílohe sa nachádza program VZ.
 


[0.12 kB]

Airsoftový tréning pre juniorov

Tibor Figei
27. októbra 2015

Vážený členovia SADS !

Slovenská asociácia dynamickej streľby v spolupráci s KRK Humenné organizuje tréning pre juniorov dňa 29.11.2015 v centre voľného času (CVČ) vo Vranove nad Topľou. Tréning bude pozostávať z 2 častí. Prvá časť začne od 9.00 do 11.00. Potom bude krátka prestávka. Druhá časť bude pozostávať zo streleckého preteku, ktorý sme si pre Vás prichystali. Štartovné na pretek pre juniorov bude 2 Eur.  Záujemcovia z radov juniorov prihláste sa mi do 22.11.2015 na e-mail: tibor.figei@gmail. com, bližšie informácie ohľadom preteku nájdete na: www.sads.sk a www.shootingarea.eu.


Valné zhromaždenie

Alexander Szabó
27. októbra 2015

Vážení členovia SADS, v sobotu 21.11.2015 sa uskutoční Valné zhromaždenie SADS. Miesto a program VZ bude včas oznámené.


Školenie IROA

Alexander Szabó
28. septembra 2015

Vážení RO, 12.-13. decembra 2015 sa plánuje uskutočniť školenie IROA L1 vo Viedni. Miesto sa pozdejšie upresní, ale má byť blízko letiska. Záujemcovia o toto školenie sa mi ozvite e-mailom čo najskôr, najpozdejšie do 7. októbra 2015. Ostatné informácie osobne, alebo telefonicky.  


Majstrovstvá Slovenska 2016

Karol Šefranko
18. septembra 2015


Vážené kluby SADS, kto by mal záujem o organizovanie Majstrovstiev Slovenska v roku 2016 v pištoli (v puške, v brokovnici, príp. Action Air), prosím ozvite sa mi mailom (karol@sinergy.sk), aby sme mali čas predložiť podklady prezídiu (11.10.2015) a tiež, aby bol dostatok priestoru na vybratie termínu, nakoľko sa napĺňa kalendár pretekov na stránke ipsc.org.


Prezídium SADS

Karol Šefranko
18. septembra 2015

Vážení členovia prezídia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 11.10.2015, strelnica v Čachticiach, po skončení preteku  Majstrovstvá SR v pištoli (cca. 16.00 hod). Program zasadnutia je priložený v prílohe.


[0.12 kB]

Airsoftový kemp zrušený

Tibor Figei
11. augusta 2015

Vážený členovia SADS, touto cestou Vás chcem informovať, že airsoftový kemp, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 15-16.8.2015 v Rimavskej Sobote bude zrušený z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Ďalší termín bude zverejnený  v priebehu roka.


Informácia školenie SO

Stanislav GRUBIAK
05. augusta 2015

Touto cestou chcem informovať všetkých prihlásených RO, ktorí prejavili záujem o školenie SO, že školenie SO sa uskutoční počas Pre-Match-a na Bathory Cup 2015. Školenie bude v rozsahu pribl. pol dňa. účastníci si musia povinne doniesť vlastný notebook, alebo PC s nainštalovanou najnovšou verziou programu WinMSS. Pre tých, ktorí hľadajú ubytovanie je tu možnosť jeho zabezpečenia. Prosím všetkých záujemcov o ubytovanie, aby sa mi prihlásili mailom na snroi@sads.sk. Cena ubytovania sa odhaduje na cca. 10-15 Euro/noc. Školenie bude prebiehať v priestoroch Motela v Trenčianskych Bohuslaviciach. Motel sa nachádza oproti benzínovej pumpe (GPS: 48.797806, 17.876560). Náhradný termín školenia SO je na Danube Cup v Komárne.


Hromadná pripomienka k Zákonu o športe

Karol Šefranko
28. júla 2015

Edit 30.7.2015 : Ku dňu 30.7.2015 podporilo pripomienku 606 hlasov. Ďakujem všetkým, čo si našli čas. 


Vážení strelci,
dovoľujem si zverejniť výzvu KŠZ SR o pripojení sa k hromadnej pripomienke k novovytvorenému zákone o športe. Táto pripomienka končí 29.7.2015 a doteraz ju podporilo približne 250 subjektov. Aby sa tvorcovia zákona touto pripomienkou zaoberali, treba získať min. 500 hlasov, inak zanikne táto posledná šanca zmeniť kritizované pasáže návrhu zákona pred jeho prerokovaním vo vláde a následne v NR SR.
 Vážení kolegovia,

     v prílohe Vám posielam hromadnú pripomienku KŠZ SR k zákonu o športe, ktorý je do 29.7.2015 na medzirezortnom pripomienkovom konaní a môže sa k nemu vyjadrovať aj verejnosť.  Aby boli hromadné pripomienky povinne prerokované, je potrebný podpis (písomná podpora) aspoň 500 právnických, alebo fyzických osôb zaregistrovaných na portáli:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=55&matEID=8402&langEID=1

     Je to teda pre športové zväzy, ale aj kluby a jednotlivcov posledná reálna šanca presadiť najzávažnejšie pripomienky k pripravovanému zákonu pred jeho prerokovaním vo vláde SR a následne v parlamente. Môžete poslať aj svoje iné pripomienky, ktoré ste dali v minulosti a neboli akceptované (viď postup popísaný na portáli).

     KŠZ SR z množstva opodstatnených pripomienok združených športových zväzov vybrala tri najfrekventovanejšie a poslala ich ako hromadnú pripomienku (viď prílohu). V prípade, že s  nimi súhlasíte,  zaregistrujte sa na stránke

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=55&matEID=8402&langEID=1

 a pripojte svoj súhlas s týmito pripomienkami (ak uznáte za vhodné). Bolo by užitočné, aby ste informovali ďalších členov, aby hromadná pripomienka získala aspoň 500 hlasov.


Postup registrácie:

-na vyššie uvedenom linku je v ľavom stĺpci -  registrácia, zadáte meno a heslo,  e-mail a overovací kód
- následne Vám bude zaslaná  e- mailová správa o aktivácii používateľského konta na portáli právnych predpisov
- podporenie  hromadnej pripomienky  -  otvoríte si vyššie uvedený link, zadáte údaje meno, heslo a otvorí sa Vám osobná stránka používateľa
- v  ľavom stĺpci rozkliknete  - verejnosť,
- následne rozkliknete (vpravo) aktuálne hromadné pripomienky, nastavíte si počet položiek na stránku (75)
- pod č. 59 sa nachádza  hromadná pripomienka KŠZ - otvoríte ju tak, že kurzorom choďte vpravo a tam uvidíte text : "Hromadná pripomienka KŠZ SR k návrhu zákona o športe" - pozor sú tu aj iné pripomienky, napr. pripomienky masérov
- na spodnej strane kliknete na  ikonku  -" podporiť hromadnú pripomienku" a tak vyjadríte svoju podporu.

     Veríme, že aj keď je dovolenkové obdobie, že si nájdete čas a využijete túto príležitosť reálne ovplyvniť podobu zákona o športe, pretože presadiť akékoľvek užitočné pripomienky v ďalších kolách bude veľmi zložité.

     S pozdravom 

PhDr. Zdenko Kríž
generálny sekretár KŠZ SR


Školenie RO

Stanislav GRUBIAK
21. júla 2015

Vážení účastníci školenia RO.

Školenie sa uskutoční v budove autoškoly Mavex Junior, Exnárova 42, Prešov (oproti Max-u).

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=49.000267%2C21.24464&t=m&source=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=0.054057%2C0.109863&z=13&mid=z_oHWSmvseKI.kGkEbqE8V1jY

Začiatok školenia je v piatok 24.7.2015 o 10:00. Žiadam všetkých aby si doniesli všetky chýbajúce dokumenty, údaje, písacie potreby, vedomosti, kopec pozitívnej enegrie a ochotu sa dozvedieť niečo viac. Koniec školenia v piatok predpokladám na 18:00. V sobotu začneme o 09:00 s ukončením približne o 18:00. Praktická časť bude v nedelu na strelnici, eventuálne podľa toho ako budeme zvládať teoretickú časť, začneme ešte v sobotu na sucho. Žiadam všetkých o max. disciplinovanosť. Tí z Vás, ktorí už sú platnými RO a chcú si svoju hodnosť rozšíriť o SO sa toto školenie netýka. Pre nie-rozhodcov, záujemcov o RO-SO je povinné!
Z obsahu: čaká Vás 7 testov z toho jeden z brokovnice a jeden z pušky + jeden ako domáca úloha.
Prosím, nenoste si na školenie žiadne zbrane, opasky, akúkoľvek muníciu a iné strelecké vybavenie. Kto príde so zbraňou, prosím o jej vybitie a uloženie do prenosného púzdra. Jediné čo si môžete doniesť je Timer.

Prípadné otázky mi adresujte mailom, nakoľko som v súčasnej dobe v zahraničí, prípadne sa obráťte na prezidenta SADS.

Stanislav GRUBIAK
SNROI Chairman


SNC 2015

Alexander Szabó
01. júla 2015

Vážení členovia SADS, na stránke www.shootingarea.eu je spustená registrácia na pretek SNC 2015 Handgun. Záujemcov upozorňujem, že väčšina miest už je obsadená a squady sa z organizačných dôvodov zrejme rozširovať nebudú.
S pozdravom
Marek Béreš
MD SNC 2015


Školenie RO 2015

Stanislav GRUBIAK
29. júna 2015

Vážení členovia SADS,
do termínu 31.5.2015 mi bolo zaslaných 30 prihlášok na školenie RO. Vzhľadom na veľký počet prihlásených nebudú žiadne ďalšie prihlášky akceptované. Termín školenia je stanovený na 24.7.-26.7.2015 v rozsahu 3 dní. Miesto konania je Prešov. Presné miesto bude ešte oznámené. Už teraz chcem požiadať všetkých budúcich účastníkov o naozaj výsokú úroveň disciplíny. Nedisciplínovaní účastníci budú zo školenia vykázaní a nebude im umožnené pokračovať v školení.
Poplatok za školenie predstavuje 30,- Euro a je nevratný. Splatnosť poplatku je do 17.7.2015 vrátane na účet SADS. Do informácie pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko_skolenieRO. Neskoršie platby nebudú akceptované. Účastníci si ďalej sami hradia náklady spojené s ubytovaním a stravovaním.
U účastníkov školenia sa predpokladá znalosť pravidiel. Školenie má vysvetľovací charakter. Prosím doniesť zo sebou písacie potreby. SO sa z dôvodu obmedzených možností školiteľa SO dodatočne zúčastnia poldňového školenia počas pre-Match-a na preteku Bathory Cup, prípadne v náhradnom termíne na Danube Cup v Komárne. Povinne musia zo sebou doniesť vlastný Notebook, alebo PC s nainštalovanou najnovšou verziou WinMSS. Nedostatočná úspešnosť v jednom z niekoľkých skúšobných testov je dôvodom pre opakovanie školenia.


ME v puške 2015

Alexander Szabó
27. júna 2015

Týmto chcem pogratulovať všetkým našim strelcom a rozhodcom, ktorí nás reprezentovali na Majstrovstvách Európy v puške, v Maďarsku.
Gratulujem za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu Slovenskej republiky.
A prikladám link na výsledky: 
http://www.ipscmatches.org/erc2015/results/


ZMENA!!!!

Alexander Szabó
16. júna 2015

Upozorňujem všetkých účastníkov ME 2015 v puške, že štart všekých squadov nebude o 7,30 hod, ale o 8,30 hod.


Submit Post Match Report

Stanislav GRUBIAK
15. júna 2015

Važení organizátori pretekov Level 3 a vyšších,

na základe informácie z IPSC došlo s okamžitou platnosťou k zmene v post-evidencii Level 3 pretekov a vyšších. Do štatistickej agendy pribudol jeden krok navyše. Jedná sa o dodatočné overenie výsledkov po odoslaní výsledkov na ipsc.org. Dodatočné overenie je potrebné vykonať poverenou osobou (RM, MD, SO) alebo inou poverenou osobou priamo na stránke ipsc.org v menu
Results - Submit Post Match Report.
V prípade, že sa tak nestane, nebudú si môcť rozhodcovia prideliť body za rozhodovanie.

DVC, Stano
NROI Chairman


[0.12 kB]

Odmena strelcom za dosiahnuté výsledky

Karol Šefranko
15. júna 2015

Vážení strelci,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie v oblasti športu (účel dotácie : Odmeny športovcov za dosiahnuté výsledky) boli ministrom ocenení nasledovní športovci:

- NAGY Ernest,  FEDOR Marián, VYŠNÝ Marián (spolu suma 788,- EUR)
- HOS Ivan (suma 1.660,- EUR) 
- HRNČIARIK Andrej (suma 420,- EUR)
- PÁLKA Ján (suma 125,- EUR)

Všetkým uvedeným športovcom gratulujem a ešte raz v mene asociácie ďakujem za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a prezentovanie nášho športu na verejnosti. Zároveň žiadam uvedených športovcov o zaslanie čísla účtu, na ktorý im bude odmena zaslaná (na mail karol@sinergy.sk).


ME squadding

Alexander Szabó
15. júna 2015

Link, kde môžete pozrieť zaradenie do squadov a časový plán ME v puške.   http://www.ipscmatches.org/erc2015/squadding/


Airsoftový kemp na Slovensku

Tibor Figei
12. júna 2015

Vážení strelci ! Slovenská asociácia dynamickej streľby organizuje v ďnoch 15 - 16. augusta 2015 v Rimavskej Sobote AIRSOFTOVÝ KEMP. Ide o prvý airsoftový kemp organizovaný našou asociáciou na Slovensku. Pripravené sú pre Vás dvojfázové tréningy každý deň pod dohľadom inštruktorov. Záujemcov z radov juniorov a celej airsoftovej komunity prihláste sa mi prosím do 10.8.2015 na e-mail: tibor.figei@gmail.com. Ostatné informácie poskytnem mailom.


Prezídium

Alexander Szabó
28. mája 2015

Vážení členovia prezídia, prezídium sa uskutoční dňa 10.6.2015 o 17.00 v Banskej Bystrici, Námestie SNP 6, Cechová reštaurácia. GPS:  48°44´ 5 ´´ N, 19° 8´ 38´´ E. V prílohe sa nachádza program prezídia.


[0.12 kB]

ME Puška

Alexander Szabó
28. mája 2015

Vážení strelci, uvoľnili sa nám dva sloty na Majstrovstvá Európy 2015 v puške. Kto by mal záujem zúčastniť sa tohto prestížneho podujatia, prosím kontaktujte ma.


Organizátori L1 a L2

Alexander Szabó
22. mája 2015

Žiadam predsedov klubov, alebo ich zástupcov, ktorí organizujú preteky L1 a L2, aby sa zúčastnili zasadnutia prezídia dňa 10.6.2015, za účelom podpory týchto pretekov.


Prezídium

Alexander Szabó
15. mája 2015

Vážení členovia prezídia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 10.6.2015 v stredu o 17.00 hod. v Banskej Bystrici. Program a miesto zasadnutia bude oznámené.


Tričká na WS a ERC

Alexander Szabó
12. mája 2015

Vážení účastníci Majstrovstiev Sveta v brokovnici a Majstrovstiev Európy v puške. Na základe rozhodnutia prezídia, každý účastník L4 a L5 má nárok na jedno tričko do výšky max. 40 Eu. Tričká budú fakturované SADS. Tričká na tieto preteky si môžete objednať u firmy Durann s.r.o. Piešťany. Nachádza sa tam grafická predloha a pokiaľ chcete doložiť na tričká logá sponzorov, po dohovore s firmou ich tam doložia. Na požiadanie Vám tričká vyrobia a dohodnete spôsob odberu.
Kontakt:
Durann s.r.o. Štefánikova 4701/120, 921 01 Piešťany,
Mobil: +421 903 638 468
E-mail: 
durann@durann.sk
WWW: www.durann.sk


IPSC WORLD MAGAZINE

Janette Haviarová Ing.
12. mája 2015

Vážení členovia a priaznivci Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

rada by som Vám dala do povedomia najnovšie číslo medzinárodného časopisu IPSC WORLD MAGAZINE, kde v sekcii "Air Crew" sa píše o organizovaných pretekoch v Action Air vo svete a naša Slovenská republika je už uvedená oficiálne ako organizátor pretekov na "mape štátov IPSC".

Je to pocta pre celý organizačný team ľudí, starajúcich sa o zviditeľnenie tak mladého streleckého športu podľa pravidiel IPSC, ktorý v našej krajine je ešte stále v plienkach.

Zároveň tam nájdete aj fotografie z poslednej konanej medzinárodnej súťaže "International Action Air League IPSC" zo dňa 1.3.2015 z Vranova nad Topľou.

https://flipflashpages.uniflip.com/2/45583/351115/pub/html5.html#page/48


RO pomoc

Alexander Szabó
12. mája 2015

Vážení priatelia RO, požiadali nás o pomoc organizárori EEO 2015. Pokiaľ by mal niekto záujem a chuť pracovať na tomto prestížnom podujatí ako RO, prosím ozvite sa mi. Účasť na takomto veľkom podujatí je veľká skúsenosť pre každého rozhodcu. Pomôžme našim priateľom.


Školenie RO

Stanislav GRUBIAK
07. apríla 2015

Vážení záujemcovia o školenie RO,
chcel by som požiadať všetkých tých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby mi v termíne do 31.5.2015 zaslali na môj mail: snroi@sads.sk svoju potvrdenú prihlášku a zároveň fotografiu vo formáte jpg. Termín a miesto školenia bude stanovené na základe počtu záujemcov.
Základné predpoklady:
- členstvo v SADS
- úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- uhradenie poplatku 30,- Eur za školenie (najneskôr pred konaním školenia)
U záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel. Vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC. Rozsah školenia sú 3 dni. Budem usilovať o to, aby sa školenie konalo v spojení s termínom preteku SADS-IPSC, kde by si absolventi hneď vyskúšali svoje znalosti. Prípadné otázky mi môžete adresovať mailom. Prihláška na školenie RO je v prílohe na stiahnutie.


[0.12 kB]

Zoznam RO + Handbook 3/2015

Stanislav GRUBIAK
29. marca 2015

Važení RO,
v prílohe na stiahnutie nájdete novú upravenú verziu príručky pre RO, ktorá je doplnená o ďalšie prílohy, ktoré by mali ďalej skvalitniť Vašu prácu. Odporúčam si to preštudovať. Zoznam zmien je uvedený na jej konci.

Po uzavretí bodov a streleckého roka 2014 bola zároveň aktualizovaná databáza RO. Prácu RO môžu  na pretekoch L2 a vyšších vykonávať iba tí RO, ktorí sú uvedení v zozname RO.


[0.12 kB]

Sinergy LI

Admin SADS - Admin
26. marca 2015

Vážení strelci, pretek Sinergy LI ktorý sa mal uskutočniť 5.4. je preložený na 12.4. V prípade že preteku sa nezúčastnite, žiadam Vás aby ste sa odhlásili. Za pochopenie ďakujem.
Ondrej Pupala


Vyhodnotenie klubov podľa získaných bodov

Karol Šefranko
19. marca 2015

Vážení predsedovia klubov,

na základe uznesenia prezídia a PPK zo dňa 14. marca 2015 Vám pripomínam :

- do 10.4.2015 zaslať na e-mail prezidenta  SADS (
prezident@sads.sk) číslo účtu svojho klubu, kam bude Vášmu klubu  na základe získaných bodov za aktivitu v roku 2014 zaslaná adekvátna suma ako dotácia na činnosť klubu. Klubom, ktoré zašlú žiadosť po uvedenom termíne, nebude dotácia poskytnutá!


Pozvánka na ERC2015

Alexander Szabó
03. marca 2015

Vážení účastníci ERC 2015 v Maďarsku. V prílohe sa nachádza oficiálna pozvánka.


[0.12 kB]

RO na ERC

Alexander Szabó
02. marca 2015

Priatelia RO. Ponúkame Vám možnosť, pracovať na Majstrovstvách Európy v Maďarsku 14-27. júna 2015. Kto by mal záujem zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia L4, prosím kontaktujte ma telefonicky a poskytnem bližšie informácie.
Myslím si, že pre každého RO to bude veľká skúsenosť a zážitok.


Termín prezídia

Alexander Szabó
02. marca 2015

Vážení členovia prezídia, prezídium sa uskutoční 14.3.2015 o 10.00 hod v Starobystrickej reštaurácii, Námestie SNP 9, Banská Bystrica.

GPS: 48.7347 N - 19.1444 E


Termín PPK

Alexander Szabó
02. marca 2015

Vážení predsedovia klubov, PPK sa uskutoční 14.3.2015 o 13.00 hod v Starobystrickej reštaurácii, Námestie SNP 9, Banská Bystrica.

GPS: 48.7347 N - 19.1444 E


Termín VZ

Alexander Szabó
02. marca 2015

Vážení priatelia, VZ sa uskutoční 14.3.2015 o 15.00 hod  v Starobystrickej reštaurácii, Námestie SNP 9, 974 01  Banská Bystrica. 

GPS: 48.7347 N - 19.1444 E


Výzva

Alexander Szabó
26. februára 2015

Vážení predsedovia klubov,
dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyzvalo národné športové zväzy k spolupráci ohľadom prieskumu použitia verejných zdrojov, ktoré získali národné športové kluby a ich registrované kluby počas roka 2013.
Na základe tejto výzvy Vás žiadam o vyplnenie priloženého dotazníka a jeho zaslanie 1. viceprezidentovi Karolovi Šefrankovi, ktorý spracuje súhrnnú správu pre ministerstvo na mailovú adresu :
karol@sinergy.sk, v termíne do 10. marca 2015.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že zaslanie vyplneného dotazníka bude jednou z podmienok na získanie dotácie za aktivitu klubu za rok 2014.
S pozdravom                                                                                                  
 
Alexander SZABÓ
Prezident SADS  


[0.12 kB]

Valné zhromaždenie SADS

Alexander Szabó
25. februára 2015

Vážení priatelia, v sobotu 14.3.2015 sa uskutoční Valné zhromaždenie SADS. Žiadam všetkých členov SADS, aby sa zúčastnili tohto podujatia. Čas a miesto bude včas upresnené. V prílohe sa nachádza program VZ.


[0.12 kB]

Porada predsedov klubov

Alexander Szabó
25. februára 2015

Vážení predsedovia klubov, v sobotu 14.3.2015 sa uskutoční porada predsedov klubov. Žiadam predsedov, alebo zástupcov klubov, registrovaných v SADS za rok 2015, aby sa zúčastnili zasadnutia. Miesto a čas bude včas upresnené. V prílohe sa nachádza program PPK.


[0.12 kB]

Prezídium

Alexander Szabó
25. februára 2015

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia SADS na sobotu 14.3.2015. Žiadam predsedov, alebo zástupcov týchto klubov, aby sa zúčastnili prezídia: ŠSK Artemis, ŠKP Trenčín, ŠKP Banská Bystrica, Arsenal Shooting Club, KRK Humenné, SKAR-NT Nový Tekov, KSSK Komárno, ŠKP Žilina. V prílohe sa nachádza program prezídia. Čas a miesto prezídia bude následne oboznámené. 


[0.12 kB]

PAHC 2015

Alexander Szabó
13. februára 2015

Priateli, kto by mal záujem, nech sa mi ozve. Všetky údaje sú v prílohe.


[0.12 kB]

ERC a SWS 2015

Alexander Szabó
10. februára 2015

Priatelia, máme definitívne potvrdené všetky sloty o ktoré sme žiadali na Majstrovstvá Európy v puške a Majstrovstvá Sveta v brokovnici. Každý kto sa prihlásil má potvrdenú účasť na týchto podujatiach L4 a L5.


Pušková liga 2015

Tibor Figei
10. februára 2015

Vážení strelci !
Aj v tomto roku pokračuje pušková liga na Slovensku. Došlo ale k menším zmenám. V tomto roku pribudol k nám nový člen, nový klub RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom. Naopak rozlúčili sme sa s klubom SK Triton Jesenské a zároveň mu ďakujeme za organizovanie puškového kola v prvom ročníku. Nové zloženie ligy pre tento rok je: KSSK Komárno, ŠSK Magnum Rimavská Sobota, ŠKP Trenčín a ŠSK RDA Nové Mesto nad Váhom. Liga bude pozostávať tak ako minulý rok zo 4 kôl. Strelec, ktorý bude chcieť byť hodnotení v lige, musí odstrieľať aspoň 3 kolá. Vyhodnotenie ligy bude na poslednom kole. Bližšie informácie nájdete v priebehu roka na www.sads.sk a www.shootingarea.eu


Pozvánka pre RO

Stanislav GRUBIAK
09. februára 2015

Važení RO,

práca našich rozhodcov je vysoko cenená všade vo svete. Odzrkadľuje to aj pozvánka pre našich RO od našich priateľov z Chorvátska. Tí z Vás, ktorí by mali záujem rozhodovať, kontaktujte MD, Hrvoje Maric.
Croatian Spring challange
https://www.facebook.com/events/354709164729686/?ref_newsfeed_story_type=regular&fref=nf

DVC


IPSC WORLD MAGAZINE

Janette Haviarová Ing.
24. januára 2015

Milí strelci,
s radosťou Vám chceme oznámiť úspech našej slovenskej IPSC komunity, ktorá dostala priestor sa prezentovať v medzinárodnom časopise IPSC WORLD MAGAZINE na stranách 18-19.  Pre Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby je to obrovský úspech a česť, obzvlášť keď sme súčasťou špeciálneho vydania, ktoré je venované WORLD SHOOT XVII. Prajeme Vám príjemné čítanie.
https://flipflashpages.uniflip.com/3/45583/345150/pub/html5.htmlPravidlá pre pištoľ, edicia január 2015

Stanislav GRUBIAK
22. januára 2015

Vážení strelci a rozhodcovia,
v prílohe nájdete najnovšie vydanie (január 2015) súťažných pravidiel pre pištoľ.


[0.12 kB]

Zmena pravidiel IPSC (junior), úhrada členského

Karol Šefranko
21. januára 2015

Vážení predsedovia klubov, 

v súvislosti s úhradou členského do asociácie za svojich členov na účet SADS (do 10.2.2015) Vás chcem upozorniť na zmenu pravidiel IPSC, ktorá sa uskutočnila na základe 38. IPSC General Assembly na Floride, kedy sa znížil vek v kategórii JUNIOR z 21 na 18 rokov - viď príloha A2, bod 3 pravidiel IPSC (January 2015 Edition)
Štartovné na ME a MS 2015

Alexander Szabó
16. januára 2015

Priatelia, prosím potvrďte svoju účasť na ME v puške 2015 a MS v brokovnici 2015 zaplatením štartovného na účet SADS. Žiadam Vás štartovné zaplatiť do 28. Januára 2015. V správe pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno a či bola platba prevedená za ME v puške, alebo MS v brokovnici. Prijatím peňazí na účet SADS, budeme považovať Vašu účasť z Vašej strany za potvrdenú.
A prosím Vás o registráciu na tieto podujatia, na stránke SADS tak isto do 28.1.2015.
 
Štartovné na ME v puške:  350,- Eu
Štartovné na MS v brokovnici: 350,- Eu
 
Číslo účtu  SADS: 4000205004/3100
 


Strelecký časopis GUNSMOKE

Janette Haviarová Ing.
12. januára 2015

Milí streleckí priatelia,
s radosťou Vám prinášame prvé číslo streleckého časopisu GUNSMOKE, ktoré začína písať "československú" históriu.  
Prajem Vám príjemné čítanie,
http://issuu.com/gunsmoke_cz/docs/11_gunsmoke__2014


Airsoftový tréning pre juniorov

Tibor Figei
09. januára 2015

V spolupráci s klubom KRK Humenné organizujeme tréning pre juniorov dňa 7.2.2015 v centre voľného času vo Vranove nad Topľou.  Tréning bude trvať od 10.00 do 15.00. Od 12.00 - 13.00 -  obed, prestávka. Záujemcovia z radov juniorov prosím prihláste sa mi do 31. januára 2015 na e-mail: tibor.figei@gmail.com. Ostatné informácie poskytnem mailom.


Medzinárodná airsoftová liga 2015

Tibor Figei
04. januára 2015

V roku 2015 odštartuje "Medzinárodná airsoftová liga 2015" (slovensko-poľsko-maďarská liga). Sme hrdí, že sme sa stali súčasťou tejto ligy. Bližšie informácie nájdete v prílohe.


[0.12 kB]

PF 2015

Alexander Szabó
31. decembra 2014

Šťastný a Veselý Nový Rok, veľa šťastia, zdravia, osobných aj streleckých úspechov Vám prajeme, priatelia! 


Veselé Vianoce

Alexander Szabó
23. decembra 2014

Priatelia, prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, šťastie, lásku a  príjemnú atmosféru v kruhu rodiny a blízkych.


Body za aktivitu klubov a úhrada členského

Karol Šefranko
18. decembra 2014

Vážení predsedovia klubov, vážení rozhodcovia,

na základe uznesenia prezídia zo dňa 13. decembra 2014 Vám pripomínam :

- do 15.1.2015 prideliť body za aktivitu strelcov a rozhodcov v roku 2014 svojim členom na stránke SADS - po tomto termíne sa už budú riešiť len opravy!

- do 10.2.2015 previesť členské do asociácie za svojich členov na účet SADS

- rozhodcovia si pridelia body za rozhodovanie v roku 2014 a uploadujú RO Point Card 2014 (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke SNROI – Handbook) do 15.1.2015  


L4 a L5 v r. 2015

Alexander Szabó
17. decembra 2014

Vážení priatelia, na základe rozhodnutia prezídia SADS, Vás žiadam o potvrdenie záujmu účasti na Majstrovstvách Európy v puške a Majstrovstvách Sveta v brokovnici konaných v r. 2015. Záujem mi oznámte na e-mail: prezident@sads.sk do 10.01.2015. Je v našom záujme, vyhovieť čo najväčšiemu počtu našich členov,  zúčastniť sa na týchto podujatiach a preto potrebujem vedieť predpokladaný počet záujemcov o tieto podujatia v čo najkratšom čase. Dnes som dostal e-mail od talianskych organizátorov WS Shotgun o pridelení 5 slotov. Predpokladám, že záujem bude zo strany našich strelcov väčší a preto po vašom potvrdení záujmu o účasť, budem žiadať o ďalšie sloty. Pokiaľ nedostanem dostatočný počet potvdení o záujem zo strany našich členov do daného termínu, potom už nebude možnosť žiadať organizátorov o ďalšie sloty.


IPSC v TA3

Alexander Szabó
16. decembra 2014

Priatelia, v Čachticiach oslavovali Mikuláša na strelnici. Bola pri tom aj televízia. Prikladám link: http://www.ta3.com/clanok/1052165/sportovi-strelci-v-cachticiach-oslavili-mikulasa-strelbou.html


WS Shotgun 2015

Alexander Szabó
10. decembra 2014

Priatelia, prikladám link na Majstrovstvá Sveta v brokovnici, ktoré sa budú konať 13.-20.9.2015 v Taliansku.  http://www.shotgunworldshoot-italy.org/


Prezídium SADS

Alexander Szabó
29. novembra 2014

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia SADS na sobotu 13.12.2014. Žiadam predsedov, alebo zástupcov týchto klubov, aby sa zúčastnili prezídia: ŠSK Artemis, ŠKP Trenčín, ŠKP Banská Bystrica, Arsenal Shooting Club Rimavská Sobota, Stupavan Stupava, SKAR-NT Nový Tekov, Catus BERNOLÁKOVO, CCC Prešov. V prílohe sa nachádza program prezídia. Čas a miesto prezídia bude následne oboznámené. 
 
