IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Expresný report z General Assembly 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. septembra 2023

Vážení členovia SADS,
pripájam expresný report z General Assembly 2023.

Reprezentácia kalendár:

2023 Shotgun WS Thajsko
2024 Rifle WS Fínsko
2024 African HC JAR
2024 Latin American HC  Argentína
2024 Australasia HC  Indonézia
2025 PCC/Mini- Rifle WS Česká republika new ( … 20-25.5. )
2025 European SC Maďarsko
2025 Handgun WS JAR
2025 new  Action Air WS II. Filipíny
2026 Pan- American HC Aruba
2026 new EHC Maďarsko
2026 new Shotgun WS V  Grécko

Výber zo schválených zmien (neoficiálne) :
  • L4-5 cyklus z 3 na 4 roky od 2025
  • PCC a používanie kolimátorov 1 a viac možné
  • IPSC Eletronic Scoring Targets pre pušky
  • Std. Optics aktuálne neschválená of. divízia
  • zostáva v testovaní
  • Pravidlo pri predčasnom štarte bez DQ schválené, upresnené bude v pravidlách.

Všetky ďalšie zmeny budú oficiálne verifikované a publikované v pravidlách IPSC.
Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Seminár RO SNROI Level 1 Západ- termín a miesto.

Juraj Kišš - SNROI
13. septembra 2023

Vážený priatelia a uchádzači o účasť na seminári RO SNROI Level 1, 
termín prvého seminára roku 2023 Západ (seminár Východ je stále v pláne, predpoklad určenia termínu po ukončení ME v Grécku) je 14.-15. október 2023, miestom je učebňa RDA Nové Mesto nad Váhom, Banská 6301, Nové mesto nad Váhom.
Potvrdenie účasti, prípadne neúčasti u skôr prihlásených prosím potvrďte na snroi@sads.sk a formou SMS (vo formáte Meno, klub, email) na tel. číslo +421 905 781 051.
Zvážte prosím aj potrebu ubytovania priamo na RDA ubytovni alebo v blízkom okolí.
Podrobné informácie obdržíte obratom po potvrdení účasti.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
08. septembra 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie celkovej nominácie reprezentantov na EHC 2023 v Grécku:

MainMatch: Samuel Scepko Chmura Tomas Pavlik Jan Szundi Mate Hrnciarik Andrej Nagy Ernest Kopunec Peter Vysny Marian Kubica Dušan Penov Anton Zencar Pavol Michalak Norbert Mongel Egon Kubicova Bopkova Eniko Ridoskova Alexandra Nemcok Libor Barančík Ivan

PREMATCH: Szabó Attila Hladík Ryan Drímaj Peter Botková Zuzana Mišík Peter Gášpar Gabriel Hlaváčiková Alica Lazorík Maroš Kán Peter Chalupa Cyril Bednárik Marián Drienik Vojtech

2) Celková suma na rozdelenie príspevkov pre reprezentantov podľa schválenej smernice je 18 000 €

3) Schválenie smernice pre odmeny reprezentantov za EHC 2023 v Grécku. ( príloha hlasovania)

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne najneskôr do 9.9. 2023 do 18:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).

V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


IPSC-súťažné-pravidlá-výklady-pravidiel-Júl-2023

Juraj Kišš - SNROI
04. augusta 2023

Informácie k výkladu úprav pravidiel IPSC z júla 2023, kompletný obsah aj s originálom v Ang. jazyku nájdete v časti Download.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


[0.13 kB]

Prezídium SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

vo štvrtok dňa 13.7.2023 o 17.30 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu.

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prerokovanie a doplnenia fin. plánu 2023
6. Ranking systém prerokovanie návrhu zmluvy s tvorcom systému
7. Elektronizácia SADS- 2 fáza testovanie. Oboznámenie členov Prezídia SADS o prácach a ďalšej fáze testovania.
8. Národný Športový Zväz a z toho vyplývajúce povinnosti členov/klubov SADS, príprava konceptu fungovania SADS, ako NŠZ
9. Prerokovanie volebného poriadku, voľba do orgánov SADS
10. Rôzne.

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra Čas: 17.30 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


EHC Grécko 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. júna 2023

Vážení členovia SADS,

rád Vás informujem, že do Grécka vyšle SADS 33 účastníkov z toho rozhodcovskú komunitu budú zastupovať 3 rozhodcovia zo Slovenska. V historií je to najväčší počet účastníkov s množstvom nových členov SADS na L 4 preteku. Preto v rámci posilnenia tímu na EHC, som oficiálne poveril za delegáta nášho tímu aj Ivana Barančíka. Je to skúsený reprezentant a v prípade akýchkoľvek problémov alebo pomoci pre našich reprezentantov sa môžete obrátiť okrem Dušana Kubicu, aj na neho.