 


[0.12 kB]

ME puška

Alexander Szabó
27. novembra 2014

Priatelia, prikladám link na IPSC European Rifle Championship 2015. Ďalšie informácie priebežne.  http://www.ipscmatches.org/erc2015/


Majstrovstvá Slovenska 2015

Alexander Szabó
24. novembra 2014

Vážené kluby SADS, kto by mal záujem o organizovanie Majtrovstiev Slovenska L3 v pištoli v roku 2015, prosím ozvite sa mi, aby sme mali čas predložiť podklady prezídiu a hlavne, aby bol dostatok priestoru na vybratie termínu, nakoľko sa napĺňa kalendár pretekov na stránke ipsc.org.


The American Woman Shooter

Alexander Szabó
07. novembra 2014

Priatelia, v najnovšom čísle The American Woman Shooter, sa nachádza článok o našej strelkyni Janette Haviarovej. Je to ďalší úspech našich členov vo svete a sme hrdí na prezentáciu našej krajiny a SADS. Článok sa nachádza na strane 16, Issue 3. Ďakujeme Janette, len tak ďalej.

https://theamericanwomanshooter.com/issues/
 http://www.arsenalsc.eu/janette-haviarova-v-casopisoch-american-woman-shooter/


Do pozornosti...

Alexander Szabó
06. novembra 2014

Priatelia, dnes som dostal správu od MD preteku EEO 2015. Nakoľko si udržujeme dobré vsťahy medzi našimi krajinami, prosí nás, že kto má záujem ísť na toto podujatie, aby sa zareistroval a hneď aj zaplatil štartovné. Pretek sa za niekoľko dní otvorenej registrácie naplnil na 80%. Po naplnení preteku t.j. 600 strelcov, /menej ako vlani/ registrovaných  a zaplatení štartovného  už nebude možnosť dostať sa na pretek.
Priatelia, po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, prosím Vás o skoré zaregistrovanie a zaplatenie, pokiaľ má niekto záujem ísť na toto podujatie. 


WS 2014

Alexander Szabó
04. novembra 2014

Priatelia, v prílohe sa nachádza report z Majstrovstiev Sveta, nášho strelca divízie open, Ivana Hosa. Ďakujeme za jeho príspevok. 


[0.12 kB]

WS 2014

Alexander Szabó
01. novembra 2014

Priatelia, tu je link, kde si môžeme pozrieť výsledky Majstrovstiev Sveta 2014 na Floride.
http://worldshootusa.com/results/


Anketa k novému zákonu o športe

Karol Šefranko
31. októbra 2014

Vážení strelci,
na základe výzvy z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás žiadam o vyplnenie ankety k pripravovanému zákonu o športe. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe.

Zároveň chcem upriamiť Vašu pozornosť k otázke č.5, kde po zaškrtnutí voľby registrovaný športovec (čo sme všetci strelci), máte možnosť voľby druhu športu - dynamická streľba. Pri dostatočnom zapojení športovcov, snáď pomôžeme zmeniť názor ministerstva o malom záujme verejnosti a športovcov na náš šport.

Anketa sa uzatvorí v pondelok 10. novembra 2014, vyplniť ju môžete priamo na adrese 
https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform


[0.12 kB]

WS 2014

Alexander Szabó
22. októbra 2014

Priatelia, v prílohe sa nachádza mnohými očakávaný report našich RO z Majstrovstiev Sveta 2014. 


[0.12 kB]

WS 2014

Alexander Szabó
22. októbra 2014

Týmto chcem pogratulovať všetkým strelcom a rozhodcom, ktorí nás reprezentovali na Majstrovstvách Sveta v USA.
Gratulujem za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.


WS 2014

Alexander Szabó
13. októbra 2014

Priatelia, máme tu prvé výsledky po "prematchi" z Majstrovstiev Sveta 2014 na Floride. Stanislav Grubiak sa umiestnil na 8. mieste v divízii standard a Alexander Szabó na 2. mieste v divízii open kategória senior. K dosiahnutým výsledkom im gratulujeme. Držíme palce našim ďalším strelcom, ktorí začínajú zajtra strielať v hlavnom preteku.


WS 2014

Alexander Szabó
01. októbra 2014

V týchto dňoch  naši strelci a rozhodcovia odchádzajú na Majstrovstvá Sveta do USA na Floridu. Prajeme všetkým šťastnú cestu a čo najlepšie úspechy, ako aj bezpečný návrat. Držíme Vám  palce chlapci a prajeme, aby sa strelcom podarilo doniesť niektorú z medailí a rozhodcom, aby dôstojne reprezentovali našu krajinu.
Ešte raz, držíme palce a prajeme veľa úspechov!


Členovia SADS

Alexander Szabó
23. septembra 2014

Priatelia, v tomto roku sme dosiahli historicky najvyšší počet členov SADS. Ďakujem všetkým našim členom a dúfam, že tento trend bude pokračovať.


IROA CRO

Alexander Szabó
07. septembra 2014

Priatelia, pred niekoľkými dňami bol udelený stupeň IROA CRO, nášmu priateľovi Stanislavovi Grubiakovi. Je to veľký úspech, touto cestou mu gratulujem a dúfam, že bude ďalej postupovať a šíriť dobré meno slovenských rozhodcov.


Munícia na WS 2014

Alexander Szabó
18. augusta 2014

Na základe dohovoru s českou asociáciou o dovoze munície na WS, Vás žiadam o doručenie Vašej munície na Cracow open v sobotu, alebo v nedeľu  24.8.2014, najpozdejšie do 16.00 hod.


Squadding WS 2014

Alexander Szabó
10. augusta 2014

Priatelia, v prílohe nájdete rozdelenie pretekárov do squadov na WS 2014. 


[0.12 kB]

Šport je život

Alexander Szabó
29. júla 2014

Priatelia, v najnovšom čísle dvojmesačníka, časopisu "Šport je život" je uverejnený článok o SADS v rozsahu troch strán. Kto má záujem časopis je k dostaniu v novinových stánkoch. Týmto krokom sa podarilo zviditeľniť náš šport aj v celoslovenskom meradle. V príprave je aj televízna reportáž o Majstrovstvách Slovenska 2014, ktorá má byť vysielaná na kanáli Slovak sport. O termíne vysielania Vás budeme včas informovať.  


Zmena 2. kola Extraligy

Alexander Szabó
22. júla 2014

Vážení priatelia, oznamujem Vám zmenu miesta konania 2. kola Extraligy SADS.
2. kolo Extraligy SADS, Arsenal cup sa uskutoční 2.8.2014 na strelnici Čachtice.
Prosím dajte vedieť aj svojim priateľom o ktorých viete, že sa chystajú na toto podujatie.


Trening na WS

Alexander Szabó
03. júla 2014

Priatelia, organizátori WS 2014 nám ponúkajú možnosť tréningu počas Majstrovstiev Sveta na Floride. Tu je link, kde si môžete zarezervovať tréningový stage a dozvedieť sa ostatné podrobnosti tréningu, rezervácie a platby.  http://www.universalshootingacademy.com/practice-bays/


Doklady na WS 2014

Alexander Szabó
22. júna 2014

Priatelia, možno už máte všetko vybavené, ale zhrniem čo je potrebné na vycestovanie do USA so zbraňou. 
Na vycestovanie v rámci bezvízového programu potrebujeme letenku, pas s biometrickými údajmi, schválenú cestovnú autorizáciu ESTA, potvrdené oznámenie od  U.S. Department of Justice Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives o vývoze zbrane a pozvánku na športové podujatie.
Prevoz streliva budeme riešiť spolu s českou asociáciou, preto žiadam, kto má záujem o tento spôsob prevozu munície, aby mi dal vedieť telefonicky, alebo e-mailom do 15. júla 2014.
Link na autorizáciu ESTA:  https://esta.cbp.dhs.gov/
Pre oznámenie na U.S. Department of Justice Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives je potrebné ma kontaktovať.
V prílohe pozvánka na WS2014


[0.12 kB]

Prezídium SADS

Alexander Szabó
04. júna 2014

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia SADS, ktoré sa uskutoční dňa 14.6.2014 na strelnici v Čachticiach, po skončení preteku Báthory cup. Žiadam členov prezídia, ktorí sa nemôžu zúčastniť, aby zabezpečili účasť svojich zástupcov. V prílohe sa nachádza  program zasadnutia.


[0.12 kB]

WS Florida 2014

Alexander Szabó
15. mája 2014

Priatelia, prišiel nám dopis od organizátorov WS 2014 s niekoľkými upresneniami. Tímy Open a Classic a Revolver budú strieľať spolu v jednom termíne (doobedu, alebo poobede) a tímy Standard a Production strieľajú spolu v ďalšom termíne. Treba nám odoslať poštou vlajku štátu a fotografie všetkých zúčastnených. Preto Vás vyzývam, pošlite mi poštou Vašu fotografiu o veľkosti pasovej fotografie, do 23.mája2014. Dostali sme informáciu ohľadom parkovania na strelnici. Parkovanie na strelnici je povolené len pre VIP a sponzorov. Všetci ostatní môžu využívať veľké záchytné parkovisko, odkiaľ budú strelcov voziť autobusmi. Poplatok za parkovanie počas celej akcie je 50.- dolárov. Príležitostné parkovisko je tiež k dispozícii za 10.- dolárov/deň.


Posledná rozlúčka

Alexander Szabó
24. apríla 2014

Priatelia, s poľutovaním Vám oznamujem, že dnes nás opustil po dlhej chorobe, náš strelecký druh, dlhoročný člen SADS a dobrý priateľ,  Marián Pánis. Posledná rozlúčka bude v pondelok 28.4.2014 o 13.00 hod. v krematóriu v Banskej Bystrici.
Odišiel človek, priateľ, športový druh v zbrani.  ČESŤ JEHO PAMIATKE.


Štartovné na WS 2014

Alexander Szabó
25. marca 2014

Vážení priatelia, žiadam strelcov nominovaných na WS 2014 na Floridu, aby do 10.4.2014 uhradili na účet SADS sumu 383,- Eu za slot na WS. Do poznámky prosím napísať meno, kvôli identifikácii platby. Strelec ktorého platba nebude evidovaná na účte SADS do stanoveného termínu, bude nahradený ďalším náhradníkom. Po prijatí platby bude vykonaná registrácia strelca na stránke WS. Preto žiadam o doplnenie a aktualizáciu údajov, na stránke SADS do 10.4.2014, aby sme mohli vykonať včasnú a správnu registráciu a aj týmto si uchovali dobré meno našej asociácie.
Každý účastník WS2014 má nárok na preplatenie sumy dvoch reprezentačných tričiek SADS.
Kto má záujem kúpiť strelivo na WS v USA prosím aby ste mi to oznámili tiež do 10.4.2014, je to nutné uviesť pri registrácii strelca na stránke WS. Dovoz nášho streliva do USA sme dojednali spoločne s českou asociáciou. Kto má záujem o túto alternatívu prosím o upovedomenie, aby sme to mohli začať riešiť. 


Školenie RO Level 1

Stanislav GRUBIAK
18. marca 2014

Važení členovia,
môžem Vám oznámiť, že po školení RO Level 1, ktoré sa uskutočnilo 13.-15.3.2014 na strelnici v Novom Tekove, má naša asociácia a SNROI šesť nových RO. Prajem im veľa elánu do práce, na ktorú sa podujali a čo najrýchlejšie zbieranie skúseností.
Chcem poďakovať aj klubu SKAR TN za pomoc pri organizácii školenia.

Stanislav GRUBIAK
Chairman SNROI


Nominácia strelcov na WS 2014

Karol Šefranko
11. marca 2014

Vážení strelci,
na základe uznesenia prezídia zo dňa 8. marca 2014 Vám oznamujem konečnú nomináciu strelcov a teamov na WS 2014 :


 • náhradník : Anton PENOV, 2. náhradník : Norbert MICHALÁK


Vyhodnotenie klubov podľa získaných bodov

Karol Šefranko
11. marca 2014

Vážení predsedovia klubov,

na základe uznesenia prezídia zo dňa 8. marca 2014 Vám pripomínam :

- do 31.3.2014 zaslať na e-mail prezidenta  SADS (
prezident@sads.sk) číslo účtu svojho klubu, kam bude Vášmu klubu  na základe získaných bodov v roku 2013 zaslaná adekvátna suma ako dotácia na činnosť klubu. Klubom, ktoré zašlú žiadosť po uvedenom termíne, nebude dotácia poskytnutá!


Bannery

Alexander Szabó
09. marca 2014

Priatelia, na základe dohovoru na porade predsedov klubov, kto má záujem o zakúpenie bannerov pre kluby, pošlite mi objednávku s údajmi klubu a t.č. na kontaktnú osobu a počtom bannerov najpozdejšie do 16.3.2014  na email prezident@sads.sk. Cena bannera je cca 30-33 €. Po obdržaní objednávky sa s Vami spojím a doriešime podrobnosti.


Príručka člena SNROI - Handbook

Stanislav GRUBIAK
06. marca 2014

Važení členovia SNROI.
Od dnešného dňa vstupuje do platnosti príručka člena SNROI, tzv. Handbook (ďalej iba HB). Účelom tejto príručky je vysvetliť štruktúru SNROI, stanoviť kritériá pre členstvo a minimálne požiadavky na člena SNROI, hodnostné postupy atd. HB stanovuje nové upravené kritéria a postupy, preto odporúčam všetkým aby si ho preštudovali.
Funkcionalita stránky SADS, ktorá je popísaná v HB bude postupne upravená. Zároveň došlo k prehodnoteniu hodnosti u niektorých členov SNROI, vrámci pôvodných minimálnych kritérií, ktorých platnosť končí vydaním tohto HB.

Chairman SNROI


[0.12 kB]

Upresnenie miesta konania Prezídia a Porady predsedov klubov

Karol Šefranko
26. februára 2014

Vážení  predsedovia klubov, členovia prezídia,
upresňujem miesto konania Prezídia a Porady predsedov klubov, ktoré sa uskutočnia dňa 8.3.2014 v Divadelnej reštaurácii (2. posch.)  v budove Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (48.578382,19.126484)

Adresa : Divadelná reštaurácia, Divadelná 3, Zvolen

Parkovanie : vo vzdialenosti asi 150 m sa nachádza veľké bezplatné parkovisko obchodného centra Europa Shopping Center (48.580362,19.125475), alebo v blízkosti Divadla DJGT (od 12.00 hod. zdarma).


Porada predsedov klubov SADS

Alexander Szabó
23. februára 2014

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie porady predsedov klubov SADS  na deň 8.marca 2014 o 14.00 hod.

Miesto konania Zvolen. Presné miesto sa upresní dodatočne. V prílohe program PPK.
 


[0.12 kB]

Prezídium SADS

Alexander Szabó
23. februára 2014

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 8.marca 2014 o 10.00 hod.

Miesto konania Zvolen. Presné miesto sa upresní dodatočne. V prílohe program prezídia.
Žiadam predsedu, alebo zástupcu týchto klubov o účasť na prezídiu: ŠSK Artemis, ŠKP Trenčín, ŠKP Banská Bystrica, SK Zvolen, Arsenal SC, ŠKP Luger, Stupavan Stupava, SKAR-NT. 


Školenie RO Level 1

Stanislav GRUBIAK
16. februára 2014

Dnešným dňom uzatváram možnosť podávania prihlášok na školenie RO Level 1.
Na školenie sa prihlásilo 5 záujemcov. Miestom konania školenia bude areál strelnice
klubu SKAR NT Nový Tekov. Bližšie údaje o mieste konania a časovom rozvrhu budú zaslané mailom
konkrétnym uchádzačom.

Novým potenciálnym RO prajem nerušenú prípravu na školenie a úspešné ukončenie školenia.

Stanislav GRUBIAK
Chairman SNROI


Gunsmoke

Alexander Szabó
13. februára 2014

Priatelia, vyšlo nové číslo časopisu Gunsmoke. Je tam rozhovor s niekoľkými slovenskými rozhodcami.
http://issuu.com/gunsmoke_cz/docs/7_eng_gunsmoke__2014


Termín konania školenia RO Level 1

Stanislav GRUBIAK
27. januára 2014

Vážení záujemcovia o školenie RO Level 1,

termín školenia je stanovený na 13.-15.3.2014.
Miesto konania sa ešte upresní podľa počtu záujemcov.

Chairman SNROI


DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA: Školenie RO Level 1

Stanislav GRUBIAK
23. januára 2014

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA: Kritériá pre výhradných Action Air RO sú upravené následovne: - členstvo v SADS - úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Action Air Level 1 - podanie žiadosti (viď priložený súbor) Obsah a rozsah školenia je rovnaký pre všetkých účastníkov seminára. Rozhodcovia Action Air, ktorý budú chcieť neskôr pracovať ako plnohodnotný RO aj na pretekoch ostrých zbraní, musia spĺňať kritériá pre riadnych RO, t.j. musia úspešne dokončiť aspoň tri preteky Level 2 a získať 5 bodov ako ARO. RO, ktorí ešte nedosiahli vek 21 rokov a stanú sa plnohodnotnými RO aj pre preteky ostrých zbraní, môžu byť nasadzovaní výhradne ako druhý rozhodca (RO) na Stage až do doby, kedy dosiahnu vek 21 rokov. Školenie bude pre všetkých účastníkov spoplatnené sumou 30,- Euro, ktorú je potrebné uhradiť na účet SADS č.ú.: 4000205004/3100 do 28.2.2014 a do sprievodnej informácie prosím uviesť svoje meno + pozn. kurz RO.


[0.12 kB]

Školenie RO Level 1

Stanislav GRUBIAK
22. januára 2014

Važení členovia,
žiadam všetkých záujemcov o školenie RO - Level 1, aby mi v termíne do 15.2.2014 na adresu snroi@sads.sk zaslali vyplnenú prihlášku na školenie.
Kritériom je:
- ročné členstvo v SADS
- úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Level 2
- podanie žiadosti (viď priložený súbor)

Termín školenia je približne polovica mesiaca marec 2014. Miesto konania sa upresní neskôr podľa počtu záujemcov.
Školenie bude v rozsahu 3 dní a účasť na všetkých troch dňoch je nevyhnutná. Silno sa doporučuje znalosť pravidiel pištol-puška-brokovnica + záujemcovia o Action Air o túto kapitolu pravidiel o to naviac. U záujemcov o SO sa vyžaduje znalosť WinMss.

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:
Kritériá pre výhradných Action Air RO sú upravené následovne:
- členstvo v SADS
- úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Action Air Level 1
- podanie žiadosti (viď priložený súbor)

Obsah a rozsah školenia je rovnaký pre všetkých účastníkov seminára.
Rozhodcovia Action Air, ktorý budú chcieť neskôr pracovať ako plnohodnotný RO aj na pretekoch ostrých zbraní, musia spĺňať kritériá pre riadnych RO, t.j. musia úspešne dokončiť aspoň tri preteky Level 2 a získať 5 bodov ako ARO. RO, ktorí ešte nedosiahli vek 21 rokov a stanú sa plnohodnotnými RO aj pre preteky ostrých zbraní, môžu byť nasadzovaní výhradne ako druhý rozhodca (RO) na Stage až do doby, kedy dosiahnu vek 21 rokov.

Školenie bude pre všetkých účastníkov spoplatnené sumou 30,- Euro, ktoré je potrebné uhradiť na účet SADS č.ú.: 4000205004/3100 do 28.2.2014 a do sprievodnej informácie prosím uviesť svoje meno.


[0.12 kB]

Ubytovanie WS 2014

Alexander Szabó
12. januára 2014

Priatelia, v prílohe je ponuka na ubytovanie na Floride počas Majstrovstiev Sveta 2014.


[0.12 kB]

6 EEO

Alexander Szabó
06. januára 2014

Priatelia, dnes sa s nami spojili organizátori EEO a upovedomili nás o malom počte voľných miest na tohtoročný EEO. Poprosili nás, v záujme zachovania dobrých vzťahov,  o uhradenie štartovného, lebo sa môže stať, že za týždeň, dva nebudú voľné miesta. Kto má záujem o tento pretek, prosím uhradte čím skôr štartovné na účet EEO.


Body za aktivitu klubov a úhrada členského

Karol Šefranko
03. januára 2014

Vážení predsedovia klubov,

na základe uznesenia prezídia zo dňa 12. decembra 2013 Vám pripomínam : 

- do 15.1.2014 prideliť body za aktivitu strelcov a rozhodcov v roku 2013 svojim členom na stránke SADS - po tomto termíne sa už budú riešiť len opravy!
 
- do 10.2.2014 previesť členské do asociácie za svojich členov na účet SADS


Zmena v evidencii bodov, RO Point Card

Stanislav GRUBIAK
03. januára 2014

Vazení RO,
ako ste sa mohli dočítať v správe SNROI, v tomto roku dôjde k niekoľkým zmenám v sekcii SNROI. Najvýznamnejšou zmenou bude evidencia bodov a ich zadávanie do systému.
Na stiahnutie máte k dispozícii novú RO kartu pre aktuálny strelecký rok, do ktorej si budete v priebehu roka zapisovať svoje účasti na pretekoch. Kartu si vytlačte a vypíšte na ňu svoje meno.
V priebehu niekoľkých týždňov bude mať každý RO oprávnenie svoje dosiahnuté body zaevidovať priamo a samostatne na stránke SADS. Táto evidenčná povinnosť prechádza z predsedov klubov na jednotlivých RO. Zároveň bude na stránke otvorený Up-Load link, kde si svoju RO kartu s podpísanými bodmi nahráte na stránku SADS (uloženú v elektronickom formáte), a tým verifikujete svoje dosiahnuté body. Urobiť tak budete môct kedykoľvek v priebehu roka. Až po overení bodov Vám budú body definitívne pridelené.

O ďalších zmenách Vás budem priebežne informovať.[0.12 kB]

World Shoot 2014

Alexander Szabó
02. januára 2014

Vážení priatelia, v prílohe je list od organizátorov WS 2014 o pridelení slotov. Organizátori nám oznamujú, že najlepší vstup do USA je cez letisko Orlando na Floride. Doporučujú nám vyhnúť sa vstupu so zbraňou cez Californiu, New York a New Jersey.


[0.12 kB]

Nový Rok 2014

Alexander Szabó
31. decembra 2013

Šťastný a veselý Nový Rok, veľa zdravia, šťastia, osobných aj streleckých úspechov Vám prajem priatelia!


Veselé Vianoce

Alexander Szabó
22. decembra 2013


Priatelia, prajem Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, šťastie, lásku a  príjemnú atmosféru v kruhu rodiny a blízkych.


Preteky 2014

Alexander Szabó
04. decembra 2013

Žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy, Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska 2014, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk. Návrhy zasielajte do 10.12.2013. Na prezídiu 12.12.2013 sa bude spracovávať plán pretekov.


FEAHC 2013

Alexander Szabó
29. novembra 2013

Gratulujeme našim strelcom, Marián Vyšný a Norbert Michalák, za pekné umiestnenia na preteku level 4 v Ázii.
http://www.ipscmatches.org/feahc2013/results/


Prezídium SADS

Alexander Szabó
26. novembra 2013

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 12.12.2013.
Miesto konania, Zvolen Stráže, Motorest Koliba o 16.00 hod.

Program prezídia:
1.     Zahájenie prezídia
2.     Prezentácia prítomných členov prezídia
3.     Uznášaniaschopnosť prezídia
4.     Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5.     Revízna správa za obdobie 2009-2012 – vyjadrenie predchádzajúceho prezidenta SADS
6.     Schválenie štatútu reprezentanta a nominačných kritérií
7.     Prehodnotenie a aktualizácia neaktuálnych nariadení z predchádzajúceho obdobia
8.     Informácia SNROI o pripravovaných zmenách od 1.1.2014
9.     Spracovanie plánu pretekov na rok 2014 (návrhy zo strany klubov na usporiadanie pretekov v Extralige a Slovenskom pohári a na M SR)
10.       Pokyny pre kluby k vyhodnoteniu roku 2013 (body) a k uhradeniu členského na rok 2014
11.       Schválenie termínu konania Porady predsedov klubov
12.       Záver


WS 2014

Alexander Szabó
08. novembra 2013

Priatelia, tu je link na stránku Majstrovstiev Sveta 2014 v pištoli konanej  na Floride v USA: http://worldshootusa.com/


Gunsmoke

Alexander Szabó
22. októbra 2013

Priatelia, v Čechách vydávajú internetový časopis o IPSC s názvom Gunsmoke. Tu je link na niekoľko článkov.
http://www.gunsmoke.cz/2013_5/index.html
http://www.gunsmoke.cz/2013_4/index.html
http://www.gunsmoke.cz/2013_3/index.html


Pretek ACTION AIR IPSC

Ondrej PUPALA
20. októbra 2013

Všetkým nadšencom pre Air IPSC by som chcel dať do povedomia pretek ktorý sa uskutoční 10.11.2013  vo Vranove nad Topľou.
Bližšie info najdete na
http://www.sads.sk/kalendar/538.


Liga LI

Ondrej PUPALA
20. októbra 2013

V člankoch Liga LI  http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/3 najdete výsledky z pretekov. Tí, ktorí máte na mňa tel číslo a nesedi Vám niečo, zvážte či mi budete vyzváňať alebo to budete riešiť  inteligentne emailom. Za pochopenie ďakujem.


IPSC World Volume III Issue II

Alexander Szabó
19. októbra 2013

Priatelia, vyšlo ďalšie vydanie časopisu IPSC World.
https://interactivepdf.uniflip.com/2/45583/315373/pub/
D
opručujem do pozornosti strany 13 a 14.


1st. INTERNATIONAL ANNIVERSARY EXTREME BALL

Ondrej PUPALA
14. októbra 2013

Vážení strelci a strelkine. V prílohe najdete pozvánku od Ball directora  Lubora Novákna na 1st. INTERNATIONAL ANNIVERSARY EXTREME BALL
http://www.anniversaryextremeball.eu/


[0.12 kB]

Preteky 2013 a ostatné veci

Admin SADS - Admin
09. októbra 2013

Vážení organizátori pretekov, požiadam Vás, nahoďte si k pretekom, ktoré ste organizovali propozície a výsledky, aby som Vám mohol priradiť body za preteky. Ďalej, postupne, tí Predsedovia klubov, ktorí si nahadzujú za svojich strelcov body, zašlite mi výsledkové listiny z pretekov, ktoré ešte nie sú nahodené v systéme. 
Váš oddaný Admin.


Tričká RO

Stanislav GRUBIAK
09. októbra 2013

Vážení RO,
po dlhšom hľadaní sa nám podarilo nájsť dodávateľa na tričká RO. Kto má záujem, prisím o zaslanie objednávky mailom s uvedením počtu kusov. Tričká budú v štandardných veľkostiach L, XL, XXL
Predpokladaná cena by sa mala pohybovať okolo 25,-€/ks.


Školenie RO

Stanislav GRUBIAK
08. októbra 2013

Strelci, kolegovia...
chcem požiadať tých z Vás, ktorí máte záujem o školenie RO, aby ste sa prihlásili a dali mi vedieť prostredníctvom mailu, cestou predsedov klubov na snroi@sads.sk 
Záujemcovia musia spĺňať následovné, súčasne platné predpoklady:
Školenie je v rozsahu 2-3 dní, a uprednostnený bude termín v spojitosti s pretekom, aby bola zabezpečená aj praktická skúsenosť. Ponúka sa nám toto školenie spojiť aj so školením RO pre Action Air. Preto prosím uvedte o ktorý kurz by ste mali záujem.
- Pistol
- Puška
- Brokovnica
- Action Air
Pre uskotočnenie kurzu je potrebné, aby sa prihlásilo minimálne 15 záujemcov. Zo štatistík z minulosti vyplýva, že po prvotne prejavenom záujme sa školenia nakoniec zúčastní iba ca. 50% a prácu RO reálne a aktívne vykonáva max. do 10% záujemcov. Z tohto titulu bude školenie spoplatnené 30,- Euro. Tento poplatok zahrňa náklady na školenie, dress a preukaz RO.


Druhý report z ME 2013 v Portugalsku

Alexander Szabó
07. októbra 2013

Priatelia, v sekcii články sa nachádza druhý report z ME 2013. http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/21 
Viac fotiek nájdete na fb.


Zbrane

Stanislav GRUBIAK
23. septembra 2013

Važení priatelia, strelci, rozhodcovia,
strelba podľa pravidiel IPSC je pre všetkých z nás najkrajší a najdynamickejší strelecký šport. Všetci ale dbáme na to, a sme na to upozorňovaní pri každom podujatí, že v tomto športe je bezpečnosť na prvom mieste. Týka sa to nie len zaobchádzania so zbraňou, ale aj zbrane samotnej. Poučením z EHC 2013 je konečná informácia od pána Dina Evangelinosa (prezidenta IROA) a pána Vince Pinta (sekretár IPSC pre preteky krátkych zbraní), že žiadnej zbrani bez poistky nemôže byť na pretekoch IPSC  dovolené štartovať (princíp všeobecnej bezpečnosti). Každá zbraň musí splňať predpisy svojej divízie, a navyše, zbrane v divízii production môžu štartovať iba po ich schválení v konfigurácii, ktorá im bola pre preteky IPSC schválená. Preto aj každý rozhodca, ktorý má podozrenie, alebo sa domnieva, že pretekárová zbraň nie je bezpečná, alebo nespĺňa podmienky divízie, má právo takúto zbraň skontrolovať,alebo upozorniť CRO, area CRO, alebo RM. Podľa doručenej informácie model GP X-Calibur je pre preteky IPSC schválený s vonkajšou manuálnou poistkou. Modely so záslepkou nebudú do pretekov pripustené. Pokial dôjde k zmene budem o tom streleckú verejnosť informovať.


Poďakovanie

Alexander Szabó
19. septembra 2013

Priatelia, v mene Slovenskej asociácie dynamickej streľby sa chcem poďakovať všetkým strelcom a rozhodcom, ktorí nás reprezentovali na EHC 2013 v Portugalsku. A zároveň im gratulujem k umiestneniam na tomto podujatí, kde by som vyzdvihol pekné tretie miesto tímu Production


EHC Results

Admin SADS - Admin
14. septembra 2013

PRD:
http://www.winmss.com/stats/match/76199209fda14758b88789685d4532b9/004/overall
STD:
http://www.winmss.com/stats/match/76199209fda14758b88789685d4532b9/002/overall
OPN:
http://www.winmss.com/stats/match/76199209fda14758b88789685d4532b9/001/overall
REV:
http://www.winmss.com/stats/match/76199209fda14758b88789685d4532b9/005/overall


Prvý report z ME 2013 v Portugalsku

Admin SADS - Admin
08. septembra 2013


Važení strelci, v článkoch je prvý report z EHC, postupne ako mi budu posielat info chalani (Šano a Stano) budem dopĺňať
http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/19


EHC 2013

Alexander Szabó
03. septembra 2013

Priatelia, v týchto dňoch odchádza prvá skupina strelcov a rozhodcov, na Majstrovstvá Európy do Portugalska. Koncom týždňa sa tam zíde celá plejáda najlepších strelcov Európy. Budúci týždeň tam budú prebiehať súboje na 24 parkúroch. Držíme palce všetkým našim reprezentantom a prajeme im čo najlepšie umiestnenia. Výsledky priebežne môžete sledovať na na stránke EHC 2013.
  
http://www.ipscmatches.org/ehc2013/results/


Majstrovstvá Poľska v Air IPSC

Ondrej PUPALA
21. augusta 2013

Vážení strelci.
Dňa 18.8. sa v Poľsku uskutočnili Majstrovstvá Poľska v Air IPSC (L2), ktorých sa zúčastnili aj naši strelci. Touto cestou by som sa chcel poďakovať za vzornú reprezentáciu SADS, hlavne Miroslavovi Szabovi za 3. miesto v Open, Tomášovi Drábovi za 2. miesto v Open Junior, Martinovi Lizuchovi za 3. miesto v Standard a 1. miesto v Standard Junior a Alexovi Jakubkovy za 2. miesto v STD SuperJunior.


Pozvánka do Maďarska

Alexander Szabó
10. augusta 2013

Priatelia, v prílohe je pozvánka od organizátorov Majstrovstiev maďarskej republiky v pištoli. Organizujú pretek deň pred našimi Majstrovstvami v Komárne. 


[0.12 kB]

Prezídium SADS

Alexander Szabó
01. augusta 2013

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 17.8.2013, strelnica Sielnica, po ukončení preteku L2 (cca 16.00 hod).  


Program:
 1.        Zahájenie prezídia
 2.        Prezentácia prítomných členov prezídia
 3.        Uznášaniaschopnosť prezídia
 4.        Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
 5.        Vyjadrenie bývalého prezidenta SADS k revíznej správe 2009-2012
 6.        Prehodnotenie návrhov na vytvorenie funkcie reprezentačného trénera SR
 7.        WS 2014 Florida
 8.        Schválenie plánu činnosti
 9.        Záver


Air IPSC pretek vo Vranove

Ondrej PUPALA
31. júla 2013

Vážení strelci, chcel by som Vám dať do pozornosti odvysielaný príspevok v televízii o Action Air IPSC preteku, ktorý sa konal vo Vranove nad Topľou. Chalanom z AŠK Vranov nad Topľou by som zaroveň chcel poďakovať za kvalitne pripravený pretek a hlavne za prezentáciu SADS a IPSC v médiách.

http://www.vtn-vranov.sk/blok-futbalove-stadiony-sa-maju-opravovat-vo-vranove-sa-konal-pretek-v-dynamickej-strelbe-action-air-ipsc/#.UflGmECRHfJ

IPSC začína od 0,59 sekundy :-)

Foto z preteku nájdete vo fotogalérii.


Strelivo na EHC2013

Alexander Szabó
28. júla 2013

Priatelia, dostali sme upozornenie od organizátorov EHC2013, že strely s dutou špičkou (Hollow Point), povolené v IPSC, sú v Portugalsku zakázané. Organizátori nás upozorňujú, aby sme takéto strelivo do Portugalska nedovážali a ospravedlňujú sa za prípadné problémy týmto zákazom vzniknuté.


Nové preukazy RO

Stanislav GRUBIAK
16. júla 2013

Vážení RO,
chcem Vás všetkých požiadať, aby ste mi v termíne do 15.8.2013 zaslali svoje fotografie tváre vo formáte .jpg uloženú v tvare napr. Stanislav_Grubiak.jpg na emailovú adresu: snroi@sads.sk
Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste tí, ktorí budete túto výzvu čítať, upovedomili aj svojich kolegov, kamarátov RO na túto výzvu.

Ďakujem


WS Florida 2014

Alexander Szabó
15. júla 2013

Vážení priatelia, na stránke  je spustená registrácia na WS 2014 handgun na Floride.Vzhľadom na krátkosť času, žiadam  záujemcov o tento pretek, aby vyplnili registráciu podľa formulára do 15,8,2013.


ME 2013

Alexander Szabó
11. júla 2013

Priatelia,firma Grand Power nám ponúkla  sponzorský slot na ME 2013 v Portugalsku. Kto by mal záujem zúčastniť sa tohto veľkého streleckého dobrodružstva nech sa mi ozve najpozdejšie do 19.7.2013. Slot je platný do prematchu, ktorý sa strieľa 5.-6. septembra 2013. Týmto by som sa chcel poďakovať p. Jaroslavovi Kuracinovi konateľovi spoločnosti Grand Power s.r.o za poskytnuté sloty.


IPSC World Vol. III-1

Stanislav GRUBIAK
08. júla 2013

Pre informáciu všetkých, vyšlo nové vydanie časopisu IPSC World.

https://interactivepdf.uniflip.com/2/45583/308256/pub/


Registrácia EHC 2013

Stanislav GRUBIAK
26. júna 2013

Chcel by som požiadať tých účastníkov EHC, ktorí mi ešte nezaslali svoje údaje k ukončeniu registrácie, aby tak urobili do 29.7.2013. Zároveň prosím všetkých účastníkov, aby mi v termíme do 13.7.2013 zaslali svoje fotografie, ktoré sú potrebné k vystaveniu preukazu účastníka. Súbor vo formáte jpg. uložiť pod menom v tvare: "SVK_Grubiak_Stanislav" . Ďalej prípomínam povinnosť v termíne do 15.7.2013 uhradiť ostávajúcu časť za rezerváciu ubytovania.
Ďakujem


[0.12 kB]

Prezídium SADS

Alexander Szabó
25. júna 2013

Vážení priatelia, keďže dnešné prezidium nebolo uznášania schopné a tlačia nás termíny na ME, zvolávam ďalšie prezídium na deň
9. júla 2013, konané na strelnici v Sielnici o 17.00 hod.
Žiadam všetkých členov prezídia, aby si zariadili svoje povinnosti a zúčastnili sa zasadnutia.
Program zasadnutia: 1.zostavenie tímov na ME2013,  2.zostavenie nominačných pretekov na WS2014.


Prezídium SADS

Alexander Szabó
20. júna 2013

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 25.júna 2013 o 17.00 v Rimavskej Sobote, ul. Cukrovarská, denný bar Piccolo.
 


Nový(í) RO

Stanislav GRUBIAK
19. júna 2013

Chcel by som touto cestou požiadať všetkých vedúcich klubov, ktorí majú vo svojich radoch ARO - Assistant Range Officer, aby mi po splnení podmienky dosiahnutia 5 bodov ako ARO zaslali ich mená. Následne im bude udelená kvalifikácia RO - Range Officer.


Pretek ACTION AIR IPSC

Ondrej PUPALA
17. júna 2013

Všetkým nadšencom pre Air IPSC by som chcel dať do povedomia pretek ktorý sa uskutoční 20.07.2013 vo Vranove nad Topľou.
Bližšie info najdete na 
http://www.sads.sk/kalendar/525 alebo na http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/557/Action-Air-IPSC.


5EEO

Alexander Szabó
11. júna 2013

Chcel by som vyjadriť poďakovanie všetkým strelcom za pekné umiestnenia a reprezentáciu Slovenska na najväčšom preteku level III na svete, Extremeeuroopen v Českej republike. A chcel by som vyjadriť uznanie všetkým rozhodcom, ktorí pracovali celý týždeň v extrémnych podmienkach a zlom počasí a nestratili dobrú náladu a nadšenie pre prácu RO. Práca RO na tomto preteku obnáša pobyt  na strelnici ráno od 7.00 do večera 20.00. Ale ako sa hovorí "O Extreme sa nehovorí, Extrem treba zažiť".
Ešte raz, uznanie a poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto preteku.
 S pozdravom DVC.


Pretek v Mongolsku

Alexander Szabó
24. mája 2013

Priatelia, ako to už bolo prezentované, preteky IPSC sa strieľajú všade na svete. Máme tu možnosťi ísť si zastrieľať, kto má záujem, do Mongolska na  First  Mongolian Open Handgun 2013 Level III championship . Organizátori pripravili pretek pri  meste  Ulaanbaatar, 19-21,7,2013. Pretek je situovaný v "divej" prírode Mongolska. Zabezpečujú nám transfer z letiska, aj ubytovanie. Ale otvárajú len divízie standard a production. Tu je link: http://mongolianopen.com/  Kto má čas a chuť.....


Pozvánka z Thajska

Alexander Szabó
17. mája 2013

Priatelia, na Majstrovstvách sveta brokovnice 2012 sme nadviazali priateľstvá aj s RO z Thajska a dnes sme dostali pozvánku na východné majstrovstvá Thajska v pištoli od Thajskej asociacie IPSC adresovaný priamo SADS. Je to pretek level 4.  Takéto pozvania sa zvyknú posielať z centrály IPSC pre všetky krajiny naraz. Ďakujeme chlapcom z Thajska, že si na nás spomenuli aj takýmto spôsobom.
Prikladám správu ktorú sme dostali aj list v prílohe.

Dear Regional Director IPSC Slovak Republic,
 
 
The Thailand Practical Shooting Association (THPSA) would like to invite you and your shooters to participate in the First Far East Asia Handgun Championship 2013 Level IV. 
 
Kindly referred to attachment for the invitation letter to the match. 
 
 
Best Regards,
 
FEAHC Organizing Team


[0.12 kB]

Nová stránka SADS

Admin SADS - Admin
11. mája 2013

Ako ste si už poniektorí všimli, máme novú stránku.
Čo sa týka funkcionality pre predsedov klubov (nahadzovanie kalendáru, bodov strelcov a rozhodcov) velké zmeny nenastáli. Akurát by som upozornil organizátorov pretekov, pokiaľ niekde máte link na konkrétny pretek, zmenilo sa prelikovanie SADS.

Výraznejšie zmeny asi pocítia bežní členovia SADS a návštevníci stránky.
Bol pridaný "Blog", tj možnosť písania článkov o dianí v našej Asociácii. Chystáme fórum pre bežných užívaťeľov stránky ale aj pre rozhodcov, kde by sa mali riešiť otázky ohľadom noviniek a výkladu pravidiel IPSC.

Vo vrchnom menu pribudla podstránka Slovenský pohár. Ako už poniektorí viete, máme tento rok aj ligu zostavenú s pretekov LII. Ďalej nám tam pribudla sekcia Air IPSC (dúfam ze budem mať tolko času aby som tam popísal niečo ohľadom Air IPSC).

V ľavom menu (zatial v príprave) budú aj nariadenia prezídia, ktoré by mali pomocť hlavne Predsedom klubov a organizátorom pretekov v lepšej orientácii.

V prípade námietok alebo návrhov ma môžete kedykoľvek kontaktovať (upozorňujem, že návrhy a pripomineky nemusia byť akceptované)


 


Program VZ a porady predsedov klubov

Alexander Szabó
06. mája 2013

Program VZ:
- zmena stanov na základe požiadaviek Ministerstva vnútra SR
- zmena Revíznej komisie
- zmena bodu 3.13. bod a) - návrh 5 klubov namiesto 8 klubov a to z dôvodu nezáujmu zástupcov niektorých klubov o prácu v prezídiu SADS.

Apelujem na všetkých členov asociácie že je v ich záujme sa zúčastňova Valného zhromaždenia. pretože práve tu majú môžnos oficiálne vyjadri svoj názor a meni smerovanie asociácie.

Program Porady Predsedov klubov:
Správa prezidenta o stave asociácie
Správa prezidenta SNROI o stave príprav na ME 2013
Podanie správy MD a RM o udalostiach na preteku L1 v Žiline 28.4.2013
Rôzne


Mimoriadne valné zhromaždenie

Alexander Szabó
05. mája 2013

Vážení priatelia. Zvolávam mimoriadne VZ. ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2013 na strelnici v Sielnici o 16:00. MVZ je zvolané z dôvodu úpravy stanov na požiadavku Ministerstva vnútra SR. Žiadam Vás o čo najširšiu účas. Po MVZ sa uskutoční porada predsedov klubov.


Ipsc hodnotenie

Alexander Szabó
26. apríla 2013

Zaujímavý link. Pozrite si svoje výkony. Orientovanie na stránke veľmi jednoduché. Hľadajte sa. ww.ipscrating.com


Výzva od prezidenta IPSC

Alexander Szabó
25. apríla 2013

Priatelia. dostali sme výzvu od prezidenta IPSC na zapojenie sa do prieskumu Európskej komisie týkajúcej sa strelných zbraní. http:--ec.europa.eu-yourvoice-ipm-forms-dispatch?form=ReduceFirearmsRisk Zapojme sa aj my. DVC


Program EHC 2013

Stanislav GRUBIAK
24. apríla 2013

31.8. sobota. IROA seminár L1 1.9. nedela. IROA seminár L1 2.9. pondelok. IROA seminár L2 3.9. utorok. IROA seminár L2 4.9. streda (9:00-17:00) registrácia pre-match + equipment check 5.9. stvrtok (9:00-18:00). pre-match 6.9. piatok (9:00-18:00) pre-match (12:00-18:00) registrácia main-match +equipment-check 7.9. sobota (9:00-12:00) pre-match. registrácia main-match + equipment-check 8.9. nedeľa. (9:00-14:00) registracia main-match + equipment-check (16:00-20:00) otvorenie 9.-13.9. po-pi (7:00-18:00) Main-match 14.9. sobota. (8:30-9:30) registrácia shoot-off. (10:00-14:00) shoot-off. (18:00-00:00) vyhlásenie výsledkov - banket


Registracia EHC 2013

Stanislav GRUBIAK
22. apríla 2013

Vazení účastníci EHC 2013. z dôvodu registracie strelcov by som Vás chcel požiada o zaslanie informácii k registrácii na EHC 2013. Všetky potrebné údaje sú uvedené v priloženom súbore. Prosím vyplňte momentálne Vám známe údaje a zašlite mi ich vo vyplnenom formulari mailom na sgmail@orangemail.sk V prípade potreby ma kedykoľvek kontaktuje aj telefonicky +421 905 770964


[0.12 kB]

Ubytovanie EHC 2013

Stanislav GRUBIAK
18. apríla 2013

Vážení strelci. účastníci EHC 2013. Včera sme od usporiadateľa EHC obdržali ponuku ubytovacích zariadení. Výhradnou cestovnou agentúrou. ktorá manažuje a zabezpečuje ubytovanie pre účastníkov EHC je Exceltours. pani Maria Joao. e-Mail: mariajoao@exceltours.pt Ubytovanie je nutné rezervova do 30.4.2013 a súčasne do tohto termínu je potrebné uhradi 25% z ceny rezervovaného ubytovania. Ostatných 75% z ceny ubytovania následne do 15.7.2013. Cena ubytovania je vrátane raňajok. Prehľadnú ponuku ubytovania nájdete na stránke www.exceltours.pt Z hotelov je organizovaná preprava strelcov na. a zo strelnice autobusmi. Na výber sú jedno a dvojposteľové izby vo veľmi pekných hoteloch v peknom prostredí. Komunikácia je v anglickom jazyku. Pri rezervácii a komunikácii vždy uvedte svoje meno a region: Slovak republic. V prípade potreby asistencie prosím kontaktujte prezidenta SNROI. Stanislav GRUBIAK sgmail@orangemail.sk +421 905 770964


Obsadenie funkcií

Alexander Szabó
16. apríla 2013

Vážení priatelia. 13.4.2013 sa uskutočnilo zasadnutie prezídia. kde sa odsúhlasilo nové zloženie prezídia. Do pozície zástupcu prezidenta SADS bol menovaný p. Karol Šefranko. do pozície prezident SNROI bol odsúhlasený p. Stanislav Grubiak. ako viceprezident pre Action Air bol odsúhlasený p. Ondrej Pupala. Kluby v prezídiu: ŠKP Trenčín. ŠSK Artemis. ŠKP B.Bystrica. ŠKP Luger Žilina.SK Zvolen. KSSK Komárno. Stupavan Stupava. CC Omega Žilina. Touto cestou by som sa chcel poïakova pánom Miloš Čislák a Peter Kopunec za ich doterajšiu prácu vo vedení SADS. Novozvoleným funkcionárom chcem popria veľa šastia a úspechu k ich ïalšej práci.


I Open CTF

Alexander Szabó
02. apríla 2013

Priatelia. organizátori ME2013 v Portugalsku organizujú pretek L3. ktorý má by také zahrievanie pred ME. Pretek sa organizuje na tej strelnici kde budú ME. pravdepodobne na tomto preteku budú už postavené niektoré stage. ktoré budú použité na ME v septembri. Je to dobrá príležitos zoznámi sa s prostredím a stage už dopredu a nie priamo v čase diania ME. Kto má chu a čas. tu je link na pretek: http:--www.ipscmatches.org-IOpenCTF2013-


Prezídium SADS

Alexander Szabó
31. marca 2013

Vážení strelci. zvolávam Prezídium na 13.04.2013. ktoré sa uskutoční na strelnici v Čachticiach po preteku Bathory Cup. Žiadam predsedov prípadne zástupcov nasledujúcich klubov aby sa zasadnutia zúčastnili: ŠKP Trenčín. ŠSK Artemis. ŠKP Banská Bystrica. ŠKP Luger Žilina. SK Zvolen. KSSK Komárno. IPSC Team Bratislava a ŠSK Magnum Rimavská Sobota


Časopis IPSC

Alexander Szabó
28. marca 2013

Priatelia. náš kolega Stano Grubiak nám poslal zaujímavý link na časopis "IPSC World" vydávaný svetovou organizáciou IPSC. Je to virtuálny časopis o živote IPSC. Dúfam. že si tam každý nájde niečo zaujímavé. http:--tinyurl.com-IPSCWorld-II-4-ENG


Seminár IROA

Alexander Szabó
28. marca 2013

V dňoch 16-19.07.2013 sa bude kona IROA seminár L1 a L2 v Bulharsku Hotel Premier - Veliko Tarnovo. Seminár bude vies p. Dino Evangelinos - IROA President. Cena seminára 200Eur. Záujemca o seminár musí by členom IPSC a členom národnej asociácie rozhodcov. Je potrebná znalos anglického jazyka. lebo celý seminár prebieha v angličtine a účastníci musia uspie v šiestich písomných testoch v anglickom jazyku. Kontakt: Krasimir Mihtiev e-mail: krasimir.mihtiev@ipscbg.org phone: +359888709878


SADS Liga Level I

Admin SADS - Admin
28. marca 2013

Vážení strelci. chcem Vám da do povedomia. že tento rok sa organizuje Liga LI. ktorá je prístupná aj pre nečlenov SADS. Liga sa bude sklada z 11 kôl konaných vo Zvolene. Žiline. Trenčíne. Komárne. Tekove a Jesenskom pri RS. Systém hodnotenia ligy – súčet najlepších výsledkov nadpolovičnej väčšiny kôl. T.j. ak bude 11 kôl. strelec aby bol vyhodnotený v Lige LI sa musí zúčastni minimálne 6 kôl. Liga bude vyhodnotená "aj" spoločne - členovia aj nečlenovia SADS a zároveň bude spracované vyhodnotenie ligy len nečlenov SADS. pretože práve ich chceme na konci ligy vyhodnoti zvl᚝. Takto sa budete môc porovna so strelcami zo SADS. ale zároveň budete ma veľkú šancu sa umiestni na prvých miestach. Začíname prvým kolom v Komárne. 31.03.2013 1. kolo KN ligy Komárno - Harčáš 21.04.2013 1.kolo Tekovská liga Strelnica Horáreň Nový Tekov 11.05.2013 TN pohár lvl I Čachtice 02.06.2013 2. Kolo Tekovska Liga Strelnica Horáreň Nový Tekov 16.06.2013 Artemis Level I Sielnica 23.06.2013 2. kolo KN ligy Komárno - Harčáš 6.07.2013 SADS L1 Jesenské pri RS 04.08.2013 ŠKP Banská Bystrica L1 Sielnica 18.08.2013 Artemis Level I Sielnica 08.09.2013 Malá cena Žiliny Žilina - Považský Chlmec ??.09.2013 TN pohár lvl I Čachtice


Prezident SADS

Alexander Szabó
25. marca 2013

Vážení strelci. priatelia. Včera 24.3.2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SADS. kde som bol zvolený do funkcie prezidenta SADS. Týmto by som sa Vám chcel poïakova za prejavenú dôveru. Je to pre mňa veľká čes ako aj zodpovednos voči Vám všetkým členom SADS. A chcel by som sa poïakova aj doterajšiemu prezidentovi p. Jánovi Pálkovi. za jeho odvedenú prácu. A týmto by som chcel vyjadri presvedčenie v novú dobrú spoluprácu so všetkými členmi asociácie.


Valné zhromaždenie

Ján Pálka
15. marca 2013

Oznam-Valného zhromaždenie sa uskutoční dna 24. 3 2013 o 10.00 hod. Hotel Polana vo Zvolene. Predsedovia ktorí sa nebudú môc zúčastni. odovzdajte plnú moc za klub inému členovi klubu. Dakujem za porozumenie.


EHC 2013 Portugalsko

Ján Pálka
10. marca 2013

Oznam-bol nám pridelený požadovaný 1 extra slot. takže do hlavnej súaže máme prihlásených 12 strelcov a v tom sú dva tímy Open a Production. Ak by mal niekto záujem ís na predpretek. dnes mi oznámil pán Kuracina. že má k dispozícii dva sloty. Takže záujemcovia píšte alebo volajte. mail. bardomag@gmail.com. tel. 0908835357 Ïakujem za pozornos.


Návrh úprav stanov SADS

Štatistik SADS - Štatista
21. februára 2013

Za účelom oboznámenia sa účastníkov VZ konaného 16.3.2013 vo Zvolene s predmetom rokovania súvisiaceho s úpravou stanov SADS v prílohe predkladám návrh úprav. Text označený červenou bude vymazaný a text označený zelenou bude doplnený. Úpravy sa týkajú aj starších nezrovnalostí. ktoré navrhujem korigova. Miloslav ČISLÁK zástupca prezidenta


[0.12 kB]

Valné zhromaždenie. preplatenie bodov

Ján Pálka
16. februára 2013

Oznam-na základe rozhodnutia prezídia zvolávam na deň 16.3.2013 Valné zhromaždenie SADS. miesto hotel Poľana vo Zvolene. začiatok o 10.00 hod. Dôvodom je potreba schváli ïalšieho člena prezídia s hlasovacím právom. ktorý bude ma v portfóliu sekciu airsoftu. Následne po ukončení VZ bude pokračova zasadnutie prezídia. Žiadam všetkých predsedov klubov aby zaistili účas svojich členov na prezídiu prípadne predseda. ktorý sa nemôže zúčastni VZ aby splnomocnil ním vybranú osobu k zastupovaniu s prípadným počtom hlasov za daný klub. Ïalej upozorňujem predsedov klubov. ktorí zaslali vyhodnotenie aktivity klubu do vyhodnotenia klubov v roku 2012 aby do 14.3.2013 mi mailom (bardomag@gmail.com) poslali číslo účtu. kde im budú získané body preplatené v odsúhlasenom pomere 1 bod = 1 euro. Po tomto termíne im body nebudú preplatené!


IROA

Juraj Kišš - SNROI
10. februára 2013

Začiatkom tohto roka boli dvaja naši rozhodcovia. Alexander Szabó a Stanislav Grubiak . potvrdení a prijatí ako stáli členovia medzinárodného inštitútu rozhodcov - IROA. Je to významný úspech pre SADS. Do tejto organizácie sa dostane len veľmi malé percento zo všetkých registrovaných rozhodcov. Nie každej krajine registrovanej v IPSC sa podarí ma zástupcov v IROA. IROA si udržuje len okolo 400 členov na celom svete a ïalších 100 čakateľov. z ktorých nie všetci budú potvrdení ako stáli členovia. Predchádza tomu niekoľko zložitých krokov potvrdzovania kvality práce a doporučovaní na medzinárodných pretekov. Týmto by sme im chceli zagratulova a popria veľa úspechov v ich ïalšej práci na domácom aj medzinárodnom fóre. Gratulujeme.


Prezídiu 14.2.2013 Komarno

Ján Pálka
01. februára 2013

Vážení streleckí priatelia. v krásny Valentínsky den 14.2.2013 sa o 17.00 hod. v Radvani nad Dunajom. 94638. Hlavna 213. Penzion Mlyn. GPS súradnice: Dåžka: N 47°44.740. Šírka: E 18°21.955 uskutoční zasadnutie nového prezídia. Žiadam predsedov prípadne ich zástupcov aby sa zasadnutia zúčastnili. Zloženie prezídia ŠKP Trenčín 511.7b. ŠSK Artemis 462.4b. ŠKP B.Bystrica 403.6b. ŠKP Luger Žilina 337.6b. SK Zvolen 318.8b. KSSK Komárno 296.9b. ŠSK R.Sobota 232.4b. IPSC Team Bratislava 184.8b. Upozorňujem predsedov. že pri dvakrát po sebe neúčasti zástupcu klubu bude daný klub z prezídia pre nezáujem o prácu v prezídiu vylúčený a nahradený v poradí ïalším klubom. Predbežný program: ustanovenie nového prezídia. EHC 2013. ohodnotenie získaných bodov 2013. airsoft. koncepcia sportu 2016. kalendár 2013. členská základna a iné. Ïakujem za pozornos.


EHC 2013 Portugalsko

Ján Pálka
01. februára 2013

Vážení streleckí priatelia. dnes som uhradil platbu za 11 slotov na EHC 2013 v Portugalsku a zároveň som žiadal jeden slot extra. info najdete -http:--www.ipscmatches.org-ehc2013-match-information-. Ïakujem za pozornos a prajem všetko dobré.


EHC 2013 Portugalsko

Ján Pálka
23. januára 2013

Upozornenie-do súčasnej doby neuhradili štartovné do Portugalska: Hos Ivan. Hrnčiarik Andrej. Acs Stefan. Sciranka Martin. Kopunec Peter. keïže sa nám blíži uzávierka a menovaní sú zrejme pracovne veľmi zaneprázdnení je potrebné vo vlastnom záujme nájs cca 5 min. a posla na účet SADS požadovanú sumu. Ïakujem za pozornos.


Koncepcia športu - opatrenia

Ján Pálka
18. januára 2013

Min. školstva vedy. výskumu a športu SR predložilo vláde SR na schválenie Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu s názvom Slovenský šport 2020. vid. www.minedu.sk-7363-sk-aktuality-. Návrh vláda SR schválila a uložila ministerstvu v súčinnosti so športovými zväzmi rozpracovanie opatrení s cieľom dosahovania lepších výsledkov na vrcholových podujatiach v mládežníckych a juniorských kategóriách. ako aj opatreniach zameraných na propagáciu a komplexný rozvoj nášho športu! Ciele rozvoja je potrebné rozpracova osobitne do roku 2016 s definovaním konkrétnych merateľných ukazovateľov aj s termínmi. ktoré zabezpečia naplnenie daných cieľov a osobitne s výhľadom do roku 2020. Oficiálny dokument je potrebné zasla sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež do 28.2.2013. Toto cestou žiadam všetkých predsedov klubov aby svoje koncepty a návrhy zasielali na adresu prezident@sads.sk do 10.2.2013. Ïakujem za pozornos a spoluprácu.


EHC 2013 Portugalsko

Ján Pálka
14. januára 2013

Upozornenie-každý prihlásený záujemca je povinný do konca Januára 2013 uhradi na účet SADS 4000205004-3100 sumu 285.-€ . V prípade neuhradenia požadovanej sumy bude to znamena že dotyčný nemá záujem sa zúčastni EHC a bude zo zoznamu vyradený!!!! Ïakujem za pozornos.


Členské do SADS na rok 2013

Štatistik SADS - Štatista
04. januára 2013

Vážení predsedovia klubov. dovolím si Vám pripomenú. že na základe uznesenia z Prezídia konaného dňa 22.11.2012 je potrebné uhradi členské za svojich členov do asociácie na účet SADS do 10.2.2013! Na základe uznesenia z Valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2012 bola schválená nová výška ročného členského poplatku do SADS nasledovne : - Juniori. Super Seniori – 10.- € - Regular. Senior a Ženy – 30.- € - zároveň sa vypúša pojem „nový člen“


PF 2013

Ján Pálka
28. decembra 2012

Prajem všetkým priaznivcom streleckého športu a ich blízkym do nového roku len to najlepšie ale hlavne zdravie a porozumenie. PF 2013


Organizačné pokyny ku školeniu RO 2012

Marek Béreš
10. decembra 2012

Účas na školení potvrdili: Eugen Ravas . Marián Gábor. Norbert Kocian. Miloš Šiška. Peter Mišik. Ján Sámel. Bystrík Zachar. Martin Rusnák. Tomáš Glezgo. Andrej Tóth. Silvia Tóthová. Rastislav Siráň. Peter Valent. Robert Grác. Prihlášky. klubovú príslušnos a ostatné vyplníme na školení. Stravu budeme rieši na mieste. nakoľko nie všetci o stravu prejavili záujem. pravdepodobne objednaním pizze a podobne. Zraz účastníkov školenia na strelnici Sielnica o 9.00. Začiatok školenia 9.30 ukončenie v prvý deň školenia okolo 21.00. Začiatok školenia druhý deň 8.30 ukončenie okolo 17.00. Prinies so sebou aktuálne pravidlá IPSC - krátka strelná zbraň. písacie potreby. zbraň. opasok a potreby na strieľanie. (v prípade priaznivých podmienok na strelnici bude vykonaná praktická skúška.) S pozdravom Alex.


EHC 2013 Portugalsko

Ján Pálka
07. decembra 2012

Na EHC 2013 nam bolo pridelených 11 slotov. predpokladam že pri vacsom zaujme nam na poziadanie mozu byt este dodatocne pridelene dalsie sloty. Vyska startovneho je 285.-€. Kazdy zaujemca. ktory má vazny zaujem sa zucastnit EHC 2013 je povinný sa zaregistrovat a uhradit 285.-€ na účet SADS. do poznamky uvedte EHC 2013 a svoje meno. Termín na prihlasenie a zaplatenie je do 31.1.2013!!!!! Dakujem za pozornost.


UPOZORNENIE ME Portugalsko

Ján Pálka
04. decembra 2012

Dôležite upozornenie: žiadam všetkých záujemcov o účas na majstrovstvách európy v pištoli Portugalsko 2013 aby sa najpozdejšie do konca januára 2013 tj 31.1. registrovali na našej stránke v ľavom hornom okne upútavky. Dodatočné žiadosti nebudú akceptované.!!!!!!!!!!! Kto má záujem strieľa v prematch-i rieši sa to sponzorovaním stage alebo arey. cenu stanovuje ústredie IPSC. Výber strelcov bude hlavne podľa výsledkov na nominačných súažiach vid. zápisnicu z prezídia 22.11.2012 a počtu pridelených slotov. Ïakujem za pozornos.