Súčasne Vám chcem oznámiť, že Ivan Barančík prijal moju ponuku a začlenil som ho do novobudovaného sekretariátu Prezidenta SADS, konkrétne za poradcu, kde mi bude pomáhať v odborných záležitostiach pri zapracovávaní požiadaviek Ministerstva školstva pre oblasť reprezentácie a prípravy materiálov, dokumentácie a riadenia procesov v spolupráci s Viceprezidentom pre repre. SADS potrebuje manažérsky zdatných a skúsených jednotlivcov, aby sme pripravili SADS na plnenie povinností, nastavenie procesov po menovaní za Národný športový zväz. Rád by som využil jeho skúsenosti z vysokých riadiacich pozícii nadnárodných spoločností a nastavil procesy riadenia, podľa požiadaviek na Národný športový zväz v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. smerníc Ministerstva školstva a iných zákonov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Kombinované pravidlá IPSC, edícia apríl 2023, cz-sk verzia preklad Martin Miklan

Juraj Kišš - SNROI
08. júna 2023

Vážený priatelia,
v priloženom dokumente nájdete aktuálny (k 08.05.2023) preklad Kombinovaných pravidiel IPSC edície 2023, farebná verzia, jazyk cz.
Preklad Martin Miklan, člen SADS, za čo mu veľmi ďakujeme.
Upozorňujem na fakt že ich čaká ešte jedna finálna gramatická kontrola ale obsahovo sú na úrovni s ktorou môžete plne pracovať.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


[0.13 kB]

Seminár RO IPSC Level I SNROI- informácie k registrácii

Juraj Kišš - SNROI
23. mája 2023

Vážení priatelia,
informácie pre záujemcov o absolvovanie Seminára RO SNROI Level I IPSC: 

- preštuduájte si Handbook SNROI 
https://sads.sk/admin/files/download/download_232.pdf a uistite sa, či spĺňate podmienky a či máte záujem o prácu RO
- ak váš záujem stále pretrváva, stiahnite si Prihlášku do seminára ROhttps://sads.sk/admin/files/download/download_250.pdf , korektne ju ČITAŤEĽNE vypíšte a dajte overiť predsedovi klubu IPSC za ktorý ste registrovaný do SADS (ten svojím podpisom ručí za správnosť údajov)
- urobte sken prihlášky a spolu s krátkym popisom ju odošlite na snroi@sads.sk 

Po zozbieraní dostatočného počtu uchádzačov o seminár, určíme miesto a termín, s prihliadnutím k minimalizácii nákladov na cestovanie, ubytovanie a pod. Termín bude predpokladám po skončení hlavnej streleckej IPSC sezóny (október, november.?.) oznámený cca mesiac vopred.
Dovtedy využite čas na samoštúdium pravidiel IPSC napr. https://sads.sk/admin/files/download/download_273.pdf, prípadne spolupracujte aktívne pri organizácii súťaží ako asistenti RO. Dovolím si upozorniť že účasť neznamená automaticky úspešné absolvovanie.
Všetky podstatné informácie, zoznam pomôcok a časový harmonogram (2-3 dni) obdržíte mailom pred zahájením kurzu.
V prípade  nutnosti ďalších otázok píšte na snroi@sads.sk alebo ma kontaktujte telefonicky. 

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROIElektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. mája 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1)  programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie nominácie reprezentantov na EHC 2023 v Grécku na prematch: 

Barančík Ivan PDO
Drimaj Peter Production
Botková Zuzana Standard
Mišík Peter Standard
Hlaváčiková Alica Standard
Lazorík Maroš Open
Szabó Attila Open
Gašpár Gabriel Open 
Kán Peter PDO
Chalupa Cyril PDO
Bednárik Marián Production
Drienik Vojtech Standard

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 20.05. 2023 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Usmernenie pre organizátorov súťaží úrovní Level I IPSC ohľadom oficiálnych výsledkov závodu.

Juraj Kišš - SNROI
10. mája 2023

Vážení priatelia a organizátori súťaží IPSC v rámci SADS.
vzhľadom k drobným nedorozumeniam pri registrácii a vyhodnotení súťaží Level I, pre zamedzenie možných nedostatkov v uplatňovaní princípov fair-play vydávam nasledovný pokyn Prezidenta SNROI pre vyhodnocovanie a registráciu súťažiacich súťaží Level I:

1. Vyhodnotenie dvoch a viac divízií v jednom závode
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súťaž jednému súťažiaceho vo viacerých divíziách jednej disciplíny, napr. HG, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej divízie. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená divízia bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí
 
2. Vyhodnotenie dvoch a viac disciplín v súbežných závodoch
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súbežné súťaže jednému súťažiaceho vo viacerých disciplínach, napr. HG a PCC, Puška a Mini Puška, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej disciplíny. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená disciplína bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí.
 