Financovanie športu

Ján Pálka
04. decembra 2012

Info. Dňa 3. 12. 2012 som sa zúčastnil odbornej diskusie ku Koncepcii športu SR na cca obdobie 4 rokov. Základom koncepcie je rozdelenie všetkých športov podľa rôznych kritérií. Základnými kritériami je úspešnos a popularita hlavne na Slovensku a samozrejme či je šport olympijským alebo nie. Ministerstvo školstva SR dotuje každý rok športy v sume cca 101 mil. eur. Bolo určených podľa stanovených kritérií prvých 20 športov. ktorým je pridelených 80% finančných prostriedkov a zvyšným športom je rozdelených 20% finančných prostriedkov. Samozrejme všetky žiadosti o dotáciu posudzuje odborná komisia. ktorej závery sú odstúpené ministrovi k rozhodnutiu. Pre našu asociáciu z toho vyplýva. že vzhľadom na našu nízku popularitu nám dotáciu môže zabezpeči len a len výsledok na európskych a svetových podujatiach. Z tohto dôvodu žiadam predsedov a všetkých členov aj nečlenov aby pokiaľ môžu tak rôznym efektívnym spôsobom náš šport zviditeľnili a spropagovali.!!!!!!!!!! Samozrejme patrí veľká vïaka naším športovcom. ktorí našu krajinu úspešne reprezentujú na významných podujatiach.!!!!! Bližšie a konkrétne údaje ku koncepcii sú dostupne na stránke MŠ SR.


Školenie RO 2012

Marek Béreš
29. novembra 2012

V mene prezidenta SNROI vám oznamujem. že v dňoch 14.12. 2012 - 15.12.2012 bude na strelnici v Sielnici školenie nových RO. Záujemcovia. ktorí spåňajú kvalifikačné predpoklady zverejnené v sekcii SNROI. hláste sa p. Alexandrovi Szabóovi na adrese alexis@mail.t-com.sk do 10.12.2012 . Maximálny počet účastníkov je 15. Ubytovanie je možné na strelnici a účastníci si ho hradia sami. Po dohode je možné zabezpeči stravu. Záujem o ubytovanie a stravu prosím oznámi pri posielaní prihášky. Záujemcovia sa vopred oboznámia s pravidlami IPSC. ktorých aktuálne znenie v slovenskom jazyku je k dispozícii na stránke www.sads.sk . Bližšie informácie o školení (čas príchodu atd.) pošle p. Szabó mailom všetkým prihláseným po 10.12.2012. Ïakujem za pozornos Marek Béreš


Prezídiu 22. 11. 2012 ZV

Ján Pálka
19. novembra 2012

Pre informáciu preposielam aktuálne zloženie prezídia. Žiadam uvedených predsedov o prítomnos. prípadne nutnosti odovzdat zastupovanie inému členovi klubu. Ïakujem za pozornos. ŠSK Artemis Zvolen – Ing. Pupala Ondrej ŠKP Trenčín – Kopunec Peter SK Zvolen – Sciranka Martin ŠKP Lugger Žilina – Milan Radolec SSK Stupavan – Ing. Číslak Miroslav KSSK Komárno – Púchovský ľubomír IPSC Team Bratislava – Nemčok Libor ŠKP Banská Bystrica – Ing. Marek Béreš


Body za rozhodovanie

Juraj Kišš - SNROI
05. novembra 2012

Chcel by som upozorni všetkých RO. aby si nezabudli cestou svojich predsedov zaregistrova všetky body za rozhodovanie najneskôr do 20.11.2012. Podľa výsledkov budú ohodnotený najaktívnejší RO za rok 2012. Ïalej by som chcel upozorni. že v prípade nesplnenia podmienky získania minimálneho počtu bodov za posledné dva roky. bude im zrušené oprávnenie RO. S pozdravom Peter Kopunec


Prezídium

Ján Pálka
04. novembra 2012

Dňa 22.11.2012 o 17.00 hod. v hoteli Poľana VIP salónik vo Zvolene zvolávam zasadnutie prezídia SADS. Predbezny program: - zhodnotenie streleckeho roku 2012. - vyhodnotenie extraligy s odmenením najúspešnejších strelcov. - vyhodnotenie a odmenenie najaktívnejších rozhodcov. - financne zhodnotenie s predbezným plánom na rok 2013. - nominácia na Majstrovstvá európy v pištoli Portugalsko rok 2013. termin na prihlásenie sa je do konca januára 2013. - plán činnosti na rok 2013. - odmenenie a zhodnotenie Majstrovstiev sveta v brokovnici. - rôzne..... Zároveň žiadam strelcov. ktorí sa umiestnili do tretieho miesta v hodnotených divíziach ako aj prvých troch rozhodcov podla vyhodnotenia SNROI. aby sa laskavo daneho zasadnutia zúčastnili. Ïakujem za pozornost.


Shotgun World

Ján Pálka
10. októbra 2012

Ivan Hos a krátke zhrnutie k získaniu zlatej medaily: World Championship Debrecen. Chcel by som sa poïakovat všetkým za gratulácie a sms-ky a podporu. ktoré som dostal za titul Majstra sveta. Musím však poznamena. že na World Championship Shotgun v maïarskom Debrecene sme išli predovšetkým ako Team Slovenska v zložení Ján Pavlík. Miloš Čislak. Peter Jánsky. Ivan Hos. Keïže tento team už jednu bronzovú medailu z Majstrovstiev Európy v Opařanoch dosiahol. chceli sme na tento úspech nadviaza. Geza Puskas. vynikajúci maïarský brokár. pripravil náročné situácie. z ktorých každá mala svoj príbeh. Situácie boli náročné. tak ako sa na takéto podujatie patrí. Len na priblíženie o čom to zhruba je. Brokovnica sa strieľa s tromi druhmi streliva. Slug. buckshoot. birdshoot. Každý strelec musí vedie kam a v akom rozptyle vzľadom na vzdialenos zhluk brokov letí. Noshoot kovové terče boli väčšinou uložené 1cm od terčov. Každý z nás sa s tým popasoval tak ako najlepšie vedel. A aj keï bola príprava náročná ako technicky tak aj fyzicky medailu sa nám v teamoch získa nepodarilo. Podaril sa mi však úspech v jednotlivcoch. Tento výsledok sa však podaril hlavne vïaka výraznej pomoci Jána Pavlíka pri zháňaní sponzorov. odlaborovania streliva na mieru. dizajnu dresov. Moja vïaka patrí aj Milošovi Čislakovi. za technickú podporu. ktorý mi veľmi pomohol. keïsa mi dva krát takpovediac rozpadla brokovnica. Vïaka patrí aj Petrovi Jánskemu za tímového ducha. Moja medaila patrí aj im trom. Chcel by som povzbudi všetkých strelcov. pištoliarov.puškárov. brokárov do ïaľšieho tréningu. nech vo svete vedia. že Slovensko má schopných strelcov konkurova tým najlepším. Ešte raz ïakujem za podporu. Hos Ivan


EXTRALIGA 2012

Admin SADS - Admin
08. októbra 2012

Vážení strelci. Všetky ligové kolá sú za nami. Preto Vás žiadam. skontrolujte si výsledky z ligových kôl. aby som mohol vygenerova celkové hodnotenie ligy. Tento rok nahadzoval výsledky jednotlivých kôl Karol Š.. za čo sa mu chcem poïakova (nie je to preto. že ak náhodou niečo nahodil zle. tak je to jeho chyba. ale pomohol mi s tým. aj keï to nie je jeho povinnos). P.S. Tým. ktorí sa umiestnili v lige na popredných miestach gratulujem k skvelým výkonom počas celého roka :-)


Shotgun world shoot results

Admin SADS - Admin
03. októbra 2012

Výsledky s WS Shotgun :-) najdete v "DOWNLOAD -> Nezaradné" http:--www.sads.sk-files-download-dok_117.zip


World shotgun

Juraj Kišš - SNROI
02. októbra 2012

Týmto by som aj ja chcel zablahožela Majstrovi sveta Ivanovi Hosovi a zároveň by som chcel poïakova našim rozhodcom. ktorí sa uvedených majstrovstiev zúčastnili ako RO. Sú to Alexander Szabo. Stanislav Grubiak. Zoltán Koos a Tibor Figei. A že sú naozaj dobrí rozhodcovia tomu svedčí fakt. že rozhodovali aj shoot off. Takže ešte raz ïakujem za vzornú reprezentáciu SADS a SNROI.


Shotgun World

Ján Pálka
30. septembra 2012

V mene celej Slovenskej asociácie dynamickej streľby GRATULUJEM !!!! Ivanovi HOSOVI za skutočne krásny úspech. Blahoželáme Majstrovi sveta v divízii Open!!! Ïalej- Patrí poïakovanie celému Slovenskému teamu za príkladnú prípravu a reprezentovanie Slovenska na zahraničnom fóre akou bezpochyby Majstrovstva sveta sú.


5.kolo SPL 2012

Peter PAVLÍK
16. septembra 2012

Ahoj priatelia!!! 5.kolo SPL sa uskutoční 14.10.2012 o 12:00h - nedeľa v Krakowe na Twierdzi. Prematch je spojený s hlavným pretekom. Registrácia je spustená na: http:--www.shootingarea.eu-sk-match-area-info-454-5.-kolo-SPL-2012 Tešíme sa na Vás Peter Pavlík


Majstrovstvá SR 2012

Peter PAVLÍK
27. augusta 2012

Vážené strelkyne a strelci. na stránke http:--www.shootingarea.eu-sk-match-area-info-425-Majstrovstva-SR-2012 sú doplnené informácie k preteku ohľadne platby štartovného. ako aj spustená registrácia. Prajem pekný deň.


6.kolo SPL 2012 - finále ligy

Marek Béreš
22. augusta 2012

Vážení priatelia. z technických príčin sa bude finálové kolo SPL 2012 kona na strelnici v Sielnici. Termín ostáva zachovaný 27.10.2012. Bližšie info. propozície a ostatné náležistosti budú zverejnené na stránke www.shootingarea.eu čoskoro. Marek Béreš. ŠKP Banská Bystrica


Pravidlá IPSC_Krátka zbraň+Veľký turnaj

Štatistik SADS - Štatista
20. augusta 2012

Vážení strelci a RO. v sekcii Download si môžte stiahnu IPSC pravidlá pre Krátku zbraň a Veľký turnaj. edícia Január 2012 v slovenčine.


RO

Admin SADS - Admin
07. mája 2012

V mene prezidenta SNROA Petra Kopunca Vás rozhodcov žiadam o zaslanie kvalitnej ostrej fotky (osobnej. tj aby bolo na nej vidie Vašu tvar). dátumu narodenia. rok vstupu do SNROA. mena a priezviska. Termín: do 17.5.2012 kontaktný e-mail: pupala@sskartemis.com Údaje sú potrebné k novým preukazom RO. ktoré sa budú robi v najbližšej dobe. S pozdravom Váš oddaný admin.


Body strelcov

Admin SADS - Admin
20. marca 2012

Vážení členovia asociácie. Vzhľadom na chaos na konci roku. Vás žiadam o priebežné zasielanie výsledkových listín so zahraničných pretekov. Pokial to budemem robi priebežne bude to výhodné aj pre mňa aj pre Vás. Na International SCW Trophy 2012 si už možete zaráta body. Za pochopenie vopred ïakujem


SCW Trophy 2012 Level 3

Peter PAVLÍK
13. marca 2012

Ahoj all! Bol som požiadaný. aby som sprostredkoval tento odkaz: Mario Keringer z SCW Wien potrebuje zohnat RO na pretek ktory je uz tento vikend SCW Trophy 2012 Level 3 Match 15 Stages. http:--www.s-c-w.net-15.scw-trophy-2012.html Tento tyzden mu odrieklo 7 rozhodcov a potrebuje narychlo zohnat nahradu. Podmienky: Striela sa od 16.3.2012 - 13:00-19:45 17.-18.3.2012 - 8:00-17:00 Rozhodca ma na vyber dve varianty: 1. jeden den striela + druhy pracuje - V tomto pripade ma zadarmo sutaz v hodnote 90eur + pocas pracovneho dna ma narok na obed. pitie. 2. jeden den striela + druhy a treti pracuje - V tomto pripade ma zadarmo sutaz + pocas pracovneho dna ma narok na obed. pitie pocas celeho dna + druhy pracovny den mu prislucha odmena za pracu 90eur + 40eur na podpora na hotel. Kontakt Priamo na Maria Kneringera: Tel 0664 73659562 alebo +43 1 712 40 07 Email: office@glanz-chrom.at Adresa strelnice: Strelnica: Sportschützenclub Wien Rundweg neben Baumgasse 58a 1030 Wien Tel 01 7984798 Vïaka za pomoc.


Oznam

Ján Pálka
12. marca 2012

Oznamujem predsedom všetkých klubov. že na základe rozhodnutia prezídia je hodnota získaného bodu za aktivitu klubu v roku 2011 stanovená na 1.5 eura. Žiadam predsedov aby zaslali na mail bardomag@gmail.com číslo účtu svojho klubu kde im bude adekvátna suma zaslaná ako dotácia na činnos. Termín do 30.4.2012. Po tomto termíne nebudú žiadne žiadosti akceptované. Tabuľka získaných bodov je na stránke SADS. Ïakujem za pozornos.


Valne zhromazdenie-oznam

Ján Pálka
05. marca 2012

Pripomínam blížiaci sa termín zasadnutia Mimoriadneho valneho zhromaždenia ktoré bolo na základe rozhodnutia prezídia zvolané na deň 10.3.2012 . hotel Poľana. Zvolen o 10.00 hod. Súčasne budú aj odmenení naši strelci vyhodnotením extraligy ako aj prezidentom SNROA najlepší rozhodcovia. Predbežny program- zmena výšky členského do SADS. Následne kreácia nového prezídia a vyhodnotenie činnosti klubov a SADS za rok 2011. Srdečne Vás všetkých pozývam aj na spoločný obed a teším sa na Vašu účas.


IV.CZ EEO 2012 + Euro Challenge 2012

Admin SADS - Admin
22. februára 2012

Dávam to sem tak ako mi to prišlo e-mailom sleva pro slovenske strelce na IV.CZ EEO 2012 z puvodnich 180 EURO vsichni zaplati pouze 150 EURO. Ti co jiz uhradili plne startovne bude jim rozdil vracen na strelnici sleva pro slovenske strelce I. Euro Challenge 2012 z puvodnich 90 EURO vsichni zaplati pouze 70 EURO. Ti co jiz uhradili plne startovne bude jim rozdil vracen na strelnici doufam. ze ucast slovenskych strelcu bude tedy maximalni s pozdravem a uctou Lubor DVC


Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely vyhlášky č. 229-2011 Z. z.

Admin SADS - Admin
12. februára 2012

Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely vyhlášky č. 229-2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. dokument pdf si môžete stiahnú tu http:--legistelum.sk-images-pripomienky-Zasadna_pripomienka_vyhlaska_Legis_Telum_2012.pdf


Urgent-Legis Telum

Ján Pálka
09. februára 2012

V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom. ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú latku ignorácie a cielenej buzerácie vlastných slušných občanov do novej výšky. Nie len zoznamom - nezoznamom na ktorom sú - nie sú politicky nekorektné zbrane bez ľadu a skladu ktorým nás odkazujú na komerčný ruský server (áno. bavi sa v tomto prípade "právnej istote" skutočne nemôžme). V pondelok bola do medzirezortného pripomienkového konania daná novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti držiteľov Zbrojných preukazov. Po preštudovaní musí každý. kto si vie reč paragrafov preloži do reči ľudskej a pozná aktuálne znenie zákona o zbraniach a strelive pomyslie. že niekomu veľmi záleží na tom. aby: a) vznikali nové žiadosti. výpisy. tlačivá a hlavne POPLATKY (je asi jasné ktorej skupine) b) čo najmenej občanov s čistým registrom trestov mohlo drža zbraň (tí so záznamami sa štátu nepýtajú vôbec) Kde nemôže čert. tam pošle úradníka. Inak povedané. aj keï občan na niečo nárok zo zákona má. štátny úradník vymyslí taký spôsob byrokracie. aby mu v tom prakticky zabránil. Stačí si pozrie dátum prechodnej doby v zákone o zbraniach a strelive. dátum účinnosti navrhovanej novelizovanej vyhlášky a čo je v nej napísané. Rozumové pochody týchto úradníkov sú mi záhadou. Tvorbou vyhlášky v zrýchlenom medzirezortnom konaní chcú akože napravi paskvil. ktorý vznikol tiež vïaka tomu. že bol "zrýchlený" a odborná debata okolo neho zo strany ministerstva vyslovene nežiadúca. Niekto si tu mýli príčiny s následkom. a správa sa ako zaschnutý feudál. Bezúhonných občanov (a taký musí zo zákona by každý držiteľ ZP) automaticky považuje za klamárov a podvodníkov. To je prezumpcia viny. Na základe toho nastavuje vyhlášku tak. aby im prakticky zabránil dosiahnu zákonom garantované práva. Z ústavy si robí trhací kalendár. núti občana nosi svoju zdravotnú dokumentáciu kade tade. A to všetko len preto. že úzka skupina. ktorá má dosah na najvyšších štátnych úradníkov chce zavádza stále nové a nové poplatky. Vážení. im nejde vôbec o bezpečnos (a už ani o klamlivý pocit bezpečnosti). Tu už ide vyslovene iba o eurá. Neskryte a priamo. Preto vás prosím. či ste strelec alebo nie. podporte elektronicky nami podanú zásadnú pripomienku (link dolu). Nedajme sa donekonečna bi ako poddaní. Slovensko nie je banánistan pre gorily. Slovensko je demokratická republika. ľudovít Miklánek. predseda predstavenstva LT Prihlási sa k tejto pripomienke je možné iba do polnoci utorka 14.2.2011. Keï ide o strihanie práv občanov. ministerstvo má veľmi naponáhlo. Link na podporu pripomienky >>> https:--lt.justice.gov.sk-Public-... Text pripomienky >>> Pripomienka na stiahnutie vo formáte .pdf


Brokovnica 2012

Ján Pálka
31. januára 2012

Oznam-žiadam registrovaných strelcov o účas na Majstrovstvach sveta v brokovnici. aby do 13.2.2012 uhradili na účet SADS štartovné vo výške 350.-€. ja mam termin do 15.2.2012. takže pri neuhradení sa automaticky slot vracia organizátorovi. Číslo účtu je na stranke SADS. Do poznamky uvedte svoje priezvisko. Ïakujem za pozornos.


Urgent-Shotgun World

Ján Pálka
23. januára 2012

Upozorňujem všetkých záujemcov o účas na Majstrovstvách sveta brokovnice. že sú ešte dva volne sloty pre SR ak ich do konca týždňa neobsadíme prepadnú v prospech IPSC. Po tomto termíne už nie je možne dodatočne žiada o navyšenie slotov. Ïakujem za pozornos.


European Rifle-oznam

Ján Pálka
23. januára 2012

Oznamujem prihláseným záujemcom o účas na Majstrovstvách európy v puške. že je potrebne na účet SADS uhradi štartovné do 15. februára 2012. Výška štartovného pre regular je 250.-€. junior 125.-€ team 200.- €. Dakujem za pozornos.


Členská základňa + body za rok 2011

Admin SADS - Admin
20. januára 2012

Vážení predsedovia klubov. prípadne tí. ktorí máte práva predsedov klubov. Odkontrolujte si vo vlastnom záujme body za rok 2011 a to konkrétne: Body za organizovanie pretekov Body za členov Body za RO (boli tam problémy s bodmi. takže nanovo si to skontrolujte) Body za strelecké výkony Všetko nájdete v štatistike klubov. Ïalej pripomínam povinnos nahlási členov za jednotlivé kluby a uvies aj príslušnú zaplatenú sumu. Toto sa robí online. neposielajte papieriky ani mne. ani štatistovi <-font>(len v prípade. že Vám to tam nejde nahodi!!!) Prípadné otázky. alebo problémy riešte so mnou sinergy@sinergy.sk (body za kluby) a so štatistom karol@sskartemis.com (členská základňa) Za pochopenie ïakujem.


Majstrovstva europy v puške

Ján Pálka
15. januára 2012

Oznamujem záujemcom. že nám boli pridelené 4 sloty. Kto má záujem zúčastni sa je potrebne sa urychlene zaregistrova na našej stranke. Ïakujem za pozornos.


Členské SADS

Ján Pálka
02. januára 2012

Predsedovia klubov-oznam. pripomínam predsedom klubov a ostatným členom SADS povinnos uhradi členské príspevky do asociácie. Starý člen 35.-€. nový 10.-€. Predseda klubu vyzbiera za svojich členov adekvátnu sumu. ktorú následne zašle na účet SADS č.ú.: 4000205004-3100 do 20. februára 2012 a následne zašle administrátorovi členskej základne tabuľku s menným zoznamom klubu. Pri platbe použi variabilný symbol číslo klubu. Okrem hore uvedeneho pripomínam vyhodnotenie aktivity členov a klubu taktiež do 20. februára 2012. Ïakujem za pozornos.


PF 2012

Ján Pálka
28. decembra 2011

Vážení streleckí priatelia. v mene celej SADS Vám prajem všetko najlepšie. veľa zdravia. pracovných aj osobných úspechov a samozrejme aj streleckých aby sme sa v budúcom roku 2012 stretávali v čo najväčšom počte a hlavne v dobrej nalade a streleckom zápolení. Ján Pálka


Mimoriadne VZ

Ján Pálka
20. decembra 2011

Na základe rozhodnutia prezídia bolo na deň 10.3.2012 zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie. hotel Poľana. Zvolen. Súčasne budú aj odmenení naši strelci vyhodnotením extraligy. Program bude včas zverejnený na stranke SADS. Dakujem za pozornos.


Outdoorové oblečenie

Ján Pálka
20. decembra 2011

Vážení streleckí priatelia. keïže už dlhšiu dobu hľadáme strelecké oblečenie v ktorom možme strieľa a nepremokne a neprefúka ho. firme Duran ktorá nám šila reprezentačné dresy sa podarilo z Číny doviez takýto nám potrebny materiál. Dal som uši jednu vzorku ktorú som na poslednom prezídiu aj odprezentoval. Nepremokavá bunda je presne v tom štýle ako repre dresy myslím tým farebné vyhotovenie. K tomu som si dal uši z toho isteho materiálu aj nohavice vo farebnom vyhotovení čierno modrom s červeným napisom na bokoch IPSC. Cena bundy bola stanovená na 80.-€ a nohavice 75.-€. Je možne na dane oblečenie napali akékoľvek logo alebo obraz. Ak má niekto záujem je potrebne kontaktovat dizajnera a objednat si. Tel. 0903638468 Dakujem za pozornos.


Shotgun World Championships 2012 Hungary

Ján Pálka
20. decembra 2011

Vážení streleckí priatelia. bolo nam pridelených 5 slotov na majstrovstva sveta v brokovnici. ktore sa budu konat na jesen roku 2012 v Debrecene. Je potrebne aby sa zaujemcovia prihlasili do 20 januára 2012. V prípade ak nenaplnime pridelene sloty budu pridelene inym štatom. http:--shotgunworld-hungary.com-f-informaciok Dakujem za pozornost.


Info od legis telum

Ján Pálka
30. novembra 2011

Dobrý deň vážení kolegovia. Dovoľujem si Vás informova o zmene vo vydávaní preukazov zbraní. ktorú od polky tohto mesiaca zaviedli na evidencii zbraní a streliva. Informácia je uvedená na priloženom linku. http:--legistelum.sk-komentar-139-podrobnejsie-uvadzanie-seriovych-cisiel-zbrane Prosím informujte o tomto svojich členov. Rovnako podľa informácii dostali evidencie pokyn. že potvrdenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vyžadujú nielen pri vydávaní nového a predlžovaní platnosti zbrojného preukazu. ale aj pri rozširovaní o ľubovolnú skupinu. S pozdravom Miklánek


Prezídium 8.12.2011

Ján Pálka
17. novembra 2011

Vážený predsedovia klubov. členovia prezídia.- zvolávam zasadnutie prezídia na deň 8.12.2011. štvrtok o 17.00 hod. na adrese Hostinec pri Zámku. s.r.o.. ul. Sidónie Sakalovej 157. Bytča. GPS súradnice: 49°13´17.11"N. 18°33´36.3"E. Predbežný program: - zhodnotenie streleckého roku 2011. - štátna dotácia. - dotácie klubom. - príprava na majstrovstvá sveta v brokovnici a majstrovstvá európy v puške. kalendár. - rôzne. Srdečne Vás pozývam a teším sa na Vašu účas.


Upozornenie

Ján Pálka
26. októbra 2011

Upozorňujem všetkých ktorí vkladajú zahraničné súaže do kalendára SADS že bez reciprocity to nebude akceptované. Ak dotyčné osoby nebudú túto skutočnos rešpektova budú im edičné práva odobraté. Nie som proti tomu aby v našom kalendári bola uverejnená zahraničná súaž. ale len v tom prípade ak naše súaže budú uverejnené na zahraničnej stranke obdobnej našej. čo si myslím že je korektné. Ïakujem za pozornos.


Oznam

Ján Pálka
26. októbra 2011

Na základe žiadosti o výrobu reprezentačných tričiek Vám oznamujem. že tieto boli vyrobené a uhradené podľa zoznamu žiadateľov. Žiadam zvyšných žiadateľov: páni Lazovský Richard 2 ks. Peter Muller 1ks. Ondrej Kováč 1k a Dobranský Gabriel 2ks aby sa prihlásili na tel. 0908835357. Cena trička je 30.-€. Dakujem za pozornos.


Doplatok

Ján Pálka
19. októbra 2011

Žiadam všetkých účastníkov WS 2011. ktorým bolo doručené strelivo prepravnou spoločnosou aby uhradili na účet SADS poplatok vo výške 55.-€ za prepravu 10 kg streliva. Ïakujem za pozornos.


G R A T U L Á C I A

Ján Pálka
10. októbra 2011

V mene celej Slovenskej asociácie dynamickej streľby srdečne blahoželám našim strelcom za dosiahnuté výsledky na Majstrovstvách sveta 2011 v Grécku. Máme majstra sveta v junioroch divízia production. ktorým sa stal náš úspešný reprezentant Andrej HRNČIARIK a strieborné družstvo v divízii production v zložení Marián VYŠNÝ. Andrej HRNČIARIK. Ernest NAGY a Marián FEDOR všetkým ešte raz srdečná vïaka za ich strelecké kvality a úspešnú reprezentáciu Slovenska. V krátkosti: bolo postavených 30 stage cca 500 rán. jeden stage bol zrušený. stage boli technicky náročné a zatiaľ veľmi reálne postavené a nepripomínali už šport ale streľbu v realnom civilnom prostredí. Myslím. že nie ja sám som bol sklamany z prístupu organizátora k realizacií tak náročnej súaže akou majstrovstvá sveta sú. V stredu sme mali strieľa pre-match a chýbalo ešte asi 10 až 12 stage. tie sa dostavovali počas strieľania a strieľalo sa aj takmer potme alebo stage nefungovali alebo pomedzi normalne squady chodili grécke extra-squady a neraz sme čakali aj hodinu dve. rozhodcovia si museli sami stava stage a pod. Tak isto aj samotne zahajenie bolo tak. že nás nechali stᝠasi hodinu aj pol no a ceny na Rhodose bez komentára. kto nevie čo s peniazmi odporúčam dovolenku v Grécku. Osobne si myslím. že súaž tak veľkého rozsahu a pre strelcov aj finančne náročná by mala by pripravená a zrealizovaná v inej kvalite. ale napriek tomu sa majstrovstiev sveta zúčastnila naozaj svetová elita čím bola súaž ešte náročnejšia a kto chcel uspie musel ís na hranu svojích možností a schopností pri zachovaní chladnej hlavy. Na záver môžem zhodnoti. že úroveň strelcov išla od posledných majstrovstiev sveta rapídne hore a presadi sa v takejto silnej konkurencii vyžaduje dlhodobú a precíznu prípravu preto ešte raz gratulujem Slovenským strelcom. Ïakujem za pozornos.


WS 2011

Admin SADS - Admin
09. októbra 2011

Tu by ste mali nájs konečné výsledky WS 2011 http:--www.interforzebrescia.it-images-fbfiles-files-Generale_finale.pdf


Priebežné výsledky WS 2011

Admin SADS - Admin
06. októbra 2011

Vážený priatelia. priebežné DOSTUPNÉ výsledky stage nájdete na týchto odkazoch. ale musíte sa s nimi trochu pohra: PDF: http:--flipflashpages.uniflip.com-2-45583-108165-pub- Brazil-sys: http:--www.xtremeshooting.com.br-mss-match.php?Matchnum=1 situace-body: http:--apscr.cz-ws2011-verify http:--www.ipscostrava.cz ;-)


WS XVI.

Ján Pálka
25. septembra 2011

Oznam-pre účastníkov WS XVI. munícia ktorá bola kurierom zaslana na Rhodos je uložena v hoteli Capsis izba č. 660. Ïakujem za pozornos.


World Shoot 2011

Peter PAVLÍK
20. septembra 2011

Vážení priatelia. stage sú na stránke www.wsh2011.org-test.html


Wielki Puchar Twierdzy GP - lvlIII

Peter PAVLÍK
19. septembra 2011

Vážení priatelia. jediná platná registrácia na pretek Wielki Puchar Twierdzy GP - lvl III v dňoch 24.-25.09.2011. je spustená na stránke www.zsd.org.pl-twierdzacup-pl-index.php?id=register


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
11. septembra 2011

Oznam-Organizator WS XVI oznámil. že akékoľvek zmeny týkajúce sa zbraní akceptuje do 13.9.2011. Takže ak niekto z účastníkov mení zbraň alebo číslo a pod. posledny termín je do 12.9.2011 do 22.00 hod. Ïakujem za pozornos.


Štartovné

Ján Pálka
25. augusta 2011

Oznam-účastníci Majstrostiev sveta. tí ktorí tak ešte neurobili je potrebné doplati štartovné za účas na účet SADS. Ïakujem za pozornos.


Tričká-repre.

Ján Pálka
24. augusta 2011

Oznam-dnes som zabezpečil výrobu tričiek podľa zoznamu vytvoreného na stranke SADS. kde si mohli záujemcovia nahlasi veľkos a počet reprezentačných tričiek. Do buducej stredy ak má ešte niekto záujem o repre tričko nech sa mi mailom ozve. Ïakujem za pozornos.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
21. augusta 2011

Oznam-náboje. info od prepravcu zatial je objednaných na prepravu 100 kg nábojov pre 10 strelcov. ak by chcel niekto viac ako 10 kg co je asi 700 ks nabojov je to potrebne nahlásit do konca budúceho tyzdna t.j. 28.8.2011. Naboje musia byt balene v krabickach po 50 ks a 14 ks takýchto krabiciek po 50 vojde do krabice 190x135x115 mm ja som pouzil krabicu z ruskej zmrzliny od českeho vyrobcu. Následne bude potrebne takto zabalené naboje dopravit na adresu SADS do 16.9.2011. Na krabicu napiste svoje meno. Dakujem za pozornost.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
17. augusta 2011

Info-na stranke http:--www.wsh2011.org- v casti accommodation su v spodnej casti formulare ktore je potrebne vyplnit a zaslat organizatorovi na adresu secr@wsh2011.org. Dakujem za pozornost.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
15. augusta 2011

Žiadam účastníkov MS aby do konca týždňa mi zaslali číslo letu. leteckú spoločnos. letisko príletu a čas príletu. pre odlet číslo odletu. letecku spoločnos. letisko. čas odletu. Náboje je potrebne ma zabalene v krabičkach po 50 ako original vo vačšej krabici. Ak má niekto ine zmeny ako čislo zbrane a pod. oznamte mi to čo najskôr. Ïakujem za pozornos.


Tabulka WS 2011

Ján Pálka
01. augusta 2011

meno superliga I Mosquito SNC CNC superliga IV. celkove Nagy Ernest 100 93.45 96.06 94.76 100 296.06 Vysny Marian 93.09 95.21 97.73 97.24 96.54 291.51 Fedor Marian 90.31 98.09 85.86 90.56 86.43 278.96 Hrnciarik Andrej 86.54 94.22 88.66 92.81 275.69 Pavlik Jan 91.17 90.13 86.93 92.89 274.19 Penov Anton 94.75 88.24 87.44 89.31 272.3 Czocher Mikulas 87.79 72.04 88.32 88.28 91.08 267.68 Hos Ivan 75.15 79.21 94.19 88.15 75.21 261.55 Percetualne umiestnenie nominácie strelcov SR na WS 2011. Hodnotené sú tri najlepšie umiestnenia.


Prezídium 11.8.2011

Ján Pálka
01. augusta 2011

Oznam-na základe rozhodnutia posledneho prezídia oznamujem. že najbližšie zasadnutie prezídia sa uskutoční dňa 11. 8. 2011 vo štvrtok o 17.00 hod. na adrese Strojnícka 34. Bratislava. Dakujem za pozornos.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
01. augusta 2011

Oznam pre účastníkov WS 2011. podla zisteni u leteckých spoločností lietajucich do Grecka nie je mozne zobrat do lietadla viac ako 5 kg munície vrátane obalu plus zbran za ktorú sa plati poplatok. Je potrebné prevoz zbrane a munície oznámit pri pri rezervacii letenky. Ostatnú muníciu je mozne zaslat prepravnou spoločnosou smart-logistics. spol.s.r.o. za poplatok. Kto má zaujem zaslat municiu uvedenou logistickou spoločnosou je potrebne volat Mgr. Petre Pálkovej 0905 751072 do 7.8 2011. Neplati pre tích. ktorí tak už urobili. Ïakujem za pozornos.


Rozhodcovia na SPL

Peter Sárkány
20. júla 2011

Prosím záujemcov o rozhodovanie na 4. kole SPL. aby sa prihlásili u Dušana Veselkého na e-mail: dusan.veselsky@kssk.sk Dakujem.


Gemershooting 3

Peter PAVLÍK
15. júla 2011

Vážení strelci. pozývam Vás na strelecký pretek - puška: Gemershooting 3. ku ktorému je spustená registrácia a informácie. na stránke http:--www.gemershooting.eu- Tibor Figei


SGS Cup III.

Ján Pálka
03. júla 2011

Oznamujem širokej streleckej verejnosti. priaznivcom SA 58. že je spustena registrácia na SGS cup III. na stranke www.skzvolen.eu. ïakujem za pozornos a tešíme sa na Vašu účas.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
03. júla 2011

Oznamujem záujemcom WS Rhodos. že na stranke http:--www.wsh2011.org-accomodation.html je moznost rezervacie ubytovania. Ïakujem za pozornos.


Oznam

Ján Pálka
22. júna 2011

Oznamujem širokej streleckej verejnosti. že naši reprezentanti boli finančne odmenení Ministerstvom školstva za úspechy dosiahnuté na Majstrovstvách európy 2010. Andrej Hrnčiarik. Ernest Nagy jr.. Marián Vyšný. Ernest Nagy. Ján Pavlík. žiadam menovaných ak im to ich povinnosti umožnia aby sa dostavili na Majstrovstvá SR 2.7.2011 Sielnica. kde im bude odmena odovzdaná. Ïakujem za pozornos.


Zásadné pripomienky k vyhláške MZ SR

Štatistik SADS - Štatista
20. júna 2011

Na žiados prezidenta SADS pridávam info pre širokú streleckú verejnos. Vážení kolegovia. Občianske združenie Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní. o.z. predložilo zásadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. predloženú do medzirezortného pripomienkového konania ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. rezortné číslo S06501-OL-2011 dňa 9.6.2011. Pripomienku môže podpori každý občan SR. Spôsob je identický so spôsobom pripomienkovania návrhu novely zákona. Link je nasledovný: https:--lt.justice.gov.sk-Public-MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191AndmatEID=4089AndmrEID=185322 Pripoji sa k pripomienke možno iba v piatok. pretože ministerstvo znova všetko robí v zrýchlenom konaní. S pozdravom Ing. ľudovít Miklánek (Legis Telum)


[0.12 kB]

Bathory Cup 2011

Peter PAVLÍK
14. júna 2011

Vážení priatelia. na stránke www.shootingarea.eu je spustená registrácia na pretek. na ktorý Vás všetkých pozývam. Pred vyhlásením výsledkov bude bohatá tombola a pre víazov sme pripravili špecialne ceny. ktoré môžete vidie na http:--www.ulozto.cz-9368635-bathory2011-jpg Teším sa na Vás.


Nový návrh vyhlášky

Štatistik SADS - Štatista
13. júna 2011

Na žiados prezidenta SADS pridávam túto informáciu od Legis Telum: Vážení kolegovia. pre informáciu Vám zasielam link na nový návrh vyhlášky ohľadne posudzovania zdravotnej a psychologickej spôsobilosti z dielne MZ SR. Pripomienkovanie je možné do tohto piatku. https:--lt.justice.gov.sk-Material-MaterialHome.aspx?instEID=-1AndmatEID=4089AndlangEID=1 S pozdravom Ing. ľudovít Miklánek predseda predstavenstva Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní. o.z.


[0.12 kB]

Dresy RO

Juraj Kišš - SNROI
29. mája 2011

Chcem upozorni RO. ktorí získali minulý rok aspoň jeden bod za rozhodovanie. že majú nárok na jeden nový dres RO. Vzhľadom k tomu. že mi doposiaľ neposlali všetci RO svoje veľkosti. všetkých naposledy vyzývam. aby tak urobili v termíne do 3.6.2011. Po tomto termíne už bude neskoro a dresy im nebudú vyhotovené. To neplatí pre tých. ktorí mi už veľkosti poslali. V prílohe je veľkostná tabuľka. Pre bližšie info -ja mám veľkos L. tak aby ste to neprehnali v veľkosami. Pre tých. ktorí maj záujem o daľší dres. tak cena je polokošela cca 30€ a tričko 25€. S pozdravom Peter Kopunec


[0.12 kB]

Trenčiansky pohár + 3. kolo ŠSS

Peter PAVLÍK
24. mája 2011

Vážení priatelia. na stránke http:--www.shootingarea.eu je spustená registrácia na pretek. Bližšie informácie k preteku sú v propozíciach.


Extraliga SADS

Admin SADS - Admin
23. mája 2011

Nahodil som výsledky z troch prvých kôl Extraligy. Žiadam Vás aby ste si to pozreli a v prípade nezrovnalostí. chýb alebo otázok ma kontaktovali E-mailom (tj. mailom a nie telefonicky)


Majstrovstvá SR

Ján Pálka
16. mája 2011

Vážení priatelia dynamickej streľby. oznamujem Vám. že je spustená registrácia na Majstrovstvá SR v Sielnici. (www.skzvolen.eu)zaroveň žiadam tích ktorí sa prihlasia a nebudú môc sa zúčastni aby včas oznámili organizátorovi svoju neúčas. Ïakujem za pozornos a prajem veľa streleckých úspechov.


Tričká RO

Admin SADS - Admin
22. apríla 2011

Vážení RO. v prílohe je vzor trička pre RO.


[0.12 kB]

3. kolo SPL 2011

Peter PAVLÍK
17. apríla 2011

Vážení priatelia. je spustená registrácia na 3. kolo SPL 2011. ktoré sa uskutoční v Krakowe. 07.05.2011 http:--ipsc-spl.eu-registracni-formular.html


Diskusia

Admin SADS - Admin
15. apríla 2011

Vážený členovia asociácie. V ľavom navigačnom menu pribudla nová funkcia stránky - Diskusia. V súčasnej dobe sú tam tri príspevky na tému "Nový bodovací systém". K jednotlivým návrhom máte možnos vkladania komentárov.


III. kolo extraligy SADS

Ondrej PUPALA
04. apríla 2011

Vážení strelci. pozývame Vás na III kolo extraligy SADS. ktoré sa uskutoční dňa 15.5.2011 (nedeľa) na strelnici Sielnica. Registrácia. ako aj info o preteku na www.shootingarea.eu. Štartovné pre zaregistrovaných do preteku 20€ (pre nezaregistrovaných do preteku 25€)


1. kolo SPL 2011

Peter PAVLÍK
04. apríla 2011

Vážení priatelia. ïakujem vám všetkým za účas na 1. kole SPL. Verím. že situácie preverili vaše schopnosti. že ste sa cítili príjemne a naplno si to užili. Zvl᚝ chcem poïakova všetkým RO a RM z Čiech. Poľska a Slovenska a taktiež i „helperom“. ktorí nám spoločne pomohli časovo zvládnu tento pretek bez akýchkoľvek ažkostí. Peter Pavlík Tu je zopár štatistických údajov: stage: 8 počet RO: 22 počet „helperov“: 25 min. počet vystrelených rán: 21.450 ks min. hmotnos vystrelených striel: 193 kg (And#216; 9 gr.) – „ïakujeme“ :) počet Score Sheets: 1144 ks Competitors: 32 Prematch. 111 Match. 143 Full Match čas strieľania: 5 h 15 min And#216; min. počet výstrelov: 4.77 výstrelov-sek. min. počet kliknuti SO pri vyhodnotení preteku: 11.440 bufet: počet káv 143. spotrebované mäso 26 kg :) :) :)


Hodnotenie klubov

Ján Pálka
03. apríla 2011

Vážení streleckí priatelia. po prvom roku noveho hodnotenia klubov. ktoré bolo schválené na porade predsedov klubov v roku 2009 majú záujem niektorí členovia a kluby aby sa zmenilo. alebo prehodnotilo súčasné hodnotenie. Rozposlal som členom prezídia a ostatným návrh p. Emila Retiho a žiadam všetkých zainteresovaných členov SADS. aby vyjadrili svoje konštruktívne pripomienky prip. návrhy. Je potrebné nájst konsenzus. aby SADS bola atraktívnou a fungujúcou streleckou organizáciou. Máme štyri oblasti v ktorých sa kluby angažuju a tieto by mali by navzájom vyvážené. Oblasti ktoré musíme podporovat a hodnotit sú: 1.-členská základňa. 2.-organizovanie streleckých súaží. 3.-rozhodcovská činnos. 4.-strelecké aktivity členov. Členská základňa tvorí prostredníctvom klubov kostru a jadro SADS ako aj je jednou z doležitých súčastí pridelenia slotov na IPSC súaže level 4 a 5. Organizovanie súaží je základnou platformou existencie SADS. Len tu môžme získa nových členov. priláka zahraničných strelcov aj sa všetci kulturne a športovo vyži. Bez domácich súaží by bola SADS len administratívnou organizáciou. Organizovaním súaží level 3 sa ako strelecká organizácia vieme zviditeľni na stránkach IPSC ako celosvetovej organizácie. Bez rozhodcov by sme nemohli odborne napredova ani by sme nemohli organizova súaže. Neustále máme nedostatok odborne zdatných rozhodcov ako aj akútny nedostatok medzinárodnych rozhodcov. Výsledkom dobre fungujúcej streleckej asociácie a hlavne dobrého zázemia silných klubov je existencia aj dobrých strelcov. ktorí našu asociáciu ale hlavne Slovenskú republiku reprezentujú na medzinárodných podujatiach. Samozrejme nájs univerzálny kľúč správneho vyváženia horeuvedených hodnôt je obtiažne a nie je možné ani reálne aby vyhovelo každému zainteresovanému. Je logicke aj ľudské. že pre rozhodcu je najdôležitejšie rozhodovanie. pre strelca ohodnotenie výsledku a pod. Preto Vás všetkých žiadam o reálne a konštruktívne názory. Ïakujem za pozornos.


2.kolo SPL 2011

Peter PAVLÍK
29. marca 2011

Vážení priatelia. na stránke www.ipsc-spl.eu prebieha registrácia na 2.kolo SPL v Krakowe. Záujemci o rozhodovanie zapíšte v poznámke "RO". Tešíme sa na Vás.


tričká pre RO

Juraj Kišš - SNROI
29. marca 2011

Žiadam všetkých RO. ktorí rozhodovali v roku 2010.aby mi v termíne do 10.4.2011 poslali svoju veľkos polokošele. Každý aktívny člen dostane jeden ks polokošele od SADS- ïalšie kusy na vlastné náklady-. Otázky a objednávky cez e-mail peter@skptn.sk.


školenie RO

Juraj Kišš - SNROI
29. marca 2011

Žiadam všetkých záujemcov. ktorí majú záujem o vykonanie základného kurzu RO. nech sa mi nahlásia v termíne do 15.4.2011 na e-mail peter@skptn.sk. Predbežný termín kurzu je 12.13.14.5.2011 na strelnici v Sielnici. Súčasou kurzu bude prematch extraligy SADS dňa 14.5.2011 ako ARO. Podmienky absolvovania kurzu sú stanovené v smerniciach pre získanie oprávnenia RO-sekcia download.


Prezídium 26.3.2011

Ján Pálka
13. marca 2011

Oznam- zdôvodu nedostatku slotov na WS XVI 2011 v Grécku zvolávam mimoriadne zasadnutie prezídia na deň 26.3.2011 v hoteli Poľana vo Zvolene po skončení Valného zhromaždenia. Žiadam všetkých predsedov klubov. ktorí sú členmi prezídia o účas. Ïakujem za pozornos.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
10. marca 2011

Oznamujem Všetkým záujemcom. ktorí majú záujem sa zúčastni WS XVI v Grecku. že neboli vrátené žiadne sloty na prerozdelenie. takže realita je zatiaľ taká. že máme 16 zaujemcov do hlavného preteku ale len 10 pridelených slotov. čo zrejme málokto očakával. Takže o pridelení slotov bude musie rozhodnú prezídium na najbližšom mimoriadnom zasadnutí. ktoré bude pravdepodobne po zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 26.3.2011 v hoteli Poľana vo Zvolene.


Oznam

Ján Pálka
08. marca 2011

Na základe oznámenia predsedu klubu Alfa Bratislava sa dňom 3.3.2011 klub Alfa Bratislava vzdáva členstva v prezídiu SADS. Nastupujúcim klubom sa stáva klub Combat Club Condor Prešov. Ïakujem za pozornos.


Predsedovia klubov

Ján Pálka
08. marca 2011

Oznam na základe rozhodnutia prezídia - Predsedovia klubov sú do 31.3.2011 povinní zasla prezidentovi SADS číslo účtu klubu. na ktoré im bude poukázaná adekvátna čiastka (počet dosiahnutých bodov x 1.5). Ak do tohto dňa nebude číslo účtu zaslané. čiastka pre nezáujem nebude poukázaná.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
08. marca 2011

Oznam pre všetkých záujemcov WS XVI-všetci strelci. ktorí sú prihlásení na MS 2011 sa musia zúčastni min. 3 z 5 nominačných pretekov s podmienkou. že pretekárovi nesmie by na viac ako jednom nominačnom preteku udelené DQ. Pretekárovi. ktorý túto podmienku nesplní. nebude vrátené štartovné na MS 2011 a nebude sa môc zúčastni MS 2011 v Grécku. Rozhodnutie prezídia z dôvodu kvalitnej reprezentácie SR. Nominačné preteky: 1. Extraliga ČR Hodonice (9.4.2011) 2. Mosquito Komárno (30.4.2011) 3. CNC Opařany (18.6.2011) 4. SNC Sielnica (2.7.2011) 5. Extraliga ČR Hodonice (31.7.2011)


Valné zhromaždenie

Ján Pálka
04. marca 2011

Oznam-na základe rozhodnutia prezídia sa dňa 26.3.2011 o 10.00 hod. uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie dynamickej streľby. Miesto : Hotel Poľana vo Zvolene. Predbežný program správa o činnosti SADS. správa prezidenta SNROI. správa reviznej komisie. vyhodnotenie najlepších klubov. rozhodcov. strelcov a pod. Všetci členovia SADS ste srdečne vítaní. spoločný slávnostný obed.


Prezídium 3.3.2011

Ján Pálka
28. februára 2011

Oznam-pozvánka. Na základe dosiahnutých bodov pozývam zástupcov osem najaktívnejších klubov SADS na zasadnutie prezídia dňa 3.3.2011 o 17.00 hod. Hotel Poľana vo Zvolene. Poradie klubov podľa získaných bodov. ktoré zahàňajú činnos klubu: body za rozhodovanie. organizáciu súaží. počet členov. umiestnenie na súažiach. 1. Artemis 660.1.- b. 2. SK Zvolen 286.5.-b. 3. Alfa BA 280.9.-b. 4. Stupavan 263.6.-b. 5. ŠKP Trenčín 241.7.-b. 6. Magnum RS 239.2.-b. 7. KSSK Komárno 214.7.-b. 8. ŠKP Žilina 185.6.-b.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
16. februára 2011

Žiadam všetkých prihlásených záujemcovWS XVI ktorí tak ešte neurobili. aby urýchlene uhradili zálohu 150.-€ na účet SADS 4000205004-3100. kto tak neurobí do konca mesiaca február bude znamena. že nemá vážny záujem zúčastni sa WS XVI. Posiela nemusia juniori a Marian Vyšný.


Extraliga-2011

Ján Pálka
15. februára 2011

Boli prezídiom určené extraligové kolá. ktoré nájdete v sekcii "EXTRALIGA". Hodnoti sa budú štyri najlepšie vysledky v danej divízii. Ïakujem za pozornos.


Tričká-oznam

Ján Pálka
15. februára 2011

Oznamujem širokej streleckej verejnosti. že je možnos objedna si reprezentačné tričká. Po prihlásení sa Vám zobrazí objednávací formulár. ktorý je v prípade záujmu potrebné vyplni. Predpokladaná cena je 35€. Ïalšie technicke usmernenia budú včas zverejnené. Ïakujem za pozornos.


1.kolo SPL 2011

Peter PAVLÍK
11. februára 2011

Vážení priatelia. dávam do pozornosti. že je spustená registrácia na 1.kolo SPL na stránke http:--www.ipsc-spl.eu- Ïakujem.


Európsky zbrojný pas

Ján Pálka
08. februára 2011

Oznamujem všetkým vlastníkom dlhých guľových zbraní určených na IPSC. že PZ SR je povinný takúto zbraň zapísa vlastníkovi do zbrojného európskeho pasu. Kategória zbrane podľa § 5 ods. 1 písm. f- samonabíjacia palná zbraň. ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane.-to sú naše zbrane pre IPSC a(2) § 46 ods. 2 hovorí Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviez bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a strelivo do tejto zbrane za účelom výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f) a v § 6 a strelivo do tejto zbrane za účelom účasti na podujatí. ktorého súčasou je športová streľba. ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie. ktorý zakázal nadobudnú do vlastníctva a drža takúto zbraň. alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade musí by vykonaný záznam v európskom zbrojnom pase. To znamená. že PZ nemá zákonný dôvod držiteľovi zbr. skupiny E a vlastníkovi dlhej samonabíjacej guľovnice požadovanú zbraň nezapísa do EZP. Dakujem za pozornos.


Prezídium 3.3.2011

Ján Pálka
24. januára 2011

Dávam do pozornosti. že dňa 3. 3. 2011 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie nového prezídia SADS v VIP zasadačke Hotel Poľana vo Zvolene. Program: -akreditácia prezídia. - plánované súaže na rok 2011. - vyhodnotenie klubov SADS. - plánované výdaje na rok 2011. - WS XVI 2011 Grecko. - priprava Valného zhromaždenia. -rôzne...


Predsedovia klubov

Ján Pálka
10. januára 2011

Oznam-upozorňujem predsedov klubov SADS. že do 25.2.2011 je potrebné zasla na účet SADS (4000205004-3100) členské príspevky za jednotlivých členov Vašich streleckých klubov. Ïalej je potrebné do toho istého dátumu urobi vyhodnotenie priamo na stranke.


WS XVI-Grécko

Ján Pálka
10. januára 2011

Oznam-záujemci o účas na WS XVI v Grécku je potrebné aby ste sa do 15.2.2011 zaregistrovali na stranke SADS navrchu v ľavej lište. Zatiaľ nám bolo pridelených 10 slotov a do 30.3. 2011 nám budú. ak bude záujem pridelené ïalšie extra sloty. Výška štartovného je 350.-€. počet rán cca 550. stage 30. miesto Rhodos. termín 2.-8. 10. 2011. Záujemcovia o účas sú povinní uhradi zálohu 150.-€ na účet č. 4000205004-3100. do poznámky uvies svoje meno a ako VS uvies ID.


Body RO a Strelcov

Admin SADS - Admin
06. januára 2011

Vážení predsedovia klubov. Tak. ako každý rok aj tento. je potrebné zasla body za RO činnos. body za umiestnenia na jednotlivých pretekoch. body za členov a body za organizovanie pretekov do 15.2.2011. Body neposielajte vo formáte .xls (excel). ale ich nahoïte priamo na stránke. Po termíne 15.2.2011 už body nebude možné zadáva. Body za organizovanie pretekov a body za členov sa generujú na stránke automaticky. Môžete si to skontrolova po prihlásení v pravom menu "Štatistika klubov". V prípade otázok a nejasností ma kontaktujte mailom.


WS 2011

Peter PAVLÍK
04. januára 2011

Vážení reprezentanti. bol som požiadaný. aby som vám sprostredkoval informácie ohľadne dopravy a ubytovania na WS 2011 v Grécku. Info je na stránke http:--apscr.cz-ws2011- viac informácii nájdete na http:--ipscostrava.cz Ïalšia informácia je z Poľska. kde plánujú objedna spoločné lietadlo a v prípade naplnenia jeho kapacity cca 100 osôb. by doprava vyšla najlacnejšie. Z toho dôvodu poliaci "zatiaľ" komunikujú so strelcami z Litvy a v prípade záujmu strelcov zo Slovenska. je možnos dohodnú sa na spoločnej doprave. Ïalšie info zverejním priebežne.


PF 2011

Ján Pálka
31. decembra 2010

Prajem Všetkým priaznivcom streľby do nového roku hlavne zdravie. šastie a lásku ako aj pokoj v rodinách. pracovné úspechy a v neposlednom rade aj športové vyžitie. Nech na streleckých súažiach víazí rados a priateľská pohoda. Šastný a veselý nový rok 2011. Ján Pálka prezident SADS


Vianoce 2010

Ján Pálka
23. decembra 2010

Prajem Všetkým priaznivcom streľby a ich rodinným prislušníkom a blízkym šastné a veselé prežitie vianočných sviastkov. plné hojnosti a splnených snov. Za SADS Ján Pálka


Štatistické listy 2010

Juraj Kišš - SNROI
07. decembra 2010

Vážení RM a usporiadatelia pretekov. Touto cestou Vás chcem požiada o zaslanie štatistických listov z pretekov poriadaných v roku 2010 z dôvodu pridelenia bodov jednotlivým RO. Uvedené listy zašlite na adresu peter@skptn.sk do dňa 20.12.2010. Ïakujem.


Návrh loga SADS

Admin SADS - Admin
27. novembra 2010

V menu Fotogaléria nájdete zaslané návrhy nového loga. Jednotlivé návrhy môžete ohodnoti. Upozorňujem. že každý návrh môžete hodnoti len jeden krát a musíte by prihlásený. Heslá na stránku zostali tie isté ako boli na SAPS. :-)


Extraliga SADS

Admin SADS - Admin
27. novembra 2010

V menu Extraliga sú výsledky z jednotlivých kôl roku 2010. Žiadam Vás o skontrolovanie výsledkov. aby sme mohli vygenerova oficiálne výsledky. Pripomienky (opravy) jednotlivých kôl Vás žiadam zasla mailom na pupala@sskartemis.com do 15. decembra 2010.


Tričká pre RO

Juraj Kišš - SNROI
27. novembra 2010

Vážení priatelia! Chcem Vás všetkých požiada o vypracovanie a zaslanie (grafického+farebného) návrhu vyhotovenia trička pre RO. Termín do 31.12.2010. Svoje návrhy zasielajte na peter@skptn.sk Ïakujem


WORLD SHOOT XVI

Ján Pálka
24. novembra 2010

WORLD SHOOT XVI --------------- Even before the last shot was fired at the European Championship. everyone started talking about World Shoot next year on the island of Rhodes. Greece . Here are some of the timelines: The Slots will be sent out to the Regions within the next few weeks. The 1st slot cutoff will be January 31. and the 2nd cut for the extra slots will be March 31. The IROA call-up for officials will be sent out first week in January. Stručne: sloty nám budú pridelené do 31.1.2011 a o extra sloty musíme žiada do 31.3.2011.


Prezídium-oznam

Ján Pálka
24. novembra 2010

Členom prezídia SADS - dňa 9.12.2010 o 17.00 hod. v zasadačke VIP - Skry citovaný text - > hotel Polana vo Zvolene sa uskutoční zasadnutie prezídia SADS. > Predbežný program: > - rozpočet na rok 2011. > - revízna správa RK. > - majstrovstvá sveta 2011 Grécko. > - internetová stránka. > - tričká pre rozhodcov. > - vyhodnotenie extraligy. > - kalendár súaží na rok 2011. > - rôzne... > Ïalej do pozornosti: spustená nová stránka www.sads.sk. predsedovia > klubov ktorí majú záujem o organizovanie kol sads level II. a III. a > nie sú členmi prezídia zaslat svoje poziadavky mne mailom. > Dakujem za pozornos.


SNROI Kvalifikačné predpoklady

Juraj Kišš - SNROI
28. októbra 2010

Vážení strelci. v sekcii "Na stiahnutie" sú Kvalifikačné predpoklady RO. RO prajem úspešné zbieranie bodov.


6.kolo SPL - Tadeuszky

Peter PAVLÍK
10. októbra 2010

Vážení priatelia...na stránke www.ipsc-spl.eu je spustená registrácia na pretek a zverejnené propozície + stage. Ïakujem.


Oznam-VZ

Ján Pálka
09. októbra 2010

Dňa 9. 10. 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia SAPS. kde bola jednomyseľne odlasovaná zmena názvu Slovenskej asociácie praktickej streľby. Nový názov znie Slovenská Asociácia dynamickej streľby. Ïakujem za pozornos.


Reprezentačné tričká

Ján Pálka
07. októbra 2010

Na základe rozhodnutia prezídia zo dňa 30.9.2010 bude všetkým strelcom. ktorí sa zúčastnili EHC 2010 preplatené jedno reprezentačné tričko. Tričko budem prepláca už na valnom zhromaždení 9.10.2010 proti podpisu. Ïakujem za pozornos.


Twierdza Cup

Peter PAVLÍK
06. októbra 2010

Info o preteku na stránka www.ipscostrava.cz


Petícia

Ondrej PUPALA
04. októbra 2010

V Download som vložil Titulný list k petícii a protestu a Petičný hárok. Čo sa týka sústredenia a doručenia podpísaných hárkov. čakám na odpoveï. Pokiaľ bude v sobotu na SGS v Sielnici niekto. kto by to vedel doruči predstaviteľom LT. dajte mi vedie na pupala@sskartemis.com. Ïakujem V mene SAPS vyzývam členov asociácie aby sa aktívne a zodpovedne zapojili do petície.


Priebežné výsledky SPL 2010

Ján Pálka
03. októbra 2010

Vážení priatelia. na stránke www.ipsc-spl.eu sú priebežné výsledky SPL 2010. V prípade nejasností ma kontaktujte na info@ipsc-spl.eu Ïakujem


Twierdza Cup

Ján Pálka
03. októbra 2010

Vážení priatelia. uvedený pretek je organizačne zmenený. prematch je v piatok - 08.10.2010. match je v sobotu- 9.10.2010. Informácie sú na stránke www.zsd.org.pl. takže platí to pôvodné ako prvé. Dakujem za pozornos.


List poslancom NR SR

Ján Pálka
03. októbra 2010

Do pozornosti všetkým priaznivcom streľby. Z dôvodu pripravovanej novely zákona o zbraniach som dole uvedený list mailom zaslal všetkým poslancom NR SR. Vážený poslanec. poslankyňa NR SR. dovoľte mi aj takouto formou Vás oslovi a objasni možné následky uplatnenia kolektívnej viny za nešastnú tragédiu z 30.8.2010 v Bratislave pre streleckých športovcov. Ako prezident Slovenskej Asociácie Praktickej Streľby zastupujem veľkú skupinu nadšencov a športovcov ako na domácom ale hlavne na medzinárodnom fóre. kde naši reprezentanti dlhodobo dosahujú výsledky na popredných miestach. Ako príklad uvediem: niekolkokrát sme majstri európy ako v družstvách tak aj v jednotlivcoch. sme bronzoví z majstrostiev sveta. máme vynikajúcich juniorov. aktuálneho majstra európy. čo nasvedčuje aj aktívnej práci s mládežou a mnoho ïalších úspechov a aktivít. ktoré pre rozsiahlos nechcem ïalej rozvádza. Naša strelecká organizácia je súčasou medzinárodnej organizácie. ktorá združuje celosvetovo vyše stotisíc aktívnych členov. Naše športové súaženie spočíva v používaní zväčša samonabíjacích krátkych a dlhých zbraní. ktoré ako všetci vieme sú a musia by odvodené z automatických samočinných zbraní a je logické že v prvom rade boli vyvíjané a vyrábané pre vojenské účely. alebo opačne špičkové športové zbrane boli upravené a prevzaté do výzbroje armád. Takže môžete generálne zakáza športovú streľbu a potom aj poľovníctvo. čo keï bude ma niekto v skratovom konaní samonabíjaciu poľovnú guľovnicu alebo brokovnicu? Strelecké športy boli a sú podporované aj preto aby sa zvýšila schopnos domobrany obyvateľstva v krízových situáciach čo je súčasou aj bezpečnostnej stratégie SR. Vážení poslanci nie sme proti sprísneniu držby zbraní a vydávania zbrojných preukazov. Ved ak si niekto vyrobí alebo prerobí zbran dopustí sa trestného činu Nedovoleného ozbrojovania. to táto novela nerieši a vlastne došlo k takémuto porušeniu zákona a súčasný návrh generálne likviduje náš strelecký šport. Je približne 150 tis. zbrojných preukazov aj Vašich voličov. ktorí Vám zverili svoje hlasy s nádejou. že budete háji aj ich záujmy. Ïakujem za Vašu pozornos a pochopenie.


Valné zhromaždenie

Ján Pálka
01. októbra 2010

Na základe pripravovanej novely o zbraniach sa prezídium rozhodlo urýchlene zvola Valné zhromaždenie SAPS na den 9.10.2010 o 17.00 strelnica Sielnica z dôvodu zmeny názvu SAPS. preto žiadam Všetkých členov SAPS aby sa v záujme zachovania streleckého športu dostavili na VZ. Ïakujem za pozornos.


Miesto konania Prezídia SAPS

Admin SADS - Admin
24. septembra 2010

Len mierne upresním miesto konania zasadania prezídia. je to cca 20m od pôvodných priestorov reštaurácie.ako ste boli zvyknutý. v podstate cez ulicu v budove Amfiteátra Nitra.Parkovanie je možné vo vnútri areálu.Obsluha vás nasmeruje do salónika rezervovaného pre túto príležitos. Ïakujem.