3. Definície súbehu súťaží
 
3.1 Súbežnými súťažami sú súťaže v rôznych disciplínach, typicky HG a PCC organizované na identických stage.

3.2 Za súbežné súťaže sa DOČASNE nepovažujú súťaže organizované na stage OPTIMÁLNE so zmeneným spôsobom aktivácie pohyblivých terčových zariadení alebo 20% zmenou minimálneho počtu rán a dizajnu pohybových vzorov/ prešľapových čiar.

4. Divízia .22lr HG
Štart v divízii .22LR HG môže byť umožnený iba neplnoletým súťažiacim do 18 rokov vrátane.

Príslušný predpis "Súťažný poriadok SADS" s podrobnou definíciou a rozsiahlejšími úpravami čaká v prípravnom konaní na schválenie Prezídiom SADS. Aplikácia vyššie uvedeného však neznesie odklad.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte mňa alebo Prezidenta SADS p. Bystríka.

Ďakujem za vašu pozornosť.

S pozdravom D.V.C.   

Juraj Kišš 

Prezident SNROI
 
Oslavy 30.výročia založenia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. mája 2023

Oslava 30.výročia založenia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby a menovania za Národný športový zväz je úspešne za nami.
Na strelnici v Tekove sa zišli členovia, rodinní príslušníci a priatelia IPSC športu.
Najmladší účastníci si zasúťažili na parkúroch, nežné polovičky priniesli famózne domáce koláče, o občerstvenie sa postarali kluby varením guláša (IPSC team Bratislava) či grilovaním dobrôt(X-shot, ŠK Corgoň).
Vozenie na koníkoch zabezpečil SCA Atlas, airsoftový stage materiálne zabezpečila firma Muničák a personálne rodina Himpánovcov, vzduchovkový parkúr zabezpečil klub JPS Snina-Humenné, lukostrelecký stage mali na starosti bratia Verešovci a firma lukasip.sk, o ozvučenie sa počas celého dňa starala spoločnosť, ktorá prevádzkuje portál ozbraniach.sk.
Deti získavali na jednotlivých aktivitách označené lístky, ktoré boli vstupenkou do bohatej tomboly. Tombolu nám sponzorovali spoločnosti Exact Systems Slovakia, Grand Power, KMR Slovensko, firma Talaron za CZUB, ktorí nám prezentovali svoje portfólio spolu so spoločnosťami Profiguns, STV a Amunex.
Každý detský účastník dostal na pamiatku pamätnú medailu sponzorsky dodanú spoločnosťami 2CS - Janette Haviarová (dizajn) a Press design - Juraj Kvasnica (realizácia).
Účastníci boli nadšení lukostreľbou, streľbou zo vzduchovky, vyskúšali si IPSC airsoft, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, hod granátom, skákanie na trampolíne, piškvorky, viazanie uzlov, maľovanie na tvár, futbal, vozenie sa na živých koníkoch, ukážky záchranárskeho teamu, predvádzanie hasičskej techniky. Počasie nám vyšlo na 1-tku.
Vychutnajte si prostredníctvom fotografií z atmosféru podujatia.
Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Menovanie za Národný športový zväz

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. apríla 2023

Vážení členovia a naši sympatizanti,

pred necelými desiatimi rokmi pri predchadzajúcom vedení SADS, ktorú viedla Janette Haviarová sme si zadefinovali ciele a vízie, kde chceme posunúť SADS. Bol som pri tom ešte ako 1. Viceprezident SADS.
Po rokoch systematickej práce a hlavne dôvere klubov, že tuto víziu naplníme som s terajším Prezídiom SADS dosiahol túto výnimočnú historickú udalosť pre SADS a aj na medzinárodnej pôde.
Ministerstvo školstva nás uznalo za NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ a dynamická streľba podľa pravidiel IPSC sa stala štátom uznaným národným športom na Slovensku.
Pri našom 30. výročí SADS, to svedčí o schopnostiach nášho športu, byť medzi skutočnými národnými športovými zväzmi.
Ešte raz chcem poďakovať štatutárom klubov za ich podporu a dlhoročnú dôveru a poďakovanie samozrejme za tvrdú prácu patrí súčasnému, aj minuléhu vedeniu a Prezídiu SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