Prezídium-oznam

Ján Pálka
23. septembra 2010

Oznamujem členom prezídia. že podľa schváleného programu sa dňa 30. 9. 2010 uskutoční zasadnutie prezídia v Nitre o 17.00 hod.v reštaurácii u zlatej svini v saloniku ul. Dolnozoborská 18. Program: - klasifikácia rozhodcov. - internetová stránka. - vyhodnotenie EHC 2010. - reprezentačné tričká. - info z general asembly. - novela zákona o zbraniach. - stav na účte. - rôzne


Oznam

Ján Pálka
22. septembra 2010

V sekcii na stiahnutie som vložil list adresovaný p.Lipšicovi. p. Figeľovi. p. Sulíkovi. p. Radičovej. p. Gašparovičovi. p. Galkovi. p. Jurzycovi.


Oznam-žiados

Ján Pálka
21. septembra 2010

S pripravovanou novelou o zbraniach z dielne KDH žiadam všetkých priaznivcov streľby aby sa angažovali v prospech zachovania streleckého športu na Slovensku. Ja osobne pripravujem niekoľko listov popredným ústavným činiteľom preto privítam Vaše dobré nápady prípadne pripomienky. Ïakujem za pozornos.


Výsledky EHC 2010

Ján Pálka
19. septembra 2010

V mene celej streleckej verejnosti a SAPS chcem vyslovi poïakovanie slovenskej výprave na majstrovstvách európy v IPSC za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu Slovenska. V junioroch sa Andrej Hrnčiarik umiestnil na prvom mieste a E. Nagy na treom miestev divízii production. družstvo v zložení A.Hrnčiarik. J. Pavlík. E. Nagy a M. Vyšný sa umiestnili na treom mieste v divízii production. Uspechom Slovenska je aj umiestnenie šiestich našich súažiacich do 2O miesta z celkového počtu 327 súažiacich v divízii production čo je doteraz najviac v histórii IPSC v jednej súaži.


Výsledky ME 2010

Peter PAVLÍK
19. septembra 2010

Priatelia. v sekcii NA STIAHNUTIE sú výsledky z ME2010.


EHC 2010 Belehrad-oznam

Ján Pálka
04. septembra 2010

Oznamujem všetkým prípadným záujemcom o účas na EHC 2010 v Belehrade. že sa z vážnych pracovných dôvodov uvolnilo jedno miesto do hlavného preteku. Cena je znížená na 200.-€ preto žiadam vážneho zaujemca v prípade záujmu aby mi urýchlene zaslal požadované údaje. alebo ma kontaktoval na tel. č. 0908835357


Upozornenie

Ján Pálka
04. septembra 2010

Upozornujem všetkych účastníkov EHC aby neprekročili maximálny počet nábojov na jednu zbran tj. 1000 ks a na povinnos ma pri prechode hraníc EU do Srbska pas a vytlačenú a vypísanú pozvánku. samozrejme aj európsky zbrojny pas. Za zbran sa platí na hraniciach poplatok v Eurách max. 20.-€. Prajem všetkým účastníkom EHC veľa úspechov. žiadne závady a presnú mušku a samozrejme bezproblemový príchod aj návrat. Aby Slovensko získalo čo najviac medailových umiestnení.


V. kolo SPL

Ondrej PUPALA
22. augusta 2010

Vážení strelci. oznamujem Vám. že je už spustená registrácia na V. kolo SPL na stránke www.sskartemis.com. Tešíme sa na vás :-)


SGS Cup II

Ján Pálka
09. augusta 2010

Vážení streleckí priatelia oznamujem Vám. že je spustená registrácia na súaž v puške a v pištoli SGS Cup II. ktorá sa uskutoční 9-10.10. 2010 v Sielnici. Všetci ste srdečne vítaní. http:--www.skzvolen.eu-sgs2010-sgs2010.htm Ïakujem za pozornos.


foto EHC 2010

Ján Pálka
02. augusta 2010

Žiadam strelcov. ktorí mi pre pracovnú zaneprázdnenost doposial neposlali pozadovane fotky aby tak urýchlene urobili. Termín na odoslanie do Belehradu bol 1.8.2010. Dakujem za pozornost.


Oznam

Ján Pálka
28. júla 2010

Vzhľadom na nepritomnost p. Kopunca v mesiaci september žiadam všetkých zainteresovaných aby pripomienky k novým pravidlám rozhodcov zasielali p. Kopuncovi najpozdejšie do 10.8.2010 aby bol priestor na ich zapracovanie. Ïakujem za pozornos.


Ubytovanie EHC 2010

Ján Pálka
28. júla 2010

Oznam pre tých ktorí ma žiadali o zabezpečenie ubytovania. Mám telefonicky potvrdenú rezerváciu v nasledovnom hoteli. Opätovne budem overova platnost rezervácie. Rezervovaných je cca 12 miest. HOTEL CENTRAL Adresa: Glavna 10. Zemun Telefon: Rezervacije: 011-2191-712. Restoran: 2192-876 Hotel Central nalazi se u centru Zemuna. ulica Glavna 10. Izgraðen je 1838. godine sa smeštajnim kapacitetima od 86 ležaja. Hotel poseduje 10 jednokrevetnih soba. 12 dvokrevetnih soba. 5 trokrevetnih soba. 4 četvorokrevetne i apartmane.Cene: - dnevni odmor - 1000.00 din. - jednokrevetna soba sa doručkom - 2226.00 din - dvokrevetna soba sa doručkom - 3452.00 din - trokrevetna soba sa doručkom - 5178.00 din - četvorokrevetna soba sa doručkom - 6904.00 din - apartman sa doručkom - 4852.00 din


Urgent-EHC 2010

Ján Pálka
21. júla 2010

Upozornujem všetkých ktorí mi neposlali fotky aby tak urobili v čo najkratšom čase. termín do konca budúceho týždna je posledný termín na zaslanie fotiek do Belehradu. Dakujem za pozornost.


Reprezentačné tričká

Ján Pálka
20. júla 2010

Za dres č. 2 hlasovali: R.Holicky. M.+Š. Myšiak. J.Pavlik. E.+E. Nagy.R.Boca.L.Makuka.A.Penov.M.Sciranka.I.Hos.M.Simasek.M.Czocher spolu 13 hlasov čo je nadpolovičná vacsina strelcov. ktorí sa zucastnia EHC 2010 v Belehrade. p. Pavlík ma informoval. ze je problém daný vzor doladit. ked je potrebne aby autor vzoru. dizajner. riešil s vyrobcom dopasovanie na jednotlivé velkosti ako aj vyber vhodneho materialu.


Prezídium-oznam

Ján Pálka
18. júla 2010

Oznamujem členom prezídia. že dna 22. 7. 2010 o 17.00 hod.vo VIP miestnosti hotela Poľana vo Zvolene sa uskutoční zasadnutie prezídia. Hlavné body programu: -nominácia teamu production. -reprezentačné trická. -nová internetova stránka SAPS. -rôzne


EHC 2010 Belehrad-foto

Ján Pálka
11. júla 2010

Žiadam všetkých účastníkov EHC 2010 aby urýchlene zaslali mailom fotky rozmeru 4 cm x3cm. veľkosti približné 240 Kilobajtov. We want to inform you that we need pictures from competitors for accreditations. size must be 4cm x3cm. approximate 240 KB. Please collect photos from yours competitors and send them to us. Kindly ensure that with every photo the name of the person


2.kolo SPL + BATHORY Cup + extraliga SAPS

Peter PAVLÍK
21. júna 2010

Vážení strelci. na stránke http:--www.delnet.sk-POKUSNE-WEBY-skptn-new-index.php-uvod.html je spustená registrácia na pretek. Pre zaregistrovaných strelcov do termínu 30.06.2010 do 24.00h je štartovné vo výške 20.-€. V správe pre prijímateľa uveïte svoje meno a priezvisko. Štartovné je prenosné na iného strelca. Pri registrácii v deň preteku je štartovné vo výške 25.-€. Kategorie Lady a Junior štartovné neplatia.


Tričká

Ján Pálka
21. júna 2010

Oznam širokej streleckej verejnosti. kto bude ma záujem o reprezentačné tričko ktoré bude vybrané a odsúhlasené prezídiom si môže objedna mailom. kde uvedie svoje meno ktoré by chcel ma na tričku. Cenu ešte neviem ale nemala by by vyšia ako 35.-€.


Tričká

Ján Pálka
19. júna 2010

Dávam do pozornosti širokej streleckej verejnosti návrhy tričiek pre Slovenskú reprezentáciu na medzinárodných súažiach. ktorú si môžte pozrie v download. Ïakujem za pozornos.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
18. júna 2010

Slot je už zadaný.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
16. júna 2010

Vážení streleckí priatelia. oznamujem Vám že je voľný ešte jeden slot na EHC 2010. Ak máte záujem potrebujem ho potvrdi do 20.6.2010. Cena štartovného je 250.-€ plus bankový prevod. Dakujem za pozornos.


Šariš Open 2010

Vladimír Smolej
15. júna 2010

Vážení strelci. upozorňujem Vás. že registračná stránka preteku Šariš Open 2010 - kolo ligy SAPS L II. už bola spustená. Viac na: http:--www.combatcondor.sk-sarisopen-index.php


SNC 2010

Ondrej PUPALA
14. mája 2010

Vážení strelci. oznamujem Vám. že je už spustená registrácia na Majstrovstvá Slovenska na stránke www.sskartemis.com. Tešíme sa na vás :-)


Mosquito Handgun Match

Ján Pálka
29. apríla 2010

Touto cestou chcem poïakova členom KSSK za kvalitne odvedenú prácu pri organizovaní súaže aj ked menšie nedostatky zapríčinil RM neskalibrovaním poprov ale náročnos a fantázia pri stage nechýbali.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
27. apríla 2010

Po pridelení nám požadovaných slotov na EHC 2010 žiadam všetkých. ktorí chcú zabezpeči spoločné ubytovanie aby mi svoju žiados zaslali mailom na adresu bardomag@gmail.com do 5.5.2010. kedy budem záväzne ubytovanie rezervova a hľada aj cenovo najprijateľnejšie. Ïakujem za pozornos.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
27. apríla 2010

Oznamujem všetkým. ktorí majú záujem ešte zúčastni sa Majstrovstiev európy v pištoli v Srbsku aby sa obrátili na p. Kuracinu Jaroslava. ktorý ako sponzor disponuje voľnými slotmi v predpreteku. Ïakujem za pozornos.


1. kolo SPL a “Spring Shoot”

Peter PAVLÍK
17. apríla 2010

Vážení strelci. Vzhľadom na štátny smútok v Poľsku. je pretek “Spring Shoot” Level III. zo dňa 17.04.2010 presunutý na termín 24.-25.04.2010. Nakoľko sa v tomto termíne koná i 1. kolo SPL. tu sú organizačné zmeny: Piatok - 09.00h. 23.04.2010 - Prematch Sobota - 10.00h. 24.04.2010 - Match - 9 stage Nedeľa - 10.00h. 25.04.2010 - Match - 6 stage Pretek je rozdelený na dva samostatné preteky. ktoré budú vyhodnotené zvl᚝. a budú prebieha nasledovne: 1.kolo SPL. 140 ran. Level II - sobota - 24.04.2010 - 9 stage. + vyhodnotenie “Spring Shoot”. 230 ran. Level III - sobota - 24.04.2010 - 9 stage - nedeľa - 25.04.2010 - 6 stage + vyhodnotenie Pri registrácii strelec organizátorovi uvedie. ktorého preteku sa zúčastní. Samozrejme. že je možnos sa zúčastni i oboch pretekov. Štartovné je 120.-zl. a v ňom sú zahrnuté oba preteky. Zároveň chcem požiada RO. ktorí majú záujem o rozhodovanie na uvedenom preteku. aby sa mi čo najskôr prihlásili. Pre RO je zabezpečené a platené ubytovanie v Hoteli Twierdza. Peter Pavlík 0905260314. Ïakujem.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
17. apríla 2010

Vážení streleckí priatelia. ozvali sa mi záujemcovia o účas na EHC 2010 v Belehrade s odôvodnením. že nemali informácie o termíne prihlasovania sa. preto žiadam predsedov klubov o včasné informovanie vlastných členov. Ak sú ešte záujemcovia prihláste sa s uvedením všetkých požadovaných údajov do 21. 4. 2010 a ja sa pokúsím vyžiada ïalšie sloty navyše. Ïakujem za pozornos.


Logo SAPS

Ján Pálka
12. apríla 2010

Dávam na zváženie všetkým členom SAPS na návrh nového loga SAPS. ktoré by bolo čitateľné a vyjadrovalo by našu malú organizáciu v súčasnosti. Ak máte známych dizajnérov alebo sami máte dobrý nápad. vyhlasujem súaž o najlepší návrh loga. ktoré bude následne hlasovaním vybrané. Víazné logo získa adekvátnu odmenu. Ïakujem.


Lepky na IPSC terče

Ján Pálka
07. apríla 2010

Oznamujem všetkým záujemcom hlavne strelcom. že sú v ponuke lepky na IPSC terče hnedej farby v kotúčikoch po 2000 ks v cene 1.75.-€. objednávky zasielajte na mail bardomag@gmail.com alebo tel. 0908835357. ïakujem za pozornos.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
07. apríla 2010

Oznamujem. že nám boli pridelené požadované sloty tj. 10 na EHC 2010 v Belehrade. Preto žiadam všetkých. ktorých sa to týka aby do 15.4.2010 poukázali na účet SAPS sumu 150.-€ ako doplatok k štartovnému.


Zmena termínu

Ján Pálka
24. marca 2010

Vážení priatelia - nadšenci streleckého športu. Týmto Vám oznamujeme. že z dovodu nevyhovujúceho - rozbahneného - povrchu strelnice. valov. prístupovej cesty a odstavnej plochy strelnice Kondor. sme rozhodli o zmene termínu preteku - 1. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín 2010. S prihliadnutím na termíny ostatných pretekov bude spomínaný pretek zorganizovaný v nedeľu 18.4.2010. Za porozumenie ïakujeme a tešíme sa na Vašu účas. Vedenie CCC Prešov.


Registrácia

Ján Pálka
19. marca 2010

Vážení streleckí priatelia. oznamujem Vám. že je už spustená registrácia Grand Prix Zvolen dňa 15.5.2010.


SNROI

Ján Pálka
12. marca 2010

Na prezídiu zo dňa 25.2.2010 sa p. Juraj Kiš vzdal funkcie SNROI. za náročnú a zodpovednú prácu mu bolo poïakované. Po zrelom uvážení som oslovil p. Petra Kopunca s ponukou na uvolnenú funkciu. P.Kopunec uvedenú funkciu prijal a na najbližšom zasadnutí prezídia bude jeho menovanie oficiálne potvrdené. Touto cestou ïakujem p. Kopuncovi za ochotu pracova v prezídiu SAPS.


Pozvánka

Ján Pálka
11. marca 2010

V sekcii download som vložil na stiahnutie oficiálnu pozvánku na EHC 2010. pre tých ktorích sa to týka si ju vyplnte a vytlačte. budete ju potrebova na cestu do Belehradu.


Urgent-EHC 2010

Ján Pálka
08. marca 2010

Opä upozorňujem tých. ktorí sú prihlásení na EHC 2010 Belehrad aby urýchlene zaslali požadované údaje a uhradili určenú čiastku na účet SAPS. Pan Lazovský zrušil svoju účas. ak sú ïalší zaujemcovia na uvolnené miesto posúvam termín platby ako konečný na 11. 3. 2010. Ïakujem za pozornos.


Upozornenie

Ján Pálka
04. marca 2010

Chcem opä upozorni strelcov. ktorí majú záujem zúčastni sa EHC 2010 V Srbsu na skutočnos. že Srbsko nie je v EÚ a miesto prechodu potrebuje Srbská polícia. takže prosím píšte prechod do Srbska a nie zo Slovenska. ktoré už neexistujú ako hraničné prechody. Ïalej upozorňujem všetkých nominovaných na blížiaci sa termín uzávierky a termín platby do Belehradu za sloty. Za porozumenie ïakujem.


Nominácia do teamu production

Ján Pálka
01. marca 2010

Prezídium hlasovaním určilo nasledovné súaže level III. ako nominačné do teamu production na EHC 2010. Znojmo - 10.4.. Komárno - 30.4.. Znojmo - 1.5.. GP Zvolen – 15.5. . CNC Oparany – 22. 5.. EEO Znojmo– 2. 6.. MFS Debrecén – 9. 7. Hodnoti sa budú tri najlepšie a rozhodne prezídium po 9. 7. 2010.


Veľkosti tričiek

Ján Pálka
01. marca 2010

Na uvedenej stránke si najdite svoju veľkos ktorú výrobca zaručuje http:--www.tiga.sk-Subpage.aspx?ID=17 a podľa tejto tabuľky mi nahlasujte veľkosti. Ïakujem


Urgent-EHC 2010

Ján Pálka
28. februára 2010

Vážení streleckí priatelia. žiadam vybraných 12 záujemcov. ktorí sa prihlásili na EHC 2010. aby do 9.3.2010 uhradili sumu 250.-€ na účet saps. ako variabilný symbol napíšte poradové číslo a na mail bardomag@gmail.com zaslali nasledovné údaje Meno a Priezvisko. dátum narodenia. pohlavie.telefon.E-mail. číslo pasu.Divíziu. minor. major.kategória.: Model zbrane. značka. číslo zbrane.kaliber. množstvo nábojov. hraničný prechod. Poradie strelcov: 1. Vyšný Marián. 2. Pálka Ján. 3. Nagy Ernest. 4. Pavlík Ján. 5. Fedor Marián. 6. Nagy Ernest Junior-len údaje. 7. Hrnčiarik Andrej Junior-len údaje. 8. Makuka ľubomír. 9. Hos Ivan. 10.Kopunec Peter. 11. Sciranka Martin. 12. Myšiak Michal Ïalej som žiadal o navýšenie slotov o ïalších 11 za ktorých sa ale musí zaplati záloha 100.-€-slot. preto žiadam ïalších strelcov v určenom poradí aby požadované údaje a platbu 100€ uhradili do daného termínu. 13. Šebík Ivan 14. Holečko Peter 15. Ecker Karol 16. Víglaský Anton 17. Acs Štefan 18. Lazovský Richard 19. Penov Anton. 20. Myšiak Štefan 21. Michalák Norbert 22. Boča Rastislav 23. Holický Radovan Kto do daného termínu 9. 3. 2010 neuhradí platbu a nepošle požadované údaje nebude sa môc EHC 2010 zúčastni.


Reprezentačné tričká

Ján Pálka
26. februára 2010

Na základe uznesenia prezídia budú všetci strelci. ktorým bude pridelený slot na EHC 2010 na zahájení a ukončení v reprezentačnom tričku v zmysle zmluvy o reprezentácii Slovenska. Z toho dôvodu bol na prezídiu odsúhlasený materiál trička. jedná sa o kvalitný thermo materiál s vypaľovanou potlačou so Slovenským znakom. Tričko si musia minimálne jeden kus objedna prihlásení strelci a ostatní podľa záujmu. Preto Vás žiadam o zaslanie početu ks a veľkosti a celé meno. ktoré bude na tričku. Cena jedného trička cca 30.-€


Program prezídia

Ján Pálka
21. februára 2010

Program Prezídia 25. 2. 2010 Zvolen 1.Zahájenie porady. 2.Prezentácia prítomných členov prezídia. 3.Vyhodnotenie klubov a zostavenie nového prezídia. 4.Uznášaniaschopnos prezídia. 5.Schválenie programu. zapisovataľa. 6.Finančný Plán činnosti na rok 2010. 7.Nominácia strelcov na EHC 2010 Srbsko. 8.Nominačná zmluva. 9.Nové reprezentačné dresy. 10.Rôzne - diskusia. 11.Záver


Žiados

Ján Pálka
17. februára 2010

Riaditeľ súaže Mosquito 2010 Dušan Veselský žiada touto cestou rozhodcov. ktorí majú záujem pomoc KSSK Komárnu pri realizácii súaže. Záujemcom vopred ïakujem.


Členovia Prezídia

Ján Pálka
17. februára 2010

Na základe vyhodnotenia aktivít jednotlivých klubov SAPS Vám predkladám poradie klubov v prezídiu na rok 2010. 1. ŠSK Artemis 266 bodov. 2. KSSK Komárno 168 bodov. 3. ŠKP Luger Žilina 163 bodov. 4. ŠSK Alfa Bratislava 135 bodov. 5. ŠKP Trenčín 121 bodov. 6. SK Zvolen 107 bodov. 7. SSK Stupavan 100 bodov. 8. ŠSK Magnum R. Sobota 91 bodov. Žiadam kluby. ktoré ešte nedodali vyhodnotenie aktivít za rok 2009 aby tak v čo najkratšom čase urobili. Posledný termín je do 20. 2. 2010 ako aj uhradili platbu na účet SAPS za členov. Žiadam predsedov klubov. ktorí sa stali členmi prezídia aby sa zúčastnili zasadnutia prezídia konaného 25. 2. 2010 o 17.00 hod.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
11. februára 2010

Zoznam prihlásených záujemcov na EHC 2010 Belehrad:bez osl. Vyšný. Pálka. Nagy+Junior. Pavlík. Fedor. Hos. Penov. Michalák. Myšiak M+Š.Sciranka. Acs. Makuka. Holečko. Ecker. Hrnčiarik Junior. Kopunec. Holický. Šebík. Boca. Víglaský. Laazovský spolu 23 záujemcov


Upozornenie-prezídium

Ján Pálka
03. februára 2010

Vážení streleckí priatelia. dňa 25.2.2010 sa uskutoční zasadnutie prezídia o 17.00 hod. hotel Poľana VIP zasadačke. Upozorňujem kluby ktoré nezaslali vyhodnotenie činnosti. aby tak urobili v čo najkratšom čase a tak isto je potrebné čo najskôr uhradi členské do SAPS. Okrem toho je potrebné aby sa do tohto termínu prihlásili záujemcovia o účas na EHC 2010 v Srbsku a záujemci aby mi mailom potvrdili rezerváciu spoločného ubytovania. V určených hoteloch organizátorom je potom spoločný zvoz autobusmi na strelnicu. Dopravu munície a seba si každý rieši vlastnou cestou. Upozorňujem že Srbsko nie je v EU. Prihlášky po termíne bude problém akceptova. Ïakujem za pozornos.


PanAmericke hry shotgun

Ján Pálka
28. januára 2010

Vazeni strelecky priatelia brokovnice. prisla nam ponuka slotov na Pan Americke hry. ktore sa konaju v Park City v USA. Zaujemcovia. ktori maju zaujem poslite mail na prezident@saps.sk. co najskor do 15.2.2010.


EHC 2010 Belehrad

Ján Pálka
23. januára 2010

Vážení streleckí priatelia. SAPS bolo pridelených 12 slotov na Majstrovstvá európy v Belehrade. Výška štartovného je 250.-€. Keïže viem. že je viac záujemcov požiadal som Regionálneho riaditeľa Srbska o navýšenie počtu slotov. Pripomínam všetkým. ktorí majú záujem sa zúčastni EHC 2010. aby do 25. 2. 2010 sa prostredníctvom svojich predsedov klubov prihlásili a po schválení prezídiom uhradili 250.-€ na účet SAPS.


Bodovanie klubov

Ján Pálka
17. januára 2010

Ziadam vsetkych predsedov klubov. aby do 15.2.2010 zaslali vyhodnotenie aktivit klubu za rok 2009 na adresu prezident@saps.sk. alebo postou na adresu SAPS(Bodovanie org.sutazi - Level I - 5 bodov. Level II - 10 bodov. Level III - 15 bodov. Bodovanie clenov - jeden clen - 1 bod. junior - 2 body. Bodovanie RO podla rozhodovania na sutazi - Level I - jeden bod. Level II - dva body. Level III - tri body. Bodovanie umiestnenia na Level III - 1miesto - 10 bodov. ....10 miesto - 1 bod)


Projektily

Ján Pálka
16. januára 2010

Záujemci o projektily celofarbené váha 152 gr. je možnos zabezpeči dobrú cenu. vola 0908835357. mail bardomag@gmail.com. zápalky budú dodané v marci.


Členská základňa SAPS

Ondrej PUPALA
13. januára 2010

Vážení predsedovia klubov. Do 15.1. vám budú zaslané podklady pre naplnenie členskej základne SAPS (zoznamu členov) na rok 2010. Z toho dôvodu si skontrolujte mailové adresy uvedené na stránke. Aktualizované zoznamy členov za jednotlivé kluby je potrebné zasla mailom na adresu pupala@sskartemis.com do 20.2.2010. S pozdravom Ondrej PUPALA


Výkazy RO.SO za 2009

Admin SADS - Admin
06. januára 2010

Vážený priatelia RO.SO. členovia SNROI! Dovolím si vás upozorni na povinnos zaslania Výkazu činnosti RO za 2009 do termínu 25.1.2010. kvôli spracovaniu podkladov pre bodové hodnotenie RO a vašich klubov.Formulár nájdete v sekcii "Na stiahnutie".Ak niektorý z vás nemajú záujem v tomto roku pôsobi ako činný RO. prosím oznámte formou e-mailu na juro@meb.sk.Na túto adresu prosím zasielajte aj samotné výkazy.Ïakujem. S pozdravom D.V.C. Juraj Kišš


PF 2010

Ján Pálka
03. januára 2010

Prajem Všetkým v Novom roku 2010 hlavne veľa zdravia a spokojnosti a potom aj streleckej chuti a športového vyžitia.


Vianočný pozdrav

Ján Pálka
24. decembra 2009

Vážení streleckí priatelia. v mene SAPS Vám prajem Šastné s veselé prežitie vianočných sviatkov. rodinnej pohody a hlavne veľa zdravia. S pozdravom DVC


Pozvánka na Coroň Mráz Tréning 31.12.2009

Admin SADS - Admin
21. decembra 2009

Vážený priatelia.náš klub K.P.S.N. sa v rámci rozlúčky s so starým rokom rozhodol tradične usporiada stretnutie priateľov IPSC na strelnici v Jelenci 31.12.2009 so začiatkom o cca 10.00.4 stage. cca 100 rán.ľubovolný počet opakovaní-pokúsime sa zabezpeči aj vyhodnotenie.čo nesľubujem vzhľadom ku klimatickým podmienkam.Vatra. opekanie. príjemná spoločnos. to sľúbi môžme).Vstupné je rozumné množstvo potravín a nápojov vhodných ku konzumácii(klasických 20 kg zabezpečíme)).Týmto srdečne pozývame vás aj vašich rodinných príslušníkov.S pozdravom klub K.P.S.N.


Zápalky

Ján Pálka
18. decembra 2009

Vážení streleckí priatelia. záujemcom o zápalky oznamujem. že zápalky typu CCI nebudú k dispozícii. ale ako lepšiu náhradu sa podarilo zabezpeči winchester v nezmenenej cene 2 centy. Ïalšie objednávky príjmam do konca roka 2009 dodané by mali by v marci 2010. Prajem všetko dobré.


Zápisnica z porady predsedov klubov 2009

Ján Pálka
01. decembra 2009

V sekcii Download som vložil zápisnicu z porady predsedov klubov a nové tabuľky k bodovaniu strelcov podľa divízii a kategórii.


Popre a iné komponenty

Ján Pálka
01. decembra 2009

Žiadam záujemcov o výrobu malých poprov a plate z hardoxu hr.12 mm. aby mi do 5. 12. 2009 záväzne potvrdili objednávku. Uvedené kovové terče sú odolné náboju vz. 43 7.62x39. Ïalej žiadam záujemcov o zápalky CCI aby mi zaslali množstvo o aké majú záujem. cena cca 2 centy.


Porada predsedov klubov

Ján Pálka
28. novembra 2009

Predbežný plán porady: - vyhodnotenie extraligy. - plán činnosti na rok 2010. - nominácia a nominačné pravidlá. - bodovanie klubov. - financie. - pravidlá IPSC. - rôzne Srdečne Vás pozývam- 10.00 hod. Poľovnícka sála Stráže nad Zvolenom. 29.11.2009


Oznam

Peter PAVLÍK
19. novembra 2009

Vážení strelci. dnes nás opustil náš kamarát a strelec Jaroslav Špaček z I.P.S.C. Ostrava. Čes jeho pamiatke. Viac informácií bude zverejnených na www.ipscostrava.cz


Extremeuroopen 2010 - Registrácia

Admin SADS - Admin
12. novembra 2009

Vážený záujemci o pretek Extremeeuroopen 2010.chcem vás upozorni že registrácia do závodu bude spustená v nedeľu 15.11. 2009 o 00:00 miestneho času.Doporučujem zbytočne neváha. Ïakujem.


Dôležitá zmena pravidiel IPSC

Ján Pálka
06. novembra 2009

Vážení streleckí priatelia. oznamujem Vám niektoré dôležité zmeny v pravidlách IPSC. ktoré sú zverejnené na stránke IPSC.org. V divízii production je možné ma na štarte max. po 15 nábojov v zásobníkoch. Ïalej sú schálené 2-3 IPSC terče. Zbraň kalibru 357 SIG spåňa divíziu standard major po splnení faktoru. Uvedené zmeny sú platné od 1.1.2010.


Porada predsedov klubov

Ján Pálka
05. novembra 2009

Na porade predsedov klubov bude aj vyhlasenie a ocenenie Extraligy SAPS 2009. Žiadam nasledovných členov(ažký Miroslav. Pupala Ondrej. Luha Marián. Fedor Marián. Pavlík Ján) aby sa zúčastnili porady. Ïalej žiadam predsedov klubov aby predostreli svoje návrhy na strelecký kalendár 2010.


Porada predsedov klubov

Ján Pálka
31. októbra 2009

Vážení predsedovia klubov SAPS. na žiados predsedu KSSK Komárno a súhlasu väčšiny predsedov Vám oznamujem zmenu termínu porady predsedov na 29. 11. 2009 o 10.00 hod.v Poľovníckej miestnosti Stráže nad Zvolenom. Zároveň žiadam predsedov o prípadné návrhy. termíny kôl a nomináciu na ME Belehrad 2010 prip. iné. Teším sa na Vašu účas.


Zrušenie 3.kola Nitrianskej ligy

Admin SADS - Admin
30. októbra 2009

Vážený priatelia.bohužiaľ vám musím oznámi. že termín 3. kola Nr ligy-Haloween Match sme z organizačných dôvodov a predpokladu zlého počasia odsunuli na neurčito.Týmto sa ospravedlňujem a ïakujem za pochopenie. Juraj Kišš


17.10.2009 Čachtice

Peter PAVLÍK
15. októbra 2009

Vážení strelci. vzhľadom na nepriaznivé počasie je pretek v Čachticiach. 17.10.2009 ZRUŠENÝ a presunutý na predbežný termín 05.12.2009. Počet stage a rán bude nezmenený. Podrobné info Vám včas oznámim. Ïakujem za pochopenie.


Apel

Ján Pálka
14. októbra 2009

Vážení streleckí priatelia. apelujem na Vás všetkých aby sa nestalo Vám ostatným to čo mne a mojím priateľom na prematchi v Debrecéne. kde sme boli chybou organizátora preradení do divízie Open. Organizátor pripravil naozaj veľmi peknú súaž kde zlyhala štatistika ale pravidlá sú neúprosné a do hodiny od zverejnenia verifity ked sa nepodá protest je všetko ok. Vzhľadom k tomu. že sme všetci traja boli prihlásení v production aj na skoršitoch sme značili divíziu. došlo k takejto chybe. ktorá tak peknú súaž dehonestovala. Na druhej strane by k tomu nemuselo dôjs. keby sme si jeden druhého viac vážili a všímali a stačilo zavola alebo upozorni. že sa stala neúmyselná chyba. Predsa nás nie je tak veľa. aby sme sa takmer všetci osobne nepoznali a jeden druhému nepomohli. Ïakujem za pochopenie a porozumenie.


Zápisnica z prezídia

Ján Pálka
11. októbra 2009

V sekcii download je k nahliadnutiu vložená zápisnica z prezídia 6. 10. 2009.


Porada predsedov klubov

Ján Pálka
11. októbra 2009

Vážení streleckí priatelia. predsedovia klubov. Dňa 28. novembra 2009 v zmysle stanov a rozhodnutia prezídia sa uskutoční porada predsedov klubov o 10.00 hod. v reštaurácii Stráže nad Zvolenom vo Zvolene. Všetkých Vás srdečne pozývam. Návrhy a pripomienky zasielajte mailom na adresu prezident@saps.sk. S pozdravom D-V-C.


Gratulácia

Ján Pálka
30. septembra 2009

Chcem sa v mene celej SAPS poïakova Slovenskej reprezentácii za dosiahnuté výsledky na Majstrovstvách európy v brokovnici. J.Pavlík II. miesto Open. I.Hos IV. miesto Open. E. Nagy V. miesto Open a tretie miesto? v team Open v zložení J.Pavlík. I. Hos. P.Jánsky. M. Číslak


Prezídium

Ján Pálka
22. septembra 2009

Dňa 6. 10. 2009 o 17.30 hod. sa uskutoční zasadnutie prezídia SAPS vo Zvolene v hoteli Poľana VIP zasadačke. Predbežný program: - dotácia. - daňové priznanie. - nominácia na ME Belehrad. - revízna správa. - extraliga a kolá level III. - diskusia. Vaše návrhy a pripomienky prosím zasiela na mail prezident@saps.sk.


SPL 2009 Priebežné výsledky

Peter PAVLÍK
10. septembra 2009

Vážení strelci SPL 2009. Všetkých Vás žiadam o skontrolovanie priebežných výsledkov SPL 2009 na stránke www.ipsc-spl.eu a prípadné chyby mi oznámte do 23.10.2009 na info@ipsc-spl.eu. Ïakujem. Peter Pavlík.


3 Gun Corgoň Match zrušený.

Admin SADS - Admin
08. septembra 2009

Vážený priatelia! Z tech. príčin a taktiež nevhodnosti termínu je 3.Gun Corgoň zrušený.Náhradný termín je zatiaľ apríl 2010.2.kolo Nitrianskej reg. ligy ostáva v danom termíne. 5 stage.Ako malú náhradu sme pre vás pripravili možnos streľby na stage po preteku za symbolický poplatok. max 5x na stage s tým. že vyhodnotenie tohro "MULTI MATCH" bude taktiež zabezpečené. Za pochopenie ïakujem.


Rozhodcovia na MSR Brokovnica

Admin SADS - Admin
14. augusta 2009

Týmto chcem požiada záujemcov o rozhodovanie na Majstrovstvách Slovenska v Brokovnici IPSC. aby sa kontaktovali s p. Púchovským alebo p. Forgáčom na pforgac@mokume.sk. kde vám upresní podmienky.Je potreba cca 12 RO. prematch 04.09.2009. main match 05.09.2009. Ïakujem.


SGS Cup 2009

Ján Pálka
12. augusta 2009

Oznamujem všetkým priaznivcom streľby z dlhých guľových zbraní. že je spustená registrácia na prvý ročník SGS Cup organizovaný SK Zvolen.


Krakow Open 2009

Peter PAVLÍK
11. augusta 2009

Vážení strelci a RO. prematch na pretek začína vo štvrtok 27.08.2009 o 11.00h. Organizátor Vás touto cestou žiada o dochvíľnos.


Kurz rozhodcov

Ján Pálka
26. júla 2009

Aj touto cestou chcem poïakova p. Kiššovi za dobre odvedenú profesionálnu prácu. ktorú vo svojom voľnom čase odviedol školením nových rozhodcov. Ïalej žiadam predsedov klubov. aby po nahlásení záujemcov o kurz rozhodcov včas oznámili ich neúčas. Bez ospravedlnenia sa. neprišlo na kurz cca 10 záujemcov. čo svedčí o ich " serióznom" prístupe k práci rozhodcu a k práci p. Kišša. ktorý pre prihlásených vyhotovil preukazy a certifikáty a pod. Dúfam. že predsedovia klubov budú zastáva seriózny prístup k všetkým dobrovoľným aktivitám SAPS. Ïakujem za porozumenie.


Belehrad

Ján Pálka
26. júla 2009

Dávam do pozornosti pre strelcov. ktorí sú prihlásení na súaž v Belehrade a majú záujem aby sa štartovné uhradilo jedným prevodným príkazom (z dôvodu vysokých prevodných poplatkov) aby ma mailom kontaktovali do konca Júla 2009.


Vyhodnotenie Seminára RO.SO 2009

Admin SADS - Admin
26. júla 2009

Skoro 3 dňový seminár dnes úspešne ukončilo 10 nových RO.z toho počtu dvaja SO. plus jeden "nový" SO p. Hanes.:-)Chcem sa všetkým poïakova za pozornos ktorú celý čas venovali prednášanej téme a tiež chcem vyslovi poïakovanie p. Petrovi Sarkánymu z Komárna za asistenciu pri kurze a výučbu SO.Drahým kolegom. ktorí sa na kurz nahlásili a nakoniec sa nezúčastnili bez ospravedlnenia alebo z doslova "malicherných" dôvodov týmto oznamujem. že ma nemusia ani zdravi... S úctou J.K.


Výsledky Majstrovstiev Európy v puške 2009

Admin SADS - Admin
17. júla 2009

Na Europen Rifle Championchip sa Ernest Nagy umiestnil na veľmi peknom 22. mieste zo 155 pretekárov v divízii Semi Auto.Náš druhý krajan Peter Jánsky sa v tej istej divízii umiestnil na tiež slušnom 58. mieste. Gratulujeme.


4.kolo SPL

Peter PAVLÍK
10. júla 2009

Vážení strelci. Organizátor urobil technické zmeny. a to rozšíril počet stage na 9. čím sa zvýšil min. počet rán na 170. Upozornite všetkých strelcov. Ïakujem.


Registrácia na ESC09

Ján Pálka
10. júla 2009

Vážení streleckí priatelia. preposielam Vám info od Romana Šedého k registrácii na ESC09 a k podmienkam zostaveniu Teamov v squadoch. (na stránkách závodu www.esc09.eu konkrétně http:--www.esc09.eu-regform_en.php . byla dnes spuštěna registrace jednotlivcù. tzn. každý si vybírá svùj squad. Podle pravidel musí být členi teamu v jednom sqadu. takže zde ani jiná možnost není. Za teamy se bude platit až na střelnici a to 200.-Euro) S pozdravom DVC.


4 kolo SPL

Peter PAVLÍK
04. júla 2009

Vážení strelci. Registrácia na 4.kolo SPL prebieha na stránke http:--www.zsd.org.pl-pucharkrakowa-pl-index.php?id=register (musíte vyplni i mail. nakoľko vám bude zaslaný aktivačný link)Záujemci o RO a ubytovanie (bude na strelnici) kontaktujte Tadeusza Nogu. Upozorňujem na termín: sobota 11.07.09-prematch. nedeľa 12.07.09-hlavný pretek. Nižšie je pozvánka. DVC


[0.12 kB]

Pušková liga Levice

Admin SADS - Admin
30. júna 2009

Pre priaznivcov streľby z SA 58 a klony.p. Valachovič robí v Leviciach puškovú ligu. podrobnejšie info v dodatku.


[0.12 kB]

TERMÍN A MIESTO školenia RO 2009

Admin SADS - Admin
22. júna 2009

Vážený. termín školenia RO. SO je 24.-26. júl 2009. miestom ubytovňa Barmo. Sliač. www.barmo.sk otázky na forum-e... Pekný deň.


Školenie RO-štatistici

Admin SADS - Admin
16. júna 2009

Ak má niekto záujem zúčastni sa školenia RO ako štatistik-SO.potrebujem to vedie vopred aby sme mohli zabezpeči potrebné. p. Sarkániy už prisľúbil spoluprácu. pokiaľ by bolo potrebné..približný termín pred polkou júla. Ïakujem


Cracow Open 2009

Peter PAVLÍK
15. júna 2009

Vážení strelci. chcem vás informova o možnosti registrácie na tento pretek s výhodným štartovným. Bližšie informácie na http:--www.cracowopen.pl-pl-informacje.php


Puchar Incorsy 2009

Peter PAVLÍK
15. júna 2009

Vážení strelci. dávam do pozornosti pretek v Krakowe. kde v sobotu 20.06.2009 je prematch a v nedeľu 21.06.2009 hlavný pretek. Viac na http:--www.zsd.org.pl-incorsa-pl-


WFC 2009 + 3.kolo ŠSS

Peter PAVLÍK
03. júna 2009

Vážení strelci v sekcii kalendár sú propozície a stage na pretek 13.06.2009 v Čachticiach.


Pozvánka pretek puška . Levice

Admin SADS - Admin
26. mája 2009

Viï. príloha


[0.12 kB]

Zmena termínu

Ján Pálka
25. mája 2009

Vážení streleckí priatelia. oznamujem zmenu termínu súaže poriadanej ŠKP Luger Žilina. Súaž brokovnica sa presúva z 6.6.2009 na 13.6.2009. S pozdravom DVC


Prezídium 21. 5. 2009

Ján Pálka
23. mája 2009

Vážení strelecký priatelia. dávam na vedomie. že v sekcii na stiahnutie je vložená zápisnica zo zasadnutia prezídia SAPS. Ïalej dávam na vedomie. že na základe hlasovania prezídia bol klub Magnum R. Sobota vylúčený z prezídia z dôvodu dlhodobej neúčasti (dva roky) na zasadnutiach prezídia. Opä vyzývam nominovaných strelcov na ME 2009 v brokovnici o urýchlené zaplatenie štartovného na účet SAPS vo výške 282.-€ S pozdravom DVC


Informácie ku školeniu RO 2009

Admin SADS - Admin
19. mája 2009

Bližšie informácie ku školeniu nájdete na www.pistol.sk-forum v časti "Rozhodcovia".


Prezídium

Ján Pálka
08. mája 2009

Oznamujem predsedom klubov. ktorí sú členmi prezídia. že dňa 21.5.2009 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadanie prezídia vo Zvolene. hotel Poľana.


Zmena termínu III. kola SAPS

Ján Pálka
06. mája 2009

Dávam na vedomie oznam organizátorov preteku Šariš cup 2009 o zmene termínu konania na 17.-18.7. 2009.


Vyúčtovanie dotácie

Ján Pálka
06. mája 2009

Žadam predsedov klubov. ktorí majú nárok na dotáciu za organizovanie súaží. aby vyplnili tlačivo "vyúčtovanie dotácie" ktoré je vložené v sekcii na stiahnutie a poslali mi ho podpísané mailom. S pozdravom DVC.


European shotgun

Ján Pálka
04. mája 2009

Žiadam nominovaných strelcov na ESC09 Tábor aby uhradili na účet SAPS štartovné vo výške 282.-€. ktoré musí by jednotne uhradené do 11.5.2009. Pri platbe na účet uvedte v poznámke svoje meno a ESC09. S pozdravom DVC


Kurz RO Level I

Admin SADS - Admin
04. mája 2009

Vážený záujemci o kurz RO.SO?.v dohľadnej dobe tj. cca do 1-2 mesiacov SNROI zorganizuje kurz RO Level 1. Poprosím záujemcov o zaslanie prihlášok .písomné originály potvrdené od vašich klubových predsedov prinesiete na kurz.Ostatné podrobnejšie info nájdete na forum.pistol.sk .nakoľko práve odchádzam na IDET. tak až v nedeľu. S pozdravom D.V.C. J.K.


Komponenty na prebíjanie

Ján Pálka
27. apríla 2009

Vážení streleckí priatelia. dovolil som si Vás touto formou oslovi a zároveň Vás požiada hlavne tích. ktorí prebíjajú a majú záujem o komponenty k prebíjaniu. (Prach vectan. zápalky CCI prípadne aj projektily) o výhodnejší (myslím tým nižšia cena) nákup pri väčšom množstve. Prípadne terče papierové alebo kovové z hardoxu alebo lepky. Záujemci ozvite sa mi telefonicky 0908835357 alebo mailom bardomag@gmail.com. S pozdravom DVC.


Veľkonočné sviatky

Ján Pálka
12. apríla 2009

Prajem všetkým priaznivcom akejkoľvek streľby a ich blízkym príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nezabudnite na vyváženos v jedle a pití v našom duchu DVC. Praje RD.


Upozornenie pre MD a RM ohľadom odevnej disciplíny.

Admin SADS - Admin
10. apríla 2009

Vážený priatelia. RM. MD.členovia SAPS.. Chcem vám "silne odporuči". aby ste pri organizácii pretekov akýchkoľvek úrovní striktne dodržovali pravidlá IPSC. konkrétne bod 5.3. v ktorom sa píše o.i. o tom že maskovacie odevy a pod sa "silne nedoporučujú". t.j. de facto ZÁKAZ!!Upozorňujte na tento fakt už v info na web stránkach. pri registrácii pretekárov a pod. Je na zvážení každého RM. či MD ten ktorý prípad. ale prosím neakceptujte žiadne výnimky!!(mimo príslušníkov ozb. zložiek a pod.)IPSC prezentujme ako šport! Verím.že aj samotný pretekári si tieto slová vezmú k srdcu a nebudú vás vystavova zbytočným komlikáciám zbytočnými a hlúpymi provokáciami. V prípade "zjavného nepochopenia" výkladu tohto bodu pravidiel závodníkom. nepripuste tohto do závodu a oznámte to vedeniu SAPS. Otázky na pistol.sk-forum. S pozdravom D.V.C. J.K.


Spring Break. Level III. Berlín 18.04.09

Admin SADS - Admin
10. apríla 2009

Vážený priatelia. pokiaľ sa niekto z vás chystá na vyššie uvedený závod. venujte prosím pozornos nasledovnej informácii: Usporiadatelia nebudú akceptova žiadne oblečenie obdobné maskovacím odevom.ani ich "módne" kreácie od Gabanu. Versace. atï. Ïalej nič. čo by mohlo pripomína tréning bojových umení. špeciálnych jednotiek-teda kompletné čierne oblečenie napríklad. Ïalej budú vyžadova. aby pretekári pri registrácii predložili doklady od zbraní a príslušné prepravné povolenia. Bližšie info som dal na pistol.sk-forum. sekcia FAQ. S úctou J.K.


Zoznam členov SAPS

Petra Pálková
10. apríla 2009

Vážení organizátori a strelci. na stránke saps.sk v dolnej ľavej časti nájdete zoznam členov. ktorí sa môžu zúčastňova súaží Level II. Level III a vyššie. Ak má niekto otázky. kontaktujte administrátora. Pekné sviatky vám želá Pálková - administrátor


Šariš Cup

Petra Pálková
08. apríla 2009

Vážení streleckí priatelia. oznamujem vám možnos online registracie na Šariš Cup. Level III v Prešove. Srdečne vás usporiadateľ Combat Condor pozýva a teší sa na stretnutie s vami :-)


2. kolo Slovensko Poľskej ligy

Peter PAVLÍK
08. apríla 2009

Vážení strelci. prematch je v sobotu 18.04.2009 o 11:00h. MATCH je dňa 19.04.2009 t.j. v nedeľu. V prípade záujmu o ubytovanie ma kontaktujte. Všetkých vás srdečne pozývam.


Pre RM a MD IPSC

Admin SADS - Admin
07. apríla 2009

Vážený organizátori pretekov IPSC.RM a MD. dovoľte aby som vás upozornil na fakt.že od úrovne Level II platia plne pravidlá IPSC.v preklade-všetky povely na stage sa musia hovori v oficiálnom jazyku IPSC. angličtine.Prosím.aby ste uvedené plne rešpektovali. inak sa zrejme nevyhnete sankcionovaniu v podobe zníženia úrovne preteku alebo škrtnutiu z kalendára podujatí! S úctou J.K.


1.kolo SPL 2009

Peter PAVLÍK
04. apríla 2009

Vážení strelci. Ïakujem Vám všetkým za účas a bezproblémový priebeh preteku. Výsledky máte k dispozícii v sekcii kalendár a výsledky. Samozrejme sú i na www.ipsc-spl.eu


Anti.dopingové pravidlá

Admin SADS - Admin
27. marca 2009

Slovenský preklad a zoznam zakázaných látok nájdete v sekcii na stiahnutie.


Pravidlá IPSC január 2009

Admin SADS - Admin
27. marca 2009

V sekcii "Na stiahnutie" nájdete Pravidlá IPSC Jabnuár 2009 verzia český jazyk. formát PDF. Na stránke www.pistol.sk-fórum- v sekcii "Rozhodcovia" sú malé komentáre pre MD a RO. ktoré pripravil Prezident ČNROI p. Klecanda Quido.Povinné čítanie.Na danom fóre rád odpoviem na vaše otázky.


1 kolo SPL

Peter PAVLÍK
17. marca 2009

Vážení priatelia na stránke www.ipsc-spl.eu ako i tu v sekcii kalendár. sú podrobné informácie k tomuto preteku. Pozvánka na stiahnutie bude k dispozícii 19.03.2009. Všetkých srdečne pozývam.


Pozvánka na 2 gun Ahoj jar

Peter PAVLÍK
12. marca 2009

ZSD Krakow Vás srdečne pozýva na 2gun Ahoj jar. Bližšie info v sekcii KALENDÁR.


zápisnica z valného zhromaždenia 7.3.2009

Petra Pálková
09. marca 2009

Zápisnicu z VZ z dňa 7.3.2009 nájdete v sekcii na stiahnutie


Výsledky extraligy 2008

Petra Pálková
06. marca 2009

Výsledky extraligy nájdete v sekcia na sthiahnutie.


Účas na Valnej hromade SAPS 7.3.09.

Admin SADS - Admin
27. februára 2009

Prosím predsedov klubov aby si preštudovali Stanovy SAPS v bodoch. hovoriacich o zastupovaní na Valnej hromade SAPS. Pokiaľ sa samotný predsedovia nemôžu zúčastni.je potrebné aby svojho zástupcu poverili písomne. Ïakujem


Zápis zo zasadania Prezídia 25.02.09 Nitra

Admin SADS - Admin
27. februára 2009

Zápisnicu zo zasadania nájdete v sekcii na stiahnutie ako posledný vložený súbor.


Zasadanie Prezídia SAPS 25.02.2009

Admin SADS - Admin
17. februára 2009

Najbližšie zasadanie prezídia SAPS sa uskutoční V Nitre dňa 25.02.(streda) o 17.00 v reštaurácii Zlatá Sviňa na Dolnozoborskej ulici. Hlavnými bodmi programu budú najmä príprava Valného zhromaždenia SAPS vo Zvolene. zloženie nového prezídia SAPS na rok 2009. príp. iné.Týmto zároveň srdečne pozývam aj príp. kandidátov na funkciu prezidenta SAPS a vyzývam k spolupráci a účasti zástupcov týchto klubov: Alfa Bratislava; ŠKP Luger Žilina; ARTEMIS Zvolen; ŠSK Magnum Rim. Sobota; KSS Komárno; SSK Stupavan; KPS Nitra a poprosil by som aj zástupcov klubov SK Zvolen; ŠKP Trenčín a Glock Banská Bystrica. Pokiaľ sa niekto z uvedených nemôže z akýchkoľvek dôvodov zúčastňova na práci Prezídia. poprosím oznámi písomne mne. p. Čislákovi alebo formou verejného fóra. V prípade otázok volajte. píšte.. S pozdravom D.V.C.


Žiadosti na IROA

Admin SADS - Admin
11. februára 2009

Záujemci o členstvo v IROA.postupujte prosím podľa pokynov umiestnených na stránkach ww.ipsc.org (žiadateľ by mal predpokladám tento jednoduchý postup zvládnu sám..).Najbližší termín. kedy sa bude rozhodova o nových členoch je apríl 2009.Ïalšie kolo zas až o štvr roka..Toto sa týka len tých NRO. ktorý absolvovali IROA seminár Level I s administrátorom IROA. Prajem veľa úspechov.


Sloty ME Brokovnica 2009

Admin SADS - Admin
10. februára 2009

Ešte raz pripomínam.že uzávierka 1.kola rozdeľovania slotov na ME je 20. február a doteraz sa prihlásil iba 1(jeden) záujemca!Ak máte ešte niekto vážny záujem urýchlene sa ozvite prosím.


TERMÍN A MIESTO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SAPS

Admin SADS - Admin
10. februára 2009

Vážený priatelia. Valné zhromaždenie SAPS sa uskutoční 7.3.2009 vo Zvolene. v hoteli Polana pod zámkom (už sme tam boli hosami viackrát) o 09.00 vo Veľkej zasadačke. Týmto Vás všetkých srdečne pozývam. podrobnosti okolo programu a zastupovania budú vopred upresnené. S pozdravom D.V.C.


Zmena termínu Grand Prix Zvolen 2009

Admin SADS - Admin
04. februára 2009

Organizátori kola Extraligy SAPS preteku Grand Prix Zvolen sa ospravedlňujú. ale z technických príčin sú nútený pretek posunú na 16.05.2009.Podrobnosti nájdete v sekcii Kalendár.. Ïakujem


Zmena termínu Valnej hromady SAPS

Admin SADS - Admin
26. januára 2009

Pre kolíziu pôvodného termínu Valného zhromaždenia SAPS s výstavou IWA 2009 v Norimbergu sa Valné zhromaždenie presúva na 07.03.2009. tj. o týždeň skôr! Za porozumenie ïakujem.


Školenie RO.SO 2009

Admin SADS - Admin
26. januára 2009

Vzhľadom k posledným úpravám pravidiel IPSC sa bude školenie RO kona až po zabezpečení ich prekladu tzn. marec.skôr apríl.Presnejšie urči termín ani zabezpeči skorší preklad momentálne skutočne NEVIEM! Ïakujem za pochopenie.


ME 2009 Brokovnica Česká republika

Admin SADS - Admin
26. januára 2009

Vážený priatelia. na Majstrovstvá Európy Shotgun IPSC 2009 máme zatiaľ do hlavného závodu pridelených 6 slotov. Záujemcov o tieto plus prípadne nejaké navyše žiadam o zaslanie žiadosti o pridelenie slotu spolu s registračnými údajmi(meno. divízia atï.)na juro@meb.sk do 15.02.2009-prvé kolo registrácie končí 20. februára. Oficiálne stránky závodu sú http:--www.esc09.eu


ME 2009 Puška Nórsko

Admin SADS - Admin
22. januára 2009

Vážený. na ME 2009 Rifle v Nórsku máme zatiaľ pridelené 3 sloty.Nakoľko momentálne pretek ešte nie je naplnený. prihlásených je cca 15O pretekárov z kapacity 250. je možné ešte získa ïalšie pre prípadných záujemcov.Usporiadateľ bude zrejme sloty prerozdeľova podľa počtu prihlásených začiatkom februára.Na uvedenom linku sa nachádza prihláška s možnosou objednania ubytovania - http:--www.erc2009.no-index.php?page=match_entry_form. Záujemcov poprosím. aby mi to aspoň stručne oznámili.


Nové pravidlá IPSC verzia 2009

Admin SADS - Admin
08. januára 2009

Vážený. v sekcii "Na stiahnutie" nájdete poslednú platnú verziu pravidiel pre krátku zbraň IPSC edícia 2009 upravovanú na General Assembly na Bali.Žiadam všetkých o preštudovanie. zdatnejších prekladateľov o prípadné preloženie zmien zvyšku populácie. Ïakujem.


Video z WS Bali 2008

Admin SADS - Admin
04. januára 2009

Na tomto odkaze nájdete cca 30 minútové video českého repre týmu z WS Bali 2008. http:--www.ipscpv.cz-archiv-WS%20Bali%202008.zip


Brokové preteky 2009.

Admin SADS - Admin
03. januára 2009

Vážený. v predstihu by som vám chcel pripomenú tohtoročné ME Shotgun v Českej republike.a kluby ktoré by mali záujem organizova preteky Level II v brokovnici by sa určite stretli s plnou podporou Prezídia aj širokej streleckej verejnosti...Zvážte prosím tento fakt pri tvorbe kalendára súažných podujatí. Ïakujem.


Organizátori pretekov SAPS!

Admin SADS - Admin
03. januára 2009

Vážený organizátori závodov SAPS. prosím vás o vloženie termínov a údajov o pretekoch do kalendára! Ïakujem.


RO SAPS!

Admin SADS - Admin
02. januára 2009

Vážený priatelia rozhodcovia! Väčšine z vás popri koncoročnom zhone zrejme unikla milá povinnos nahlásenia vašich bodov dľa IROA..Žiadam vás preto o odoslanie údajov na spracovanie do 15.01.2009. po tomto termíne sa už nebudem s ničím zaobera. S úctou J.K.


Vianoce 2008 a PF 2009

Admin SADS - Admin
23. decembra 2008

Vážený priatelia. v mene vedenia SAPS vám chcem zažela príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov. ako aj veselé oslavy Nového Roku 2009. Všetko dobré. veľa zdravia a štastia prajem.


Registračná tabuľka SAPS pre 2009

Admin SADS - Admin
04. decembra 2008

Tabuľku nájdete v sekcii "Na stiahnutie".


Oznam Prezídia SAPS z 03.12.08

Admin SADS - Admin
04. decembra 2008

Termín konania VZ stanovený na 14.marca 09. Zvolen. Bližšie info a pokyny zo zasadania Prezídia pre predsedov klubov. RO a všetkých členov SAPS nájdete na www.pistol.sk-forum v téme Oznamy Prezídia.Prosím venujte im náležitú pozornos. Ïakujem.


Zasadanie Prezídia SAPS 03.12.2008

Admin SADS - Admin
18. novembra 2008

Vážený členovia Prezídia SAPS. týmto zvolávam zasadnutie prezídia na 03.12. (v stredu) o 17.30 na obvyklom mieste v reštaurácii U Zlatej Svine - Nitra. Približný program - určenie termínu Valnej hromady SAPS. kalendár pretekov SAPS 2009(záujemcom odošlem termíny pretekov Level III okolitých krajín..). a iné podľa potreby.Zároveň pozývam aj potenciálnych organizátorov pretekov. príp. uvítam ich návrhy na mail.. Ïakujem.


RO-body za 2008. kurz nových RO

Admin SADS - Admin
17. novembra 2008

Vážený RO. v sekcii Download nájdete tabulku na zápis vašich bodov za 2008.poprosím vyplni a zasla. Zároveň pokiaľ máte záujem o zmenu klasifikácie.príp. členstvo v IROA. prosím uvies. Záujemcov o kurz RO poprosím vyplni prihlášky.tieto odosla spoločne cez predsedu klubu. Termín a miesto školenia NIE JE ZATIAľ URČENÉ!!! (orientačne január. február 2009)potrebujem sa zorientova v počte záujemcov. atï. Termín uvedeného je 20. DECEMBER 2008! PS: Zbytočné a hlúpe otázky za 4OO..)) Ïakujem.


Euro Extreme Open 2009

Admin SADS - Admin
13. novembra 2008

Vážený. na prosbu organizátora EEO 2009 zverejňujem informáciu o web-e závodu: http:--2009.extremeeuroopen.eu. Zároveň oznamujem. že hľadajú personál - RO. servis. a pod. Záujemcovia hláste sa na novak@zebulon.cz. S pozdravom D.V.C.


Medailové umiestnenia z WS BAli

Admin SADS - Admin
02. novembra 2008

Po zbežnom zhliadnutí výsledkov WS XV Bali môžem skonštatova nasledovné: Andrej Hrnčiarik 3. miesto Production Junior. tým Production v zložení Pálka. Vyšný. Nagy. Penov pravdepodobne 3. miesto. Zvyšok sa umiestňoval tesne za. alebo poblíž medailových pozícií. spomeniem aspoň pekné 8. miesto Mariána Vyšného.Prajem všetkým šastný návrat domov.


WSXV Bali - priebežné info

Peter PAVLÍK
31. októbra 2008

Vážení priatelia. tu sú odkazy na priebežné výsledky z WSXV http:--www.xtremeshooting.com.br-mss-match.php?Matchnum=1 a zopar fotografii http:--www.shred2.net-~shred-gallery-WorldShootBali .


Majstrovstvá Slovenska 2008

Peter PAVLÍK
14. augusta 2008

Vážení strelci. dnešným dňom je v prevádzke web stránka Majstrovstiev Slovenska v praktickej streľbe 2008. Viac info na www.combatcondor.sk. alebo priamo www.combatcondor.sk-slovakchampionship-. Záujemcovia o rozhodovanie na MS 2008 sa môžu prihlási na klubový mail - combatcondor@centrum.sk. Vopred ïakujem. S pozdravom Vlado SMOLEJ CCC Prešov.


Registračná tabulka jún 08

Admin SADS - Admin
21. júna 2008

Prosím urýchlene vyplni a odosla p. Pupalovi tabulku zo sekcie Download. Ïakujem.


Výzva Prezídia SAPS.

Admin SADS - Admin
19. júna 2008

Dôrazne žiadam predsedov klubov SAPS. aby urýchlene zaslali p. Pavlíkovi J. na janpavlik@zoznam.sk údaje o platbách členských príspevkov do SAPS v roku 2008. Forma-čitateľný sken.príp. dátum.výška platby. číslo účtu odosielateľa. Zároveň si pripravte podklady o počte členov klubov registrovaných v SAPS a o výške platieb za nich. Konkrétne tabuľky pripraví p. Pupala.budú včas zverejnené na web-e asociácie. Termín do 03.07.2008-doporučujem skôr. Členovia klubov ignorujúcich vyššie uvedené sa nebudú môc zúčastňova súaží Level II. a viac. S pozdravom D.V.C. Juraj K.


Zasadnutie Prezídia SAPS

Peter Brázdil
17. júna 2008

Oznamujem členom Prezídia SAPS. že najbližšie zasadnutie bude vo štvrtok - 19.06.2008 o 17.00 hod. v Nitre v reštaurácii Divá sviňa. Program - reprezentácia na Bali. Vaša účas je dôležitá!!! Ján Pavlík. Peter Pavlík.


1. kolo Slovensko Poľskej ligy

Peter Brázdil
03. júna 2008

Vážení priatelia. na stránke http:--match.saps.sk sú pripravené informácie a registrácia na 1. kolo SPL v Čachticiach. Tešíme sa na Vás. Peter Pavlík


Grand Power Match - IV. kolo extraligy SAPS.

Peter Brázdil
02. júna 2008

Vážení strelci. na stránkach http:--www.sskartemis.com sme rozbehli registráciu na Grand Power Match - IV. kolo extraligy SAPS. Týmto vás srdečne pozývame. Ondrej PUPALA.


CORGOŇ Match 08

Admin SADS - Admin
14. mája 2008

Vážený priatelia. na stránkach www.kpsn.sk sme rozbehli registráciu na 3. kolo Extraligy SAPS v Nitre. pretek Corgoň Match 08. Za organizačný výbor Juraj K.


Zasadnutie Prezídia SAPS

Peter Brázdil
24. apríla 2008

Oznamujem všetkým členom Prezídia SAPS. že na základe avizovanej neúčasti niektorých členov na dnešnom stretnutí Prezídia SAPS sa dnešná porada o d k l a d á na neskorší termín. ktorý bude uverejnený neskôr. Ïakujem za pochopenie. Miloš Čislák Peter Pavlík


Porada Prezídia SAPS

Admin SADS - Admin
09. apríla 2008

DÁTUM KONANIA PREZÍDIA V Žiline je 24.04.2008 o 17.00 hod. MIESTO KONANIA Pizzeria pri Brode. Smer na Rajecké Teplice (Rajec. Prievidza) zo ZA. Za Porubkou za žel. priecestim cca 250m Drevenica po pravej strane.


zoznam clenov klubov

Juraj Hrnčiarik
22. marca 2008

Vazeni predsedovia klubov. ziadam Vas o vyplnenie udajov Vasich aktualnych clenov klubov do tabulky. ktora sa nachadza v sekcii NA STIAHNUTIE. Vyplnenu tabulku prosim zaslite na e-mail: clenovia(a)saps.sk. Nezaslanie tohto zoznamu do 27.3.2008 sa bude povazovat za nesplnenie si zakladnej povinnosti klubu voci SAPS. V pripade akychkolvek nejasnosti ma mozte kontaktovat e-mailom na info(a)black.sk. Dakujem. Juraj HRNCIARIK


Zápisnica z Prezídia SAPS 11.3. Nitra

Admin SADS - Admin
19. marca 2008

zápisnicu nájdete v sekcii Na stiahnutie.formát pdf.


Nominačné kritériá pre repre

Admin SADS - Admin
06. marca 2008

Vážený priatelia.na stránke www.pistol.sk-forum v sekcii "Nové témy" nájdete pracovný návrh nominačných kritérií pre reprezentáciu SAPS. Zároveň sa k danému návrhu p.Jána Pavlíka môžete na danom fóre aj vyjadri.


Zápis Rady Klubov z 28.2.08 vo Zvolene

Admin SADS - Admin
04. marca 2008

Vážený. v s sekcii Na stiahnutie nájdete zápis zo zasadania Rady Klubov z 28.02.08 vo Zvolene a Výročnú správu SNROI za 2008.


Zoznam zaregistrovaných záujemcov na IPSC World Shoot XV

Peter Brázdil
03. marca 2008

por.číslo-VS meno 0000000001 Jan PALKA 0000000002 Jan PAVLIK 0000000003 Ernest NAGY 0000000004 Ernest NAGY jun. 0000000005 Milan FROLO 0000000006 Stefan ACS 0000000007 Marian VYSNY 0000000008 Michal MYSIAK Ing. 0000000009 Stefan MYSIAK 0000000010 Andrej HRNCIARIK jun. 0000000011 Radovan HOLICKY 0000000012 Anton PENOV 0000000013 Norbert MICHALAK 0000000014 Marian LAUKO 0000000015 Martin SCIRANKA


Brokovnica

Peter Brázdil
28. februára 2008

Vážení zájemci o střelbu brokovnice. Zveme Vás k návštěvě stránek snst.saps.sk S přáním hezkého dne M.V.


RO na 2008 a Hodnotenie 2007

Admin SADS - Admin
28. februára 2008

Vážený. zoznam dostupných RO nájdete v sekcii "na stiahnutie".Súčasou je tiež nekompletné-z dôvodu absolútnej nekompatibilnosti. nelogickosti a nekomplexnosti vašich ctených podkladov..- hodnotenie RO v bodoch za minulý rok.


forum www.pistol.sk

Juraj Hrnčiarik
25. februára 2008

Vazeni priatelia. vzhladom na súčasnú situáciu v SAPS a tiež na žiados mnohých členov. bolo opa spustené fórum www.pistol.sk.


Reprezentácia IPSC World Shot

Admin SADS - Admin
25. februára 2008

V mene vedenia SAPS vyzývam všetkých vážnych záujemcov o účas na XV World SHot-mimo už prihlásených!-aby sa urýchlene dozaregistrovali.Podotýkam. že kritériom výberu nie sú len strelecké výkony.K 28.2. podľa pôvodného plánu organizátora máme odosla prihlášky-(defacto koľko slotov sme schopní zaplai..)a ZÁLOHOVÉ PLATBY!!!Oslovených prosím o urýchlené konanie.


Rada Klubov SAPS

Admin SADS - Admin
21. februára 2008

Vážený priatelia.na dnešnom zasadaní Prezídia SAPS sa rozhodlo že Rada Klubov SAPS ako najvyšší orgán SAPS bude zasada 28.02.08 O 17.00 vo Zvolene-miesto bude upresnené. Tešíme sa na vašu plnú účas.Program rokovania bude v predstihu zverejnený na webe SAPS. príp. na novospustenom www.pistol.sk-forum-odporúčam do pozornosti. S pozdravom D.V.C.


Hodnotenie klubov SAPS

Admin SADS - Admin
21. februára 2008

Vážený priatelia. spôsob hodnotenia klubov SAPS nájdete v Stanovách SAPS rok 2006.dokument 26 v sekcii na stiahnutie...


Body Klubov a RO

Admin SADS - Admin
08. februára 2008

Prosím vás.túto web stránku už unavuje žiada vás o plnenie si tých "zložitých" administratívnych povinností ohľadom odoslania evidencií bodov RO a taktiež Výkazov aktivity klubov.skúste to doruči aspoň do 21.2. na schôdzku Prezídia SAPS. S úctou..


Členské 2008

Peter Brázdil
07. februára 2008

Vážení členovia SAPS. chcem Vám pripomenú že do 31.03.2008 je potrebné uhradi členský príspevok na č. účtu: 4000205004-3100 v ľudovej banke. Výška členského príspevku sa nezmenila. Do poznámky uvedte názov klubu. Z dôvodu správneho spárovanie platieb žiadam predsedov klubov aby do dňa 04.04.2008 mailom zaslali menný zoznam svojich členov a výšku členského u každého člena klubu individuálne.


Reprezentácia na IPSC World Shoot XV. Bali

Peter Brázdil
07. februára 2008

Vážení členovia SAPS. Žiadam všetkých záujemcov o reprezentovanie SR na IPSC World Shoot XV. Bali. aby svoje prihlášky do reprezentácie zasielali na mail. adresu: pbrazdil@saps.sk do termínu 20.02.2008 do 24.00 hod. Dňa 21.02.2008 budú všetkým nahláseným záujemcom pridelené poradové čísla. ktoré budú zverejnené na stránke SAPS a zároveň ich žiadam o uhradenie zálohovej platby na štartovné vo výške 5.000.-Sk na účet SAPS č.:4000205004-3100 v ľudovej banke. do 29.02.2008 do 24.00 hod. Ako variabilný symbol použite svoje pridelené poradové číslo prihlášky (napr.: por. číslo: 1. VS:0000000001. por. číslo: 15. VS:0000000015). O podmienkach zaradenia do reprezentácie SR budete informovaní na stránke SAPS po zasadnutí prezídia dňa 21.02.2008 v Nitre.


Zasadnutie Prezídia SAPS

Peter Brázdil
07. februára 2008

Nakoľko zasadnutie Prezídia SAPS konaného dňa 06.02.2008 v Novom Meste nad Váhom nebolo uznášania schopné. bol dohodnutý náhradný termín dňa 21.02.2008 v Nitre. Čas. miesto a program bude upresnený do 13.02.2008. Predbežne boli vypracované pracovné verzie termínov ligových kôl SAPS: 1 kolo – 17.05.2008 vo Zvolene. 2 kolo – 04.07.2008 v Nitre. 3 kolo – 10.08.2008 vo Zvolene a 06.09.2008 v Prešove.


Prezídium

Peter Brázdil
05. februára 2008

Miesto konania je hotel Perla na Zelenej vode . Je to kúsok za zjazdom z dialnice na Nové Mesto nad Váhom v pravo . Banketka je oproti vchodu .


PF 2008

Peter Brázdil
30. decembra 2007

Všetkým členom našej streleckej asociácie a jej priaznivcom prajem veľa úspechov. síl a splnených prianí v roku 2008.DVC


Vyhodnotenie školenia RO.SO

Admin SADS - Admin
19. decembra 2007

Vážený priatelia. dovoľte aby som vám oznámil. že školenie RO IPSC SAPS. ktoré sa konalo 14.-16.12.07 v Nitre úspešne ukončilo všetkých 14 zúčastnených z klubov CCC Bardejov. ŠKP Žilina. ŠKP Artemis Zvolen. ŠKP Trenčín a KSS Komárno. Všetkým prajem veľa šastia a úspechov pri ich práci v prospech nášho krásneho športu. S pozdravom D.V.C.


Štatistici na školení RO.SO

Admin SADS - Admin
11. decembra 2007

Poprosím tých. ktorý sa zúčastnia školenia a chcú pracova ako štatistici IPSC. aby si podľa možnosti priniesli svoje compy( s nainštalovaným WinMSS). p. Sárkanyi bude taký dobrý a preberie s nimi podrobnejšie prácu s týmto programom. Ïakujem.


Školenie RO aSO Jelenev 07

Admin SADS - Admin
10. decembra 2007

Podrobnosti.


[0.12 kB]

Body RO a Œtat. listy 2007

Admin SADS - Admin
28. novembra 2007

Drahý priatelia. opä a predposledný krát vám pripomínam vašu ctenú povinnos za: 1. Rozhodcovia odosla body podľa IROA 2007 2. Organizátori pretekov konaných podľa pravidiel IPSC a pod hlavičkou SAPS odošlite štatistické listy v el. podobe na juro@meb.sk 3. Osoby a kluby. ktoré obdržali dotáciu od SAPS na činnosti podľa bodu 2. žiadam o zaslanie vyúčtovania týchto finančných prostriedkov. samozrejme pokiaľ tak doteraz neučinili. prezidentovi SAPS p. Brázdilovi. príp. na horeuvedený mail. Termín:december 07 Ïakujem.


Zmena termínu školenia RO

Admin SADS - Admin
30. októbra 2007

Vážení. pre zaneprázdnemos členov vedenia SAPS sa školenie RO presúva na mesiac december.Detaily upresním. Ïakujem za pochopenie.


Oficiálne poradie v Extralige 2007

Admin SADS - Admin
25. októbra 2007

V sekcii Extraliga SAPS sa nachádzajú konečné výsledky v Extralige SAPS pre rok 2007 v jednotlivých divíziách. Podmienkou bola účas minimálne v 5 kolách extraligy.


Pozvánka na posledné kolo SPL Krakow-Zielonky -Twierdza 27.10.2007

Admin SADS - Admin
23. októbra 2007

Pozvánka na 8. kolo SPL vo formáte world.


[0.12 kB]

Body RO 2007

Admin SADS - Admin
22. októbra 2007

Chcem len upozorni RO aby si začali dáva dokopy evidenciu bodov získaných v rok 2007 na pretekoch organizovaných v rámci IPSC. Ïakujem.


Školenie RO.SO

Admin SADS - Admin
22. októbra 2007

Vážený záujemci o školenie RO.SO. v termíne cca 17.-18. alebo 24.-25.11(presný termín a miesto včas upresníme)sa uskutoční seminár pre RO.SO podľa metodiky SNROI.Vaše údaje-meno.adresa.mobil.kontakt na predsedu klubu (alebo priamo elektronicky vyplnenú prihlášku-nájdete v sekcii "Na stiahnutie")posielajte na mail:juro@meb.sk.Podrobnejšie informácie budú k dispozícii buï na mail. mobil o cca 2 týždne. S pozdravom D.V.C.


Pravidlá IPSC pre Turnaj v sekcii "Na stiahnutie"

Admin SADS - Admin
18. októbra 2007


Všetkým rozhodcom

Martin Sciranka
07. októbra 2007

Vážení priatelia. pomáham aj touto cestou Vladovi Fecurovi. ktorý organizuje záverčné kolo extraligy v sobotu 13. októbra v Prešove. Potrebuje pomôc s rozhodcami. Prosím aj touto cestou ochotných rozhodova. aby sa ozvali mne alebo jemu. Ïakujeme! Dovolil by som si na Vás apelova v kontexte prísľubov. že pomôžeme organizova súaže na východnom Slovensku. ktoré sme spoločne dali na valnej hromade.


Pravidlá IPSC edícia Január 2006

Admin SADS - Admin
01. októbra 2007

Vážený. do sekcie "Download-na stiahnutie" boli pridané aktuálne pravidlá IPSC edície Január 2006 vrátane výkladov vo formáte pdf. Doporučujem do pozornosti nielen rozhodcom.ale všetkým členom SAPS.


ME výsledky plus))

Admin SADS - Admin
30. septembra 2007

Ospravedlňujem sa.trochu neskôr sa ku mne dostala informácia.že náš malý Andrej Hrnčiarik obsadil v divízii Production. kategórii Junior na ME 2007 vo Francúzku (pre skúsených a bezchybných Cheval Blanc v regióne Provance..) skvelé 3. miesto!!!A navyše sa stal víazom záverečného Shoot-off v tejto kategórii!!! Andrej.srdečne gratulujeme a prajeme veľa ïalších úspechov!!!


ME 2007 Výsledky

Admin SADS - Admin
24. septembra 2007

Vážený priatelia. chcem vám oznámi že naše družstvo Production v zložení Ernest Nagy.Marián Vyšný.Ján Pálka.Anton Penov obsadilo na takom významnom a náročnom podujatí ako sú Majstrovstvá Európy nádherné 1.miesto!!(v prvej desiatke sa umiestnili hneï traja).Marián Vyšný sa stal Vicemajstrom Európy!!!Všetkým našim zástupcom v mene asociácie blahoželám.pre nedostatok miesta nemôžem vymenova bohužiaľ všetkých. S pozdravom D.V.C.


Ubytovanie na ME 2007

Peter Brázdil
06. septembra 2007

Ubytovanie je zabezpečené na prematch od 10.09. a na match od 14.09.2007 v kempe Le Val De Durance v obci Cadenet.Je to v blizkosti Luberonu . medzi Pertuis a Lourmarin.


CORGOŇ MATCH

Admin SADS - Admin
04. júla 2007

V podrobnom info nájdete program. pozvánku a stage. S pozdravom D.V.C.


Zasadanie prezídia - ZMENA

Peter Brázdil
10. mája 2007

Dňa 11.5.2007 sa uskutoční zasadanie prezídia v Novom Meste nad Váhom v reštaurácii Považan o 17.00 hod. Vopred ïakujem za vašu účas.


[0.12 kB]

Stanovy SAPS

Peter Brázdil
09. apríla 2007

Žiadam predsedov klubov . aby po vyhlásení výsledkov I.kola v Sielnici . zostali na strelnici . z dôvodu úpravy stanov. Ïakujem Peter Brázdil


Mimoriadne valné zhromaždenie

Peter Brázdil
22. marca 2007

Pozývam členov SAPS na mimoriadne valné zhromaždenie a členov prezídia na zasadnutie v Novom Meste nad Váhom


[0.12 kB]

Porada predsedov klubov

Juraj Hrnčiarik
25. januára 2007

Pozývam všetkých predsedov klubov na zasadnutie rady konaného dňa 3.2.2007 v Novom Meste nad Váhom v reštaurácii Považan o 9.00 hod. Program : aktualizácia členov overenie bodov pre vytvorenie prezídia liga 2007 reprezentácia na ME 2007 rôzne je nutné prinies zoznam členov klubov s kopiou dokladu o zaplatení a zoznam vydaný členských preukazov SAPS. S pozdravom Peter Brázdil


Valné zhromaždenie

Norbert Michalák
10. januára 2007

Dovoľujem si Vás pozva na Valné zhromaždenie. ktoré sa uskutoční dňa 20.01.2007 o 9.30 hod. na Donovaloch v hoteli Donovaly. Následne sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie extraligy SAPS za rok 2005 a 2006. Program valného zhromaždenia: - správa o činnosti za rok 2006 - správa revíznej komisie SAPS - správa SNROA - plán činnosti na rok 2007 - rôzne. S pozdravom Norbert Michalák prezident SAPS


Oznam pre predsedov klubov.

Norbert Michalák
27. decembra 2006

Žiadam všetkých predsedov klubov. ktorí mi ešte neposlali zoznamy členov svojich klubov. za ktorých bol riadne zaplatený členský príspevok na rok 2006. aby tak urobili najneskôr do 05.01.2007. Je potrebné uvies aj výšku príspevkov za každého člena. Je to potrebné ku kompletizácii členskej základne z dôvodu neidentifikovaných platieb. ktoré boli zaplatené jednotlivcami.Zoznamy zasielajte na adresu: saps@mail.t-com.sk Ïakujem za porozumenie. Norbert Michalák prezidnet SAPS


Zasadanie prezídia a porady predsedov klubov

Norbert Michalák
20. novembra 2006

Dňa 02.12.2006 o 10.00 hod sa v Banskej Bystrici v hoteli Arcade uskutoční zasadanie prezídia. Následne o 14.00 hod sa uskutoční porada predsedov klubov. Žiadam všetkých kompetentných. aby mi zaslali potvrdenie svojej účasti na mailovú adresu: saps@mail.t-com.sk Predbežný program prezídia: - zvolanie porady predsedov klubov. - príprava vyhodnotenia ligy 2005. 2006. - súažný poriadok pre rok 2007. - účtovná správa. Predbežný program porady predsedov klubov: - kalendár pretekov na rok 2007. - správa o činnosti. - nominácia na ME Európy s finančným krytím. - rôzne. S pozdravom Norbert Michalák prezident SAPS


Výročná správa o činnosti SNROI

Martin Sciranka
18. novembra 2006

Milí priatelia. v sekcii venovanej rozhodcom je k dispozícii k nahliadnutiu moja výročná správa o činnosti SNROI. D.V.C. Martin Sciranka


Výzva pre predsedov klubov

Norbert Michalák
03. novembra 2006

Žiadam všetkých predsedov klubov. ktorí sú registrovaní v SAPS a nemajú uvedené údaje o svojich kluboch na stránke SAPS. nech urýchlene pošlú mená svojich predsedov. telefonické a mailové kontakty ako aj adresy svojich klubov. aby mohli by doplnené tieto údaje na stránke.Údaje posielajte na adresu saps@mail.t-com.sk S pozdravom Norbert Michalák prezident SAPS


Bodovacia tabuľka

Martin Sciranka
02. novembra 2006

Milí priatelia. v sekcii venovanej rozhodcom sa zjavil zoznam rozhodcov ako aj bodovacia tabuľka. Prosím. je to pracovná podoba určená najma na kontrolu. či som každému pridelil správny počet bodov. Ako je zrejmé. z niektorých súaží nemam štatlisty. a teda nemám. ako by som komu pridelil body. O podklady na to určené som tých. ktorých sa to týka. prosil už niekoľkokrát. Samozrejme. ked sa ich nedočkám. alebo ste boli rozhodova v zahraničí stačí. keï to doložíte kartou RO. Resp. mi pošlite zoznam. súaží a ja si to už odkontrolujem pri osobnom stretnutí. V prípade nezrovnalostí ma. prosím. kontaktujte mailom. telefónom. alebo ako chcete. Ïakujem. DVC. Martin Sciranka.


Zasadanie prezídia

Norbert Michalák
05. októbra 2006

Oznamujem predsedom klubov.ktorí sú v prezídiu. že dňa 20.10.2006 o 14.00 hod. sa uskutoční zasadanie prezídia SAPS v hoteli ARCADE. Banská Bystrica. Bližšie informácie na tel.0903 550 296. Prezídia sa tiež zúčastní pán Juraj Hrnčiarik za revíznu komisiu. účtovníčka SAPS. Bodmi rokovania budú: účas na ME 2006 Brokovica - Grécko. správa z General Assembly v Grécku. strelnica v Rimavskej Sobote. príprava vyhodnotenia extraligy SAPS. príprava Valnej hromady SAPS. predbežná príprava extraligy 2007 a rôzne. S pozdravom Norbert Michalák prezident SAPS


Range masteri

Martin Sciranka
26. septembra 2006

Priatelia. chcem vám pripomenú po druhý krát. ktorých sa to týka (RM. prípadne MD). aby ste mi priebežne posielali štatistické listy. S jednou výnimkou. som doteraz neobdržal ani jeden. Hlavne z level 1. Vyhneme sa tým prípadným nedorozumeniam. Ïakujem. Martin Sciranka.


V kolo Sielnica - vysledky

Martin Sciranka
24. septembra 2006

Vysledky vo formate .doc najdete na www.vtjzvolen.szm.sk za neprijemnost sa ospravedlnuje R.Zebegney nakolko sa mu nepodarilo zozipovat uvedeny format. Vysledky s koncovkou .prt sa daju prehliadat vo wordpade a notepade. Dakujemeee


Oznam pre predsedov klubov.

Norbert Michalák
20. augusta 2006

Žiadam predsedov klubov. ktorí chcú vklada a upravova v kalendári SAPS strelecké podujatia.aby zaslali svoje žiadosti o pridelenie týchto práv elektronickou formou.Práva budú pridelené len predsedom klubov. S pozdravom Norbert Michalák


K minulotýždňovej súaži...

Martin Sciranka
06. augusta 2006

Vážení priatelia! Na margo problému. ktorý nastal na súaži "Svine sviniam". len pripomínam. že podľa platných pravidiel IPSC. pokiaľ sa ktorémukoľvek súažiacemu počas riešenia ktorejkoľvek situácie pokazí. alebo akýmkoľvek spôsobom znefunkční zbraň alebo čas výbavy tak. že tento nie je schopný uvedenú situáciu dokonči. tá sa vyhodnotí a súažiaci. samozrejme. nemá nárok v žiadnom prípade na opakovanie danej situácie. Toto. prosím. berte ako oficiálne a konečné stanovisko Asociácie k vzniknutej situácií na uvedenej súaži z 8. 7. 2006 v Jelenci. S pozdravom Martin Sciranka.


ZASADANIE PREZÍDIA

Norbert Michalák
29. júla 2006

Dňa 4.augusta 2006 sa uskutoční o 15.00 hod. zasadanie prezídia SAPS v Banskej Bystrici v hotely ARCADE na Námestí SNP č.5. Týmto si dovoľujem pozva zástupcov klubov. ktoré sa na zasadaniach zúčastňujú v tomto roku. S pozdravom Norbert Michalák prezident SAPS


OZNÁMENIE

Norbert Michalák
23. júna 2006

Vážení streleckí priatelia.oznamujem Vám nové Telefonne a faxové číslo na SAPS.Tel. a fax je 048 4141636.Maily môžete zasiela aj na adresu: saps@mail.t-com.sk Ïakujem za porozumenie a ostávam s pozdravom. Norbert Michalák


ZASADANIE PREZÍDIA SAPS

Norbert Michalák
31. mája 2006

Dňa 7.júna 2006 o 16.00 hod sa uskutoční v hoteli Arcade v Banskej Bystrici zasadanie prezídia SAPS. Prezídia sa zučastnia zástupcovia klubov. Jedná sa o tieto kluby: Alfa Bratislava. Glock Club Banská Bystrica. KSS Komárno. ŠK Zvolen. ŠKP Nitra. RS Magnum Rimavská Sobota. Dovoľujem si požiada zástupcov týchto klubov. aby sa dostavili na zasadanie prezídia. S pozdravom Norbert Michalák


K štartovnému na CNC Pištoľ 2006

Admin SADS - Admin
23. mája 2006

Vážení priatelia. v prílohe nájdete prípis k úprave štartovného pre strelcov SAPS na CNC 2006. o umiestnenie ktorého na stránku SAPS ma požiadal p. Roman Šedý. prezident CNROI a MD spomínaného závodu ako odpoveï na vaše otázky ohľadom zvýhodneného štartovného. S pozdravom D.V.C. Juro


[0.12 kB]

Štatistické listy

Martin Sciranka
11. mája 2006

Zdravím. priatelia! Touto cestou by som chcel požiada všetkých zainteresovaných. aby mi poslali štatistické listy. Akoukoľvek cestou. Ïakujem!


Zoznam rozhodcov na rok 2006 - akualizovane

Martin Sciranka
05. mája 2006

V prílohe sa nachádza aktualizovany zoznam rozhodcov na rok 2006. S pozdravom. Martin Sciranka.


[0.12 kB]

Výsledky 2.kola Extraligy SAPS

Admin SADS - Admin
02. mája 2006

Ahoj. práve som pridal k info o preteku v Stupave- položka Kalendár- výsledky stage a celkové výsledky vo formáte .pdf.


3. kolo extraligy SAPS

Martin Sciranka
25. apríla 2006

Vážení priatelia - strelci. chcel by som Vás upozorni na zmenu v kalendári. ktorá sa týka 3. kola SAPS. Toto sa presúva na 19. 8. 2006. Uvedená zmena bola vykonaná na základe žiadosti organizátora. V pôvodnom termíne sa konajú parlamentné voľby. S pozdravom Martin Sciranka.


Zoznamy členov klubov

Norbert Michalák
25. apríla 2006

Vážení strelci.chcem Vás touto cestou požiada o poslanie zoznamov členov klubov.ktorí zaplatili členské poplatky do SAPS.Na základe týchto zoznamov Vám budú vydané členské preukazy.Týka sa to iba tých klubov a členov SAPS.ktorí mi ešte takéto zoznamy neposlali.Preukazy Vám prinesiem na kolo ligy v Stupave.Dúfam že sa stretneme v hojnom počte a prežijeme pekný športový zážitok.Zoznamy môžete zasiela na adresu norom@stonline.sk


Výsledky 1. kola Slovensko-Poľskej Ligy

Admin SADS - Admin
20. apríla 2006

Vážený priatelia. výsledky 1. kola Slovensko-Poľskej Ligy zo 16.04.06 z Krakova nájdete na www.zsd.org.pl v sekcii "winniky" alebo na nižšie uvedenom odkaze: http:--www.zsd.org.pl-index.php?module=htmlpagesAndfunc=displayAndpid=2


Pozvánka na 1. kolo SPL Krakow-Zielonky -Twierdza 16.04.2006

Admin SADS - Admin
11. apríla 2006

Ahojte. pozvánka vo formáte World.myslím že sa všetci uvidíme v nedeľu v Twierdzi. Prajem Vám šastnú cestu a príjemné Veľkonočné sviatky.


Školenie RO

Martin Sciranka
10. apríla 2006

Milí priatelia. dňa 6. a 7. apríla 2006 sa uskutočnilo v Rimavskej Sobote školenie rozhodcov SAPS. Preto by som rád poïakoval ešte raz všetkým. ktorí sa podieľali na jeho uskutočnení. menovite pánovi Alexandrovi Szábovi a Emilovi Rétimu. ako aj všetkým. ktorí si našli čas a zúčastnili sa ho. Novým kolegom-rozhodcom teda prajem do budúcna veľa správnych rozhodnutí! S pozdravom. Martin Sciranka.


Body RO za 2005

Admin SADS - Admin
10. apríla 2006

Bodová tabuľka RO.ktorá oficiálne slúžila k hodnoteniu činnosti klubov na prvom zakladajúcom zasadnutí Prezídia SAPS v B.Bystrici podľa nových stanov.Vedenie SAPS a SNROI ju po prerokovaní na spomínanom zasadaní Prezídia na základe dodaných podkladov považuje za smerodatnú v určovaní aktivity jednotlivých RO vrátane všetkých dôsledkov z toho vyplívajúcich podľa pravidiel IPSC.


Bodovacia tabuľku nájdete v sekcii Rozhodcovia-SNROI<-b>


Slovensko-Poľská Liga

Admin SADS - Admin
01. apríla 2006

Vážený priatelia!Vïaka spolupráci klubov Rimavská Sobota.Komárno. Trenčín. Nitra a hlavne klubu ZSD Krakow-Polsko sa nám podarilo založi Slovensko-Poľskú Ligu IPSC.Ročník 2006 sa skladá z týchto 8 pretekov: 1) 16.04.2006 Krakow-Twierdza Lev I 2) 13-14.05.2006 Mosquito Match Lev III 3) 17.06.2006 Rimawska Sobota Lev II 4) 26.08.2006 Trencin Lev I 5) 09.09.2006 Nitra Lev II 6) 15-16.09.2006 KRAKOW OPEN Lev III 7) 28.10.2006 KRAKOW men.Tadeusza. Lev I 8) 12.11.2006 KRAKOW - gong (shoot off) bez levela Podmienkou vyhodnotenia je účas minimálne na 2. kolách v Poľsku a 2. kolách na Slovensku. Vítame všetkých. o zábavu a športové zážitky nebude určite núdza. Podrobnosti o podujatiach nájdete v kalendári.Linka na polsku stranku je www.zsd.org.pl.


Školenie RO

Martin Sciranka
31. marca 2006

Upresňujem informáciu o školení rozhodcov. Toto sa uskutoční vo štvrtok 6. 4. 2006 v Moteli v R. Sobote. ktorý sa nachádza na hlavnej ceste v smere od Zvolena napravo za ČS Shell. Stretneme sa tam 12.45. Zabespečená je miestnos. ubytovanie a jedna večera. S pozdravom. Martin Sciranka.


Školenie rozhodcov

Martin Sciranka
28. marca 2006

Vážení priatelia. dňa 6. a 7. 4. 2006. pred 1. kolom extraligy SAPS sa v Rimavskej Sobote uskutoční školenie nových rozhodcov. Všetkých záujemcov srdečne pozývam. Ubytovanie bude uhradené z rozpočtu Asociácie. Prípadné otázky vám zodpoviem na 0903 416 002. s pozdravom. Martin Sciranka. prezident SNROI.


Zmena miesta 1.kola extraligy

Norbert Michalák
28. februára 2006

Vážení strelci! Dovoľujem si Vám oznámi že 1. kolo extraligy sa uskutoční v pôvodnom termíne. ale bude v RIMAVSKEJ SOBOTE a nie v Komárne.keïže Komárno odmietlo usporiadanie tohto preteku.Ïakujem za Vaše porozumenie a poïakovanie patrí aj klubu v Rimavskej Sobote. ktoré sa zhostilo tejto úlohy a nenarušilo to kalendár našich podujatí extraligy. S pozdravom Norbert Michalák.


Číslo účtu SAPS

Admin SADS - Admin
21. februára 2006

Zdravím priatelia! Pre nedočkavcov. ktorí chcú načas uhradi členské príspevky do SAPS je tu číslo účtu: ľudová banka 4000205004-3100 Dúfam že som sa nepomýlil...


Členské kluby Prezídia SAPS

Admin SADS - Admin
19. februára 2006

Na základe vašich údajov ktoré ste posielali na prezídium SAPS pozíva Prezident SAPS na 1.zasadanie Prezídia SAPS 25.2. v BB tieto kluby:

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky